Indledning

Formålet med denne vejledning er at støtte infrastrukturforvaltere i implementeringen af selvstændigt at skulle håndtere de tekniske sikkerhedsregler. Vejledningen tager udgangspunkt i bekendtgørelse 814/20221 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen. Vejledningen kan anvendes i overgangsperioden frem mod 15. juni 2024 i henhold til BEK 814/2022 og efter 15. juni 2024, hvor krav og retningslinjer i den ophævede bekendtgørelse fortsat kan anvendes som vejledning til korrekt varetagelse af tekniske sikkerhedsregler.

Med ”at skulle håndtere de tekniske sikkerhedsregler” menes udarbejdelse, godkendelse og implementering af nye og ændrede (herunder ophævelse af) tekniske sikkerhedsregler, samt overvågning af tekniske sikkerhedsregler. Dette omfatter også afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Vejledningen har til formål at tydeliggøre, hvilke krav der er til infrastrukturforvalteres håndtering af tekniske sikkerhedsregler, herunder krav om godkendelse i Trafikstyrelsen, indtil infrastrukturforvalterne selv overtager håndteringen af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Både i overgangsperioden og efter den 15. juni 2024 vil det være kravene til infrastrukturforvalternes sikkerhedsledelsessystemer, der udgør den overordnede ramme for infrastrukturforvalternes selvstændige håndtering af de tekniske sikkerhedsregler. Kravene i BEK 814/2022 udgør specificerende krav til selve sikkerhedsledelsessystemet, herunder tekniske sikkerhedsregler. Bekendtgørelsen indeholder ikke krav, der ligger udover de eksisterende krav til et sikkerhedsledelsessystem. 

BEK 814/2022's krav gælder for tekniske sikkerhedsregler uanset dokumenttype, form, udgivelsesmedie eller andet.

Læsevejledning

Vejledningen vil udkomme i etaper og vil løbende blive opdateret. Derfor vil nogle af kapitlerne fra start ikke indeholde vejledningstekst. Kapitlerne vil dog blive opdateret og udgivet hurtigst muligt.

Desuden kan vejledningsteksten blive opdateret løbende. Det er derfor vigtigt, at du, som læser og bruger af vejledningen, orienterer dig i den til enhver tid offentliggjorte version på hjemmesiden. Du kan i sidehovedet læse, hvornår vejledningen senest er opdateret.

Vejledningen folder BEK 814/2022 ud ved at uddybe og forklare de enkelte bestemmelser samt fremføre eksempler, hvor det er hensigtsmæssigt. Vejledningen følger kronologisk BEK 814/2022, og hvert enkelt kapitel fra bekendtgørelsen er gengivet i vejledningen, efterfulgt af vejledningen til kapitlet og dets tilhørende paragraffer. 

I denne vejledning dækker begrebet ændring af en regel over både en ændring af en regel og ophævelse af en regel.

Kapitel 1-6 samt kapitel 9 fastlægger krav til den styring, som infrastrukturforvalteren skal have med hensyn til håndtering af alle infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler, herunder de tekniske sikkerhedsregler, der opfylder funktionskravene i kapitel 7 og 8. Dette inkluderer også styring af afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Bestemmelserne i kapitel 10-15 gælder for alle infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler, herunder de tekniske sikkerhedsregler, der opfylder funktionskravene i kapitel 7 og 8. Dette inkluderer også afvigelser fra de pågældende tekniske sikkerhedsregler.

Bekendtgørelser/referencer i vejledningen

Bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 ”Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer”.

Bekendtgørelse nr. 665 af 30. maj 2023 ”Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter”.

Bekendtgørelse nr. 707 af 20. maj 2020 "Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik­, Bygge­ og Boligstyrelsen".

Bekendtgørelse nr. 711 af 20. maj 2020 "Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen".

Bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020 "Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet".

Bekendtgørelse nr. 814 af 3. juni 2022 "Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen".

Bekendtgørelse nr. 1181 af 22. september 2016 "Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen".

Common Safety Methods for Risk Evaluation and Assessment – EU-forordning 2013/402 af d. 30/5/2013, ændret ved forordning Nr. 2015/1136 om en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering (CSM-RA).

Common Safety Methods on Safety Management Systems – EU forordning 2018/762 af d. 08/03/2018 (CSM-SMS).

Sikkerhedsdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2016/798 af 11/5/2016 om jernbanesikkerhed.

Jernbaneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1091 af 11. august 2023.  

Lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB, jf. lov nr. 756 af 13. juni 2023.

DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer.

1

Kapitel 1: Formål, anvendelsesområde og definitioner

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 1: Formål, anvendelsesområde og definitioner.

1.1

§ 1

§ 1. Bekendtgørelsen indeholder funktionskrav til infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler, hvor disse er nødvendige for at sikre, at sikkerhedsniveauet opretholdes eller forbedres på en dokumenteret og systembåret måde, så mulige farer knyttet til den teknik, der anvendes, kontrolleres.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder de krav, infrastrukturforvaltere skal opfylde for at kunne overgå til selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler på jernbaneinfrastrukturområdet, og fastsætter krav og procedurer for denne selvforvaltning.

 

Jernbanelovens § 61 blev ændret den 1. juli 2023. Hidtil var der krav om, at Trafikstyrelsen skulle godkende infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler samt mulighed for at fastsætte nærmere regler for denne godkendelse. Endvidere gav bestemmelsen Trafikstyrelsen hjemmel til at fastsætte regler om, hvilke krav der skulle opfyldes, for at infrastrukturforvalterne selv ville kunne udarbejde og ændre tekniske sikkerhedsregler samt afvige fra tekniske sikkerhedsregler i henhold til deres sikkerhedsledelsessystem. Med ændringen af jernbaneloven er kravet om Trafikstyrelsens godkendelse nu afløst af en hjemmel til at fastsætte regler om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler. En hjemmel som BEK 814/2022 er omfattet af.

I bemærkningerne til lovforslaget til ændringen af jernbaneloven i 2019, som tilvejebragte det første skridt mod infrastrukturforvalternes selvstændige håndtering af de tekniske sikkerhedsregler, fremgår det, at denne:

 • skal bidrage til at afbureaukratisere området,
 • skal etablere forudsætningerne for, at infrastrukturforvalterne selv kan håndtere de tekniske sikkerhedsregler, samtidig med at det nuværende sikkerhedsniveau bevares,
 • vurderes at harmonere med det grundlæggende princip i EU-lovgivningen om, at infrastrukturforvaltere selv er ansvarlige for sikkerheden på deres del af jernbanesystemet, samt at håndteringen af jernbanesikkerhed bør ske i et sikkerhedsledelsessystem.

Indførelsen af krav til infrastrukturforvalternes selvstændige håndtering af de tekniske sikkerhedsregler har således til formål at understøtte det nuværende sikkerhedsniveau og EU-reguleringens intentioner, samt at være et led i at bane vejen for, at Trafikstyrelsen kan gå i retning af at være mere rammesættende og tilsynsførende end godkendende på området.

På den baggrund fastsætter Trafikstyrelsen i BEK 814/2022:

 • krav til infrastrukturforvalteres håndtering af tekniske sikkerhedsregler, herunder krav om godkendelse i Trafikstyrelsen, indtil infrastrukturforvalterne selv overtager godkendelsen af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler
 • de krav, herunder funktionskrav, som infrastrukturforvaltere skal opfylde for at kunne overgå til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler på jernbaneinfrastrukturområdet i overgangsperioden mellem 1. juli 2022 og 15. juni 2024.
1.2

§§ 2-3

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for infrastrukturforvaltere.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder ikke tekniske sikkerhedsregler i forbindelse med:

1) Veteranbaner.

2) Privatejet jernbaneinfrastruktur, herunder sidespor, der anvendes af ejeren eller af en operatør i forbindelse med deres respektive godstransportaktiviteter eller personbefordring i ikke-kommercielt øjemed.

Det fremgår af BEK 814/2022’s titel og de enkelte bestemmelser, at bekendtgørelsen retter sig mod infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler. I § 2 er det dog for en sikkerheds skyld præciseret, at BEK 814/2022 kun gælder for infrastrukturforvaltere. Der sondres ikke i forhold til den infrastruktur, der forvaltes, hvorfor BEK 814/2022 også retter sig mod infrastrukturforvaltere af bybaner (metro, letbaner og S-bane).

Det følger dog af § 3, at bekendtgørelsen ikke gælder for:

 • Veteranbaner.
 • Privatejet jernbaneinfrastruktur, herunder sidespor, der anvendes af ejeren eller af en operatør i forbindelse med deres respektive godstransportaktiviteter eller personbefordring i ikkekommercielt øjemed.

Hjemmelsgrundlaget for at fritage veteranbaner og privatejet jernbaneinfrastruktur følger jernbaneloven og den forståelse af veteranbaner og privatejet jernbaneinfrastruktur, som følger af jernbaneloven.

BEK 814/2022 gælder således for alle infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler med undtagelse af regler, som retter sig mod infrastrukturforvalteres veteranbaner og privatejede jernbaneinfrastruktur, der alene benyttes til den pågældende infrastrukturforvalters egen godstransport eller personbefordring i ikkekommercielt øjemed (det der også kaldes privatejede firmaspor).

Desuden finder BEK 814/2022 kun anvendelse på de områder, som den respektive infrastrukturforvalter forvalter, og som er dækket af sikkerhedsgodkendelsen. Således skal en infrastrukturforvalter, som fx ikke har et kørestrømsanlæg, ikke leve op til paragrafferne 21 og 22 i BEK 814/2022. Det er derfor infrastrukturforvalteren, der skal klarlægge, hvilke tekniske sikkerhedsregler der er nødvendige og tilstrækkelige for en sikker drift.

1.3

§ 4

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Funktionskrav til tekniske sikkerhedsregler: Overordnede krav til tekniske sikkerhedsregler, som er en del af infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem, og som er nødvendige at opfylde for at opnå acceptabel jernbanesikkerhed.

2) Tekniske sikkerhedsregler: Indeholder krav, som er fastsat for at imødegå jernbanefarer, der skyldes, at mennesker begår fejl, når de kravsætter, betjener, benytter eller vedligeholder et teknisk system.

3) Trafikale sikkerhedsregler: Indeholder krav, som er fastsat for at imødegå jernbanefarer, der skyldes, at mennesker begår fejl i forbindelse med færdsel på infrastrukturen og trafikafviklingen.

4) Indgrebsgrænser: Værdier fastsat i infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler. Indgrebsgrænsen overvåges af infrastrukturforvalteren for at afgøre, hvornår infrastrukturforvalteren skal gennemføre indgreb med henblik på, at de fastsatte grænseværdier for akutindgreb ikke overskrides.

5) Sikkerhedsmæssige grundparametre: En gruppe af parametre, som fastlægger samtlige sikkerhedsegenskaber ved et system eller et element på jernbaneområdet.

6) Grænseværdier for akutindgreb: Værdier for sikkerhedsparametre eller slidindikatorer fastsat i infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler, hvor overskridelse af disse værdier vil indebære en uacceptabel risiko og derfor straks kræver en handling, der bringer systemet i en tilstand, hvor risikoen er acceptabel.

7) Funktion med betydning for jernbanesikkerheden: En funktion realiseret ved hjælp af et teknisk system på jernbaneområdet, og som medvirker til at begrænse risikoen for jernbaneulykker.

8) Sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser: Betingelser, som minimerer farer forbundet med tekniske systemer ved at pålægge brugeren af systemerne begrænsninger, eller stiller krav om, at brugeren skal gennemføre særlige aktiviteter for at begrænse risikoen for, at farer medfører ulykker.

9) Infrastrukturforvalter: Infrastrukturforvalter som defineret i jernbanelovens § 3, stk. 1, nr. 5.

10) Ændring af tekniske sikkerhedsregler: Ved ændring forstås, at infrastrukturforvalteren ændrer en eksisterende teknisk sikkerhedsregel eller bringer en eksisterende teknisk sikkerhedsregel til ophør.

11) Regelassessor: Den uafhængige og kompetente, eksterne eller interne person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at nå frem til, hvorvidt en teknisk sikkerhedsregel, en ændring hertil eller en dispensation fra de tekniske sikkerhedsregler sikrer, at infrastrukturforvalteren opretholder eller forbedrer sikkerhedsniveauet på en dokumenteret og systembåret måde, så alle farer, der med rimelighed kan forudses, knyttet til den teknik der anvendes, kontrolleres.

12) Selvforvaltning: Ved selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler forstås, at infrastrukturforvalteren varetager hele regelprocessen, samt at der ikke er myndighedsgodkendelse af reglerne.

