1

Inledning

1.1Læsevejledning

Trafikstyrelsens årsrapport 2021 er struktureret i to hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag. Efter påtegningsbladet (afsnit 1) følger beretningen (afsnit 2) og regnskabet (afsnit 3). I afsnit 3 præsenteres Trafikstyrelsens økonomiske hovedtal, faglige resultater og regnskab. Herefter følger bilagene (afsnit 4) med angivelse af noter vedr. styrelsens regnskab m.m.

Statens Koncernsystem (SKS), Statens Budgetsystem (SB) og Navision STAT (NS) er kilde til alle økonomidata i rapporten. Der er angivet noter de steder, hvor tabellerne afviger fra SKS, SB og NS.

1.2Påtegning

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen.


Årsrapporten omfatter alle de hovedkonti på finanslov 2021, som Trafikstyrelsens virksomhed (CVRnr. 27 18 63 86) er ansvarlige for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

Det gælder følgende hovedkonti:

§ 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
§ 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
§ 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
§ 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
§ 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
§ 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.)
§ 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Anden bev.)
§ 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning
(Reservationsbev.)
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
§ 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
§ 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)

2

Beretning

2.1Om Trafikstyrelsen

Med baggrund i den kongelige resolution den 21. januar 2021 blev bygge- og boligområdet flyttet fra den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til den nyoprettede Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet. Den resterende del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortsatte under navnet Trafikstyrelsen, som en styrelse under Transportministeriet. Årsrapporten for 2021 dækker Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på bane og i luften samt løser myndighedsopgaver på post- og havneområdet. Styrelsen arbejdede desuden i 2021 med at sætte rammerne for normalisering af luftfarten efter Covid-19-pandemien, ligesom styrelsen arbejdede intensivt med opbygning af Minksekretariatet, som skal varetage opgaven med håndteringen af erstatninger til minkerhvervet.

Det var i 2021 Trafikstyrelsens mission at skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik. Det indebærer, at Trafikstyrelsen har ansvaret for at udvikle rammebetingelserne for de aktører, der konkret leverer mobilitet, mens det er aktørerne, der har ansvaret for sikkerhed og tryghed. Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der bidrager til at øge aktørernes og sektorernes evne til at levere konkurrencedygtige ydelser og produkter og efterleve samfundets behov på transportområdet. Centrale aktører på styrelsens område er borgere, virksomheder, organisationer og kommuner.

Trafikstyrelsens vision er ”At vi skal sikkert og grønt fremad”. Det betyder, at Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne.

2.2Ledelsesberetning

Trafikstyrelsens mål- og resultatplan for 2021 indeholder i alt otte mål, hvoraf syv vurderes fuldt opfyldt, mens ét mål vurderes delvist opfyldt. Styrelsen har dermed opnået 75 ud af 80 mulige point. Da bygge- og boligområdet som anført ovenfor blev flyttet til den nyoprettede Bolig- og Planstyrelse ved kongelig resolution den 21. januar 2021, er mål- og resultatplanens mål 3 og 4 om henholdsvis en grøn bolig aftale og andelsboliger samt bæredygtigt byggeri, svarende til 20 point ud af 100, udgået af Trafikstyrelsens mål- og resultatplan for 2021.

Trafikstyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende.

Trafikstyrelsen har i 2021 bl.a.:

 • Udarbejdet et kommissorium for en Covid-19 task force under Branchepanelet for Luftfart.Kommissoriet indeholder en liste over, hvilke aktiviteter luftfartsmyndigheden burde prioritere igennem 2021 for bedst at understøtte normalisering af luftfarten. Trafikstyrelsen varetog sekretariatsfunktionen for task forcen.

 • Indført et koncept for større klarhed omkring reglerne om bibeskæftigelse og habilitet og indført et styrket tilsyn hermed. I den forbindelse er der etableret organisatoriske og ledelsesmæssige løsninger på alle konstaterede potentielle udfordringer.

 • Udarbejdet kontrolplaner vedrørende finansiel kontrol.

 • Gennemført en intern ”Trafikskole”, hvor der undervises i forvaltningsloven for alle medarbejdere.

 • Arbejdet med godkendelsesopgaver i forbindelse med udrulningen af signalprogrammet på hhv. fjernbanen og S-banenettet samt sikret, at ombordudrustninger af køretøjer blev behandlet i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner.

 • Udarbejdet en analyse, der kortlagde mulighederne for at optimere regler og processer for de forskellige typer ansøgninger og godkendelsestyper, som Trafikstyrelsen udsteder på jernbaneområdet, ligesom analysen indeholdt en oversigt over, hvilke videre skridt der med fordel kan tages inden for disse områder.
 • Arbejdet med initiativerne i sektorstrategien for Cyber- og informationssikkerhed i overensstemmelse med en revideret handlingsplan aftalt med departementet.

 • Haft en rettidighed på 99 pct. på afleverede ministerbetjeningssager, hvoraf over 95 pct. er vurderet anvendelige.

 • Bidraget til budgetanalysen af Naviair og Bornholms Lufthavn.

Årets Økonomiske resultater

Tabel 1: Trafikstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal

     
Mio. kr. 2020 2021 Budget 2022

Resultatopgørelse

     
Ordinære driftsindtægter -287,5 -272,4 -410,3
- Heraf indtægtsført bevilling -174,6 -172,6 -141,8
- Heraf eksterne indtægter -112,9 -99,8 -268,5
- Heraf øvrige indtægter 0 0 0,0
Ordinære driftsomkostninger 424,4 342,4 375,6
- Heraf løn 240,6 195,6 232,4
- Heraf afskrivninger 18,7 12,1 10,7
- Heraf øvrige omkostninger 165,1 134,7 132,5
Resultat af ordinære drift 136,9 70 -34,7
Resultat før finansielle poster 94,3 65,8 -3,9
Årets resultat 99,1 70,3 0,0

Balance

     
Anlægsaktiver 118,2 247,3 247,3
Omsætningsaktiver 170,2 75,1  
Egenkapital 59,2 114,1 114,1
Langfristet gæld 103,7 85,3 81,0
Kortfristet gæld 74,9 70,3  
Lånerammen 123,3 103,9 105,9
Træk på lånerammen 105 97,3 76,5

Finansielle nøgletal

     
Udnyttelsesgrad af lånerammen 85,1% 93,6% 72,2%
Overskudsgrad -34,5% -25,8% 0,0%
Bevillingsandel 60,7% 63,4% 34,6%

Personaleoplysninger

     
Antal årsværk 414 338 368
Årsværkspris (hele t.kr.) 580 578 632
Lønomkostningsandel 83,7% 71,8% 56,6%
Lønsumsloft 178,3 236,6 174,8
Lønforbrug 240,1 195,1 232,4

 

Trafikstyrelsen har i 2021 et underskud på 70,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -25,8 pct. Det store underskud kan hovedsageligt tilskrives styrelsens luftfartsområder, hvor der er et samlet underskud på 95,0 mio. kr., som fordeler sig med 32,3 mio. kr. på området ”Tilsyn med civil luftfart” og 52,7 mio. kr. på ”Lufttrafiktjeneste, Danmark”.

Underskuddet videreføres som en del af Trafikstyrelsens samlede opsparing, som ultimo 2021 udgør - 51,6 mio. kr., hvoraf gebyrområdernes andel udgør -98,6 mio. kr. Resultaterne (over-/underskud) vedrørende de brugerfinansierede områder føres via kravet om balance i ordningerne tilbage til brugerne i de kommende år. Dette forhold gælder dog ikke safety bidraget, som er fastsat i luftfartsloven frem til udgangen af 2024. Ved udgangen af 2021 er der en negativ opsparing på safety på 62,2 mio. kr.

Ultimo 2021 har Trafikstyrelsen en udnyttelse af lånerammen på 93,6 pct., hvilket er en stigning på 8,5 procentpoint i forhold til ultimo 2020. Den forholdsvis høje udnyttelse af lånerammen skyldes, at Trafikstyrelsen i forbindelse med ressortoverdragelsen til Bolig- og Planstyrelsen overleverede låneramme ud over værdien af de anlægsaktiver, som blev overdraget.

Trafikstyrelsens bevillingsandel udgør i 2021 63,4 pct., hvilket er en stigning på 2,7 procentpoint i forhold til 2020. Stigningen er udtryk for en nettobevægelse, da styrelsen i forbindelse med ressortændringen afleverede bevilling. Denne reduktion blev dog opvejet af, at styrelsen i 2021 modtog en bevilling på 60 mio. kr. på safety til nedsættelse af safety-bidraget i dele af 2021 og i perioden 2022-2024.

Trafikstyrelsens samlede årsværksforbrug i 2021 (inklusive Bornholms Lufthavn) udgør 338, hvilket er 76 årsværk mindre end i 2020. De færre årsværk kan primært tilskrives ressortændringen, hvor styrelsens opgaver vedr. byggeri og bolig blev overført til Bolig- og Planstyrelsen. Den gennemsnitlige årsværkspris i 2021 er beregnet til 578.000 kr.

Tabel 2. Trafikstyrelsens omfang fordelt på drift, adm. ordninger og anlæg

Hovedkonto

Mio. kr.

Bevilling

Regnskab

Overført/videreførsel ultimo

FL

TB

I alt

Drift

Udgifter

427,8

38,6

466,4

362,0

-51,6

Indtægter

293,8

0,0

293,8

119,1

Administrerede ordninger

Udgifter

1182,3

62,0

1244,3

1009,3

1503,0

Indtægter

91,7

25,0

116,7

127,8

Anlæg

Udgifter

116,5

0,0

116,5

116,5

0,0

Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

Anden bevilling

Udgifter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indtægter

7,4

0,0

7,4

4,9

I alt

Udgifter

1726,6

100,6

1827,2

1487,9

1451,4

Indtægter

385,5

25,0

410,5

246,9

Tabel 2.1: Trafikstyrelsens hovedkonti Drift:

Hovedkonto

Mio. kr.

Bevilling

Regnskab

Overført overskud ultimo

FL

TB

I alt

§ 28.51.01. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Udgifter

381,3

28,6

409,9

306,9

-56,8

Indtægter

274,6

0,0

274,6

104,9

§ 28.51.10. Taksationskommissioner

Udgifter

6,7

0,0

6,7

7,6

-3,2

Indtægter

4,1

0,0

4,1

3,2

§ 28.51.16. Erstatningskommissioner

Udgifter

0,0

10,0

10,0

6,6

0,0

Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.56.03. Lufthavnsdrift

Udgifter

39,8

0,0

39,8

40,9

8,4

Indtægter

15,1

0,0

15,1

10,9

I alt

Udgifter

427,8

38,6

466,4

362,0

-51,6

Indtægter

293,8

0,0

293,8

119,1

Tabel 2.2: Trafikstyrelsens hovedkonti Administrerede ordninger:

Hovedkonto

 Mio. kr.

