1

Deltagere

 • Jakob Svane, Danske Shipping- og Havnevirksomheder (jasv@di.dk)
 • Jesper Sebbelin, Danske Shipping og Havnevirksomheder (jese@di.dk)
 • Amalie Lyngbæk Sørensen, Søfartsstyrelsen (sal@dma.dk)
 • Bjarne Løf Henriksen, Danske Rederier (blh@danishshipping.dk)
 • Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv (jhs@danskerhverv.dk)
 • Johnny Dalgaard, Sikkerhedsbranchen/ViSikrer (johnny@visikrer.dk)
 • Eva Fiil Nielsen, Danske Havne, (efn@danskehavne.dk)
 • Kasper Ullum, Danske Havne, (ku@danskehavne.dk)
 • Kåre Clemmesen, Trafikstyrelsen (kacl@tbst.dk)
 • Jan Albrecht, Trafikstyrelsen (jaa@tbst.dk)
 • Anders Windfeldt Jensen, Trafikstyrelsen (awje@tbst.dk)
 • Mikkel Zwergius Christensen, Trafikstyrelsen (mizw@tbst.dk)
 • Henrik Tornblad, Trafikstyrelsen (htor@tbst.dk)
2

Afbud

 • Alexander Rabenberg, Danske Maritime (alr@danskemaritime.dk)
 • Sine Olsson Heltberg, Søfartsstyrelsen (soh@dma.dk)
 • Rasmus With, Søfartsstyrelsen (raw@dma.dk)
 • Troels Steen Tvergaard, Landbrug og fødevarer (tstv@lf.dk).
 • Tine Kirk Pedersen, Danske Havne (tkp@danskehavne.dk)
 • Susanne Isaksen, Danske Havne (si@danskehavne.dk)
 • Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (eoe@dtl.dk)
 • Klaus G. Andersen, Frederica Shipping (kga@fredericiashipping.dk)
 • Michael Svane, DI Transport (misv@di.dk)
3

Dagsorden

 1. Dagsorden
 2. Velkomst
 3. Bordrunde
 4. Nyt om maritim sikring
 5. Genstart af krydstogtindustrien
 6. Revision af TEN-T forordningen
 7. EU-tilskudsmuligheder under Connecting Europe Facility (CEF)
 8. Eventuelt
4

Velkomst

Kåre Clemmesen bød velkommen til mødet og orienterede om den nylige ressort omlægning i Transportministeriet, som også påvirkede vores organisation. Trafikstyrelsen var således nu igen udelukkende en Trafikstyrelse. Samtidig er der slået en stilling op som vicedirektør, som fremover bliver kontaktperson for branchepanelet.

5

Ad 2: Bordrunde

Eva Fiil Nielsen orienterede om, at Danske Havne for nylig havde afholdt deres årsmøde, hvor man fremlagde to nye initiativer: ”En grøn havnestrategi for Power-to-X” samt Grønne Erhvervshavne 2020”. Begge dele indeholder en række praktiske cases.

Jesper Højte Stenbæk kunne bekræfte, at Danske Havnes årsmøde havde været et velbesøgt arrangement. Derudover arbejdede man sammen med Danske Havne om at påvirke infrastrukturforhandlingerne, som der var brugt en del kræfter på senest.

Som udløber af coronasituationen, og senest problemerne i Suezkanalen, er der en stigende mangel på halvfabrikata i mange industrier. Det forventes, at det kan tage et års tid, eller længere, før udbudssituationen normaliseres. I mellemtiden må det forventes, at logistikkæderne i industrien ændres, således at der opbygges flere og større lagre tættere på forbrugslokationerne.

Jakob Svane supplerede med, at hele forsyningskæden er presset, blandt andet da der mangler ledig kapacitet på en række områder.Derudover er erfaringen, at det såkaldte havne øko-system fortsat er under pres. På 12 forskellige erhvervshavne oplever deres medlemsvirksomheder således, at forskellige byudviklingsprojekter presser erhvervets udviklingsmuligheder.

Jesper Sebbelin orienterede om, at for tankskibsredernes vedkommende, og til dels for bulk carries, er der nogen ledig kapacitet, hvorfor deres marked er lidt presset. Derudover nævntes, at det europæiske maritime single window, EMSW, mht. meldepligten for skibe, fortsat ikke fungerer fuldt tilfredsstillende.

Samarbejdet med Safety Net organisationen, der står for gennemførelsen af skibsoperationer i forbindelse med Femern Bælt anlægsarbejdet, fungerer tilfredsstillende. Tilsvarende gælder i det store og hele for besætningsskifteområdet, som har været udfordret af de forskellige coronarestriktioner.

