1

Strategisk målbillede

1.1Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder3

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede rammer er formuleret i "Mobilitet og byggeri, der skaber værdi". Ministeriets mission er at sikre mobilitet og byggeri, der skaber værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer og bygninger, der løser samfundets behov på en effektiv, konkurrencedygtig, sikker og miljøvenlig måde. For at realisere visionen, har ministeriet identificeret fem strategiske indsatsområder i værdikæde:

1. OPFØRELSE:

Mere velfungerende infrastruktur og statsligt byggeri for pengene

2. ANVENDELSE:

Mere tilgængeligt, punktligt og sammenhængende transportsystem og flere tilfredse kunder og borgere

3. REGULERING:

Enkel regulering, der understøtter velfungerende transportmarkeder, transportsystemer og trafikafvikling

4.
UDVIKLING:

Velunderbygget rettidig planlægning og udvikling, der understøtter samfundets vækst

5.  EFFEKTIVE ORGANISATIONER:

Effektive organisationer, der leverer til aftalt tid, kvalitet og økonomi, samt samarbejder

med hinanden og vores interessenter.OUTPUT

Mobilitet og byggeri,

der skaber værdi

1.2Trafikstyrelsens strategiske grundlag

Trafikstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik. Vi løser også opgaver på post-, VVM- og havneområdet og i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område.

Styrelsens opgaveportefølje favner bredt inden for jernbane- og luftfartsområdet. Styrelsen har direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder og deres medarbejdere samt denenkelte passager i Danmark, hvad enten det er i kollektiv trafik eller fly.

Et velfungerende, sikkert og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser.


Trafikstyrelsens mission er:

" At skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik, der fremmer sikre, bæredygtige og sammenhængende transportløsninger for borgere og virksomheder. "

Styrelsen er sat i verden for at udvikle og fastsætte rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden.

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der efterlever samfundets behov på transportområdet.

Som en del af arbejdet med at udvikle rammebetingelser understøtter styrelsen Transportministeriet i politikudvikling inden for bane, luftfart og kollektiv trafik, ligesom styrelsen arbejder for at sikre dansk interessevaretagelse og indflydelse i internationale beslutningsfora.


Styrelsens vision er:

" At vi skal sikkert og grønt fremad. "

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:


 • Sikre, dvs. kan tilbyde passagerne og øvrige brugere en høj sikkerhed.

 • Grønne, dvs. leverer bæredygtig mobilitet med mindst mulig C02-udledning, luftforurening og støj- og klimapåvirkning.

 • Effektive og innovative, dvs. leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige tilskudsmidler
1.3Trafikstyrelsens strategiske indsatsområder

For at understøtte, at virksomhederne leverer sikre, bæredygtige og effektive transportløsninger for borgere og virksomheder, har Trafikstyrelsen otte strategiske indsatsområder.

 

Indsatsområderne går på tværs af styrelsens fagområder og skal medvirke til at sikre, at styrelsens
indsats har dokumenteret effekt:

 

 • Enkel og effektiv regulering
  Styrelsen stiller tydelige krav og udvikler metoder til enkel og effektiv regulering, som matcher den teknologiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling.

 • Godkendelse med god vejledning
  Styrelsen tilpasser dialog og vejledning til de forskellige brugere og typer af godkendelse.

 • Tilsyn med respekt for virksomheder og rollefordeling.
  Styrelsen planlægger og gennemfører tilsyn med respekt for både myndighedsopgaven og for det enkelte tilsynsobjektets tid og økonomi.

 • Interessevaretagelse i internationale fora
  I arbejdet med at sikre gode rammebetingelser har styrelsen en proaktiv tilgang til den internationale regulering og søger at påvirke, hvor det har stor dansk interesse.

 • Understøtte Transportministeriets policy-udviklende arbejde
  Styrelsen leverer velkvalificerede, faktabaserede analyser og faglige beslutningsgrundlag, som bidrager til Transportministeriets policy-udviklende arbejde.

 • Kommunikation
  Styrelsen formidler sin viden til alle interessenter og er åben og tilgængelig i sin kommunikation.

 • Digital sagsbehandling
  Styrelsen arbejder for, at virksomhederne har gode rammer for at udnytte digitaliseringen i kontakten med styrelsen.

 • Medarbejdernes kompetencer
  Styrelsen er en attraktiv arbejdsplads og arbejder for at tiltrække, udvikle og fastholde de rette medarbejderkompetencer for, at styrelsen også fremover kan levere høj kvalitet i opgaveløsningen.