13) Bruger: Den fagperson, der forestår en konkret opgave.

14) Overvågningssystematik: Overvågningsaktiviteter, der gennemføres i henhold til en nedskrevet proces.

15) Akkumulation af tekniske sikkerhedsregler: Ved akkumulation forstås, at flere mindre ændringer af tekniske sikkerhedsregler, som enkeltvis ikke er væsentlige, summeres eller vekselvirker, så de samlet udgør en væsentlig ændring af tekniske sikkerhedsregler.

16) Afvigelse: Afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel kan både være planlagt og uplanlagt og forstås, som at den tekniske sikkerhedsregel ikke er overholdt.

17) Dispensation fra en teknisk sikkerhedsregel: Ved dispensation fra en teknisk sikkerhedsregel forstås godkendelse af en afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel.

§ 4 indeholder definitioner på de begreber, som anvendes i BEK 814/2022. Nogle af definitionerne er givet af jernbaneloven. I det følgende vil relevante begreber bliver udfoldet.

Tekniske sikkerhedsregler

Tekniske sikkerhedsregler er de regler, der har et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold og indeholder krav, som er fastsat for at imødegå jernbanefarer, der skyldes, at mennesker kan begå fejl, når de fx sikkerhedskravsspecificerer, projekterer, verificerer, validerer, bygger, fremstiller, udfører, anlægger, installerer, afprøver, tester, kontrollerer, betjener, benytter, overvåger, efterser, fejlretter eller vedligeholder et teknisk system.

Der er bl.a. tekniske sikkerhedsregler i følgende, uanset dokumentform, og uanset om der er tale om generiske krav eller typespecifikke krav:

 • Sporregler 1987
 • Fritrumsprofiler
 • (L)BN1 afsnit i banenormer, letbanenormer eller lokalbanenormer
 • Sikkerhedskravsspecificerende regler
 • Projekteringsforskrifter
 • Krav til eftervisning af sikkert design, fx valideringsforskrifter
 • Regler knyttet til udførelse
 • Installations- og afprøvningsforskrifter
 • Eftersyns- og vedligeholdelsesforskrifter eller andre sikkerhedsregler knyttet til drift og vedligeholdelse
 • Fejlretningsforskrifter

Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

Det er ikke nødvendigvis alt i ovenstående dokumenter, der er tekniske sikkerhedsregler.

Hvis infrastrukturforvalteren vælger at opfylde funktionskravene til tekniske sikkerhedsregler ved en henvisning til krav fastsat i eksterne dokumenter, fx EN-standarder, Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI’er) mv., er henvisningen at betragte som en teknisk sikkerhedsregel. Dette er også gældende, hvis infrastrukturforvalteren vælger at anvende et fastsat krav, som infrastrukturforvalteren ikke er omfattet i forvejen.

Infrastrukturforvalter

Definitionen på en infrastrukturforvalter er identisk med definitionen i jernbanelovens § 3, stk. 1, nr. 5. En infrastrukturforvalter er således ethvert organ eller enhver virksomhed, der er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning, herunder trafikstyring, af jernbaneinfrastruktur.

Akkumulation af tekniske sikkerhedsregler                           

Ved definitionen af akkumulation af tekniske sikkerhedsregler er skelet til definitionen af akkumulation, som den bruges i CSM-RA2 artikel med senere ændringer.

2

Kapitel 2: Infrastrukturforvalterens ansvar

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 2: Infrastrukturforvalterens ansvar.

2.1

§ 5

§ 5. Infrastrukturforvalteren skal sikre, at der er udarbejdet relevante tekniske sikkerhedsregler efter procedurer fastlagt i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem. De tekniske sikkerhedsregler skal opfylde de funktionskrav, der er opstillet for de relevante områder i kapital 7 og 8. Infrastrukturforvalteren skal til enhver tid leve op til disse tekniske sikkerhedsregler, medmindre der er opnået dispensation i medfør af § 15 eller § 36.

Stk. 2. De fastlagte procedurer i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem, jf. stk. 1, skal opfylde § 6.

Det er infrastrukturforvalterens ansvar at sørge for, at der er de tekniske sikkerhedsregler til stede, som er relevante for den pågældende infrastruktur, og som er nødvendige for at opretholde en sikker drift under både normale og unormale driftsforhold. Det er også infrastrukturforvalterens ansvar

 • at sørge for at ændre disse, når det er nødvendigt,
 • at søge/opnå dispensation, når tekniske sikkerhedsregler ikke kan følges og
 • at sørge for godkendelse af tekniske sikkerhedsregler/ændringer/afvigelser, når dette er påkrævet.

Sådan har det også været før BEK 814/2022, og bekendtgørelsen ændrer ikke ved infrastrukturforvalteres ansvar i den retning.

Det er et krav, jf. CSM-SMS3 og bekendtgørelse 712/20204 om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet, at håndteringen af tekniske sikkerhedsregler foregår efter procedurer fastlagt i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem. Infrastrukturforvaltere skal derfor sørge for, at sikkerhedsledelsessystemet indeholder procedurer for håndtering af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler. Det samme krav gælder for procedurer i forbindelse med afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler.

Infrastrukturforvalteren skal i første omgang sørge for, at sikkerhedsledelsessystemet understøtter opfyldelse af denne BEK 814/2022 – og, når BEK 814/2022 ophører den 15. juni 2024, at procedurerne er implementeret, således at infrastrukturforvalteren selv kan udarbejde og ændre tekniske sikkerhedsregler og, hvis nødvendigt, dispensere herfra uden forudgående godkendelse fra Trafikstyrelsen.

Infrastrukturforvaltere skal ligeledes sikre, at deres sikkerhedsregler i relevant omfang overholder anden lovgivning, herunder europæiske regler (fx TSI’er), samt de funktionskrav, der er opstillet i BEK 814/2022 kapitel 7-8, og som er relevante for deres infrastruktur.

Det kan være, at infrastrukturforvalteren har behov for yderligere tekniske sikkerhedsregler end de tekniske sikkerhedsregler, der overholder funktionskravene i BEK 814/2022 kapitel 7 og 8. Det skal infrastrukturforvalteren afgøre på baggrund af en risikovurdering af aktiviteter på den infrastruktur, som infrastrukturforvalteren forvalter, se vejledning til § 6.

 

3

Kapitel 3: Nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 3: Nye og ændrede tekniske sikker-hedsregler.

3.1

§ 6

§ 6. I infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem skal der fastlægges en proces for udarbejdelse, godkendelse, implementering og overvågning af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt dispensation fra tekniske sikkerhedsregler. Processen skal bl.a. indeholde risikovurdering og kvalitetssikring.

Stk. 2. Nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler skal dokumenteres. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

 1. Entydig identifikation af de pågældende regler.
 2. Anvendelsesområde.
 3. Begrundelse for nødvendigheden af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel.
 4. Sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser.
 5. Risikovurdering og risikoevaluering.
 6. Afledte konsekvenser, der kan påvirke jernbanesikkerheden, herunder konsekvenser for andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler.
 7. Behov for ændringer i relevante brugeres kompetencer og/eller i sikkerhedsledelsessystemets dokumenter.
 8. Ved ændrede tekniske sikkerhedsregler skal forskellen fra eksisterende regler entydigt identificeres.

Stk. 3. Dispensation fra tekniske sikkerhedsregler skal dokumenteres. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

 1. Entydig identifikation af de tekniske sikkerhedsregler, der dispenseres fra.
 2. Hvad der derved tillades, herunder gyldighedsperiode og omfang.
 3. Begrænsninger i det, der tillades.
 4. Begrundelse for hvorfor det er nødvendigt at afvige fra den/de tekniske sikkerhedsregler.
 5. Risikovurdering og risikoevaluering.
 6. Hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode.
 7. Afledte afvigelser fra andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler.
 8. Behov for supplerende kompetencer, som relevante brugere skal have.
 9. Supplerende instruktioner til relevante brugere og/eller supplerende ændringer i sikkerhedsledelsessystemets dokumenter.

Stk. 4. Ved nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, samt afvigelse, herfra skal infrastrukturforvalteren vurdere behovet for en regelassessor på baggrund af kriterierne i § 7, medmindre reglen eller afvigelsen er omfattet af anden godkendelse af Trafikstyrelsen.

Stk. 5. Regelassessor forelægger infrastrukturforvalteren sin vurdering i henhold til kravene i kapitel 4. Infrastrukturforvalteren afgør, om og hvordan konklusionerne i vurderingen skal tages i betragtning ved accept af sikkerhed for de ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelsen fra tekniske sikkerhedsregler.

Stk. 6. Er infrastrukturforvalteren uenig i en del af vurderingen, jf. stk. 5, skal infrastrukturforvalteren begrunde og dokumentere dette.

 

 

§ 6, stk. 1

For at kunne overgå til selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler skal infrastrukturforvalteren være i stand til at håndtere sine tekniske sikkerhedsregler systematisk, og deraf følger kravet i § 6, stk. 1. Dette krav i BEK 814/2022 specificerer allerede eksisterende krav til sikkerhedsledelsessystemer, specifikt krav 5.2.1 i bilag 1 i BEK 712/2020 og krav 4.5.1.1 i bilag 2 til CSM-SMS. 

At ’håndtere systematisk’ vil kort fortalt sige, at ens forhold håndteres ens over tid og på tværs af forskellige personer. Kravet er, at infrastrukturforvalteren i regi af sit sikkerhedsledelsessystem skal have fastlagt en eller flere procedurer for sin håndtering af tekniske sikkerhedsregler. Som beskrevet i indledningen, omfatter håndtering af tekniske sikkerhedsregler både udarbejdelse, godkendelse og implementering af nye og ændrede (herunder ophævelse af) tekniske sikkerhedsregler, samt overvågning af tekniske sikkerhedsregler. Dette omfatter også afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

At alle relevante arbejdsgange til fulde er beskrevet, gør det muligt for ledelsen – der endegyldigt står på mål for infrastrukturforvalterens varetagelse af jernbanesikkerheden – at sige god for, at de kan påtage sig ansvaret for det planlagte sikkerhedsrelaterede arbejde. Fastlagte arbejdsgange sikrer også, at samme systematik gælder fra sag til sag fremadrettet, og at infrastrukturforvalteren med interne audits kan overvåge, hvordan det arbejde, der udføres, stemmer overens med, hvordan det er planlagt.

Kravet i § 6, blev gældende fra BEK 814/2022 trådte i kraft, men har på mere overordnet plan også været gældende før da, jf. krav 5.2.1 i bilag 1 i BEK 712/2020 og krav 4.5.1.1 i bilag 2 til CSM-SMS.  

Selvforvaltning og sikkerhedsledelsessystem

Selvforvaltning inden for jernbanen er ikke nyt, men har eksisteret siden Sikkerhedsdirektivet fra 2004.5

Hovedprincippet i både dansk og EU-jernbaneregulering er, at infrastrukturforvalteren er ansvarlig for at sikre tilstrækkelig kontrol med de farer, som er forbundet med infrastrukturforvalterens aktiviteter. Hvordan infrastrukturforvalteren sikrer tilstrækkelig kontrol over sine farer, er der ikke krav om. Her har infrastrukturforvalteren selvforvaltning.

For selv at kunne forvalte det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar skal alle sikkerhedsmæssige forhold være systematisk håndteret, og derfor følger krav om, at sikkerhedsmæssige aktiviteter styres i et sikkerhedsledelsessystem. Det er i lyset heraf, at kravet om procesbåret håndtering af tekniske sikkerhedsregler - i regi af et sikkerhedsledelsessystem - skal forstås.

§ 6, stk. 1, foreskriver, at infrastrukturforvalteren skal fastlægge en proces. Om dette sker med procedurer, instruktioner eller en tredje type af dokument i sikkerhedsledelsessystemet, står principielt infrastrukturforvalteren frit for. Essensen i kravet er, at det skal være beskrevet i sikkerhedsledelsessystemet, hvordan arbejdet med tekniske sikkerhedsregler foregår.

For disse beskrivelser gælder, hvad der normalt gælder for arbejdsgangsbeskrivelser i et ledelsessystem. Beskrivelserne (procedurerne, instrukserne e.lign.) skal udarbejdes i overensstemmelse med sikkerhedsledelsessystemets retningslinjer herfor. De skal beskrive, hvem der gør hvad på hvert enkelt trin i processen, og hvilken dokumentation, der skal tilvejebringes for hvert trin i processen. Det skal fremgå af beskrivelserne, hvad der er input til processen, og hvad der er output fra processen.