 Bevilling

 Regnskab

 Videreførsel ultimo

 FL

 TB

 I alt

§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen

 Udgifter

28,7

0,0

28,7

49,1

0,0

 Indtægter

28,7

0,0

28,7

49,1

§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn

 Udgifter

25,3

0,0

25,3

0

75,6

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.51.15. Havnepuljer

 Udgifter

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

 Udgifter

185,7

0,0

185,7

185,5

2,1

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik

 Udgifter

524,5

0,0

524,5

435,8

794,8

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik

 Udgifter

370,5

1089,8

1460,3

1456,5

83,2

 Indtægter

0,0

148,0

148,0

146,8

§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

 Udgifter

5,0

0,0

5,0

2,2

63,0

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.53.04. Ungdomskort

 Udgifter

278,1

0,0

278,1

166,0

505,6

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik

 Udgifter

0,0

0,0

0,0

-18,0

40,4

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.53.06.  Efterregulering kompensation sfa. Covid-19

 Udgifter

0,0

0,0

0,0

6,9

-6,9

 Indtægter

0,0

24,9

24,9

31,8

§ 28.55.02. CO2-puljer

 Udgifter

0,0

0,0

0,0

-3,3

0,0

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste

 Udgifter

101,3

0,0

101,3

100,5

-56,8

 Indtægter

63,0

0,0

63,0

46,7

§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne

 Udgifter

5,7

0,0

5,7

5,4

1,8

 Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

§ 28.56.04. Puljer til luftfart

 Udgifter

3,0

62,0

65,0

54,2

0,2

 Indtægter

0,0

0,1

0,1

0,1

 I alt

 Udgifter

1182,3

62,0

1244,3

1009,3

1503,0

 Indtægter

91,7

25,0

116,7

127,8

Tabel 2.3: Trafikstyrelsens hovedkonti Anlæg:

Hovedkonto

Mio. kr.

Bevilling

Regnskab

Videreførsel ultimo

FL

TB

I alt

§ 28.52.14. Investeringstilskud vedr. privatbanerne og Lille Nord

Udgifter

116,5

0,0

116,5

116,5

0,0

Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabel 2.4: Trafikstyrelsens hovedkonti Anden bevilling:

Hovedkonto

Mio. kr.

Bevilling

Regnskab

Videreførsel ultimo

FL

TB

I alt

§ 28.56.05. Internal Tax

Udgifter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indtægter

7,4

0,0

7,4

4,9

2.3Kerneopgaver og ressourcer

Den nedenstående tabel 3 viser Trafikstyrelsens ressourcer fordelt på styrelsens hovedopgaver. Hovedopgaverne er tilrettet styrelsens nuværende hovedopgaver, og der er derfor ikke fuld overensstemmelse med specifikationen af primære opgaver på finansloven. Afvigelsen vedrører udelukkende §28.51.10. Taksationskommissioner og § 28.51.16 Erstatnings- og taksationskommissioner

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
mio. kr. Indtægts førtbevilling Øvrige indtægter Direkte omkostninger Omkostninger i alt Resultat
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration   10,6 94,5    
Regulering 80,8 6,9 61,0 93,0 - 5,3
Godkendelser -0,9 31.3 25,3 37,1 - 6,7
Tilsyn 55,4 53,7 126,9 160,8 - 51,7
Taksationer 2,6 3,2 5,2 8,2 - 2,4
Erstatningskommissioner 10,0 0 5,9 7,6 2,4
Lufthavnsdrift 24,7 10,9 40,9 42,3 - 6,6
I alt 172,6 116,7 359,6 349,0 -70,3

Bemærk: Manuel opgørelse samt tilretning af tabelformat.

Omkostningerne er 10,6 mio. kr. mindre end de direkte omkostninger, da indtægterne fra ”Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration” fratrækkes i forbindelse med fordelingen af de direkte omkostninger på ”Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration”.

2.4Målrapportering

Nedenstående afsnit indeholder afrapporteringen af alle resultatmål, der indgår i Trafikstyrelsens mål- og resultatplan for 2021.

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement. Mål- og resultatplanen indeholder i alt otte mål, hvoraf syv mål vurderes fuldt opfyldt, mens ét mål vurderes delvist opfyldt. Vurderingen finder sted på baggrund af milepæle og målemetoder, som er beskrevet i Driftsdokument 2021 (den komplette mål- og resultatplan samt driftsdokumentet kan findes på www.trafikstyrelsen.dk).

Tabel 4 viser en oversigt over målopfyldelsen i 2021.

Tabel 4: Årets målopfyldelse for 2021

Resultatmål

Milepæle

Opnået resultat

Status

Maksimalt

Resultat

1. Task force for normalisering af luftfarten

1.1. Styrelsen udarbejder et kommissorium for en COVID-19-taskforce under Branchepanelet for Luftfart. Kommissoriet fremsendes til branchepanelet med henblik på godkendelse senest 15. februar 2021.

Kommissoriet var udarbejdet og fremlagt for branchen pr. 12. februar 2021.

Opfyldt

3,3

3,3

1.2. Taskforcen udarbejder på baggrund af kommissoriet en liste over, hvilke aktiviteter luftfartsmyndigheden bør prioritere igennem 2021, for bedst at understøtte en normalisering af luftfarten, i takt med at behovet opstår. TBST varetager sekretariatsfunktionen for taskforcen.

Kommissoriet blev godkendt af Branchepanelet for Luftfart, og første møde i Taskforcen blev afholdt 17. marts 2021.

Der blev afholdt i alt seks møder i taskforcen i 2021.

Taskforcen vil også i 2022 kunne mødes, såfremt behovet herfor opstår.

Arbejdet er løbende dokumenteret i et dynamisk referat indeholdende aktionspunkter, ansvarlig og status.

 Opfyldt

3,3

3,3

1.3. Taskforcen følger udviklingen og tilpasser sin mødeaktivitet efter behov.

Se status under pkt. 1.2 ovenfor.

 Opfyldt

3,3

3,3

2. God forvaltningskultur

2.1. Styrelsen udarbejder i 2020 et koncept for større klarhed omkring reglerne om bibeskæftigelse og habilitet og bedre tilsyn hermed. Der skal på baggrund af det vedtagne koncept inden udgangen af 2. kvartal 2021 være etableret passende organisatoriske og ledelsesmæssige løsninger på alle de konkrete, konstaterede udfordringer, herunder konkrete planer for medarbejdere, hvor der er konstateret udfordringer, herunder eventuelt i form af ansættelsesmæssige konsekvenser

Trafikstyrelsen har i 2021 indført et koncept for større klarhed omkring reglerne om bibeskæftigelse og habilitet og indført et styrket tilsyn hermed.

Konceptets formål er at minimere risikoen for, at usaglige hensyn påvirker styrelsens behandling af konkrete sager samt at tilgodese behovet for, at omverdenen generelt har tillid til Trafikstyrelsen myndighedsudøvelse

Der er derfor etableret organisatoriske og ledelsesmæssige procedurer, der skal sikre, at ansatte i Trafikstyrelsen hverken er eller kan opfattes som inhabile.

Alle styrelsens medarbejdere udfyldte i løbet af 2. kvartal 2021 habilitetserklæringer.

På baggrund af habilitetserklæringerne blev der ligeledes i løbet af 2. kvartal 2021på chefniveau udfyldt vurderingsskemaer og beskrevet mitigerende foranstaltninger, hvis der blev vurderet at være medarbejdere med potentielle habilitetsudfordringer. Disse foranstaltninger blev efterfølgende godkendt på direktionsniveau.

Habilitetserklæringerne og vurderingsskemaerne er lagt på hver enkelt medarbejders personalesag.  

Der er derudover udarbejdet en proces for løbende opfølgning på medarbejdernes habilitet, ligesom der er udarbejdet en proces for gennemgang af alle nyansattes habilitet i forbindelse med ansættelsesprocessen. 

 Opfyldt

3,3

3,3

2.2. Der skal udarbejdes kontrolplaner vedrørende finansiel kontrol. Kontrolplanerne skal inden 1. april [ændring fra 1. marts] 2021 indarbejdes i regnskabsinstruksen og indsendes til departementet.

Materialet blev sendt til departementet den 31. marts 2021.

 Opfyldt

3,3

3,3

2.3. Styrelsens interne tilsynsskole fortsætter i 2021, og der gennemføres undervisning i forvaltningsloven for alle medarbejdere.

Trafikstyrelsen har i 2021 afholdt ”Trafikskolen” for alle medarbejdere, hvor emner inden for forvaltningsretten, herunder habilitet, er gennemgået. Der blev afholdt i alt 12 kurser i 2021.

Trafikskolen fortsætter i 2022.

 Opfyldt

3,3

3,3

5. Investeringsplan med fokus på klimaområdet

5.1. Styrelsen skal før og under forhandlingerne om en investeringsplan levere de af departementet efterspurgte produkter, herunder rapporter, notater og beregninger.

Trafikstyrelsen leverede i samarbejde med VD og BDK de aftalte notater, samfundsøkonomi for baneprojekter, forhandlingsoplæg mv. er udarbejdet og formidlet til departementet.

Klimaeffekter af anlæg er beregnet efter de metoder, der benyttes i VD hhv. BDK. Trafikstyrelsen bidrog med LTM-beregninger, TERESA ark for alle baneprojekter samt beregning af de trafikale klimaeffekter.

 Opfyldt

5

5

5.2. Arbejdet skal følge de med departementet aftalte tidsplaner og have den ønskede kvalitet.

Trafikstyrelsen leverede bidrag indenfor de aftalte tidsrammer og efter den ønskede kvalitet.

Forhandlingerne resulterede i, at der blev indgået en bred aftale om infrastrukturinvestering frem mod 2035 (IP35).

 Opfyldt

5

5

6. Overgang til Statens IT

6.1. Inden udgangen af 1. kvartal er der opbygget en modtagerorganisation i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inkl. Færdselsstyrelsen for ydelserne, der modtages af Statens IT.

Modtagerorganisationen har været klar siden primo 2021.

 Opfyldt

1,7

1,7

6.2. I 2. kvartal 2021 overgår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen til servicebaseret afregning hos Statens IT.

Trafikstyrelsen modtog første servicebaserede afregning i 1. kvartal 2021.

 Opfyldt

1,7

1,7

6.3. Inden udgangen af 4. kvartal evalueres processen og transitionen til Statens IT, og erfaringerne, herunder med driftssituationen, videresendes til SIT og TRM.

Trafikstyrelsen har ultimo 2021 udarbejdet statusnotat med en evaluering af transitionsprocessen indtil videre.  

Det forventes, at transitionen til Statens It vil være fuldt tilendebragt i 2. kvartal 2022.

Derfor evalueres processen endeligt i 2. kvartal 2022, når overgangen er afsluttet.

 Opfyldt

1,7

1,7

7. Godkendelser på jernbaneområdet

7.1. Behandlingen af ansøgning om godkendelse af Odense Letbane til passagerdrift følger den plan, der er aftalt med Odense Letbane.

Behandlingen af ansøgning om godkendelse af Odense Letbane til passagerdrift følger den reviderede plan, der er aftalt med Odense Letbane.

Ibrugtagning forventes i 2022.