 

1.4Verdensmål

Styrelsen vil med udgangspunkt i FN's verdensmål nr. 9, om industri, innovation og infrastruktur, og nr. 13, om klimaindsats, understøtte fremtidens sammenhængende og klimavenlige løsninger inden for person- og godstransport.

2

Mål

2.1Mål 1: Screening af administrative forskrifter udstedt med hjemmel i luftfarsloven og tilsyn af luftfartsområdet

Trafikstyrelsen har ansvar for et stort antal administrative forskrifter på luftfartsområdet, herunder Bestemmelser for Civil Luftfart (BL'er). Trafikstyrelsen påbegyndte i 2022 en screening af samtlige af disse forskrifter med henblik på en vurdering af den enkelte forskrifts samspil med dennes hjemmelsgrundlag og med administrative praksis. Dette har med formål at afklare, om der er behov for justering af det administrative regelgrundlag. Trafikstyrelsen har ved udgangen af 2022 screenet ca. 40 pct. af de administrative forskrifter, og de resterende screenes i 2023.

Trafikstyrelsen foretager på en række forskellige områder tilsynsbesøg med fysisk fremmøde. Styrelsen vil forstærke indsatsen på en række områder, hvor et forøget antal fysiske älsyn kan forventes at have en samlet sikkerhedsmæssig gunstig effekt for branchen. Styrelsen vil endvidere sætte mere fokus på den samlede synlighed af styrelsens tilsynsindsats gennem billed- / videomateriale, der på hjemmesiden og på sociale medier kan synliggøre styrelsens arbejde på disse områder.

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen har senest ved udgangen af 1. halvår af 2023 gennemført screening af 50 pct. af de administrative forskrifter, der ikke var screenet i 2022.

 2. Trafikstyrelsen har senest ved udgangen af 2023 gennemført screening af samtlige administrative forskrifter på luftfartsområdet.

 3. Trafikstyrelsen har inden udgangen af 2023 udarbejdet en samlet plan for konkret tilretning af de administrative forskrifter, som den gennemførte screening har vist behov for at tilrette.

 4. På det operationelle og luftfartstøjstekniske område ændres antallet af tilsyn i overensstemmelse med aktiviteterne på Flight Inspections / Cabin inspections og hele det ikke-kommercielle område, hvor der samlet vil være 88 tilsyn i 2023.

 5. For at udbede viden om styrelsens tilsynsarbejde gøres Trafikstyrelsens tilsynsarbejde på det operationelle og luftfartøjstekniske område mere synligt for omverdenen gennem billeder/ videomateriale om konkrete fysiske tilsyn på sociale medier og styrelsens hjemmeside.

Resultatmålet vægter 15 point.

2.2Mål 2: varetagelsen af lufttrafikstyringen over Grønland

Efter ønske fra Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyres regering) har den danske regering truffet beslutning om at arbejde for at etablere en luftkontrolcentral i Grønland. Kontrolcentralen forventes at varetage kontrollen af hele lufttrafikken over Grønland fra år 2031. Som led i arbejdet har Naviair på foranledning af Transportministeriet iværksat et for projekt, som blandt andet skal afdække de juridiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for, at opgaven kan varetages fra Grønland. For projektet skal afrapporteres ultimo 2023.

Milepæl:

 1. Trafikstyrelsen understøtter i sin rolle som myndighed Naviairs arbejde med forprojektet, der i overensstemmelse med beslutningen skal beskrive fundamentet og forudsætningerne for, at lufttrafiktjenesten over Grønland kan varetages fra Grønland. Styrelsen bidrager aktivt til den løbeende afklaring af regulatoriske, tekniske og økonomiske spørgsmål, der skal afdækkes som led i færdiggørelse af forprojektet. Trafikstyrelsen bidrager også til at efterprøve / validere eventuelle tekniske og økonomiske antagelser, der måtte indgå i forprojektet.

Resultatmålet vægter 5 point.

2.3Mål 3: Tidssvarende regulering og smidig sagsbehandling på jernbaneområdet

Trafikstyrelsen skal sikre en tidssvarende regulering og god vejledning i overensstemmelse med de bagvedliggende formål i den fælleseuropæiske regulering. Som godkendende myndighed for store baneprojekter / megaprojekter skal Trafikstyrelsen levere en transparent, smidig og rettidig sagsbehandling, der understøtter, at projekterne udmøntes i sikre transportløsninger, som tages i brug i henhold til de med ansøger aftalte tidsplaner.