Fra erfaringsbaserede sikkerhedsregler til risikobaserede sikkerhedsregler

Historisk er udviklingen af tekniske sikkerhedsregler sket ud fra de erfaringer, der er draget fra ulykker eller situationer, hvor det har været tæt på en ulykke. Tekniske sikkerhedsregler, der er blevet til på den måde, er erfaringsbaserede tekniske sikkerhedsregler. Det indhold, der i dag findes i eks. BN1-kravene i banenormerne, er overvejende erfaringsbaserede sikkerhedsregler.

Den europæiske og den danske regulering kræver i dag, at sikkerhedsforanstaltninger, og herunder også tekniske sikkerhedsregler, udvikles og løbende justeres ud fra den risikobaserede tilgang.

Udgangspunktet herfor er, at en sikkerhedsforanstaltning, her en teknisk sikkerhedsregel, er direkte koblet til en risiko (eller flere risici) som en barriere. En teknisk sikkerhedsregel er en barriere, fordi den indeholder krav, som er fastsat for at imødegå jernbanefarer og dermed forhindre, at en fare fører til en ulykke. Enten ved at forhindre, at en fare indtræffer (proaktiv barriere) eller ved at forhindre en indtruffen fare i at føre til en ulykke (reaktiv barriere). En teknisk sikkerhedsregel anvendes som en sikkerhedsforanstaltning for at opfylde et grundlæggende sikkerhedskrav identificeret ved en risikovurdering.

Dette udgangspunkt leder til, at det samlede sæt af sikkerhedsforanstaltninger skal udvikles på baggrund af risikovurderingsprocesser. Tekniske sikkerhedsregler er så de krav, der er opstået, hvor infrastrukturforvalteren definerer en sikkerhedsforanstaltning for at imødegå jernbanefarer, der skyldes, at mennesker kan begå fejl, når de fx sikkerhedskravsspecificerer, projekterer, verificerer, validerer, bygger, fremstiller, udfører, anlægger, installerer, afprøver, tester, kontrollerer, betjener, benytter, overvåger, efterser, fejlretter eller vedligeholder et teknisk system.

Den løbende justering af sikkerhedsforanstaltninger, herunder også tekniske sikkerhedsregler, vil naturligvis ikke foregå totalt afkoblet fra de erfaringer, der drages fra ulykker og andre sikkerhedsmæssige hændelser. De erfaringer, der drages, vil initiere et genbesøg af den risikovurdering, der ligger bag et givent sæt af sikkerhedsforanstaltninger, og i forlængelse af en genbesøgt og justeret risikovurdering vil en teknisk sikkerhedsregel så ændres. Tekniske sikkerhedsregler i denne kontekst kaldes for risikobaserede tekniske sikkerhedsregler.

Det skal ligeledes sikres, at sikkerhedsledelsessystemet i relevant omfang fastsætter krav til kompetencer og beføjelser for de medarbejdere, der har en aktivitet at udføre i forbindelse med håndtering af tekniske sikkerhedsregler, herunder afvigelser fra disse.

Der er i § 6, stk. 1, krav om, at processen bl.a. skal indeholde risikovurdering, kvalitetssikring, godkendelse, implementering og overvågning. Det er infrastrukturforvalterens ansvar, at alle nødvendige delaktiviteter indgår i den eller de beskrivelser, der fastlægges i sikkerhedsledelsessystemet. Her skal infrastrukturforvalteren også forholde sig til behov for høring blandt relevante brugere af reglen (se nedenfor) og til implementeringsaktiviteter, der skal gennemføres.

Risikovurdering

§ 6 indeholder krav om, at processen indeholder risikovurdering. Dette er nødvendigt for at gøre håndteringen af tekniske sikkerhedsregler risikobaseret.

Princippet om risikobaseret selvforvaltning spænder bredere end tekniske sikkerhedsregler, da det gælder generelt for alle jernbanerelaterede risici forbundet med en infrastrukturforvalters aktiviteter. En central del af fundamentet for selvforvaltning - og derefter også et centralt krav til sikkerhedsledelsessystemet - er, at infrastrukturforvalteren dokumenterer, at der er tilstrækkelig kontrol over de farer, som følger af infrastrukturforvalterens aktiviteter. Dette skal gøres med dokumenterede risikovurderinger. 

En dokumenteret risikovurdering kan, udover at begrunde tilstrækkeligheden for et givent sæt af sikkerhedsforanstaltninger (barrierer), sikre fastholdelse af den konkrete vurdering, der ligger til grund for forvaltningen af en given aktivitet, der indebærer en risiko. 

Risikobaserede tekniske sikkerhedsregler skal ses som en del af de dokumenterede risikovurderinger, som er selve grundlaget for infrastrukturforvalterens selvforvaltning af jernbanesikkerheden. Såfremt der ikke er en dokumenteret sammenhæng mellem identificerede farer og tekniske sikkerhedsregler, skal en sådan tilvejebringes. Etablering af sammenhæng mellem identificerede farer og tekniske sikkerhedsregler skal ikke afvente kommende ændringer i eksisterende regler, men forventes håndteret proaktivt, eventuelt tilrettelagt i en plan, så sammenhængen etableres inden for en rimelig tidshorisont.

Tekniske sikkerhedsregler har traditionelt set været erfaringsbaserede og ikke risikobaserede, og en del tekniske sikkerhedsregler er stadig i dag erfaringsbaserede. Det, der gør en given teknisk sikkerhedsregel risikobaseret, er, at infrastrukturforvalteren kan argumentere for dens eksistens (og dens formulering) ved at have dokumentation for, hvilken fare den er knyttet til, og hvilken virkning den har som sikkerhedsforanstaltning. Både i sig selv og sammen med de øvrige sikkerhedsforanstaltninger knyttet til faren. Risikovurderingen skal ses i forhold til den teknik, der anvendes hos den enekelte infrastrukturforvalter, samt de fysiske forhold, der gør sig gældende på den forvaltede infrastruktur. 

Den risikobaserede tilgang til håndteringen af tekniske sikkerhedsregler betyder, at ved nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt ved afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal infrastrukturforvalteren foretage en risikovurdering eller genbesøge den eksisterende risikovurdering. Her skal den samlede risiko ved de berørte og eventuelle nye farer i udgangspunktet enten vurderes som værende uændret eller formindsket, hvis den ændrede eller nye sikkerhedsregel skal kunne tages i brug, eller hvis sikkerhedsreglen skal kunne ophæves. Risikovurderingen skal foretages ud fra, hvad sikkerhedsreglerne tillader (rammerne for sikkerhedsreglerne) - ikke ud fra tilstanden af den konkrete infrastruktur på vurderingstidspunktet. 

Når infrastrukturforvalteren udformer tekniske sikkerhedsregler, kan det være en fordel at forudse behovet for at kunne tillade afvigelser. Infrastrukturforvalteren kan i så tilfælde fx fastlægge kriterier, der skal være opfyldt, for at det vil være muligt at opnå dispensation fra den enkelte regel.

Beslutningen om, hvorvidt der skal fastsættes overgangsbestemmelser i forbindelse med ændringer af tekniske sikkerhedsregler, skal også foretages på baggrund af en risikovurdering.

Ved nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt ved afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, kan der "modregnes" en øget risiko ved én fare, holdt op imod en mindsket risiko ved en anden. Dog må ingen farer være forbundet med uacceptabel risiko, og der må i udgangspunkt ikke flyttes ricisi til en anden persongruppe (passagerer, overkørselstrafikanter osv.).

Men dokumenteret argumentation for sikkerhedsforanstalningernes tilstrækkelighed kan infrastrukturforvalteren i vidt omfang selv afgøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal være ift. en given fare. Infrastrukturforvalteren er derved ikke bare formelt, men også reelt ansvarlig for at afgøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er mest hensigtsmæssige og effektive i forhold til infrastrukturforvalterens drift og rammebetingelser. 

Nogle tekniske sikkerhedsregler kan dog være omfattet af rammer fastsat af funktionskravene i BEK 814/2022 kapitel 7 og 8, og i sådanne tilfælde skal infrastrukturforvalteren forvalte inden for disse givne rammer. 

Risici i grænseflader

Infrastrukturforvalteren skal i sin risikovurdering afdække, om grænseflader bliver påvirket af sikkerhedsregelændringen, og i givet fald hvordan. Vurderer infrastrukturforvalterem, at der er områder i grænsefladerne mellem to systemer eller mellem sikkerhedsreglerne indbyrdes, som udgør en risiko og ikke lever op til de fastsatte risikoacceptkriterier, skal dette håndteres. 

Infrastrukturforvalteren skal også være opmærksom på at skabe et arbejdsmiljø med en fælles forståelse af grænseflader, således at personale med specialviden om hver deres del af jernbanesystemet kan samarbejde og have gensisig forståelse af den anden parts del af jernbanesystemet. Her skal infrastrukturforvalteren også være opmærksom på, at nogle termer kan opfattes forskelligt af forskellige faggrupper. Infrastrukturforvalteren skal derfor forebygge forskellige forståelser af begreber ved at have klare definationer af nøglebegreber og sikre, at disse inden for sammenhændende områder anvendes konsekvent på tværs af de tekniske sikkerhedsregler, kommunikationen og sikkerhedsledelsessystemet i øvrigt, se vejledning til § 30. 

Løbende forbedringer af jernbanesikkerheden

Sikkerhedsdirektivets præambel 5 angiver, at: ”Jernbanesikkerheden bør generelt opretholdes og, hvor det er praktisk muligt, løbende forbedres under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling og udviklingen af EU-retten og international lovgivning”.

Opretholdelse og løbende forbedring af jernbanesikkerheden er altså det overordnede sigte for forvaltere af infrastruktur på den interoperable del af nettet i deres risikobaserede selvforvaltning af jernbanesikkerheden. Konkret betyder det, at over tid, og især i forbindelse med ændringer eller andre udviklingstiltag, skal de sikkerhedsforanstaltninger, der kontrollerer risici for en bestemt persongruppe (passagerer, overkørselstrafikanter, medarbejdere hos jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere etc.) som minimum forblive lige så effektive, som de hidtil har været, og om muligt gøres mere effektive. Og i denne kontekst skal tekniske sikkerhedsregler læses ind som helt central del af en infrastrukturforvalters samlede sikkerhedsforanstaltninger.

Menneskelige og organisatoriske faktorer skal indgå i risikovurderinger

Mange tekniske sikkerhedsregler indebærer arbejdsgange, som mennesker skal efterleve, og infrastrukturforvalteren skal derfor være opmærksom på menneskelige og organisatoriske faktorer i deres risikobaserede selvforvaltning, fx sikkert samspil mellem mennesker og teknik. Her bør infrastrukturforvalteren bl.a. have fokus på ikke at overvurdere tiltroen til menneskers evne til at gennemføre aktiviteter uden at begå fejl. For at undgå dette, kan infrastrukturforvalteren fx sikre sig, at risikovurderingen, som skal gennemføres i forbindelse med den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen fra den tekniske sikkerhedsregel, medregner en sandsynlighed for menneskelige fejl, som er i overensstemmelse med, hvad mennesker kan forventes at præstere under de aktuelle arbejdsbetingelser, samt menneskelig adfærd.

Personkategorier, der indgår i en grænseflade med tekniske systemer, kan være:

 • Personkategorier, der er defineret i indberetningsbekendtgørelserne (bekendtgørelse 707/20206 hhv. bekendtgørelse 1181/20167),
 • Rådgivere,
 • Producenter,
 • Leverandører,
 • Entreprenører,
 • Trafikstyringspersonale,
 • Fremføringspersonale,
 • Rangerpersonale,
 • Vedligeholdelses- og fejlretningspersonale,
 • Rednings- og rydningspersonale og
 • Øvrigt personale.

Ud over at tage højde for de menneskelige og organisatoriske faktorer, skal risikovurderingerne omfatte alle kategorier af ulykker og forløbere til ulykker, der er defineret i indberetningsbekendtgørelserne BEK 707/2020 hhv. BEK 1181/2016.

Kvalitetssikring

Der er krav om, at processen for håndtering af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt dispensation fra tekniske sikkerhedsregler skal indeholde kvalitetssikring. 

Kvalitetssikring bør foregå i to trin, hvor trin 1 er en førstepartskontrol af det udarbejdede materiale (egenkontrol), og trin 2 er en andenpartskontrol.

Kvalitetssikringens trin 2 skal foretages af en anden person end den/dem, der har udarbejdet den bagvedliggende risikovurdering og det foreliggende dokument, og det skal være en person, der er kompetent inden for de aspekter, der kvalitetssikres. Hvis regelændringen vedrører flere fag, kan der være behov for at flere personer med tilstrækkelige kompetencer indgår i andenpartskontrollen.

