Om miljøvurderinger / VVM

Sidst opdateret 01/11/2021

Generelt om VVM

Sidst opdateret 07/09/2021
VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet.

Det er den procedure, VVM-myndigheden skal anvende, inden der kan gives tilladelse til et projekt. Formålet er at sikre, at miljøet ikke tager skade, hvis projektet gennemføres. Ikke alle projekter er VVM-pligtige. I nogle tilfælde afgør VVM-myndigheden på baggrund af en screening, om der skal laves en VVM-redegørelse.

 

Natura 2000

Natura 2000 er en række nærmere definerede områder, der er beskyttet af såvel EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv som af EU’s habitatdirektiv. Når Trafikstyrelsen behandler ansøgninger som VVM-myndighed, træffer vi samtidig afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af, om projektet påvirker et nærtliggende natura 2000-område – en såkaldt konsekvensvurdering. 

 

Havne og VVM

Hvis en erhvervshavn vil udvide, ændre, renovere eller uddybe, skal den anmelde projektet til Trafikstyrelsen. En erhvervshavn er en havn, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer eller landinger af fisk. Styrelsen er samtidig VVM-myndighed.

 

Drejer det sig om en lystbådehavn, er det Kystdirektoratet der er myndighed.

 

Ønsker du at anmelde et projekt, skal du søge via virk.dk.

Statslige veje og VVM

Hvis der skal etableres ny statslige vej eller ske udvidelser eller ændringer af allerede eksisterende statslig vej, skal der søges om tilladelse hos Trafikstyrelsen.

 

Er projektet vedtaget ved anlægslov, skal der ikke søges om tilladelse.

 

Tilladelse til et jernbaneprojekt, skal søges via virk.dk.

 

Statslig jernbane og VVM

Hvis der skal etableres ny jernbane eller ske udvidelser eller ændringer på en eksisterende jernbane, skal der søges om tilladelse hos Trafikstyrelsen.

 

Er projektet vedtaget ved anlægslov, skal der ikke søges om tilladelse.

 

Tilladelse til et jernbaneprojekt, skal søges via virk.dk.

Femern Bælt-forbindelsen

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for ændringer og udvidelse af Femern Bælt-forbindelsen. Vi skal derfor vurdere og give tilladelser til udvidelser og ændringer af forbindelsen.

 

Ændringer eller udvidelser af Femern Bælt-forbindelsen, skal anmeldes via virk.dk.

Storstrøms-forbindelsen

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for ændringer og udvidelser af Storstrøms-forbindelsen. Vi skal derfor vurdere og give tilladelser til udvidelser og ændringer til projektet.

 

Ændringer eller udvidelser af Storstrøms-forbindelsen, skal anmeldes via virk.dk.

Letbane på Ring 3 og VVM

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet omfattet af lov om letbane på Ring 3.

 

Ændringer eller udvidelser af letbanen på Ring 3, skal anmeldes via virk.dk