 Opfyldt

5

5

7.2. Udrulninger af signalprogrammet på hhv. fjernbanen og S-banenettet samt ombordudrustninger af køretøjer behandles i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner, herunder vedrørende Roll-Out 5 (Langå-Struer-Holstebro), EDL Syd (Køge – Næstved + opdatering til EDL nord), Roll-Out North Ron (Nordhavn-Svanemøllen-Farum og Ringbanen), og Roll-Out 7 (Mogenstrup-Nykøbing Falster).

Udrulninger af signalprogrammet på hhv. fjernbanen og S-banenettet samt ombordudrustninger af køretøjer blev behandlet i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner.

 Opfyldt

5

5

7.3. Udarbejde en analyse, der skal kortlægge mulighederne for at optimere regler og processer for de forskellige typer ansøgninger og godkendelsestyper, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder på jernbaneområdet, samt komme med anbefalinger til, hvilke videre skridt der med fordel kan tages inden for disse områder. Analysen skal bygge videre på implementeringen af Atkins anbefalinger fra 2018 og tage højde for de kommende års mange planlagte jernbaneprojekter, herunder særligt den store betydning det vil have, at signalprogrammet kan rulles ud inden for planlagt tid.

Analysen blev sendt til departementet den 18. november 2021.

Trafikstyrelsen arbejder videre med oversigten over, hvilke videre skridt der med fordel kan tages inden for disse områder.

 Opfyldt

2,5

2,5

8. Cybersikkerhed og beredskab

8.1. Arbejdet med initiativerne i strategien udføres i overensstemmelse med en handlingsplan, som aftales med departementet senest inden udgangen af 1. kvartal 2021. Fremdrift og eventuel justering af initiativer og tidsplan drøftes med departementet senest 1. september 2021.

Handlingsplan blev godkendt af departementet den 18. marts 2021.

Fremdrift og eventuel justering blev drøftet med departementet pr. 26. august 2021.

 Opfyldt

3

3

8.2. Reglerne i forordning 2019/1583 om grundlæggende normer for luftfartssikkerhed for så vidt angår cybersikkerhedsforanstaltninger skal implementeres inden udgangen af 2021, ligesom styrelsen skal udarbejde en handlingsplan for håndteringen af EASA-regler for cybersikkerhed inden udgangen af 2021.

Reglerne vedr. cybersikkerhedsforanstaltninger blev udsendt med revideret version af NASP (version 12), som trådte i kraft med udgangen af 2021.

Handlingsplan for håndteringen af EASA-regler for cybersikkerhed blev fremsendt til Departementet d. 26. november 2021.

 Opfyldt

3

3

8.3. Styrelsen gennemfører i 2021 en kortlægning af beredskabs-setup’et på transportområdet, herunder styrelsens arbejde i regi af den Internationale Operative Stab (IOS) og den Nationale Operative Stab (NOST), inkl. deltagelse i transportrelevante underarbejdsgrupper og planlagte beredskabshændelser mv. Denne skal desuden omfatte en analyse og evaluering af arbejdet forbundet med COVID-19 med anbefalinger ift. kapacitet og kompetencer. Såfremt der i 2021 gennemføres en central evaluering af beredskabsindsatsen vedr. COVID-19, koordineres arbejdet med denne.

Kortlægning og analyse blev sendt til departementet den 7. december 2021.

 Opfyldt

3

3

8.4. For at Danmark kan leve op til sit forpligtede ansvar vedr. værtsnationsstøtte, er det helt centralt, at transportsektoren er parat, og de involverede aktører er bekendt med deres ansvar. Styrelsen skal derfor senest medio 2021 have udarbejdet en procedure for transportsektorens håndtering af et potentielt værtsnationsstøtte-forløb. Proceduren skal tage udgangspunkt i de krav for værtsnationsstøtte, Danmark skal kunne efterleve ved udgangen af 2021.

Operativ procedure blev sendt rettidigt til departementet den 25. juni 2021.

Trafikstyrelsen har revideret delplanen på baggrund heraf.

Departementet har på tilsynsmøde den 16. november 2021 bekræftet, at sagen er lukket og leverancen opfyldt.

 Opfyldt

3,5

3,5

9. Høj kvalitet i ministerbetjeningen

9.1. Rettidigheden skal være mindst 95 pct. Registrering af rettidighed sker løbende i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som forelægger det for departementet som minimum 4 gange årligt i forbindelse med de kvartalsvise koncernrapporteringer til departementet og på de kvartalsvise institutionsmøder med departementet.

Rettidigheden i 2021 var 99 pct.

Målet om en rettidighed på mindst 95 pct. for styrelsens ministerbetjeningssager er opfyldt

 Opfyldt

5

5

9.2. Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct. Kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningssagerne vurderes løbende af departementet, som snarest muligt efter modtagelsen giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besked om ikke-anvendelighed, og som minimum kvartalsvis fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendeligheden over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Målet om en skønnet anvendelighed på mindst 95 pct. for styrelsens ministerbetjeningssager er opfyldt.

 Opfyldt

5

5

10. Klima

10.1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 gennemføre nye tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion af CO2 senest i 2021-22 og fremefter.

Trafikstyrelsen har i 2021 alene i begrænset omfang gennemført nye tiltag, der ville kunne medføre en dokumenterbar reduktion af CO2 senest i 2021/22.

For Bornholms Lufthavn har Trafikstyrelsen i 2021 besluttet iværksat en række tiltag af energibesparende karakter i 2022, jf. også styrelsens indmelding i forbindelse med MRP 2020.

Det drejer sig om skift af opvarmningskilde fra oliefyr til luft/vand-varmepumpe, udskiftning af de lodrette terminalruder, udskiftning af indsatslederbil til en el-bil samt udskiftning af CTS-anlægget.

 Ikke opfyldt

5

0

10.2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 ud fra principperne i beskrevet i notatet ”Koncernfælles mål – en grøn indsats” varetage formandsposten for det projektarbejde, der skal resultere i udarbejdelse af en metode for måling af ministerområdets CO2-udslip, samt etablering af baseline.

Trafikstyrelsen varetog formandskab og procesansvar for udarbejdelse af koncernfælles metoder indenfor følgende områder:

Klimaregnskab for styrelserne

Beregning af CO2-effekter af trafikken

Opgørelse af CO2-effekter ved byggeri (LCAbyg)

Opgørelse af CO2-effekter ved anlægsprojekter (InfraLCA)

Arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde mellem Banedanmark, Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen og blev afrapporteret til departementet ved årsskiftet 2021/22.

Arbejdet blev endeligt afrapporteret på Topledermødet den 21. februar 2022.

 Opfyldt

5

5

2.4.1Uddybende analyser og vurderinger
Nedenfor analyseres og vurderes målopfyldelsen og indsatsen på udvalgte
områder.

Analyse af mål 2: God forvaltningskultur

Trafikstyrelsen bygger som øvrige forvaltningsmyndigheder på grundlæggende værdier som åbenhed, retssikkerhed, uvildighed, saglighed og habilitet. Trafikstyrelsen arbejder i det daglige til stadighed på at sikre en effektiv varetagelse af styrelsens opgaver, der underbygger en stor kundetilfredshed samtidig med, at styrelsen har fokus på at sikre en god forvaltningskultur.

Konkret har Trafikstyrelsen i 2021 haft fokus på at gennemgå styrelsens habilitetspolitik og på at opbygge en større viden blandt medarbejderne indenfor områder som adfærd og håndtering af Trafikstyrelsens sagsbehandling. Formålet har været at sikre beskyttelsen af styrelsens forvaltningskultur både i dag og fremadrettet. Som led i dette arbejde har styrelsen i 2021 gennemført en gennemgang af alle styrelsens medarbejdernes habilitet, ligesom der er udarbejdet et kursusforløb for alle medarbejdere i Trafikstyrelsen for på den måde at fastholde tilliden til og respekten omkring Trafikstyrelsens myndighedsudøvelse.

Styrelsen har udviklet et koncept, der har skabt klarhed over de generelle habilitetsregler. I den forbindelse er der udarbejdet principper for kontrol af habilitet og for organisatoriske og ledelsesmæssige løsninger ved habilitetsudfordringer. Alle medarbejdere har udfyldt spørgeskemaer om bibeskæftigelse og tidligere ansættelser, og den enkeltes habilitet er vurderet af Trafikstyrelsens juridiske sekretariat, hvor der løbende følges op. Der har i forbindelse med dette arbejde været fokus på at etablere de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige procedurer for at sikre, at styrelsens medarbejdere hverken er eller kan opfattes som værende inhabile i forhold til varetagelse af sagsbehandling inden for et eller flere af styrelsens stabs- eller myndighedsopgaver. Derudover skal alle nyansatte i forbindelse med deres ansættelse oplyse om eventuelle bibeskæftigelser, således at habiliteten i styrelsen er sikret nu og fremadrettet. Alle vurderinger journaliseres på den enkelte medarbejders HR-sag.

Trafikstyrelsen har gennemført kurser for alle medarbejdere i styrelsen. Kurset har primært haft fokus på udvalgte dele af forvaltningsloven og på generelle sagsbehandlingsskridt som led i en forvaltningsafgørelse, herunder god forvaltningsskik, afgørelsesbegrebet, habilitet og journalisering. På trods af Corona-nedlukninger og udfordringer i den forbindelse er det lykkedes at gennemføre kurserne primært i efteråret.

Trafikstyrelsen har endvidere udarbejdet kontrolplaner vedrørende finansiel kontrol, som er indarbejdet i regnskabsinstruksen samt indsendt til Transportministeriets departement. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at målet er opfyldt fyldestgørende.

 

Analyse af mål 6: Transition til Statens IT

Den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fik i 2020 foretaget en it-audit af styrelsens interne it-driftsmiljøer. Auditten viste, at det var nødvendigt at gøre styrelsens it-infrastruktur mere tidssvarende samt at foretage en række sikkerhedsmæssige tiltag. Ydermere blev det vurderet, at it-driftsteamet var væsentligt underbemandet i forhold til sammenlignelige organisationer. På baggrund af auditten var en af de centrale konklusioner, at styrelsens it-organisation var for lille til at oppebære en effektiv it-drift til markedspris og -kvalitet, samt at outsourcing ville være den hurtigste og billigste måde at løse de i auditten konstaterede udfordringer på.

På den baggrund blev det i august 2020 besluttet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inkl. Færdselsstyrelsen, skulle overgå til Statens It. Ved kongelig resolution blev alt IT-drift og brugersupport pr. 1. november 2020 overført til SIT.

Opgavesnittet mellem Trafikstyrelsen og Statens It indebærer, at Statens It håndterer den basale it-drift (dvs. servere, netværk mv.), it-arbejdspladsen og nogle få standardapplikationer, som fx journalsystem, mailsystem mv., mens Trafikstyrelsen selv står for at drifte og udvikle styrelsens fag-applikationer.

Omkring årsskiftet 2020/2021 blev det besluttet, at Færdselsstyrelsen i forbindelse med overtagelse af kørekortsområdet fra Rigspolitiet skulle udskilles helt fra den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dette indebar, at Færdselsstyrelsen pr. 1. oktober 2021 skulle have selvstændig stabsunderstøttelse samt eget it-set up. Dette resulterede i et længere forløb, reorganisering og oprettelse af nye lokationer for Færdselsstyrelsen.    

Den 21. januar 2021 blev det som anført indledningsvis ved kongelig resolution vedtaget, at bolig- og byggeområdet skulle udskilles fra Transport- og Boligministeriet – og dermed også fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne ressortdeling kunne ikke være forudset og indebar yderligere kompleksitet i forbindelse med transitionen til Statens It.

Samtidig med ovenstående var det planlagt fra Økonomistyrelsen, at Trafikstyrelsen skulle overgå til Statens HR, hvilket det ikke var muligt at udskyde. Dertil skulle ’Ny generation af Digital Post’ og MIT ID implementeres inden udgangen af 2021.

Endvidere har etableringen af Minksekretariatet også medført et stort ressourcetræk hos både Trafikstyrelsen og Statens It.

Disse ændringer har betydet, at transitionsaktiviteterne er forsinkede.

Den aktuelle status er, at gennemførelsen af transitionsaktiviteterne ved udgangen af 2021 ikke er blevet tilendebragt. De førnævnte ændrede forudsætninger har betydet, at både Statens It og Trafikstyrelsens it-afdeling har været nødsaget til at prioritere andre opgaver knyttet til disse ressortændringer over transitionsaktiviteterne. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at målet er opfyldt så godt som muligt i forhold til de eksterne udfordringer.

 

Analyse af mål 10: klima

For Trafikstyrelsens lokationer i henholdsvis København og Viborg er der tale om moderne flerbrugerejendomme, hvor der i vid udstrækning løbende gennemføres bl.a. rentable CO2-besparende tiltag gældende for alle ejendommens brugere. For Trafikstyrelsens lokation i København er også gældende, at det er opført i et såkaldt offentlig-privat partnerskab, hvor kontrakten giver den private udlejer incitamenter til løbende at implementere energibesparende tiltag, da de modtager en del af besparelsen selv fordelt over kontraktperioden.

Trafikstyrelsen har på den baggrund i 2021 alene i begrænset omfang gennemført nye tiltag, der ville kunne medføre en dokumenterbar reduktion af CO2 senest i 2021/22.

Trafikstyrelsen vil også i 2022 have opmærksomhed på tiltag, der kan medføre reduktioner i styrelsens udledning af CO2.

For Bornholms Lufthavn har Trafikstyrelsen i 2021 besluttet iværksat en række tiltag af energibesparende karakter i 2022, jf. også styrelsens indmelding i forbindelse med MRP 2020. Det drejer sig om skift af opvarmningskilde fra oliefyr til luft/vand-varmepumpe, udskiftning af de lodrette terminalruder, udskiftning af indsatslederbil til en el-bil samt udskiftning af CTS-anlægget.

I 2021 varetog Trafikstyrelsen formandskabet for det projektarbejde inden for Transportministeriets koncern, som bl.a. skulle føre til udarbejdelsen af en metode for måling af koncernområdets C02-udslip. Styrelsen gennemførte dette arbejde i et godt og konstruktivt arbejde med de øvrige styrelser i Transportministeriets koncern, og resultaterne blev afrapporteret til departementet ved årsskiftet 2021/22 med endelig afrapportering februar 2022.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at målet er delvis opfyldt.

2.5Forventninger til de kommende år

Med den kongelige resolution af 21. januar 2021 og det snarlige ophør med stabsunderstøttelsen af Færdselsstyrelsen er Trafikstyrelsen konsolideret som en styrelse, der arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik. Derudover løser styrelsen en række opgaver på post-, VVM- og havneområdet samt i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område.

Styrelsen har på den baggrund opdateret sin strategi med en række strategiske indsatsområder, så strategien i endnu højere grad afspejler den konsoliderede styrelses opgaveportefølje. Trafikstyrelsen vil i 2022 have fokus på at få strategien omsat i den daglige opgaveløsning på alle styrelsens lokationer og kontorer.

Covid-19-pandemien har medført en historisk nedgang i den internationale og nationale luftfart og påvirker stadig aktører på tværs af hele branchen. Trafikstyrelsen vil også i 2022 have fokus på håndteringen af luftfartsbranchens opstart efter pandemien. For dansk luftfart er det således af stor betydning, at arbejdet omkring godkendelser og tilsyn m.m. er målrettet danske forhold. Styrelsens opgaver i den forbindelse er særligt relateret til den løbende støtte til flyselskaber, lufthavne og skoler, hvor styrelsen er særligt opmærksom på, at arbejdet med tilladelser mv. skal medvirke til en smidig opstart og normalisering.

Styrelsen vil samtidigt fortsat prioritere kerneopgaverne inden for regulering, godkendelse og tilsyn.

Trafikstyrelsen vil i de kommende år varetage en væsentlig opgave i forbindelse med håndteringen af sager vedrørende kompensation og erstatning til minkvirksomheder og følgeerhverv som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. Minksekretariatet blev i 2021 forankret i Trafikstyrelsen og har til opgave at sekretariatsbetjene Erstatnings- og taksationskommissionerne, såvel som Overerstatnings- og taksationskommissionerne. De første egentlige sager bliver behandlet i 2022, og Trafikstyrelsen forventer, at Minksekretariatet inden udgangen af 2024 skal behandle ca. 1.300 sager.

Styrelsens økonomiske forventninger til 2022 fremgår af den efterfølgende tabel.

Tabel 5: Økonomiske forventninger til 2021
I mio. kr. Regnskab 2021 Forventninger 2022
Indtægter 291,7 397,0
Udgifter 362,0 443,3
Resultat -70,3 -46,3

Af tabellen ses, at der i 2022 forventes et underskud på 46,3 mio. kr. I lighed med 2021 skyldes underskuddet luftfartsaktiviteterne, hvor safety-bidraget alene forventes at give et underskud på godt 41 mio. kr.

Dertil kommer et underskud på knap 8 mio. kr. på § 28.51.16 Erstatnings- og taksationskommissioner.

Styrelsen bevillingsfinansierede område §28.51.01.10 Almindelige virksomhed forventes at være i balance i 2022.

3

Regnskab

3.1Anvendt regnskabspraksis

Trafikstyrelsens regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 116 om statens regnskabsvæsen og Finansministeriets Økonomisk administrative Vejledning (www.oav.dk). Styrelsens bygninger på Bornholms Lufthavn afskrives over 30 år fremfor 50 år, som er standard i de statslige regnskabsregler. Denne afvigelse fra de statslige regler blev godkendt i forbindelse med etableringen af den oprindelige åbningsbalance i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskaber. De 30 år er i overensstemmelse med ICAO’s (FN’s luftfartsorganisation) anbefalinger i forhold til afskrivningsperioder på lufthavne.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020).

Styrelsen hensætter også beløb til den særlige feriegodtgørelse, som udbetales i det efterfølgende år.

Trafikstyrelsens regnskab indeholder en udgift til forventede tab på debitorer. Denne post er opgjort skønsmæssigt på baggrund af styrelsens erfaringsbaserede forventninger. Det forventede tab på debitorer er bogført på konto 2294 med en modpost på aktivsiden som en reduktion af styrelsens tilgodehavender.

For ATM (Lufttrafiktjeneste, Danmark) fastlægges indtægterne i en costbase baseret på et forventet antal overflyvninger i dansk luftrum (såkaldte serviceenheder) og en pris pr. overflyvning (serviceenhedsraten). Hvis indtægterne afviger fra costbasen som følge af flere eller færre serviceenheder, har Trafikstyrelsen en forpligtigelse/ret til i det næstfølgende år (år N+2) at korrigere costbasen og derved reducere/øge serviceenhedsraten. Regnskabet indeholder ikke en værdiansættelse af rettigheden/forpligtigelsen til i år N+2 at korrigere en route costbasen som følge af, at det faktiske antal serviceenheder afviger fra antallet i costbasen, idet Statsregnskabet har givet Trafikstyrelsen en dispensation i forhold til at optage sådanne poster i regnskabet1

Trafikstyrelsen registrerer alle udgifter på FL-formål. Styrelsen registrerer dog ikke al løn til medarbejdere over lønramme 37 på fælles formål (Generel ledelse, Administration og Hjælpefunktioner), idet en del af det bogføres som udadrettede FL-formål. Afvigelsen skyldes den store grad af brugerfinansiering, hvor styrelsen vurderer det væsentligt, at de forskellige områder bliver belastet med de omkostninger, som rettelig tilhører området, herunder også faglig ledelse i direktionen.

3.2Resultatopgørelse mv.
3.2.1Resultatopgørelse

Trafikstyrelsen havde i 2021 indtægter på i alt 291,7 mio. kr. og omkostninger på i alt 362,0 mio. kr., hvilket resulterer i et underskud på 70,3 mio. kr., jf. tabel 6. I 2020 havde Trafikstyrelsen et underskud på 99,1 mio. kr.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note

Resultatopgørelse (mio. kr.)

2020

2021

Bevilling 2022

 

 

 

 

 

 

A. Ordinære driftsindtægter

 

 

 

 

Indtægtsført bevilling

 

 

 

 

Bevilling

-174,6

-172,6

-141,8

 

Reserveret af indeværende års bevilling

0,0

0,0

 

 

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger

0,0

0,0

 

 

Indtægtsført bevilling i alt

-174,6

-172,6

-141,8

 

Salg af varer og tjenesteydelser

-10,8

-11,1

-17,1

 

Eksternt salg af varer og tjenester

-10,8

-11,1

 

 

Internt statsligt salg af varer og tjenester

0,0

0,0

 

 

Tilskud til egen drift

-1,8

-0,8

 

 

Gebyrer

-100,3

-87,9

-251,4

 

Ordinære driftsindtægter i alt

-287,5

-272,4

-410,3

 

 

 

 

 

 

B. Ordinære driftsomkostninger

 

 

 

 

Ændring i lagre

0,0

0,0

 

 

Forbrugsomkostninger

 

 

 

 

Husleje

17,0

15,2

 

 

Forbrugsomkostninger i alt

17,0

15,2

0,0

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Lønninger

221,4

179,7

232,4

 

Pension

35,2

28,4

 

 

Lønrefusion

-16,9

-12,8

 

 

Andre personaleomkostninger

0,9

0,3

 

 

Personaleomkostninger i alt

240,6

195,6

232,4

 

Af- og nedskrivninger

18,7

12,1

10,7

 

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser

3,1

22,8

 

 

Andre ordinære driftsomkostninger

145,1

96,7

132,5

 

Ordinære driftsomkostninger i alt

424,4

342,4

375,6

 

 

 

 

 

 

C. Resultat af ordinær drift (A+B)

136,9

70,0

-34,7

 

 

 

 

 

 

D. Andre driftsposter

 

 

 

 

Andre driftsindtægter

-57,2

-19,0

-9,4

 

Andre driftsomkostninger

14,6

14,8

40,2

 

E. Resultat før finansielle poster (C+D)

94,3

65,8

-3,9

 

 

 

 

 

 

F. Finansielle poster

 

 

 

 

Finansielle indtægter

-0,1

-0,2

 

 

Finansielle omkostninger

4,9

4,8

3,9

 

G. Resultat før ekstraordinære poster(E+F)

99,1

70,3

0,0

 

 

 

 

 

 

H. Ekstraordinære poster

 

 

 

 

Ekstraordinære indtægter

0,0

0,0

 

 

Ekstraordinære omkostninger

0,0

0,0

 

 

Årets resultat (G+H)

99,1

70,3

0,0

Note: Af lønrefusionerne i 2021 på 12,8 mio. kr. vedrører 8,3 mio. kr. udlånte tjenestemænd. I 2020 udgjorde refusionerne vedrørende udlånte tjenestemænd 12,1 mio. kr. af 16,9 mio. kr. Trafikstyrelsens øvrige lønrefusioner er dermed faldet med 0,3 mio. kr. i forhold til 2020.