Kvalitetssikringens trin 1 og 2 skal begge omfatte både den risikovurdering, der ligger til grund for en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel, samt afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel, og selve sikkerhedsreglen. Kvalitetssikring bør være en selvstændig aktivitet, som er adskilt fra udarbejdelsen og fra den efterfølgende høring. Kvalitetssikringen er den del af processen, der sikrer, at den risikovurdering, der har afstedkommet den tekniske sikkerhedsregel, samt selve det foreliggende tekstudkast, er uden fejl og mangler, og at alle korresponderende dokumenter er blevet genbesøgt med henblik på kontrol af referencer. Kvalitetssikringen af formuleringen af den tekniske sikkerhedsregel skal inkludere kontrol af, at den tekniske sikkerhedsregel overholder de krav om entydighed, praktisk anvendelighed og ensartede begreber, som er fastsat i BEK 814/2022 §§ 29 og 30, se vejledningen til §§ 29-30. Det forventes, at kvalitetssikringen fremgår som en dokumenteret del af den planlagte proces (har sit eget trin i proceduren), og det forventes ligeledes, at hver enkelt gennemførte kvalitetssikring er dokumenteret, så det er auditerbart, at den har været gennemført i overensstemmelse med proceduren.

Der skal i den planlagte proces være afsat tid til en tilstrækkelig grundig kvalitetssikring (både trin 1 og trin 2), og dette bør fremgå af proceduren. Endelig kan det anbefales, at kvalitetssikringen sker med støtte fra en tjekliste, der indeholder alle de aspekter, der indgår i kvalitetssikringen, eks. sproglig formulering (grammatik, retskrivning, herunder tegnsætning, mv.), entydighed, praktisk anvendelighed i forhold til målgruppen for sikkerhedsreglen, referencer, korrekt angivelse af sikkerhedsmæssige funktioner og begreber etc. På den måde kan infrastrukturforvalteren også dokumentere, at der er gennemført en fyldestgørende kvalitetssikring af de aspekter, der skal kontrolleres.

Kvalitetssikring bør foretages inden høring. Såfremt høring giver anledning til væsentlige ændringer, bør der efter høringen gennemføres en ny kvalitetssikring, der favner ændringerne.

Høring

Formålet med en høring er at lade kommende brugere af reglen og øvrige interessenter, der vil kunne være påvirkede af reglen, kommentere på, om den tekniske sikkerhedsregel, som den foreligger, vil kunne forventes at have den tilsigtede effekt.

Interessenterne skal identificeres af infrastrukturforvalteren i forbindelse med gennemførelse af risikovurderingen, som gennemføres i forbindelse med den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen fra tekniske sikkerhedsregler. Interessenter vil altid være egne medarbejdere eller organisationer, der direkte skal benytte den nye eller ændrede regel eller afvigelse. Interessenter kan derudover være enkeltpersoner eller repræsentanter for grupper, som påvirkes af den nye eller ændrede regel eller afvigelse. Eksempelvis eksterne parter såsom myndigheder, andre infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, rydnings- og redningstjenester, nabovirksomheder, passagerer eller naboer.

Formålet med en høring er ikke at være ’kvalitetssikring i forklædning’, og høringen må derfor ikke gennemføres på bekostning af kvalitetssikringen.

Da brugere af reglerne ofte er personale, som er direkte involveret i den tekniske drift, skal infrastrukturforvalteren være opmærksom på at give en høringsfrist, der er forenelig med det pågældende personales muligheder for at læse og forholde sig til materialet. Det vil være naturligt at lade høringen foretage blandt repræsentative personer for kommende brugere af reglen og repræsentative personer for øvrige interessenter, der vil kunne være påvirkede af reglen.

Det kan være relevant at skelne mellem høringsberettigede og høringspligtige. Det kan således anbefales at kræve dokumentation for de høringspligtige parters accept af det forelagte dokument, såfremt de ikke har nogen forhold at bemærke i høringen. I forbindelse med, at en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller afvigelse fra en tekniske sikkerhedsregel sendes i høring – og senere, når den træder i kraft -, vil det være en fordel at understøtte høringen/indførelsen med en forklaring på, hvorfor reglen indføres, ændres eller afviges fra.

Høring skal som udgangspunkt foretages ved udarbejdelse af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt ved afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Som det gør sig gældende med kvalitetssikringen, skal gennemførelsen af høringsfasen dokumenteres, herunder dokumentation for håndtering af høringskommentarerne. 

Implementering

Implementering af en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel vil sige at foretage de nødvendige aktiviteter, for at reglen kan tages i brug. Og dette naturligvis forud for, at reglen træder i kraft, hvorfor implementering skal være den sidste, eller blandt de sidste, trin i processen. Det forventes, at infrastrukturforvalteren selv aktivt sikrer implementeringen og ikke lader det være op til medarbejderne selv at finde ud af, at noget er ændret.

Det er vigtigt, at alt personale, der skal arbejde i henhold til en teknisk sikkerhedsregel - det være sig infrastrukturforvalterens eget personale såvel som eksterne parter (rådgivere, leverandører, entreprenører, andre kontraktparter mv.) - orienteres om de ændringer, der er sket med betydning for deres arbejde. Det kan også være en fordel at understøtte orienteringen med en forklaring på, hvorfor reglen ændres, samt hvad man ønsker at opnå med ændringen.

Det kan som følge af den ændrede tekniske sikkerhedsregel også være nødvendigt at skærpe eller lempe kompetencekrav til relevant personale, og ved skærpelser, at uddanne, efteruddanne eller introducere det relevante personale.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage ændringer i sikkerhedsledelsessystemets øvrige dokumenter, det være sig procedurer, instruktioner, uddannelsesmateriale, tjekskemaer, data i IT-systemer, sikkerhedsregeloversigter mv.

Endelig kan det være nødvendigt, som en del af implementeringsaktiviteterne, at foretage ændringer i de fysiske anlæg med dertil hørende forudgående godkendelse (intern og eventuelt ekstern godkendelse).

Det eller de ændrede dokumenter placeres der, hvor sikkerhedsledelsessystemet foreskriver, at dokumentet skal være placeret. Der, hvor brugerne ved, at de kan finde det. Derudover skal infrastrukturforvalteren identificere behov for (og ved de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsreglers ikrafttræden gennemføre) ændringer i den daglige drift samt ændringer i indhold og frekvens for eftersyn/målinger/vedligehold.

Infrastrukturforvalteren skal om nødvendigt planlægge og styre de besluttede implementeringsaktiviteter ved hjælp af en implementeringsplan. 

Ligesom det gælder for procestrinnene kvalitetssikring og høring, skal virksomheden dokumentere, at implementeringsaktiviteterne har fundet sted. Dokumentation for gennemførte implementeringsaktiviteter kan med fordel sikres med en gennemført implementeringsplan. 

Tilsvarende forventninger vedrørende implementering gælder for betingelserne (de risikoreducerende tiltag) for en afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel.

Overvågning af tekniske sikkerhedsregler

Der er krav om, at tekniske sikkerhedsregler skal overvåges. Som en del af overvågningen skal infrastrukturforvalteren eksempelvis følge med i, om forudsætningerne for en sikkerhedsregel ændrer sig over tid i en grad, så reglen eventuelt ikke længere er tilstrækkelig som barriere. Det kan fx være tilfældet, hvis der ændres i trafiksystemet, dets omgivelser eller i kompetencekrav. Hvis dette er tilfældet, skal den risikovurdering, der har medført behovet for den tekniske sikkerhedsregel, genbesøges, og sikkerhedsreglen skal, eventuelt sammen med andre sikkerhedsforanstaltninger (barrierer), styrkes, så de samlet set er tilstrækkelige.

De tekniske sikkerhedsreglers anvendelighed skal overvåges for at sikre, at de opfylder det formål, de er tiltænkt, og således, at de kan gøre fyldest som risikoreducerende barriere. Overvågningen skal sikre, at der bliver indrapporteret observerede fejl, mangler, uhensigtsmæssigheder eller tvetydigheder i de tekniske sikkerhedsregler, sikkerhedsregler der ikke kan efterleves samt konfliktende sikkerhedsregler, og at infrastrukturforvalteren som følge heraf ændrer sikkerhedsreglerne i relevant omfang. I den forbindelse kan sikkerhedsmæssige hændelser afsløre fejl eller mangler i reglerne, som skal udbedres.

Ligeledes bør overvågningen sikre, at såfremt der er behov for mange dispensationer fra en given sikkerhedsregel, bliver det taget op til overvejelse, hvorvidt den pågældende sikkerhedsregel bør revideres. Den pågældende tekniske sikkerhedsregel kan være formuleret for snævert og bør opdateres, så den også omfatter den situation, som der ofte dispenseres fra. I modsat fald vil der være fare for, at respekten for sikkerhedsregler og deres overholdelse falder. På tilsvarende vis bør overvågningen sikre, at tekniske sikkerhedsregler, der ikke længere har en funktion, ophæves.

Hvis en teknisk sikkerhedsregel henviser til en ekstern, lovpligtig reference, skal infrastrukturforvalteren som led i overvågningen af den tekniske sikkerhedsregel undersøge, om den tekniske sikkerhedsregel skal ændres, hvis den eksterne, lovpligtige reference bliver ændret.

Infrastrukturforvalteren skal endvidere overvåge, at de tekniske sikkerhedsregler anvendes i rette udgave af de aktører, der skal benytte reglerne.

En oversigt over de tekniske sikkerhedsregler kan være udgangspunktet for den overvågning, der er nødvendig. Overvågningen skal som følge af § 6, stk. 1, være fastholdt i sikkerhedsledelsessystemet.

§ 6, stk. 2

For at kunne opretholde den systematiske håndtering af tekniske sikkerhedsregler skal infrastrukturforvalteren have overblik over, hvilke regler den er ansvarlig for, samt andre nødvendige oplysninger relateret til reglerne. Kender man ikke genstanden, kan man ikke overvåge og forvalte den.

En liste over infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler vil til en vis grad kunne honorere dette, og vil samtidig kunne rumme andre nødvendige oplysninger til brug for selvforvaltningen.

§ 6, stk. 2 indeholder krav om, at infrastrukturforvalteren skal dokumentere og opretholde informationer om alle gyldige versioner af tekniske sikkerhedsregler. Sikkerhedsledelsessystemets procedurer, jf. § 6, stk. 1, skal således sikre, at der for nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler skal være dokumenteret følgende:

 • Entydig identifikation af de pågældende regler
 • Anvendelsesområde
 • Gyldighed
 • Begrundelse for nødvendigheden af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel
 • Sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser
 • Risikovurdering og risikoevaluering (herunder fx forudsætninger for reglen, identificerede farer og årsager til farer)
 • Afledte konsekvenser, der kan påvirke jernbanesikkerheden, herunder konsekvenser for andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler.
 • Behov for ændringer i relevante brugeres kompetencer og/eller i sikkerhedsledelsessystemets dokumenter
 • Ved ændrede tekniske sikkerhedsregler skal forskellen fra eksisterende regler entydigt identificeres.

Hvorfor denne dokumentation er nødvendig, er for nogle af punkterne begrundet i det følgende. Derudover skal infrastrukturforvalteren være opmærksom på dokumentationskravene, som er anført i § 10, se vejledning til § 10.

Entydig identifikation af de pågældende regler

Kravet om entydig identifikation af reglerne betyder bl.a., at normative referencer i tekniske sikkerhedsregler til krav fastsat i eksterne dokumenter (ekstern i forhold til infrastrukturforvalteren) skal være knyttet til en specifik version af de respektive eksterne dokumenter.

Anvendelsesområde

Det skal i reglen fremgå, hvilket anvendelsesområde der er for reglen. Med anvendelsesområde menes, i hvilken sammenhæng (fx aktivitet) reglen skal benyttes. Det kan i nogle tilfælde være relevant at anføre en afgrænsning af anvendelsesområdet ved fx at anføre, hvor den tekniske sikkerhedsregel ikke gælder. Anvendelsesområdet skal angives for at forebygge eventuelle misfortolkninger og forkert anvendelse af den enkelte regel.

Hvis der i en teknisk sikkerhedsregel henvises normativt til krav i et andet dokument (hvad enten det er et internt dokument hos infrastrukturforvalteren eller et eksternt dokument), skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem anvendelsesområdet for den tekniske sikkerhedsregel og anvendelsesområdet for kravet i det dokument, der henvises normativt til.

Begrundelse for nødvendigheden af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel

Begrundelse for nødvendigheden af en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel skal kort forklare, hvorfor der opstod behov for at indføre eller ændre reglen, og hvad man vil opnå med reglen (formålet med reglen).