Bjarne Løf Henriksen orienterede om, at Danske Rederier havde arbejdet på deres eget udspil om at lave en strategi for CO2 fangst. Regeringens udspil på området forventes snarest. Sammen med Dansk Energi har man arbejdet på at forlænge afgiftsfritagelsen på energiområdet, som blandt andet kommer udbredelsen af landstrøm til gavn. Europa Kommissionen har for nylig godkendt en forlængelse af dette, frem til 2027.

Danske Rederier og deres medlemmer ser frem til at bidrage til implementeringen af regeringens sommerpakke med gratis færger. Bortset fra dette, giver de forskellige coronarelaterede rejserestriktioner fortsat udfordringer, særligt hvad angår rejser til Norge og Finland. Frem til udgangen af 2021 forventes det, at op til 3.000 personer i forbindelse med besætningsskift, har fået visum til at rejse gennem lufthavnen.

Jakob Svane orienterede endvidere om, at man frygter, at jernbanetransporten til og fra havnene kan blive udfordret af en række nye krav på området for jernbanerelaterede tjenesteydelser. Der er tale om krav, som stilles til kombiterminaler, og, som det foreslås fra Transportministeriets side, bør disse også omfatte havneterminaler. Der synes at være tale om en over-implementering af nye EU-regler, der kan gribe ind i havnens opgave med at sikre forsyningspligten.

6

Ad 3: Nyt om maritim sikring

Anders Windfeldt Jensen orienterede om, at coronasituationen generelt ikke havde påvirket det gode arbejde indenfor maritim sikring. Samtidig bemærkedes det, at igangsættelse af den nye godkendelsesordning, med udpegning af RSO’er (Anerkendt sikringsorganisation), også foregår fint. Foreløbig er der godkendt 4 RSO’er, - og flere skulle være på vej.

Derudover blev det nævnt, at Omnibusforordningen medførte bl.a., at sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner med udløb inden for forordningens tidshorisont (1/9-20 til 30/6-21) er blevet administrativt forlænget til og med d. 30/9-21. Det forventes aktuelt ikke, at omnibusforordningen vil blive forlænget yderligere.

7

Ad 4: Genstart af krydstogt

Henrik Tornblad indledte punktet med at fortælle om den task-force, der har været nedsat af Erhvervsministeriet, og som flere af medlemmerne i branchepanelet har deltaget i, sammen med repræsentanter for de forskellige myndigheder.

Det forventes, at en revideret bekendtgørelse træder i kraft 26/6, hvor der åbnes op for krydstogtindustrien, forudsat at alle gæster overholder reglerne om at være fuldt vaccineret. Muligheden for landlov for besætningsmedlemmerne vil fortsat være inddraget. Generelt har der været tilfredshed med samarbejdet i task-forcen, omend de danske restriktioner opfattes som mere restriktive end i vores nabolande.

Anders Windfeldt Jensen mindede om, at det i den sammenhæng også er vigtigt, at havnene er opmærksomme på at være klar i sikringsmæssig forstand til at modtage krydstogtsanløb. Hertil gjorde Eva Fill Nielsen opmærksom på, at sikringen af de mindre havne i denne forbindelse udgør et problem. Et synspunkt som Jesper Sebbelin kunne tilslutte sig.

8

Ad 5: Revision af TEN-T forordningen

Henrik Tornblad indledte punktet og fortalte om baggrunden og status for den forestående revision af TEN-T forordningen, som Kommissionen har igangsat. Der henvises til de viste slides, som vedlægges. På havneområdet har styrelsen sendt et brev til de nuværende og potentielt kommende TEN-T havne, hvor de opfordres til at kommentere på Kommissionens forslag om de fremtidige TEN-T havne.

Flere havne er vendt tilbage på henvendelsen, i nogle tilfælde med et ønske om at kunne fortsætte som en TEN-T havn, og i andre tilfælde med ønsket om ikke at blive udpeget som en TEN-T havn. Ved at være en TEN-T havn følger der både visse rettigheder og visse forpligtelser, herunder muligheden for at kunne søge om EU tilskud til havnen, og at være underlagt EU’s havneforordning.

9

Ad 6: EU- tilskudsmuligheder under CEF

Med udgangspunkt i vedlagte slides orienterede Henrik Tornblad om mulighederne på det maritime områder for at søge om tilskud fra de såkaldte CEF-midler. Med det nye EU-budget, der løber fra 2021- 2027, er det blandt andet muligt at søge om tilskud til udvikling af TEN-T havnene og til etablering af løsninger med alternative brændstoffer.

10

Ad 7: Eventuelt

Det blev aftalt, at næste møde afholdes til november 2021. Som punkter til dagsorden blev det foreslået at lave en præsentation af havplanen samt at høre om projektet ”Maritime højborge”, hvor der er udpeget 6-8 maritime lokationer, der undersøges nærmere af flere organisationer, Danske Shipping og Havnevirksomheder og Danske Rederier, der er gået sammen om dette.