Indtægter

I forhold til 2020 er styrelsens samlede indtægter reduceret med 53,1 mio. kr. svarende til godt 15 pct. Det kan af resultatopgørelsen ses, at faldet i indtægter fordeler sig med en reduktion af styrelsens gebyrindtægter (12,4 mio. kr.) og ”Andre indtægter” (38,2 mio. kr.). En væsentlig del af forklaringen på faldet i Andre Indtægter er regnskabsteknisk og skyldes, at afregning mellem Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen, som i 2020 blev bogført som en indtægt, i 2021 er bogført som en hensættelse (omkostningskonto), idet beløbet ikke kunne opgøres endeligt inden afslutningen af regnskabet.

 

 

 

Omkostninger

Trafikstyrelsens omkostninger i 2021 er i forhold til 2020 reduceret med 81,9 mio. kr. eller 18 pct.  Den væsentligste forklaring på faldet i omkostningerne er ressortændringen, hvor Trafikstyrelsens opgaver i relation til byggeri og bolig blev overført til Bolig- og Planstyrelsen.

 • Personaleomkostninger: Der er et fald på 45,0 mio. kr., hvoraf de 32,8 mio. kr. kan tilskrives ressortændringen til Bolig- og Planstyrelsen. Derudover har styrelsen som følge af overgangen til Statens It overført ni medarbejdere. Endelig er der i 2021 fuld effekt af den besparelsesrunde, som blev gennemført i styrelsen i 2020.
 • Andre ordinære driftsomkostninger og internt statslige køb af varer og tjenesteydelser er i forhold til 2020 reduceret med 28,7 mio. kr., heraf kan 8 mio. kr. tilskrives ressortændringen, mens den regnskabstekniske forklaring, som også påvirker indtægterne, beløber sig til 24,7 mio. kr.
3.2.2Resultatdisponering
Tabel 7: Resultatdisponering

Resultatdisponering (mio. kr.)

 

Disponeret til bortfald

3,4

Disponeret til udbytte til statskassen

 

Disponeret til overført underskud

-73,7

Disponeringer i alt

-70,3

 

Af ovenstående tabel ses, at årets resultat  er et underskud på 70,3 mio. kr., som består af overskud på §28.51.16 Erstatnings- og Taksationskommissioner på 3,4 mio. kr., som bortfalder, idet denne bevilling er Covid-19-relateret, og et underskud på 73,7 mio. kr. på styrelsens øvrige områder, der videreføres som overført overskud.

3.2.3Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Trafikstyrelsen har i 2021 samlet tilbageført hensættelser på 1,5 mio. kr., som medfører et resultat 1,1 mio. kr. Størstedelen af de tilbageførte hensættelser vedrører en hensættelse på 1,3 mio. kr. til en forventet ekstrabetaling af moms vedr. Bornholms Lufthavn som følge af en fejlagtig indberetning af energiafgifter. Hensættelsen blev foretaget i 2019, men sagen er først endelig afgjort primo 2021 og resulterede i en efterbetaling på 0,4 mio. kr.

3.3Balancen

Trafikstyrelsen har ved udgangen af 2020 aktiver og passiver for i alt 249 mio. kr., jf. tabel 8. Balancens værdi er i løbet af 2021 øget med 4,8 mio. kr.

Tabel 8. Balancen

Note

Aktiver (mio. kr.)

2020

2021

 

Note

Passiver (mio. kr.)

2020

2021

 

A. Anlægsaktiver

 

 

 

 

A. Egenkapital

 

 

1

I. Immaterielle anlægsaktiver

 

 

 

 

Startkapital

13,0

150,0

 

Færdiggjorte udviklingsprojekter

31,2

19,4

 

 

Opskrivninger

0,0

0,0

 

Erhvervede koncessioner, patenter,

0,5

0,2

 

 

Reserveret egenkapital

0,0

0,0

 

licenser mv.

 

 

 

 

Bortfald og kontoændringer

0,0

15,7

 

Udviklingsprojekter under opførelse

11,9

16,3

 

 

Overført overskud

46,2

-51,6

 

Immaterielle anlægsaktiver i alt

43,6

35,9

 

 

Egenkapital i alt

59,2

114,1

2

II. Materielle anlægsaktiver

 

 

 

 

B. Hensatte forpligtelser

6,4

-20,7

 

Grunde, arealer og bygninger

19,6

18,9

 

4

Hensatte forpligtelser i alt

6,4

-20,7

 

Infrastruktur

0,0

0,0

 

 

C. Gæld

 

 

 

Produktionsanlæg og maskiner

35,5

32,0

 

 

 

 

 

 

Transportmateriel

4,0

8,0

 

 

I. Langfristede gældsposter

 

 

 

Inventar og IT udstyr

1,6

0,1

 

 

FF4 Langfristet gæld

103,4

85,3

 

Igangværende arbejder for egen

1,0

2,4

 

 

 

 

 

 

regning

 

 

 

 

Donationer

0,2

0,0

 

Materielle anlægsaktiver i alt

61,6

61,4

 

 

Prioritetsgæld

0,0

0,0

 

III. Finansielle anlægsaktiver

 

 

 

 

Anden langfristet gæld

0,0

0,0

 

Statsforskrivning

13,0

150,0

 

 

Langfristet gæld i alt

103,7

85,3

 

Finansielle anlægsaktiver i alt

13,0

150,0

 

 

 

 

 

 

Anlægsaktiver i alt (I+II+III)

118,2

247,3

 

 

II. Kortfristede gældsposter

 

 

 

B. Omsætningsaktiver 

 

 

 

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser

 

 

 

I.  Varebeholdninger i alt

0,0

0,0

 

 

25,6

51,8

3

II. Tilgodehavender i alt

97,8

66,0

 

 

Anden kortfristet gæld

5,7

2,4

 

III. Periodeafgrænsningsposter

72,5

9,1

 

 

Skyldige feriepenge

13,9

10,4

 

IV. Værdipapirer i alt

0,0

0,0

 

 

Igangværende arbejder for

5,6

5,5

 

V. Likvide beholdninger

 

 

 

 

fremmed regning

 

 

 

FF5 Uforrentet konto

169,6

-42,7

 

 

Reserveret bevilling

0,0

0,0

 

FF7 Finansieringskonto

-213,9

-30,7

 

 

Periodeafgrænsningsposter

1,5

0,0

 

Andre likvider

0,0

0,0

 

 

Skyldige indefrosne feriepenge

22,67

0,13

 

Likvide beholdninger i alt

-44,2

-73,4

 

 

Kortfristet gæld i alt

74,9

70,3

 

B. Omsætningsaktiver i alt (I+II+III+IV)

126,0

1,7

 

 

Gæld i alt (I+II)

178,6

155,5

 

Aktiver i alt (A + B)

244,2

249,0

 

 

Passiver i alt (A+B+C)

244,2

249,0

På aktivsiden sker der følgende større ændringer:

 • En stigning anlægsaktiver på i alt 129,1 mio. kr. som fordeler sig således på de forskellige anlægstyper:
  • Immaterielle anlægsaktiver – reduceres med 7,7 mio. kr. primært som følge af ressortændringen.
  • Finansielle anlægsaktiver - opskrives med 137 mio. kr. idet styrelsen for at undgå negativ egenkapital som følge af store negative opsparinger på luftfartområdet har fået tilført yderligere statsforskrivning. Dette forhold påvirker også passivsiden.
 • Et fald i omsætningsaktiver på 125,3 mio. kr. som består af følgende større ændringer:
  • Et fald i styrelsens tilgodehavender på 31,8 mio. kr. som kan tilskrives, at der ikke er opkrævet safety-bidrag i perioden fra 1. juni 2021 til 31. december 2021.
  • Et fald i periodeafgrænsningsposterne på 63,4 mio. kr. som skyldes, at saldoen ultimo 2020 indeholdt et større post på 68,1 mio. kr. vedr. overflytning af bevilling til Færdselsstyrelsen.
  • Et fald i de likvide midler på i alt 29,2 mio. kr. skyldes styrelsens underskud i 2020 som følge af færre indtægter og derved færre likvide midler.

På passivsiden er der tale om følgende større ændringer i forhold til ultimo 2020:

 • En stigning i egenkapitalen på 54,9 mio. kr. som er nettoeffekten af følgende ændringer:
  • Tilførsel af yderligere startkapital 137 mio. kr.
  • Årets underskud i styrelsen på 73,7 mio. kr.
  • Bortfald af resultatet på §28.51.16 Erstatnings- og taksationskommissioner på 3,4 mio. kr. samt bortfald af en opsparing på 12,3 mio. kr. vedr. en bevilling til en lokoførersimulator, som styrelsen modtog i 2009.
 • Et fald i hensatte forpligtigelser på 27,1 mio. kr., som primært vedrører regnskabsteknik i forhold til afregningen for stabsunderstøttelse af Færdselsstyrelsen.
 • Et fald i den langfristede gæld på 18,4 mio. kr., der skyldes ressortændringen vedr. bygge- og boligområdet.

 

 

 

 

3.4Egenkapitalforklaring

Trafikstyrelsens egenkapital er jf. balancen 114,1 mio. kr. Styrelsens egenkapital indeholder et bortfald og kontoændringer til en værdi af 15,7 mio. kr., som bliver likviditetsafregnet primo 2022. Dermed er styrelsens ”rigtige” egenkapital udgør 98,4 mio. kr. Styrelsens egenkapital er således i løbet af 2021 opjusteret med 39,2 mio. kr., hvilket er nettoeffekten af opskrivningen af den regulerede egenkapital på 137 mio. kr., styrelsens videreførte resultat i 2021 (-70,3 mio. kr.), et resultat bortfald (3,4) samt en nedskrivning af opsparingen dels som følge af et bortfald (12,3 mio. kr.) dels som følge af en ressortændring (11,7 mio. kr.).

 

Udviklingen i egenkapitalen ses af nedenstående tabel.  

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo året (mio. kr.)

