Foto: Colourbox

Høring over revision af gebyrbekendtgørelser på post-, bygge- og jernbaneområdet

Publiceringsdato: 16/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til nye bekendtgørelser, der regulerer gebyrer og afgifter på post-, byggeri- og jernbaneområdet. Der er frist for høringssvar den 25. november 2020.

Gebyrer og afgifter reguleres med virkning fra den 1. januar 2021. 

 

Et gebyr sættes ned, tre gebyrer fastholdes og seks gebyrer sættes op. 

Derudover reguleres en række gebyrer og afgifter med satsen for det generelle pris- og lønindeks som i forslag til finanslov 2021 udgør 0,8 pct.  

Nedenfor fremgår en oversigt over de hidtil gældende satser (2020) samt de nye satser (2021).

Gebyr/afgift

Sats 2020

Sats 2021 

Post

Formålsbestemt gebyr pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser  3,24 kr.  3,31 kr.
Gebyr efter regning post  780 kr.  1.160 kr.

Byggeri

Gebyrsatsen for byggeskadeforsikring (BSF)  0 kr.  140 kr.
Det faste gebyr, som kommunalbestyrelser kan opkræve for behandling af ansøgninger efter byggeloven  1.062 kr.  1.071 kr.
Gebyr efter regning for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV)  650 kr.  650 kr.

Jernbane

Gebyr efter regning jernbane (timesats)  740 kr.  1.090 kr.
Registreringer af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR)  740 kr.  1.090 kr.
Opretholdelse og ændr. af registreringer i NVR  90 kr.  90 kr.
Oprettelse af adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR) 740 kr.   1.090 kr.     
Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring  870 kr.  1.340 kr.
Lokomotivførerlicens 800 kr.   800 kr.
Udst. af erstatningsdok. for lokoførerlicens 240 kr.   130 kr.
Grundbeløb (afgift) 65.000 kr.  65.520 kr.
Aktivitetsafgift, sats pr. km.  0,0500 kr.    0,0504 kr
Afgift Jernbanenævnet, sats pr. km 0,0630 kr.    0,0635 kr. 
Formålet med reguleringen af gebyrerne er at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger. Reguleringen foretages med udgangspunkt i Finansministeriets budgetvejledning afsnit 2.3.1.2. 

Stigningen i satsen for ’Gebyr efter regning’ på jernbaneområdet skyldes blandt andet, at styrelsen har anvendt en større andel indirekte tid i 2020 i forhold til tidligere. Derudover har styrelsen omlagt sin faktureringspraksis for ekstern bistand, så den er mere hensigtsmæssig. Omlægningen medfører, at ansøgere betaler et højere gebyr efter regning til styrelsen, men til gengæld faktureres ansøgere ikke særskilt for den eksterne bistand - medmindre der er tale om særlig ekstern ekspertbistand. For ansøgere er nettovirkningen af omlægningen samlet neutral. 

Stigningen i satsen vedrørende helbredsgodkendelser på jernbaneområdet skyldes til dels, at styrelsen i forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 som følge af COVID-19, udstedte en lang række administrative fornyelser uden fakturering af gebyr for fornyelserne. De administrative fornyelser blev givet for at sikre tilstrækkeligt personale til at afvikle togtrafikken på et tidspunkt, hvor personalet ikke havde mulighed for at komme til læge med henblik på at få en helbredsgodkendelse.   

Nærmere information om reguleringen er tilgængelig på høringsportalen. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til nedenstående mailadresse senest den 25. november 2020. 

Mærk venligst mailen med j.nr. TS00108-00119, hvis det er vedr. byggeri, TS00108-00120, hvis det er vedr. post og TS00108-00121, hvis det er vedr. jernbanen. 

Høringssvar sendes til: