725/2004

EU forordning om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

31-03-2004

Forordningen indfører og gennemfører fællesskabsforanstaltninger mhp. at forbedre sikringen af skibe, der anvendes til international samhandel og national trafik samt tilhørende havneanlæg mod truslen om forsætlige ulovlige handlinger.