Da tekniske sikkerhedsregler skal være risikobaserede, så vil den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel være koblet til en risikovurdering. Med til begrundelsen vil derved høre den risikovurdering, der har været genbesøgt og opdateret.

Koblingen af historik til regelændringen er med til at sikre, at reglen opfylder sit formål ift. håndtering af en fare. Der er ikke krav til, hvordan informationerne skal knyttes til reglen, men det kunne eventuelt ske ved at føre en ændringslog direkte i det dokument eller regelsæt, som reglen fremgår af.

Sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser (SRACs)

Med sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser (herefter blot SRACs) overføres betingelser for sikker anvendelse af tekniske og trafikale systemer, køretøjer eller ny infrastruktur fra det projekt, der har etableret systemet, til den organisation der er ansvarlig for en sikker drift. SRACs formuleres, hvor identificerede farer ikke har kunnet nedbringes til et acceptabelt risikoniveau med tekniske løsninger indbygget i systemet, men hvor det vurderes, at faren kan nedbringes til et acceptabelt risikoniveau i den daglige drift.

Det skal nævnes, at en SRAC ikke nødvendigvis skal håndteres med en teknisk sikkerhedsregel (dog skal funktionskravene i BEK 814/2022 kapitel 7 og 8 tages i betragtning og overholdes).

Der skal være sporbarhed fra den enkelte SRAC til den tekniske regel, der implementerer anvendelsesbetingelsen, og fra den tekniske regel, der implementerer anvendelsesbetingelsen til den SRAC, der skaber kravet. Denne dokumentation for implementeringen af SRAC’en skal sikkerhedsledelsessystemet sikre.

Risikovurdering og risikoevaluering (herunder fx forudsætninger for reglen, identificerede farer og årsager til farer)

Der skal foreligge dokumentation for den risikovurdering og risikoevaluering, som den tekniske sikkerhedsregel er baseret på, dels for at kunne overvåge reglen, dels for at have et udgangspunkt for at kunne vurdere konsekvenserne ved at ændre eller afvige fra reglen. Risikovurdering og risikoevaluering bygger på identificerede farer knyttet til den teknik, der anvendes, samt de fysiske forhold, der gør sig gældende på jernbanen, samt årsager til, at en fare dels vil kunne opstå, dels vil kunne udvikle sig til en ulykke.

Man må ikke forveksle den risikovurdering, der kræves i § 6, stk. 2, med vurderingen af behovet for at inddrage en regelassessor, jf. § 7. Der er tale om to forskellige aktiviteter med helt forskellige sigter. Risikovurderingen i § 6, stk. 2, skal levere argumentationen for, at alle farer er identificeret og imødegået, og for at sikkerhedsniveauet er opretholdt i forbindelse med regelændringen. Opfyldelsen af § 7 vedrørende væsentlighedsvurdering har til formål at give en forhåndsvurdering af risikoen forbundet med regelændringen. På baggrund af forhåndsvurderingen vurderer infrastrukturforvalteren, om den skal involvere en regelassessor i godkendelsesprocessen.

Afledte konsekvenser, der kan påvirke jernbanesikkerheden, herunder konsekvenser for andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler

Når processen for håndtering af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler skal sikre dokumentation for eventuelle konsekvenser for sikkerheden og andre sikkerhedsregler, er det for at sikre, at der i forbindelse med udarbejdelse eller ændring af tekniske sikkerhedsregler samt dispensation fra tekniske sikkerhedsregler foretages en vurdering af, hvilke eventuelle konsekvenser der kan være for sikkerheden eller andre elementer i sikkerhedsledelsessystemet. Således kan det sikres, at en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel kan integreres i sikkerhedsledelsessystemet, og at der ikke er modstrid mellem sikkerhedsreglen og øvrige sikkerhedsregler. Ligeledes kan det sikres, at der er overensstemmelse i grænsefladerne til andre regelsæt, samt at der findes de nødvendige henvisninger til korresponderende regelsæt eller andre dele af infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem.

Sikkerhedsledelsessystemets proces for udarbejdelse af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler skal tage højde for, at der både findes sammenhænge og henvisninger internt i et regelværk såvel som imellem forskellige regelværker. Derfor bør en ændring af en regel medføre et genbesøg af hele regelsættet samt af andre relevante regelsæt, herunder de trafikale sikkerhedsregler, for at sikre, at disse sammenhænge og henvisninger bliver ændret om nødvendigt.

Behov for ændringer i relevante brugeres kompetencer og/eller i sikkerhedsledelsessystemets dokumenter

Når processen for håndtering af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler skal sikre dokumentation for det identificerede behov for eventuelle ændringer i relevante brugeres kompetencer og/eller sikkerhedsledelsessystemets dokumenter, er det for at sikre, at infrastrukturforvalteren genbesøger alle korresponderende dele af sikkerhedsledelsessystemet og foretager de nødvendige konsekvensrettelser. Med sikkerhedsledelsessystemets dokumenter menes eksempelvis instrukser, formularer, tjeklister og data i IT-systemer, som på en eller anden måde har relation til den regel, der ændres.  

Infrastrukturforvalteren skal også foretage en vurdering, af om de fastsatte kompetencekrav for relevante brugere skal justeres på baggrund af den nye eller ændrede regel. Det genbesøg og de vurderinger, der her lægges op til, adskiller sig i princippet ikke fra de naturlige følgeaktiviteter, der er forbundet med almindelig ændringshåndtering.

Ændringshistorik

Der skal skelnes mellem regelsæt og regler. For at sikre at alle ændringer af en regel er sporbare, skal der foretages versionsstyring og opretholdelse af ændringshistorik på enkelt-regel niveau. Ligeledes bør det, som tidligere angivet, for hver enkelt regelændring dokumenteres, hvad der er ændret, og hvilken begrundelse der er for regelændringen.

§ 6, stk. 3

Tekniske sikkerhedsregler er baseret på generelle risikovurderinger, der dækker de normale tilfælde, som infrastrukturforvalteren på forhånd ved, der er brug for, mens øvrige tilfælde i udgangspunktet ikke tillades. De tekniske sikkerhedsregler bør balanceres mellem at være så simple som mulige og samtidig give så stort råderum som muligt, mens de opfylder deres grundlæggende formål. Regler er af natur generaliseringer. De kan ikke behandle alle specialsituationer på den mest smidige måde uden at blive meget komplicerede. I særlige tilfælde, for at undgå dårlige eller dyre løsninger ved at følge de tekniske sikkerhedsregler, skal der være mulighed for at gennemføre en eksplicit risikovurdering af alternative løsninger. Der kan således opstå behov for at kunne fravige tekniske sikkerhedsregler i særlige tilfælde, hvor fravigelsen af reglerne ikke forringer jernbanesikkerheden.

Der kan således forekomme situationer, hvor en infrastrukturforvalter ønsker at gennemføre en aktivitet i forbindelse med et teknisk system, der ikke kan gennemføres i overensstemmelse med gældende tekniske sikkerhedsregler. Som det gælder for alle andre sikkerhedsmæssige aktiviteter, kan en planlagt afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel ikke gennemføres uden, at infrastrukturforvalteren er bevidst om og har accepteret risikoen forbundet med afvigelsen. Infrastrukturforvalteren kan altså vælge, med de nødvendige procesmæssige skridt, herunder en risikovurdering, at undersøge om aktiviteten kan gennemføres sikkerhedsmæssigt acceptabelt. Såfremt den kan det, kan der gives dispensation til at foretage en planlagt afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel.

Infrastrukturforvaltere har helt generelt ikke beføjelser til at dispensere fra lovgivningen eller fra regler, der er krævet overholdt via lovgivningen, og skal derfor sikre, at der ikke dispenseres fra tekniske sikkerhedsregler, der er indført til efterlevelse af krav i lovgivning, herunder funktionskrav i BEK 814/2022, TSI’er og lign., medmindre infrastrukturforvalteren på anden vis sikrer efterlevelse af krav i lovgivningen. 

En planlagt afvigelse skal risikovurderes og må kun gennemføres, såfremt den er forbundet med acceptabel risiko8. Da det er risikovurderingens resultat, der afgør, om aktiviteten kan gennemføres, skal risikovurderingen gennemføres, inden der træffes beslutning om, at den planlagte afvigelse foretages.

Som input til risikovurderingen skal der foreligge en beslutning om, hvorvidt den ønskede planlagte afvigelse skal gælde for et enkelt eller for flere tilfælde, og i fald der er tale om flere tilfælde, hvor mange (afgrænset af tid eller antal forekomster). Hvor mange gange afvigelsen forventes at forekomme, har selvsagt en betydning i selve risikovurderingen. Hvis man foretager en risikovurdering baseret på sandsynlighed og konsekvens, så vil sandsynligheds-parameteret være direkte afhængigt af antallet af tilfælde, hvor den planlagte afvigelse forventes foretaget.

Når infrastrukturforvalteren behandler en dispensation, bør den også være opmærksom på grænseflader til andre både tekniske og trafikale sikkerhedsregler, så der gives dispensation på et oplyst og korrekt grundlag.

Når infrastrukturforvalteren skal træffe beslutning om en dispensation fra en teknisk sikkerhedsregel, bør den være opmærksom på, om der er gentagende fortilfælde, hvor der er givet dispensation fra den samme regel.

Sikkerhedsledelsessystemets procedurer skal, jf. § 6, stk. 3, sike, at der for en planlagt afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel foreligger dokumentation, der som minimun indeholder: 

 • Entydig identifikation af de tekniske sikkerhedsregler, der dispenseres fra
 • Hvad der derved tillades, herunder gyldighedsperiode og omfang
 • Begrænsninger i det, der tillades
 • Begrundelse for hvorfor det er nødvendigt at afvige fra den/de tekniske sikkerhedsregler
 • Risikovurdering og risikoevaluering
 • Hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger, der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode
 • Afledte afvigelser fra andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler
 • Behov for supplerende kompetencer, som relevante brugere skal have
 • Supplerende instruktioner til relevante brugere og/eller supplerende ændringer i sikkerhedsledelsessystemets dokumenter

Nødvendigheden af punkterne er beskrevet under § 6, stk. 2, og vil således ikke forklares her. Med undtagelse af to punkter, som uddybes nedenfor. 

Derudover skal infrastrukturforvalteren være opmærksom på dokumentationskravene, som er anført i § 10, se vejledning til § 10.

Infrastrukturforvalteren skal have overblik over gældende afvigelser (dispensationer) fra tekniske sikkerhedsregler og ansvar for overvågning af vilkår knyttet til dispensationerne og udløbstidspunkter skal fastsættes, så det sikres, at gældende tidsbegrænsninger ikke overskrides, og at vilkår overholdes.

Med et overblik over gældende dispensationer sikres det også, at fremtidige risikovurderinger af ændringer i samme område ikke foretages ud fra en forventning om, at anlægget overholder gældende regler, såfremt der findes dispensationer, men at de specifikke forhold kendes og inddrages.

Hvad der derved tillades, herunder gyldighedsperiode og omfang

Det skal fremgå klart, hvad dispensationen giver tilladelse til, altså hvad der gælder i stedet for det krav, der afviges fra.

Det skal angives om dispensationen er permanent eller tidsbegrænset, og i givet fald, hvor længe.

Det skal også angives, hvilke tekniske installationer og/eller hvilken afgrænset geografi dispensationen gælder for.

Hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger, der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode

Da en dispensation fra en teknisk sikkerhedsregel ofte vil være forbundet med højere risici end normalsituationen, vil der ofte skulle etableres kontrolforanstaltninger (sikkerhedsforanstaltninger/barrierer) til sikring af et acceptabelt risikoniveau. Disse kontrolforanstaltninger skal være identificeret og dokumenteret for afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler. 

 § 6, stk. 4

Ved nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler og afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal infrastrukturforvalteren foretage en vurdering af, om der skal involveres en regelassessor. Vurderingen foretages efter kriterierne i § 7 (væsentlighedsvurdering), se vejledning til § 7.

Kravet om væsentlighedsvurdering gælder dog ikke, hvis den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen fra den tekniske sikkerhedsregel indgår som del af en ansøgning om ibrugtagningstilladelse. Hvis dette er tilfældet, foretages der en assessering af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen fra den tekniske sikkerhedsregel som en integreret del af assesseringen af infrastrukturændringen. Undtagelsen er givet, for at undgå dobbeltassessering.

En stor del af afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler på et specifikt geografisk sted vil være en integreret del af en ansøgning om ibrugtagningstilladelse og dermed også omfattet af den tilknyttede assessors ’scope of work’.    