2020

2021

 

 

 

Reguleret egenkapital primo

-16,1

-13,0

+Ændring i reguleret egenkapital

3,1

-137,0

Reguleret egenkapital ultimo

-13,0

-150,0

 

 

 

Opskrivninger primo

0,0

0,0

+Ændring i opskrivninger

0,0

0,0

Opskrivninger ultimo

0,0

0,0

 

 

 

Reserveret egenkapital primo

0,0

0,0

+Ændring i reserveret egenkapital

0,0

0,0

Reserveret egenkapital ultimo

0,0

0,0

 

 

 

Overført overskud primo

-213,7

-46,2

+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse

0,0

11,7

+Regulering af det overførte overskud (ressort)

68,4

12,3

+Overført fra årets resultat

99,1

70,3

-Bortfald af årets resultat

0,0

3,4

-Udbytte til staten

0,0

0,0

+Overførsel af reserveret bevilling

0,0

0,0

Overført overskud ultimo

-46,2

51,6

     

Egenkapital i alt

-59,2

-98,4

Egenkapital jf. balancen

-59,2

-114,1

Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaring

0,0

-15,7

Tabel 9.1: Fordeling af overført overskud

Tabel 9.1 viser Trafikstyrelsens egenkapital fordelt på startkapital, bunden opsparing og fri opsparing.

Mio kr.

Primo 2021

Primo 2022

Overført overskud i alt

46,2

-51,6

- Heraf overført overskud i øvrigt § 28.51.01.10

38,1

41,1

- Heraf bundet opsparing i fx gebyrordninger:

 

 

§ 28.51.01.20. Overskud fra indtægter på Lufttrafiktjeneste DK /ATM

0,8

-51,9

§ 28.51.01.21. Overskud fra gebyrer på tilsyn med civil luftfart

-32,8

-65,2

§ 28.51.01.23. Overskud fra gebyrer på posttilsyn

4,6

4,8

§ 28.51.01.25. Overskud fra gebyrer på opgaver med jernbaner

10,3

7,5

§ 28.51.01.32 Jernbanenævnet

7,1

6,8

§ 28.51.01.28. Overskud fra gebyrer på byggeområdet

4,3

0,0

Samlet § 28.51.01

32,3

-56,8

§28.51.16.10. Udgifter til behandling af erstatningssager

0,0

0,0

§28.51.16.20. Behandling af erstatningssager 2. instans

0,0

0,0

Samlet § 28.51.16

0,0

0,0

§ 28.51.10.10 Kommunale taksationer

0,0

0,5

§ 28.51.10.11 Overtaksationer

-0,6

-1,2

§ 28.51.10.12 Statslige taksationer

-0,8

-2,5

Samlet af § 28.51.10

-1,4

-3,2

§ 28.51.12.20 Administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet

1,7

0,0

Samlet af § 28.51.12

1,7

0,0

§ 28.56.03.10 Lufthavnsdrift

0,0

-6,1

§ 28.56.03.90 Lufthavnsdrift indtægtsdækket

13,7

14,5

Samlet af § 28.56.03

13,7

8,4

3.5Likviditet og låneramme

Trafikstyrelsen har i 2021 en udnyttelsesgrad af lånerammen på 93,6 pct. Udnyttelsens af lånerammen er i forhold til 2020 øget med 8,5 procentpoint.

Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen
Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2021
Anlægsaktiver pr. 31. dec. 2021 97,3
Låneramme på FL21 103,9
Udnyttelsesgrad i procent 93,6

 

Styrelsens træk på lånerammen er værdien af anlægsaktiverne. Ultimo 2021 er værdien af styrelsens anlæg 97,3 mio. kr. Til sammenligning er styrelsens langfristede gæld på 85,3 mio. kr. Forskellen mellem den langfristede gæld og de lånefinansierede anlægsaktiver er nettoeffekten af afgange og tilgange i styrelsens anlægsmasse siden den seneste likviditetsflytning, som er foretaget i oktober 2021.

 

Den uforrentede FF5-konto, som skal svare til værdien af de hensatte forpligtigelser, omsætningsaktiverne, den kortfristede gæld og det overførte akkumulerede overskud, er primo 2022 opgjort på baggrund af balancen ultimo 2021. Der vil blive flyttet 34,4 mio. kr. fra den uforrentede konto (FF5) til finansieringskontoen i løbet af 1. kvartal 2022, hvorefter saldoen på den uforrentede FF5-konto vil udgøre – 77,1 mio. kr.

3.6Opfølgning på lønsumsloft

Ultimo 2021 har Trafikstyrelsen akkumuleret uudnyttet lønsum på 22,3 mio. kr., som fordeler sig på hovedkontiene, jf. tabel 11. Trafikstyrelsen har ved aktstykke 304 af 24. juni 2021 fået tilført en ekstra lønsumsbevilling.

Den uudnyttede lønsum videreføres til de kommende år. I forbindelse med bogføringen af det uudnyttede udgiftsloft er der sket en fejl, som betyder, at der skal laves en korrektion primo 2022. Korrektionen fremgår af nedenstående tabel 11.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11 viser Trafikstyrelsens lønsumsloft samt forbrug i 2021.

Hovedkonto/mio.kr. § 28.51.01 (Trafik- og Byggestyrelsens driftsbevilling) §28.56.03 (lufthavnsdrift) §28.51.10 (Taksationskommissioner) §28.61.16 Erstatningskommissioner Ialt
Lønsumsloft FL 170,7 12,1 2,6 0,0 185,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 191,8 12,1 2,6 8,0 214,5
Lønforbrug under lønsumsloft 170,4 10,0 6,3 3,7 190,4
Difference (m indreforbug) 21,4 2,1 -3,7 4,3 24,1
Akk. Uudnyttet lønsum ultimo 2020 -13,9 7,1 1,3 0,0 -5,5
Korrektioner af uudnyttet lønsumsloft i 2021 8,9   -5,1   3,7
Akk. uudnyttet lønsum ultimo 2021 (Beregnet) 16,4 9,2 -7,5 4,3 22,3
Bogført uudnyttet lønsum ultimo 2021 13,2 4,5 -6,2 6,1 17,7
Regulering som skal bogføres i 2022 3,2 4,7 -1,3 -1,8 4,7

Note: § 28.51.16 Erstatningskommissioner fremgår af tabellen til trods for, at det er en Covid-19-bevilling og derfor ikke burde være en del af lønsumsloftet. Kontoen er medtaget i tabellen, idet den fremgår af SKS tabellen. Det bemærkes også, at opsparingen ultimo 2021 ikke stemmer med SKS-tabellen, idet tabellen har en periodefejl. (ultimo 2020 er lig ultimo 2021)

3.7Bevillingsregnskabet
3.7.1Omkostningsbaserede hovedkonti
Tabel 12: Bevillingsregnskab for § 28.51.01 (Trafikstyrelsens driftsbevilling), §28.51.10 (Taksationskommissioner) og § 28.51.16 (Erstatnings- og taksationskommissioner) § 28.56.03 (Lufthavnsdrift - Bornholms Lufthavn).

Tabel 12 viser bevillingsregnskabet for styrelsens omkostningsbaserede hovedkonti.

Bevillingsregnskab (mio. kr.)

Budget 2021 FL+TB

Regnskab 2021

Difference

Videreførelse ultimo 2021

§ 28.51.01 Trafikstyrelsen

 

 

 

 

Nettoudgiftsbevilling

135,3

135,3

0,0

 

Nettoforbrug af reservation

 

 

 

 

Indtægter

274,6

104,9

169,7

 

Udgifter

409,9

306,9

103,0

56,8

Årets resultat

0,0

-66,7

66,7

56,8

§ 28.51.10 Taksationskommissioner

 

 

 

 

Nettoudgiftsbevilling

2,6

2,6

0,0

 

Nettoforbrug af reservation

 

 

 

 

Indtægter

4,1

3,2

0,9

 

Udgifter

6,7

7,6

-0,9

3,2

Årets resultat

0,0

-1,8

1,8

3,2

§ 28.51.16 Erstatningskommissioner

 

 

 

 

Nettoudgiftsbevilling

10,0

10,0

0,0

 

Nettoforbrug af reservation

 

 

 

 

Indtægter

 

 

0,0

 

Udgifter

10,0

6,6

3,4

 

Årets resultat

0,0

3,4

-3,4

0,0

§ 28.56.03 Bornholm

 

 

 

 

Nettoudgiftsbevilling

24,7

24,7

0,0

 

Nettoforbrug af reservation

 

 

 

 

Indtægter

15,1

10,9

4,2

-8,4

Udgifter

39,8

40,9

-1,1

 

Årets resultat

0,0

-5,3

5,3

-8,4

§ 28.51.01 Trafikstyrelsen

28.51.01 Trafikstyrelsen, som er styrelsens virksomhedsbærende konto, udviser et merforbrug på 66,7 mio. kr. Merforbruget er et resultat af væsentlig færre indtægter (169,7 mio. kr.), som kun delvis modsvares af et mindreforbrug på omkostningerne (103,0 mio. kr.), hvorfor der på hovedkontoen er et underskud på 66,7 mio. kr.

De færre indtægter vedrører primært følgende:

 • Færre indtægter på § 28.51.01.20 Lufttrafiktjeneste, Danmark på 82,5 mio. kr. som følge af Covid-19.

 • Færre indtægter på § 28.51.01.21 Tilsyn med civil luftfart på 84,5 mio. kr. primært på safety-bidraget som følge af Covid-19.

Generelt skal det i forhold til indtægterne bemærkes, at gebyrordningerne på finansloven altid budgetteres i balance.

På omkostningssiden er der et mindreforbrug, som hovedsageligt fordeler sig på følgende underkonti:

 • På § 28.51.01.20 Lufttrafiktjeneste har der været et mindreforbrug på 30 mio. kr., som primært vedr. afregning med DMI. Derudover er der et mindreforbrug på rejser og medlemsbidrag til EUROCONTROL.

 • På § 28.51.01.21 Tilsyn med civil luftfart har der været et mindreforbrug på 50,2 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på løn. Lønsummen på kontoen var i 2021 ekstraordinær høj som følge af den ekstraordinære bevilling på aktstykke 304 af 24. juni 2021.

 • 28.51.01.10 er påvirket af ressortændringer i forhold til bygge- og boligområdet. På FL 2021 er nettoudgiftsbevillingen 114,7 mio. kr. Efter årets tillægsbevillinger er nettoudgiftsbevillingen 83,3 mio. kr., som består af en udgiftsbevilling på 105,4 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 22,1 mio. kr. Der er i 2021 realiseret udgifter for 76,6 mio. kr. og indtægter for 14,7 mio. kr., hvilket medfører et overskud på underkontoen på 21,1 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. mindre aktivitet som følge af Covid19, men det skyldes også, at området efter ressortændringen skal dække en mindre andel af styrelsens overhead. Der forventes i de kommende år ikke overskud i den størrelsesorden på underkontoen.

§ 28.51.10 Taksationskommissioner
§28.51.10 udviser et samlet underskud på 1,8 mio. kr. i forhold til bevilling.
Underskuddet relaterer sig udelukkende til den brugerfinansierede del af taksationsområdet, som primært er de statslige taksationsforretninger, hvor der er et underskud på 2,2 mio. kr., mens der er et overskud på de opgaver, som er bevillingsfinansieret. Overskuddet kommer fra de kommunale taksationsforretninger på § 28.51.10.10

§ 28.51.16 Erstatnings- og taksationskommissioner
§28.51.16 udviser et overskud i forhold til bevillingen på 3,4 mio. kr., hvilket kan tilskrives, at processen i forhold til opgaveløsningen er blevet forsinket i forhold til de oprindelige forudsætninger, idet lovgrundlaget først var på plads ultimo 2021.