Derudover skal Trafikstyrelsen via evaluering af den øgede tilsynsindsats sørge for, at tilsynsindsatsen er effektiv og understøtter virksomhedernes udvikling og regelefterlevelse.

Milepæle:

 1. Megaprojekter: Udrulninger af signalprogrammet og grænsefladeprojekter hertil på fjernbanen samt ombordudrustninger af køretøjer behandles i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner, herunder vedrørende Roll Out 1 (Vigerslev) - (Ringsted), Roll Out 6 (Esbjerg) - (Holstebro) - Skjern - (Herning), Ringsted-Femern og Elektrificeringsprogrammet.

 2. Køretøjsområdet: På bagrund af det servicetjek af reguleringen på køretøjsområdet, som Trafikstyrelsen gennemførte i 2022, foretages ændringer af relevante dele af reguleringen med henblik på at tydeliggøre reglerne for ansøger og understøtte en god proces mellem ansøger og sagsbehandler.

 3. Øget tilsynsindsats på jernbaneområdet: Trafikstyrelsen vil som følge af det iværksatte tiltag i 2022 øge tilsynsindsatsen på jernbaneområdet markant med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn set i forhold til 2022, så der er en mere synlig tilsynsindsats over for jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne.

 4. Evaluering af øget tilsynsindsats: Der gennemføres en evaluering af den øgede tilsynsindsats, som blev iværksat i 2022 som opfølgning på rapporten fra Havarikommissionen om hændelsen på Storebælt i 2021 og ulykken i 2019. Trafikstyrelsen vil i 1. halvår 2023 orientere Transportministeriets departement om de områder som evalueringen skal se på.

Resultatmålet vægter 15 point.

2.4Mål 4: Cybersikkerhed og beredskab

Trafikstyrelsen har ansvar for en række funktioner, som understøtter samfundsrobustheden i transportsektoren. Som beredskabskoordinerende myndighed for transportsektoren understøtter styrelsen sektorens arbejde med robusthed og beredskab herunder i forhold til NOST.

Trafikstyrelsen vil også understøtte Transportministeriets departementet i forhold til tværministerielt arbejde om samfundsrobusthed herunder i forhold til opgaver vedrørende kritisk infrastruktur og civile myndigheders bidrag til Forsvarets arbejde med bl.a. værtsnationsstøtte.

På cybersikkerhedsområdet sætter Transportministeriets cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2025 rammen for de kommende års udvikling af samarbejdet i sektoren om cybersikkerhed. Som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) for transportsektoren er Trafikstyrelsen ansvarlig for at gennemføre strategien. Trafikstyrelsen vil i 2023 udmønte og gennemføre en række indsatser i regi af strategien, som tager sigte på blandt andet at udvikle det tværsektoriale samarbejde om cyberberedskab. Derudover vil styrelsen have fokus på gennemførelse af krav til kritiske statslige aktører, som er defineret i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen understøtter Transportministeriets departement i forhold til opgaver på beredskabsområdet, herunder navnlig i forhold til kritisk infrastruktur, forhandling af bilateral forsvarssamarbejdesaftale med USA samt myndighedskoordination og opgavevaretagelse i forbindelse med øgede krav til værtsnationsstøtte frem mod udgangen af 2024

 2. Trafikstyrelsen bidrager med løbende opgavevaretagelse i forbindelse med implementering og afledte opgaver af direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-direktivet) i transportsektoren.

 3. Som led i sektorens cyberstrategi udarbejder Trafikstyrelsen i første kvartal 2023 et styrepapir for udmøntning af cyberkrav til kritiske statslige aktører i medfør af national cyberstrategi.

 4. Som led i sektorens cyberstrategi udarbejder Trafikstyrelsen i første halvår 2023 et styrepapir for Trafikstyrelsens rolle som operativ DCIS.

 5. Trafikstyrelsen understøtter Transportministeriets departement i forhold til opgaver relateret til implementering af NIS2-direktivet.

 

Resultatmålet vægter 15 point.

2.5Mål 5: Effektiv sagsbehandling på minkerstatningssager

Minksekretariatet, som hører under Trafikstyrelsen, har til opgave at betjene Erstatnings- og taksationskommissionerne, såvel som Overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Sekretariatets opgaver består i at yde kommissionerne juridisk og administrativ bistand. Minksekretariatet bistår således kommissionerne med sagsbehandlingen, indhentelse af oplysninger fra de relevante parter - herunder fra virksomheden, Fødevarestyrelsen, som er par i sagen på vegne af staten m.fl. Minksekretariatet forbereder sagsfremstilling og afgørelser om erstatning og kompensation.