§ 6, stk. 5

Ved nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, samt afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, der, jf. BEK 814/2022 § 7, skal assesseres af en regelassessor, er det ansøger, der er ansvarlig for den samlede vurdering af risici og implementering af nødvendige barrierer, herunder de specifikke formuleringer i den eller de tekniske sikkerhedsregler. Sagt med andre ord: Regelassessor har ikke vetoret på spørgsmålet om, hvorvidt sikkerheden er tilstrækkelig varetaget med den pågældende ændring eller dispensation. Regelassessor kommer med en vurdering, som er tungtvejende i den samlede vurdering, men ikke nødvendigvis behøver at stå alene, se vejledning til § 6, stk. 6.

§ 6, stk. 6

Infrastrukturforvalteren kan med udgangspunkt i regelassessors vurdering argumentere for, hvorfor sikkerheden er tilstrækkeligt varetaget, selv om infrastrukturforvalteren vælger at implementere en mindre effektfuld barriere, end regelassessor finder nødvendig. Det er dog afgørende, at denne argumentation er en faglig argumentation af samme tyngde som regelassessors, og at de sikkerhedsmæssige overvejelser, der ligger til grund for argumentationen, er foretaget af personer med solide relevante ekspertkompetencer. Det er derudover vigtigt, at infrastrukturforvalteren og regelassessor fortsætter dialogen, indtil argumenterne er udtømmende fremstillet, og parterne er enige om, hvad de er uenige om, inden infrastrukturforvalteren går videre i processen. 

3.2

§ 7

§ 7. Ved nye tekniske sikkerhedsregler, ændringer af tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler skal infrastrukturforvalteren foretage en vurdering af væsentlighed ud fra følgende kriterier:

 1. Værste konsekvens, hvis en teknisk sikkerhedsregel ikke opfylder sit formål, eller der ikke iværksættes risikoreducerende tiltag ved en afvigelse.
 2. Nyskabelse i den tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse.
 3. Den tekniske sikkerhedsregels, ændringens eller afvigelsens kompleksitet og omfang.

Stk. 2. I vurderingen af nyskabelse i den tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen herfra skal nedenstående faktorer indgå:

 1. Nye brugere af den tekniske sikkerhedsregel eller nye brugere, der involveres som følge af afvigelsen, og nye faglige områder, der omfattes.
 2. Nye måder brugeren skal agere eller kommunikere på.
 3. Nye måder brugeren skal interagere med tekniske systemer.

Stk. 3. I vurderingen af kompleksitet og omfang skal nedenstående faktorer indgå:

 1. Antallet af og hvor komplicerede de fysiske grænseflader er mod andre tekniske systemer.
 2. Antallet af og hvor komplicerede grænsefladerne er mod andre fagområder.
 3. Antallet af og hvor komplicerede aktiviteterne er, som den tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen pålægger de brugere, der skal benytte reglen eller er involverede i afvigelsen.
 4. Antallet af eksterne parter, der er omfattet og skal høres.
 5. Antallet af personalefaglige grupper, der skal benytte den tekniske sikkerhedsregel eller er involverede i afvigelsen.
 6. Antallet af regler, som den tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen refererer til eller påvirker.

Stk. 4. Ved vurdering af akkumulation, jf. stk. 1, nr. 4, skal infrastrukturforvalteren identificere alle tidligere ændringer i den tekniske sikkerhedsregel, siden reglen er oprettet eller sidste gang var genstand for regelassessorsvurdering eller godkendelse af Trafikstyrelsen. Ved afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel skal infrastrukturforvalteren identificere alle tidligere relevante afvigelser fra den tekniske sikkerhedsregel. Dog kun siden en afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel sidste gang var genstand for en regelassessorvurdering eller godkendelse af Trafikstyrelsen.

Stk. 5. Infrastrukturforvalteren skal medtage de tidligere ændringer eller afvigelser, jf. stk. 4, sammen med det, der skal vurderes i henhold til de tre kriterier, jf. stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 6. Hvis en teknisk sikkerhedsregel, en ændring eller en afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel af infrastrukturforvalteren vurderes at være væsentlig efter stk. 1, nr. 1-3, skal der anvendes regelassessor.

Stk. 7. Trafikstyrelsen kan uanset stk. 6, på baggrund af en vurdering af kriterierne i stk. 1-3, stille krav om, at der anvendes regelassessor, som skal godkendes, jf. § 13

Formålet med at involvere en regelassessor er at få en uafhængig vurdering af, om en ny regel, en regelændring eller en afvigelse fra en regel er sikkerhedsmæssigt i orden. Kapitel 4 (§§ 8, 9 og 10) i BEK 814/2022 stiller mindstekrav til, hvilke forhold regelassessor skal vurdere, og hvordan regelassessor skal dokumentere resultaterne af sin vurdering.

Hensigten med kravet i § 7 om involvering af regelassessor er, at regelassessor benyttes der, hvor en given ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel indebærer stor sandsynlighed for, at reglen ender med at indeholde fejl, have mangler eller uhensigtsmæssigheder, eller at konsekvenserne ved, at reglen ender med at indeholde fejl, have mangler eller uhensigtsmæssigheder, er store, således at risikoen forbundet med den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel vil være stor. Dette er som udgangspunkt tilfældet ved indviklede sikkerhedsregler, hvor sandsynligheden for fejl og uhensigtsmæssigheder i reglerne er over et vist niveau (fastsættes af infrastrukturforvalteren), og fejlene vurderes at have store konsekvenser. I forbindelse med afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler er hensigten med kravet tilsvarende, at regelassessor benyttes der, hvor risikoen forbundet med afvigelsen vil være stor, dvs., at konsekvenserne ved afvigelsen er store, medmindre der iværksættes risikoreducerende tiltag, eller hvor omfanget og kompleksiteten af afvigelsen er stor.

§ 7 fastsætter de kriterier, som skal benyttes af infrastrukturforvalteren til at vurdere væsentligheden af regelændringen eller afvigelsen fra de tekniske sikkerhedsregler, og skal dermed benyttes til at vurdere behovet for at involvere regelassessor.

Hvis der i forbindelse med udviklingen af en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel opstår ændringer i forhold til det grundlag, væsentlighedsvurderingen er foretaget på baggrund af, skal infrastrukturforvalteren foretage væsentlighedsvurderingen på ny, og det skal dermed på ny vurderes, hvorvidt der er behov for at involvere en regelassessor. ”Ændringer i forhold til det grundlag, væsentlighedsvurderingen er foretaget på baggrund af” kan fx være, hvis det i forbindelse med udarbejdelse af regelændringen viser sig nødvendigt at foretage konsekvensrettelser af andre tekniske sikkerhedsregler, som ikke var identificeret på tidspunktet, hvor væsentlighedsvurderingen blev foretaget.

§ 7, stk. 1-5

Kravet har til formål at sikre gennemførelse af en væsentlighedsvurdering ud fra fire fastlagte kriterier for at fastslå, om der skal benyttes regelassessor eller ej til vurdering af en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller en afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel. Det kan ikke udelukkes, at der kan være andre forhold, end de, der er afspejlet i de krævede kriterier, der for en aktuel regel kan føre til behov for inddragelse af regelassessor. Sådanne andre forhold skal infrastrukturforvalteren have øje for.

Som tidligere beskrevet skal væsentlighedsvurderingen, som følger af § 6, stk. 4, ikke foretages, hvis den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel er omfattet af anden godkendelse af Trafikstyrelsen, eksempelvis en ibrugtagningstilladelse eller en testtilladelse. I sådanne tilfælde vil den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel være behandlet i assesseringen, der foretages i henhold til CSM-RA hhv. bilag 1-3 i BEK 711/20209 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

De kriterier, som væsentlighedsvurderingen skal foretages ud fra, skal benyttes med omtanke, og væsentlighedsvurderingen skal foretages af fagligt kompetente personer, der kender de omgivelser, som den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel skal virke i.

Kriterierne er:

 1. Værste konsekvens, hvis en teknisk sikkerhedsregel ikke opfylder sit formål, eller der ikke iværksættes risikoreducerende tiltag ved en afvigelse.
 2. Nyskabelse i den tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse.
 3. Den tekniske sikkerhedsregels, ændringens eller afvigelsens kompleksitet og omfang.
 4. Akkumulation

Nyskabelse, kompleksitet, omfang og akkumulation udtrykker tilsammen, hvor indviklet den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel er, og det er graden af gennemskuelighed, der bestemmer sandsynligheden for fejl i reglen. På tilsvarende vis udtrykker nyskabelse, kompleksitet, omfang og akkumulation tilsammen, hvor indviklet det er at fastsætte og sikre udførelse af tilstrækkelige risikoreducerende tiltag ved afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel.

Ved værste konsekvens, jf. punkt 1, skal forstås de værste konsekvenser (målt i tilskadekomne og dræbte) relateret til den ulykkestype (eller de ulykkestyper), som den tekniske sikkerhedsregel er tiltænkt at skulle modvirke. Det betyder, at hvis en regel blot som en slags ’ikke tiltænkt sideeffekt’ fungerer som barriere for andre farer og ulykkestyper, skal konsekvenserne af disse ikke tages i betragtning, når værste konsekvens fastsættes. Konsekvensen af den alvorligste ulykke, som reglen er tiltænkt at skulle modvirke, uanset om reglen udgør den eneste barriere, eller om reglen kun udgør en mindre del af barrierevirkningen, skal sættes som værste konsekvens.

I forbindelse med afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel skal værste konsekvens, jf. punkt 1, forstås som de værste konsekvenser (målt i tilskadekomne og dræbte) relateret til den ulykkestype (eller de ulykkestyper), der plausibelt kan forekomme, hvis der ikke iværksættes risikoreducerende tiltag som modvægt til afvigelsen.

Kravene uddyber de kriterier, som infrastrukturforvalteren udover ’værste konsekvens’ skal anvende i sin væsentlighedsvurdering, nemlig kriterierne ’nyskabelse’, ’kompleksitet og omfang’ samt ’akkumulation’. 

Selv med anvendelse af de angivne kriterier vil det være svært at fastlægge en objektiv bedømmelsesmetode for væsentlighed af nye tekniske sikkerhedsregler, regelændringer og afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler. Dette skyldes, at det er meget forskelligartede forhold, der styres med tekniske sikkerhedsregler, og det er svært at opstille en metode baseret på objektive kriterier, som i alle situationer vil kunne give et korrekt svar på, om en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller en afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel er væsentlig eller ej.

Infrastrukturforvalterne har frihed til at beskrive deres egen vurderingsmetode baseret på de oplistede kriterier og eventuelt supplere kriterierne med yderligere selvvalgte kriterier.

Akkumulationskriteriet skal anvendes til at fastslå omfanget af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, der skal væsentlighedsvurderes. Første trin i væsentlighedsvurderingen er derfor at foretage en vurdering af akkumulation for at fastslå omfanget af de regelændringer, der skal væsentlighedsvurderes.

Akkumulationskriteriet for nye regler og regelændringer

Væsentlighedsvurderingen af den aktuelle ændrede tekniske sikkerhedsregel skal omfatte/medtage alle tidligere ikke væsentlige ændringer af reglen siden sidste regelassessering eller sidste godkendelse af Trafikstyrelsen. Derudover skal scopet for akkumulationsvurderingen omfatte farerne, som den tekniske sikkerhedsregel, der er årsagen til væsentlighedsvurderingen, er knyttet til. Der skal således i forbindelse med akkumulation vurderes, hvorvidt der er tilføjet andre ikke-væsentlige, nye tekniske sikkerhedsregler eller sket ikke væsentlige ændringer i andre tekniske sikkerhedsregler, som er barriere til ovennævnte farer, og ikke kun, om der er indført en ny ikke-væsentlig teknisk sikkerhedsregel eller sket ikke-væsentlige ændringer i den tekniske sikkerhedsregel, der er årsagen til væsentlighedsvurderingen.

Med akkumulation i forbindelse med regelændringer forstås de mindre, ikke-væsentlige ændringer ved den tekniske sikkerhedsregel (og ved andre tekniske sikkerhedsregler, der er barrierer for samme farer), som er indført tidligere, og som ikke er vurderet af en regelassessor eller godkendt af Trafikstyrelsen.

Så længe en infrastrukturforvalter ikke er godkendt til at håndtere tekniske sikkerhedsregler selv uden efterfølgende godkendelse af Trafikstyrelsen, jf. § 16, vil der ikke forekomme akkumulation, da alle nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler bliver godkendt af Trafikstyrelsen.