§ 28.56.03 Bornholms Lufthavn
§ 28.56.03 har i 2021 et underskud forhold til bevillingen på 5,3 mio. kr., som fordeler sig med underskud på det statsfinansierede område (§ 28.56.03.10) på 6,1 mio. kr. og et overskud på de kommercielle aktiviteter (28.56.03.90) på 0,8 mio. kr. Underskuddet på det statsfinansierede område skyldes færre indtægter og flere udgifter end forventet på finansloven. De færre indtægter relaterer sig til aktiviteten på lufthavnen, herunder ændring af åbningstiden så der ikke kunne opkræves åbningsafgifter i forbindelse med den tidlige afgang fra lufthavnen.

De øgede omkostninger i forhold til finansloven er udtryk for den generelle ubalance, der er i lufthavnens økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2Udgiftsbaserede hovedkonti

I dette afsnit afgives regnskabsmæssige forklaringer vedrørende Trafikstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti.

Tabel 12.1: Bevillingsregnskabet for Trafikstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 12.1 viser de udgiftsbaserede bevillinger på finansloven, som Trafikstyrelsen har ansvaret for.

Hovedkonto

Mio. kr.

Bevilling 2021 FL + TB

Regnskab 2021

Afvigelse

Videreførsel ultimo

 
 

§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen

Udgifter

28,7

49,1

-20,4

0

 

Indtægter

28,7

49,1

-20,4

 

§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn

Udgifter

25,3

0

25,3

75,6

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.51.15. Havnepuljer

Udgifter

25,0

25,0

0

0

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.52.14. Investeringstilskud vedr. privatbanerne og Lille Nord

Udgifter

116,5

116,5

0

0

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.52.15 Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

Udgifter

185,7

185,5

0,2

2,1

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik

Udgifter

524,5

435,8

88,7

794,8

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik

Udgifter

1.460,3

1.456,5

3,8

83,2

 

Indtægter

148,0

146,8

1,2

 

§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Udgifter

5,0

2,2

2,8

63,0

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.53.04. Ungdomskort

Udgifter

278,1

166,0

112,1

505,6

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik

Udgifter

0

-18,0

18,0

40,4

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.53.06. Efterregulering kompensation sfa. Covid-19

Udgifter

0

6,9

-6,9

-6,9

 

Indtægter

24,9

31,8

-6,9

 

§ 28.55.02. Energiforbrug og CO2, nedbringning

Udgifter

0

-3,3

3,3

0

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste

Udgifter

101,3

100,5

0,8

-56,8

 

Indtægter

63,0

46,7

16,3

 

§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne

Udgifter

5,7

5,4

0,3

1,8

 

Indtægter

0

0

0

 

§ 28.56.04. Puljer til luftfart

Udgifter

65,0

54,2

10,8

0,2

 

Indtægter

0,1

0,1

0

 

§ 28.56.05. Internal tax

Udgifter

0

0

0

0

 

Indtægter

7,4

4,9

2,5

 

 I alt

Udgifter

2.826,1

2.584,6

241,5

1.503,0

 

Indtægter

272,1

279,5

7,4

 

§ 28.51.03. Administration af lokoføreruddannelsen

Regnskabet for 2021 viser et resultat for både indtægter og omkostninger på 49,1 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. mere end bevillingen på 28,7 mio. kr. Det skyldes, at der i 2021 er uddannet flere lokoførere end forudsat ved bevillingsfastsættelsen på finansloven.

§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn

Projektet er påbegyndt i slutningen af 2021, og første udbetaling falder i februar 2022 på baggrund af det afsluttede regnskab for 2021. Bevillingen er derfor videreført til næste år, hvor opsparingen er på i alt 75,6 mio. kr.

§ 28.51.15. Havnepuljer

Regnskabsresultatet for 2021 er 25,0 mio. kr., hvilket er lig bevillingen.

§ 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

Regnskabsresultatet for 2021 er 116,5 mio. kr., hvilket er lig bevillingen.

§28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 185,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Afvigelsen i forhold til bevillingen skyldes, at man ved udarbejdelsen af FL21 overvurderede udgifterne vedr. kompensationsbidraget til Skørping – Frederikshavn. I december trådte en ny aftale i kraft, hvor driften af regionaltogstrafikken mellem Skørping og Frederikshavn støttes med et årligt fast tilskud. Ydermere ydes i årene 2022-2024 et tilskud til lokal togbetjening mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn med Region Nordjyllands togoperatør inden for en ramme på maksimalt 2,0 mio. kr. Dette tilskud finansieres af opsparingen på underkontoen.

 § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 435,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 88,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 524,5 mio. kr. Dele af tilskuddet for 4. kvartal 2021 kan Trafikstyrelsen først udbetale i februar/marts 2022 pga. tidsmæssig forskydning i modtagelsen af refusionsanmodninger fra trafikselskaberne. Der er derfor i regnskabet for 2021 hensat midler til den forventede udgift for 4. kvartal.

På § 28.53.01.10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken er afvigelsen ift. bevillingen på 79,6 mio. kr. På § 28.53.01.50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland) og § 28.53.01.60. Takstnedsættelser (Takst Vest) er afvigelsen på henholdsvis 4,6 mio. kr. og 4,4 mio. kr. Dette skyldes, at man, da der blev bevilliget til ordningerne, har estimeret med et højere udgiftsniveau, end de reelle udgifter har vist sig at være. Takst Sjælland er afsluttet i 2021, og Takst Vest afsluttes i 2022.

Den største del af mindreforbruget på kontoen skyldes Covid-19, da der har været færre rejsende i den kollektive trafik i 2021.

§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik

Regnskabet for 2021 viser et resultat på udgiftssiden på 1.456,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1.460,3 mio. kr.

På indtægtssiden viser regnskabet et resultat på 146,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 148,0 mio. kr. 

På udgiftssiden skyldes mindreforbruget primært to underkonti:

§ 28.53.02.11. Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger på 1,9 mio. kr. grundet mindreforbrug af administrationsmidler i forhold til bevillingen.
§ 28.53.02.30.Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, hvor der er annulleringer for 1,8 mio. kr.

På indtægtssiden skyldes mindreforbruget § 28.53.02.11 Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, hvor der er modtaget EU-midler. Disse midler skal balanceres i udgifterne på samme konto, og da der er et mindreforbrug på udgiftssiden på 1,2 mio. kr. i administrationsmidler på EU-puljen, skal der være et lignende mindreforbrug på indtægterne.

 § 28.53.03. Fjernbusser

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at en ændring af ordningen har medført, at den største aktør på markedet for fjernbusser ikke længere ønsker at modtage kompensation.

§ 28.53.04. Ungdomskort

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 166,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 112,1 mio. kr. i forhold til bevilling på 278,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at færre passagerer har rejst med ungdomskort end forventet grundet Covid-19. Med Ungdomskortet har trafikselskaberne ret til kompensation for rabatter relateret til rejser til og fra studiet, længere togrejser og rejser, som de studerende foretager i fritiden.

§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.

Regnskabet for 2021 viser et resultat på -18,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 18,0 mio. kr., da der i 2021 ikke er bevilling på kontoen.

Mindreforbruget skyldes annulleringer på § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed.

§ 28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører

Regnskabet for 2021 viser et resultat på udgiftssiden på 6,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 6,9 mio. kr., da der i 2021 ikke er en udgiftsbevilling på kontoen.

På indtægtssiden viser regnskabet et resultat på 31,8 mio. kr., hvilket svarer til en merindtægt på 6,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 24,9 mio. kr.

Da Covid-19-bevillingen blev tastet i Statens Bevillingslovsystem (SB) blev der tastet en nettoindtægt på 24,9 mio. kr., i stedet for en bruttobevilling på henholdsvis 6,9 mio. kr. i udgifter og 31,8 mio. kr. i indtægter. Da underskuddet på udgiftsbevillingen ikke kan udlignes i indtægterne, der bortfalder, er der et underskud på 6,9 mio. kr. på kontoen.

§ 28.55.02. Energiforbrug og CO2, nedbringning

Regnskabet for 2021 viser et resultat på -3,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., da der i 2021 ikke er bevilling på kontoen.

Mindreforbruget skyldes annulleringer.

§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 53,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til bevillingen på 38,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en nedgang i indtægterne på § 28.56.01.30.på 16,3 mio. kr., grundet lavere luftfartsaktivitet over Grønland i relation til Covid-19. Underskuddet vedr. § 28.56.01.30.skal balancere over tid (n+2 ordning), som følge af den internationale aftale for ordningen.

§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 5,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end bevillingen på 5,7 mio.kr. Afvigelsen skyldes, at bevillingen afviger fra beløbene i aftalegrundlaget.

§ 28.56.04. Puljer til luftfart

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 54,2 mio. kr., hvilket er 10,8 mio. kr. mindre end bevillingen på 65,0 mio.kr.

Mindreforbruget sker hovedsageligt på § 28.56.04.21.Understøttelse af mindre regionale lufthavne og § 28.56.04.30. Nedsættelse af lufthavnstakster og er primært tilbagebetalinger:

På § 28.56.04.21. er der en tilbagebetaling på 6,7 mio. kr.
På § 28.56.04.30. er der dels tilbagebetalinger for 1,1 mio. kr. og dels mindreforbrug fra 2020 på 4,7 mio. kr.

Der er på § 28.56.04.21. lavet en hensættelse på 1,4 mio. kr., da der mangler afklaring vedr. en enkelt lufthavn, før de sidste midler kan udbetales til dem.

§ 28.56.05. Internal tax (Anden bevilling)

Regnskabet for 2021 viser et resultat på 4,9 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end bevillingen på 7,4 mio.kr.

Grundet Covid-19 har indtægterne været færre end forventet, og forventningen ved fastsættelsen af bevillingen er derfor ikke nået.

 

 

 

4

Bilag

4.1Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (1000 kr.)

Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.

I alt

 

 
 
 

Kostpris primo 2021

147.588

4.766

152.354

 

Primokorrektioner år til dato

-32.103

-347

-32.450

 

Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter i året)

6.360

0

6.360

 

Afgang

-1.648

0

-1.648

 

(1) Kostpris ultimo 2021

120.197

4.419

124.616

 

Akkumulerede afskrivninger

-100.799

-4.191

-104.990

 

Akkumulerede nedskrivninger

-16

0

-16

 

(2) Af- og nedskrivninger ultimo 2021

-100.814

-4.191

-105.005

 

(1)-(2) Regnskabsmæssig værdi ultimo 2021

19.383

228

19.611

 

 

 

 

 

 

Årets afskrivninger

-4.012

-244

-4.256

 

Årets nedskrivninger

0

0

0

 

Årets af- og nedskrivninger

-4.012

-244

-4.256

 

 

 

 

 

 

Afskrivningsperiode/år

5-8 år

3 år

 

 

 

 

Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

Udviklingsprojekter under udførelse

 

 
 

Kostpris primo 2021

11.858

 

Primokorrektioner år til dato

-5.320

 

Tilgang

16.103

 

Nedskrivninger

0

 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

-6.360

 

Kostpris ultimo 2021

16.282

 

 

Af ovenstående ses, at styrelsen i forbindelse med ressortændringen har afleveret færdiggjorte anlæg til en værdi til 32,5 mio. kr. og igangværende udviklingsprojekter til en værdi 5,3 mio. kr. I løbet 2021 er der færdiggjort udviklingsprojekter på 6,4 mio. kr. Det drejer sig primært om nyt journaliseringssystem.