Trafikstyrelsen lægger i dette arbejde vægt på, at sagsbehandlingen sker effektivt og korrekt.

Milepæle:

 1. Minksekretariatet har oplyst Kopenhagen Fur-sagen, således at kommissionerne inden 31. marts 2023 har haft mulighed for at afslutte sagen.

 2. Minksekretariatet har oplyst mindst 75 nedlukningssager, således at kommissionerne senest ultimo 1. halvår 2023 har haft mulighed for at udsende endelige afgørelser på mindst 75 nedlukningssager, såfremt der pr. 31. marts 2023 er modtaget mindst 75 oplysningsskemaer.

 3. Minksekretariatet har oplyst yderligere mindst 125 nedlukninssager, således at kommissionerne senest 31. december 2023 har haft mulighed for at udsende endelige afgørelser på mindst 200 nedlukningssager, og derudover skal der være yderligere 50 delafgørelser om minkfarme klar til nedrivning, såfremt pr. 30. september 2023 er modtaget mindst 250 oplysningsskemaer.

 4. Trafikstyrelsen har senest ultimo 1. halvår opstartet to enheder i henholdsvis Aalborg og Vejle, der kan være med til at understørre en effektiv og korrekt sagsbehandling på området.

 

Resultatmålet vægter 10 point.

2.6Mål 6: Understøtte den grønne omstilling af transportsektoren

Trafikstyrelsen vil i overensstemmelse med FN's verdensmål nr. 9, om industri, innovation og infrastruktur, og nr. 13, om klimaindsats, understøtte fremtidens sammenhængende og klimavenlige løsninger inden for person- og godstransport.

Dette indebærer at trafikstyrelsen vil arbejde målrettet med grøn omstilling gennem bl.a. analyser af baneprojekter jf. IP35, etablering af en åben adgang til standardiserede mobilitetsdata, deltagelsen i arbejdet med at udvikle grøn mobilitetsmodel samt udmøntning af grønne puljer inden for færger, havne, busser mv. Det indebærer endvidere, at Trafikstyrelsen vil indsamle viden og data knyttet til den grønne omstilling af den kollektive trafik, færger havne og luftfart og levere velkvalificerede, faktabaserede analyser og faglige beslutningsgrundlag, som bidrager til ministeriets policy-udviklende arbejde inden for den grønne omstilling samt analyser relateret til overflytning til grønne transportformer. 

Milepæle:

 1. I løbet af 2023 skal Trafikstyrelsen udarbejde en kortlægning af danske erhvervshavnes tilgængelighed af elektricitet og grønne brændstoffer i forbindelse med Analysen af tilgængeligheden af elektricitet og grønne brænderstoffer i havne, jf. anbefalingerne fra klimapartnerskabet for Det Blå Danmark. Analysen fremgik af regeringens udspil til Danmark fremad og forventes endeligt behandlet i forligskredsen bag infrastrukturplan 2035, når en ny regering er tiltrådt. 

 2. Såfremt der senest i første halvår 2023 foreligger en politisk aftale om tiltag inden for grøn luftfart, skal Trafikstyrelsen igangsætte implementeringen af tiltag som opfølgning herpå.

 3. Trafikstyrelsen skal arbejde for internationale løsninger i regi af EU og ICAO, der kan fremme den grønne omstilling af luftfarten, herunder implementeringen af CORSIA's første fase, som indledes fra 1. januar 2024.

 4. Trafikstyrelsen vil understøtte, at de rette regulatoriske rammer for at implementere frønne drivmidler i transportsektoren tilvejebringes i forbindelse med implementering af AFIR-forordningen i løbet af 2023.

 5. Styrelsen vil opbygge det nødvendige vidensgrundlag i statslig regi om batteritogsmateriel med henblik på, at styrelsen kan deltage i hhv. bidrage til undersøgelserne om "Mulighederne for batteritogsdrift i landsdelstrafik"  og "Ladeinfrastruktur til batteritog i Midt- ig Vestjylland, på Svendborgbanen og i Nordjylland". Hertil kommer, at Trafikstyrelsen vil varetage administrationen af puljen til ladeinfrastruktur på privatbanerne, hvilket forudsætter tæt dialog med regionerne om deres planer for batteritog.