Akkumulationskriteriet for afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler

Væsentlighedsvurderingen af afvigelsen fra den tekniske sikkerhedsregel skal omfatte/medtage alle tidligere ikke væsentlige afvigelser fra reglen på samme geografiske lokation siden sidste regelassessering eller godkendelse af Trafikstyrelsen. Derudover skal scope for akkumulationsvurderingen omfatte farerne, som afvigelsen er knyttet til. De skal således i forbindelse med akkumulation vurderes, hvorvidt der på samme geografi er forekommet ikke væsentlige afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler, som er barriere til ovennævnte farer, og ikke kun, om der er sket ikke-væsentlige afvigelser fra den tekniske sikkerhedsregel, der er årsagen til væsentlighedsvurderingen.

Med akkumulation i forbindelse med afvigelser fra en teknisk sikkerhedsregel forstås de mindre, ikke-væsentlige afvigelser fra den tekniske sikkerhedsregel (og fra andre tekniske sikkerhedsregler, der er barrierer for samme farer), som er forekommet tidligere, og som ikke er blevet vurderet af en regelassessor eller godkendt af Trafikstyrelsen.

Så længe en infrastrukturforvalter ikke er godkendt til at håndtere afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler selv uden efterfølgende godkendelse af Trafikstyrelsen, jf. § 16, vil der ikke forekomme akkumulation, da alle afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler bliver godkendt af Trafikstyrelsen.

Eksempel på metode til væsentlighedsvurdering af ændrede tekniske sikkerhedsregler

Nedenfor beskrives en mulig metode til vurdering af væsentlighed for en ændring af en teknisk sikkerhedsregel. En lignende metodisk fremgangsmåde kan anvendes ved vurdering af væsentlighed for nye tekniske sikkerhedsregler og afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Det skal understreges, at infrastrukturforvalteren inden for rammerne af BEK 814/2022 § 7 har metodefrihed til selv at fastlægge den konkrete vurderingsmetode i sit sikkerhedsledelsessystem. Uanset metode bør kriteriet om værste konsekvens dog vægte tungt i den samlede væsentlighedsvurdering for den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel.

Vurdering af akkumulation gennemføres for at fastslå omfanget af de regelændringer, der skal indgå i væsentlighedsvurderingen. Efter vurdering af akkumulation skal der tildeles en konsekvensklasse efter tabel 1:

Tabel 1

Konsekvensklasse

Værste konsekvens

1

En let tilskadekommen

2

En alvorligt tilskadekommen

3

En dræbt

4

Flere dræbte

Tildelingen sker ved, at infrastrukturforvalteren identificerer, hvilke farer den aktuelle tekniske sikkerhedsregel fungerer som barriere for, og hvilke(n) ulykkestype(r) barrieren er med til at modvirke. Hvis barrieren fx er med til at modvirke en afsporing eller en kollision, der kan føre til flere dræbte, tildeles den konsekvensklasse 4. Dette vil i udgangspunktet være tilfældet for tekniske sikkerhedsregler for infrastruktur, der er med til at modvirke en afsporing eller en kollision for passagertog med hastigheder over 40 km/t. For hastigheder op til og med 40 km/t vil det skulle vurderes nærmere, hvilken konsekvensklasse der er tale om i det enkelte tilfælde, og ligeså for tekniske sikkerhedsregler, der er med til at modvirke en afsporing for godstog med hastigheder over 40 km/t.

Derefter tildeles de tre kriterier nyskabelse, kompleksitet og omfang en værdi mellem 0 og 3 ud fra tabel 2, og de tre værdier summeres:

Tabel 2

Kriterie

Kriterier som skal indgå i vurderingen

Kriterievægt

Nyskabelse

Medfører ændringen, at reglen skal benyttes af nye brugertyper?

Medfører ændringen, at nye faglige områder bliver omfattet?

Medfører ændringen nye måder at agere eller at kommunikere på?

Medfører ændringen nye måder at interagere med tekniske systemer på?

Hvor nyt er det for organisationen at forestå regelændringer på dette område?

Hvor ny er den ændrede regel for jernbanesektoren?

0-3

Kompleksitet

Er der før regelændringen sporbarhed mellem fare(r) og reglen?

Hvor komplicerede er beregningerne bag regelændringen?

Hvor komplicerede er antagelserne bag regelændringen, og hvilken usikkerhed er antagelserne behæftet med?

Hvor mange fysiske grænseflader er der mod andre tekniske systemer, og hvilken kompleksitet har grænsefladerne?

Hvor mange faggrænseflader er der, og hvilken kompleksitet har de?

Hvor mange aktiviteter pålægger den ændrede regel medarbejderne, og hvilken kompleksitet har aktiviteterne?

0-3

Omfang

Hvor mange regelændringer er omfattet?

Hvor mange parter, herunder eksterne parter, er omfattet og skal høres?

Hvor mange personalefaglige grupper er omfattet og skal benytte reglen?

Hvor mange regler er der, som reglen refererer til eller påvirker?

0-3

En høj talværdi svarer til en høj grad af nyskabelse, høj kompleksitet og stort omfang.

Kriterievægtene summeres, og den summerede værdi plottes mod værste konsekvens i tabel 3 nedenfor:

Sum af kriterie­vægte

 

 

 

 

 

8-9

 

 

 

 

 

6-7

 

 

 

 

 

4-5

 

 

 

 

 

0-3

 

 

 

 

 

 

1 let tilskade­kommen

1 svært tilskade­kommen

1 dræbt

Flere dræbte

Værste konsekvens

Behovet for at benytte regelassessor aflæses af farverne i tabel 4:

 

Væsentlig regelændring

Behov for regelassessor

 

Nej

Nej

 

Ja

Ja

Metoden ovenfor skitserer en mulig vurderingsmetode. Det er til enhver tid infrastrukturforvalterens eget ansvar, at der indføres metode(r) for væsentlighedsvurdering i eget sikkerhedsledelsessystem.

§ 7, stk. 6

Det er i udgangspunktet infrastrukturforvalteren, der i sit sikkerhedsledelsessystem fastsætter niveauet for, hvad der skal anses for at være væsentligt hhv. ikke væsentligt. Hvis en teknisk sikkerhedsregel, en ændring eller en afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel af infrastrukturforvalteren vurderes at være væsentlig, skal der anvendes regelassessor.

Trafikstyrelsen har dog, jf. § 7, stk. 7, hjemmel til at stille krav om anvendelse af regelassessor, hvis Trafikstyrelsen ikke er enig med infrastrukturforvalteren i dennes vurdering af væsentlighed af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel.

§ 7, stk. 7

Denne bestemmelse giver Trafikstyrelsen hjemmel til at stille krav om anvendelse af regelassessor, hvis Trafikstyrelsen ikke er enig med infrastrukturforvalteren i dennes vurdering af væsentlighed af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra den tekniske sikkerhedsregel. 

4

Kapitel 4: Krav til regelassessors vurdering af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 4: Krav til regelassessors vurdering af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler.  

4.1

§ 8

§ 8. Såfremt der skal anvendes regelassessor, skal denne udarbejde en rapport med sin vurdering, jf. § 10.

Regelassessor skal udarbejde en rapport for at dokumentere, at regelassessor har foretaget de vurderinger, som er krævet i BEK 814/2022. Desuden udarbejdes rapporten for at sikre, at regelassessors vurdering bliver kommunikeret som nedskreven, kvalitetssikret information til infrastrukturforvalteren samt til Trafikstyrelsen i forbindelse med godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensation fra tekniske sikkerhedsregler.

Infrastrukturforvalteren skal arkivere regelassessors rapport og kan i forbindelse med infrastrukturforvalterens tilbagevendende evaluering af sikkerhedsledelsessystemets effektivitet drage nytte af eventuelle observationer, som regelassessor har rapporteret i sin rapport med vurdering af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Endelig skal regelassessors rapport kunne fremlægges som dokumentation for gennemført assessering ved infrastrukturforvalterens interne audits og ved eventuelle audits, som Trafikstyrelsen gennemfører, hvis infrastrukturforvalteren er blevet godkendt til selvforvaltning, jf. § 16.

Krav til det detaljerede indhold af regelassessors rapport fremgår af § 9 og § 10.

4.2

§ 9

§ 9. I den i § 8 omhandlede rapport skal regelassessor udarbejde en konklusion for vurdering af hvert enkelt kriterie, der er indeholdt i regelassessors opgave, jf. § 10.

Stk. 2. Regelassessor skal ud fra en samlet vurdering af de respektive konklusioner, jf. stk. 1, indstille til infrastrukturforvalteren, hvorvidt de tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, der er genstand for vurderingen, ud fra et jernbanesikkerhedsmæssigt synspunkt, kan godkendes.

De delvurderinger, som regelassessor skal gennemføre og konkludere på, jf. § 9, stk. 1, og nedskrive i en rapport, jf. § 8, følger af § 10. Regelassessor skal udarbejde en konklusion for vurdering af hvert enkelt af de kriterier, som er specificeret i punkterne i § 10, stk. 1 og stk. 2.

§ 9, stk. 2 kræver, at regelassessor skal formulere en sammenfattende konklusion baseret på delvurderingerne. Den sammenfattende konklusion bør tydeligt tilkendegive, at regelassessor har taget stilling til, om de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra de tekniske sikkerhedsregler ud fra et jernbanesikkerhedsmæssigt synspunkt bør godkendes (af infrastrukturforvalteren og efterfølgende af Trafikstyrelsen eller, hvis infrastrukturforvalteren er blevet godkendt til selvforvaltning i henhold til § 16, af infrastrukturforvalteren alene).

Særlige opmærksomhedsområder ved § 9

Hvis en eller flere delvurderinger er negative, mens den sammenfattende konklusion er positiv, bør regelassessor uddybe, hvorfor de negative delvurderinger ikke slår igennem på den sammenfattende konklusion.

4.3

§ 10

§ 10.  Regelassessor skal i sin rapport, jf. § 8, vurdere, om det er dokumenteret, at infrastrukturforvalterens nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler lever op til følgende kriterier i det omfang, det er relevant:

 1. Infrastrukturforvalteren skal have fulgt processen i sikkerhedsledelsessystemet for udarbejdelse eller ændring af tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer herfra, jf. § 6, stk. 1.
 2. Infrastrukturforvalteren skal have dokumenteret de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer herfra, jf. § 6, stk. 2 og 3.
 3. Infrastrukturforvalteren skal have anvendt tilstrækkelige kompetencer i overensstemmelse med sikkerhedsledelsessystemets proces for kompetencekrav.
 4. I de tilfælde, hvor der er tale om et samlet sæt af tekniske sikkerhedsregler, skal de tekniske sikkerhedsregler overholde bestemmelserne i kapitel 7 og 8 i denne bekendtgørelse.
 5. I de tilfælde, hvor der ikke er tale om et samlet sæt af tekniske sikkerhedsregler, skal de tekniske sikkerhedsregler, der er genstand for vurderingen, overholde de relevante bestemmelser i kapitel 7 og 8 i denne bekendtgørelse.
 6. Mulige farer, jf. § 1, knyttet til den teknik, der anvendes, skal være identificerede og håndterede på tilstrækkelig vis.
 7. Det samlede sikkerhedsniveau for jernbanesystemet skal som minimum opretholdes.
 8. Farer må ikke have en uacceptabel risiko.
 9. Grænseflader mod andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler skal være identificerede og håndterede forsvarligt, herunder
  1. afledte konsekvensrettelser, som de primære tekniske sikkerhedsregler, der er genstand for vurderingen, har for andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler, skal være identificerede. De afledte konsekvensrettelser i andre tekniske sikkerhedsregler skal være forelagt for regelassessor til vurdering i henhold til bestemmelserne i kapitel 4 eller
  2. afledte afvigelser fra andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, der er genstand for vurderingen, har afstedkommet, skal være identificerede. De afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler skal være forelagt for regelassessor til vurdering i henhold til bestemmelserne i kapitel 4.
 10. De nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer herfra skal være entydigt og konsekvent formuleret, for så vidt angår brugen af normativ tekst, informativ tekst, beskrivende tekst og anbefalinger.
 11. Ved nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler skal der være sondret korrekt mellem sikkerhedsregler og øvrige regler.
 12. De tekniske sikkerhedsregler eller dispensationerne herfra skal være praktisk anvendelige for brugerne.

Stk. 2. Regelassessor skal vurdere, om der er sket behørig inddragelse af relevante interessenter ved udarbejdelsen af udkast til de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler.

§ 8 i BEK 814/2022 fastsætter, at regelassessor skal udarbejde en rapport med sin vurdering. § 10 stiller krav til indholdet af regelassessors rapport: At regelassessor i sin rapport skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret forskellige forhold i forbindelse med nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler og afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler. De forskellige forhold, der skal være dokumenteret af infrastrukturforvalteren, er specificeret i de enkelte stykker og numre i § 10.