 

 

 

 

 

Note 2: Materielle anlægsaktiver (1000 kr.)

Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

Grunde, arealer og bygninger

Infra-struktur

Produktionsanlæg og maskiner

Transport-materiel

Inventar og IT-udstyr

I alt

Kostpris primo 2021

50.866

0

87.187

19.724

6.329

164.106

Primokorrektioner

0

0

0

0

-4.021

-4.021

Tilgang (forbedringer + færdiggjorte igangværende arbejder i året)

0

0

617

5.362

0

5.979

Afgang

0

0

-5.104

-485

-270

-5.858

(1) Kostpris ultimo 2021

50.866

0

82.700

24.601

2.039

160.207

Akkumulerede afskrivninger

-31.962

0

-50.704

-16.579

-1.966

-101.212

Akkumulerede nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

(2) Af- og nedskrivninger ultimo 2020

-31.962

0

-50.704

-16.579

-1.966

-101.212

(1)-(2) Regnskabsmæssig værdi ultimo 2021

18.904

0

31.996

8.022

73

58.995

 

 

 

 

 

 

 

Årets afskrivninger

-719

0

1.015

-811

178

-337

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

Årets af- og nedskrivninger

-719

0

1.015

-811

178

-337

 

 

 

 

 

 

 

Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode

30 år

15 år

5-15 år

5-8 år

3 år

 

 

Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

Igangværende arbejder for egen regning

 

 

Kostpris primo 2021

966

 

Primokorrektioner

-604

 

Tilgang

2.644

 

Nedskrivninger

0

 

Overført til færdiggjorte anlæg

-617

 

Kostpris ultimo 2021

2.389

 

Af ovenstående ses, at styrelsen i forbindelse med ressortændringen har afleveret færdiggjorte anlæg til en værdi til 4,0 mio. kr. og igangværende arbejder for egen regning til en værdi 0,6 mio. kr.

Der er i løbet af 2021 foretaget aktivering af igangværende arbejder for egen regning til en værdi af 0,6 mio. kr. Det vedrører skyhøjdemåler, baggrundslysmålere og asfalt på indkørselsveje, som blev færdiggjort og taget i brug i 2021. Alle investeringer vedrører Bornholms Lufthavn

 

 

 

 

Note 3: Tilgodehavender

Tilgodehavender (mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Forskel (2021/2020)

Debitorer, hvor Trafikstyrelsen har debitor-forvaltning

30,9

0,0

41,8

20,1

22,3

2,2

Dubiøse debitorer i forhold til debitorer, hvor Trafikstyrelsen har debitorforvaltningen

-0,4

0,0

-1,7

-1,2

-1,4

-0,2

Debitorer, rejsegaranti

4,4

0,0

5,6

0,3

0,2

-0,2

En route debitorer - debitorforvaltning i EUROCONTROL

15,6

0,0

20,2

14,0

12,2

-1,8

Øvrige tilgodehavender

12,1

0,0

6,1

19,5

14,0

-5,5

Debitorer vedr. internt statsligt salg

0,0

0,0

5,0

2,6

27,8

25,2

I alt

62,7

0,0

77,0

55,3

75,1

19,8

 

Stigningen i forhold til ultimo 2020 vedrører debitorer i forhold til internt statsligt salg og relaterer sig til afregningen af ressortaftale med Bolig- og Planstyrelsen.


 

 

 

Note 4: Hensættelser

Hensættelser (mio. kr.) år 2021

Forklaring

-24,6

Stabsunderstøttelse Færdselsstyrelsen

1,1

Fritstilling

2,1

Åremålsforpligtelse

0,7

Resultatløn

-20,7

 I alt 

 

 

 

4.2Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsen har en underkonto af typen indtægtsdækket virksomhed. § 28.56.03.90. Indtægtsdækket virksomhed på Bornholms Lufthavn, som indeholder lufthavnens kommercielle virksomhed bl.a. indtægter på handling. Handling består bl.a. af håndtering af bagage og ekspedition af passagerer. Kontoen er oprettet med virkning fra regnskabet 2017.

Tabel 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, Bornholms Lufthavn

I mio. kr. Ultimo 2021
Indtægtsdækket virksomhed, Bornholms Lufthavn 14,5

 

4.3Gebyr- og afgiftsfinansieret virksomhed

Det fremgår af nedenstående afsnit, at der er et akkumuleret over- eller underskud på flere af Trafikstyrelsens gebyr- og afgiftsfinansierede ordninger. En afvikling heraf er planlagt. Dog kræves der for gebyrer og afgifter, hvor satsen er fastsat i lov, en lovændring af satserne for at danne balance i ordningerne. I det følgende betegner afgift en lovbestemt sats, mens gebyr betegner en administrativt fastlagt sats.

Tabel 17: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret jernbanesikkerhed (§ 28.51.01.25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner)

Ordning (mio. kr.)    resultat     Opsparing Ultimo 2021
  2018 2019 2020 2021  
Gebyrer vedr. opgaver i forhold till jernbanesikkerhed - indtægt 12,4 12,6 13,8 16,0 -
Gebyrer vedr. opgaver i forhold till jernbanesikkerhed - omkostning 12,1 16,5 18,2 17,3 -
Gebyrer vedr. opgaver i forhold till jernbanesikkerhed - resultat 0,3 -3,9 -4,4 -1,3 -6,8
Afgifter vedr. opgaver i forhold till
jernbanesikkerhed - indtægt
8,7 8,6 10,6 10,2 -
Afgifter vedr. opgaver i forhold till
jernbanesikkerhed - omkostning
6,9 8,9 11,3 11,6 -
Afgifter vedr. opgaver i forhold till
jernbanesikkerhed - resultat
1,8 -0,3 -0,7 -1,4 14,4

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

Trafikstyrelsens aktiviteter på jernbaneområdet finansieres af en afgift og en række gebyrer.

Gebyrerne gav i 2021 et underskud på 1,3 mio. kr., hvilket primært vedrører gebyret efter regning og det faste gebyr for helbredsgodkendelser. Den samlede opsparing for alle gebyrerne er herefter -6,8 mio. kr. Afgiften gav et underskud på 1,4 mio. kr., og opsparingen er herefter 14,4 mio. kr.


 

 

Tabel 18: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret posttilsyn (§ 28.51.01.23. Gebyrfinansieret posttilsyn)

Ordning (mio. kr.)    resultat     Opsparing Ultimo 2021
  2018 2019 2020 2021  
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet - indtægt 0 0 0 0 -
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet - omkostninger 0 0 0 0 -
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet - resultat 0 0 0 0 0
Afgifter vedr. opgaver på postområdet - indtægt 0,6 1,3 1,4 1,3 -
Afgifter vedr. opgaver på postområdet - omkostninger 0,7 0,6 0,8 1,1 -
Afgifter vedr. opgaver på postområdet - resultat -0,1 0,7 0,6 0,2 4,8

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

På postområdet er der samlet set i 2021 et overskud på 0,2 mio. kr., der primært vedrører det afgiftsfinansierede område, hvor der er en samlet akkumuleret opsparing på 4,8 mio. kr. ultimo 2021.
 

 

Tabel 19: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart (§ 28.51.01.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart)

Ordning (mio. kr.)    resultat     Opsparing Ultimo 2021
  2018 2019 2020 2021  
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart - indtægt 16,5 16,5 12 14,9 -
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart - omkostning 14,4 16,7 13,5 15 -
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart - resultat 2 -0,2 -1,5 -0,1 0,4
Afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart - indtægt 70,7 68,3 49,3 58,1 -
Afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart - omkostning 75,5 78,7 95,0 89,4 -
Afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart - resultat -4,8 -10,4 -45,7 -31,3 -64,3

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger. Indtægtsbeløbet på afgifterne består af de opkrævede safety-bidrag for perioden jan- maj og en bevilling på 60 mio. kr. fra aktstykke 304 af 24. juni 2021

Gebyrer og afgifter til finansiering af tilsyn med civil luftfart er fastsat i luftfartsloven samt bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v., der er gældende for Danmark, Færøerne og Grønland.

Af ovenstående tabel fremgår det, at underskuddet i 2020 i alt er 63,9 mio. kr., hvilket fordeler sig med et underskud på de gebyrfinansierede opgaver på 0,1 mio. kr. og et underskud på de afgiftsfinansierede opgaver (safety-ordningen) på 31,3 mio. kr. Underskuddet på de afgiftsfinansierede opgaver skyldes bl.a. det faldende antal flypassagerer pga. Covid-19, da antallet af afrejsende passagerer udgør opkrævningsgrundlaget for afgiften. 

 

Tabel 20: Resultat for afgiftsfinansiering ATM-regulering/En route (§ 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark)

Ordning (mio. kr.)    resultat     Opsparing Ultimo 2021
  2018 2019 2020 2021  
ATM-regulering/En route - indtægt 115,1 122,6 43,38 37,1 -
ATM-regulering/En route - omkostning 101,9 108,9 88,1 89,7 -
ATM-regulering/En route - resultat 13,2 13,7 -44,4 -52,6 -51,7

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

ATM/En route-området havde i 2021 et underskud på 52,6 mio. kr., som videreføres i ordningen. Opsparingen udgør ultimo 2021 -51,7 mio. kr. Ordningen er omfattet af internationale regler. Underskuddene fra 2020 og 2021 vil derfor blive indregnet i kommende års serviceenhedsrater. På grund af Covid-19 er den almindelige N+2 rate suspenderet og underskuddene bliver i stedet indregnet over en længere periode.

Området er i 2021 i lighed med 2020 påvirket af den lave aktivitet i den danske og europæiske luftfart som følge af Covid-19.  

4.4IT-udgifter

Den efterfølgende tabel viser it-udgifterne for Trafikstyrelsen. Udgifterne indeholder også udgifter til drift af Færdselsstyrelsens systemer, idet Trafikstyrelsen også i 2021 har varetaget en del it-opgaver for Færdselsstyrelsen.

Tabel 21: It-omkostninger

Mio. kr.

 

 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedlige/-udvikling)

1

8,7

It-systemdrift

2

10,1

It-vedligehold

3

7,6

It-udviklingsomkostninger ekskl. Af-og nedskrivninger

3a

1,9

Udviklingsomkostning af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret

3b

4,3

It-udviklingsomkostninger i alt 3a+3b

3

6,1

Udgifter til it varer til forbrug

4

0,9

I alt nr. 1+2+3+4

 

33,4

I forhold til 2020 er it-omkostningerne reduceret med 30,2 mio. kr. En stor del af reduktionen kan tilskrives ressortændringen, hvor et stort IT-system, BOSSINF, med store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er overdraget til Bolig- og Planstyrelsen. Endelig har der i 2021 også været en it-enhed i Færdselsstyrelsen, som har også afholdt it-omkostninger.