 6. Trafikstyrelsen udarbejder i 2023 og fremadrettet et årligt klimaregnskab for styrelsens CO2-udledninger på baggrund af den beskrevne metode fra aftalen om videreførelse af koncernfælles metode. Målet er at identificere de største kilder til udledning og danne en bagrund for indsatser målrettet at reducere styrelsens udledninger

 

Resultatmålet vægter 12,5 point.

2.7Mål 7: Styrket indsats på postområdet

Postområdet er inde i en vigtig periode. I 2023 skal der behandles postspørgsmål på en række centrale områder. Det gælder bl.a. i Universal Postal Union (UPU), postforhandlinger om den fremtidige befordringspligt og behandling af klagesager fra EU-Kommissionen.

 

Det er især forhandlinger på det internationale område, som vil skulle løftes i 2023 og de kommende år. Trafikstyrelsen vil bidrage med faglig og juridisk bistand, så Danmark kan stå stærkt i forhandlingerne om den videre udvikling af modellen for terminalafgifter og de videre drøftelser om åbningen af UPU for private virksomheder.

 

Herudover forventes det at forhandlinger om den fremtidige varetagelse af befordringspligten og dertilhørende ændring af postlovgivningen vil kræve en særlig indsats i 2023.

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen skal bidrage med faglig og juridisk bistand af høj kvalitet, herunder i forhold til de kommende postforhandlinger om den fremtidige befordringspligt.

 2. Trafikstyrelsen skal følge op på en kommende politisk aftale, herunder nyt lovforslag, bekendtgørelser og en eventuel aftale med en befordringspligtig virksomhed i Danmark og en revision af EU's postdirektiv.

 3. Trafikstyrelsen skal følge op på det internationale arbejde og deltage i relevante fora.

 4. Trafikstyrelsen skal bidrage til behandling af klager til Kommissionen-EU-Domstolen.

Resultatmålet vægter 7,5 point.

 

2.8Mål 8: Ligestilling

Folketinget vedtog den 26. april 2022 Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, som indebærer nye tiltag for at fremme en mere ligelig kønssammensætning i ledelser og bestyrelser i offentlige institutioner og virksomheder m.v. Loven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

Med de nye regler forpligtes bl.a. Trafikstyrelsen til at tilstræbe en ligelig sammensætning (mindst 40/ 60 pct.) af kvinder og mænd i de kollektive beslutningsorganer og øverste ledelsesniveauer.

 

For at sikre en mere ligelig kønssammensætning vil styrelsen udarbejde en ligestillingspolitik, ligesom styrelsen vil gennemføre konkrete tiltag for at understøtte det politiske og strategiske arbejde med diversitet og ligestilling mellem kønnene.

Milepæle: 

 1. Trafikstyrelsen skal i 2023 udarbejde en ligestillingspolitik. Ligestillingspolitikken skal have til formål at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer, såfremt der eksisterer en underrepræsentation . Herudover skal ligestillingspolitikken indeholde politikker og strategier for at fremme ligestilling og diversitet bredt i organisationen

 2. Trafikstyrelsen vil i 2023 gennemgå de dele af styrelsens nationale regulering, som ikke er forordningsbestemt, for at identificere forekomsten af eventuel usaglig forskelsbehandling på bagrund af køn.

Resultatmålet vægter 10 point.

 

2.9Mål 9: Høj kvalitet i ministerbetjeningen

Trafikstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelighed, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages registreringer af Trafikstyrelsen, mens departementet vurderer og registrerer anvendeligheden. Både rettidighed og anvendelighed drøftes på overordnet plan kvartalsvist mellem styrelsen og departementet.

Milepæle: 

 1. Rettidigheden skal være mindst 95 pct.

 2. Dem skønne anvendelighed skal være mindst 95 pct.

Resultatmålet vægter 10 point.

 

3

Underskrift

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede.

Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten. 

Har direktøren en resultatlønsaftale, danner mål- og resultatplanen også udgangspunkt for opgørelse af direktørens resultatløn, idet direktørens resultatløn er betinget af mål- og resultatplanens opfyldelsesgrad. Resultatlønnen kan magismalt udgøre 10 pct. af direktørens løn ved fuld målopfyldelse. For årets opnåede resultater uden for mål- og resultatplanen, både internt og eksternt, kan der gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen. 

Underskrift fra Departementschef: Jacob Heinsen og fra Direktøren Carsten Falk Hansen