§ 10, stk. 1

Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at samtlige kriterier i § 10 er fulgt. ”I det omfang det er relevant” henviser til, at der er forskel på, om der er tale om udarbejdelse af en teknisk sikkerhedsregel, ændring af en teknisk sikkerhedsregel, eller om der skal dispenseres fra en teknisk sikkerhedsregel. Vurderingen skal indgå i regelassessors rapport, som skal bruges som dokumentation for, at jernbanesikkerheden er i orden for den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen fra den tekniske sikkerhedsregel.

Regelassessors rapport indgår i den obligatoriske dokumentation i forbindelse med ansøgning om Trafikstyrelsens godkendelse, jf. § 15, når der er knyttet en regelassessor til vurdering af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Bemærk, at ved regelassessering er det IKKE en stikprøvevis gennemgang (som CSM-RA-assessering er), men en fuld gennemgang af alle nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler henholdsvis alle afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

10, stk. 1, nr. 1: Regelassessor skal vurdere, om den proces, der er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem for udarbejdelse og ændring af tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer herfra, jf. § 6, stk. 1, er fulgt. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

10, stk. 1, nr. 2: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler tilstrækkeligt, jf. § 6, stk. 2 og 3. Der er ved enkelte punkter i § 6, stk. 2-3, tale om en udvidelse i forhold til det, som regelassessor har set på før BEK 814/2022. Regelassessor skal nu fx også se på, om sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser og identifikation af behov for ændringer i relevante brugeres instruktion og/eller kompetencer er dokumenteret af infrastrukturforvalteren. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

§ 10, stk. 1, nr. 3: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har anvendt tilstrækkelige kompetencer, for så vidt angår de medarbejdere, der har bidraget til udarbejdelse/ændring, risikovurdering, kvalitetssikring, høring og godkendelse af tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser herfra. Infrastrukturforvalteren skal i den forbindelse være opmærksom på kompetencer inden for grænseflader til andre fagområder eller underfagområder samt kompetencer, der i relevant omfang dækker regler for jernbanens livscyklus, herunder projektering, udførelse, afprøvning/test, drift, vedligeholdelse og fejlretning. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

§ 10, stk. 1, nr. 4 og 5: Hvis den assessering, som regelassessor gennemfører, drejer sig om et fuldt sæt tekniske sikkerhedsregler, skal regelassessor vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at alle relevante funktionskrav er dækket.

Kapitel 7 i BEK 814/2022 indeholder funktionskrav for tekniske sikkerhedsregler. Kravene er hovedsageligt rettet mod hver af de typer af sikkerhedsrelevante tekniske systemer, der traditionelt set indgår i et jernbanesystem.

Kapitel 8 indeholder tværgående funktionskrav til tekniske sikkerhedsregler. Kravene er af generel karakter og er krav, det ikke er oplagt at henføre til kun én type teknisk system.

Hvis assesseringen ikke omhandler et samlet sæt af tekniske sikkerhedsregler, og hvis assesseringen heller ikke drejer sig om tekniske sikkerhedsregler, der er relateret til funktionskravene i kapitel 7 og 8 i BEK 814/2022, er § 10, stk. 1, nr. 4 og 5 ikke relevante for regelassessor at vurdere.

Hvis det drejer sig om en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel, der ikke er et fuldt sæt tekniske sikkerhedsregler, skal regelassessor vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at alle funktionskrav, som er relevante for den aktuelle nye regel eller regelændring, er opfyldt, når den nye regel eller regelændring er gennemført. Det må altså ikke ske, at en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel efterlader et funktionskrav i BEK 814/2022 helt eller delvist udækket. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

Det skal for hvert enkelt element i de relevante funktionskrav være dokumenteret, at elementet er overholdt i den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel.

10, stk. 1, nr. 6: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at infrastrukturforvalteren har gennemført en risikobaseret proces i forbindelse med en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel, som er krævet i henhold til § 6, se vejledning til § 6. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

10, stk. 1, nr. 7 og 8: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at den samlede risiko forbundet med de farer, som de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler har betydning for, er uændret eller formindsket. Tilsvarende skal regelassessor vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at den samlede risiko forbundet med afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler er uændret eller formindsket. I den forbindelse må infrastrukturforvaltere gerne ’modregne’ øget risiko for én fare med mindsket risiko for en anden fare. Men ingen fare må være forbundet med en uacceptabel risiko. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

§ 10, stk. 1, nr. 9: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren, som et selvstændigt punkt i sin risikovurdering, har identificeret, om de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler påvirker grænseflader til andre sikkerhedsregler (trafikale eller tekniske), og i givet fald håndtere disse påvirkninger. Hvis grænseflader påvirkes, skal infrastrukturforvalteren også forklare, hvordan de påvirkes. Infrastrukturforvalteren skal dokumentere, at eventuelle påvirkninger ikke medfører øget risiko. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion anføre sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation. Det er dog kun påvirkningen af grænsefladen til andre tekniske sikkerhedsregler – og ikke trafikale sikkerhedsregler – der er inden for regelassessors scope, uagtet at infrastrukturforvalteren skal håndtere og dokumentere grænsefladen til både trafikale sikkerhedsregler og til andre tekniske sikkerhedsregler.

Punkt a)  under § 10, stk. 1, nr. 9, skal forstås på baggrund af følgende scenarie:

Punkt a) adresserer scenariet, hvor nogle nye eller ønskede grundlæggende ændringer af tekniske sikkerhedsregler medfører et behov for konsekvensrettelser af andre sikkerhedsregler. Punkt a) foreskriver, at både de egentlige grundlæggende ændringer og konsekvensændringerne skal være omfattet af infrastrukturforvalterens risikovurdering og skal forelægges regelassessor i en og samme assesseringsopgave. Regelassessor skal konkludere, om regelassessor på baggrund af den forelagte dokumentation har tiltro til, at alle konsekvensrettelser er identificeret, og om alle konsekvensrettelser har været genstand for assessering. Det vil sige, at regelassessors delkonklusioner for punkterne 1) til 9) derfor skal inkludere alle konsekvensrettelser.

Punkt b) under § 10, stk. 1, nr. 9, foreskriver det samme i den situation, at der ikke er tale om en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel, men derimod en afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel.

§ 10, stk. 1, nr. 10: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har formuleret de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler entydigt og konsekvent. Det er fx vigtigt, at infrastrukturforvalteren har anvendt modalverber (forskellige former af burde, kunne, måtte, skulle, turde og ville) hensigtsmæssigt og har anvendt normative formuleringer frem for beskrivende tekst til at udtrykke krav i de tekniske sikkerhedsregler. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens formulering af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler.

§ 10, stk. 1, nr. 11: Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har sondret korrekt mellem tekniske sikkerhedsregler og andre regler. Andre regler kan fx være regler fastsat af hensyn til passagerkomfort eller livscyklusomkostninger. Infrastrukturforvalteren skal være opmærksom på, at hvis der i en teknisk sikkerhedsregel henvises normativt til andre tekniske regler, vil de andre tekniske regler bliver ophøjet til at være tekniske sikkerhedsregler. Det samme gælder, hvis der i en teknisk sikkerhedsregel henvises normativt til en informativ note: I så fald bliver indholdet af den informative note ophævet til at være tekniske sikkerhedsregler.

Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af den sondring, infrastrukturforvalteren har foretaget i de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler.

§ 10, stk. 1, nr. 12: Praktisk anvendelighed for brugerne af de tekniske sikkerhedsregler er krævet i § 29 og til dels § 30, og det er en del af regelassessors opgave at vurdere, om det er opfyldt med de foreliggende nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler. Det vil sige, om den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel er praktisk anvendelig, se vejledning til § 29 og § 30 for en uddybning. Regelassessor og infrastrukturforvalteren skal i den forbindelse have målgruppen, der skal anvende reglen, for øje. Tilsvarende skal regelassessor vurdere, om dispensationen ved afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler, herunder de dertil knyttede betingelser, er praktisk anvendelig for brugerne af dispensationen. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af den praktiske anvendelighed for brugerne af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationen ved afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler.

§ 10, stk. 2

Regelassessor skal vurdere, om infrastrukturforvalteren har dokumenteret, at der er sket en behørig inddragelse af relevante interessenter i forbindelse med nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler. Regelassessor skal vurdere dokumentationen for valg af høringsparter, dokumentationen for at de rette interessenter er blevet hørt samt dokumentationen for håndtering af høringskommentarerne, se vejledning til § 6 for en uddybning. Regelassessor skal i sin rapport som delkonklusion angive sin vurdering af infrastrukturforvalterens dokumentation.

Særlige opmærksomhedsområder ved § 10

Bemærk, at § 10 i sig selv stiller indirekte krav til den risikovurdering, som infrastrukturforvalteren skal gennemføre, fordi det er infrastrukturforvalteren, der skal levere den nødvendige dokumentation, som regelassessor skal forholde sig til.

Bestemmelserne i § 12 fastsætter eksplicit, at det er infrastrukturforvalteren selv, der skal vurdere, om nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler lever op til kriterierne i § 10, hvis den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler ikke er vurderet væsentlig, jf. § 7, og der derfor ikke er tilknyttet en regelassessor. I så fald skal regelassessors rapport erstattes af infrastrukturforvalterens egne konklusioner på infrastrukturforvalterens vurdering af dokumentationen angivet i § 10.

Mange af de tekniske sikkerhedsregler, som regelassessor skal vurdere, indeholder regler, som mennesker skal efterleve. Infrastrukturforvalter skal have viden om og holde fokus på menneskelige og organisatoriske faktorer, som fx om kombinationen af mennesker og teknik kan forventes at fungere sikkert sammen, se vejledning til § 6 for en uddybning. Assessor bør have tilsvarende viden og samme fokus.

4.4

§ 11

§ 11. Regelassessor skal opfylde de krav, der er oplistet i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Stk. 2. Regelassessor skal have et indgående kendskab til relevante sikkerhedsregler og sikkerhedsregelsystemer samt kendskab til sikkerhedsledelsessystemer på jernbaneområdet.

Det er fastsat i § 11, stk. 1, at regelassessor skal opfylde kravene i kapitel 2, dvs. §§ 2-8, i bekendtgørelse 543/201713 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer. Kapitel 2 i BEK 543/2017 indeholder generelle krav til assessorer blandt andet ved direkte henvisning til DS/EN ISO/IEC 17020/201214. Idet Trafikstyrelsen bl.a. stiller disse krav til regelassessorer, er det fundet hensigtsmæssigt at henvise til kravene i BEK 543/2017 fremfor at opliste samme krav i BEK 814/2022. Når der i det følgende omtales krav til assessor, jf. BEK 543/2017, gælder disse krav således også for regelassessor.

Der stilles således i medfør af BEK 814/2022 § 11, stk. 1-2, og BEK 543/2017 generelle krav på følgende områder, som vil blive præsenteret nedenfor:

 • Upartiskhed og uafhængighed, inklusive krav til personer ansat i regelassessorvirksomheden,
 • Jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer,
 • Dokumenthåndtering og -styring,
 • Ansvarsforsikring,
 • Tavshedspligt,
 • Sikkerhedsregel og -system kompetencer og
 • Sikkerhedsledelsessystem kompetencer specifikt på jernbaneområdet.

Upartiskhed og uafhængighed

§§ 2 og 3 i BEK 543/2017 beskæftiger sig med upartiskhed og uafhængighed.

Det påpeges, at assessor skal udføre sit arbejde i henhold til kravene i afsnit 4.1.1-4.1.5 i ISO/IEC 17020:2012 om upartiskhed. Upartiskhed defineres som værende tilstedeværelsen af objektivitet. Ingen forhold, relationer eller omstændigheder af nogen art må påvirke denne upartiskhed negativt. Det er assessor, der har ansvaret for, at upartiskhed sikres i løbet af hele opgaveprocessen.

Ifølge International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)’s vejledning til ISO 17020:2012 bør assessor derfor beskrive alle forhold, der kan påvirke dennes upartiskhed. Følgende relationer kan muligvis påvirke upartiskheden:

 • Assessors relation til moderselskabet
 • Assessors relation til øvrige afdelinger i samme organisation
 • Assessors relation til samarbejdsvirksomheder og organisationer
 • Assessors relation til kunder
 • Assessors relation til lovgivningsmyndigheder
 • Medarbejderes relationer, internt såvel som eksternt
 • Assessors relation til de organisationer, der udvikler, leverer, installerer, indkøber, ejer, anvender eller vedligeholder ”genstanden” for vurderingen.

Et organigram kan være et brugbart middel til at illustrere en assessors rolle, position og relationer i en større organisation. Organigrammer viser netop relationen mellem forskellige afdelinger inden for samme organisation samt mellem forskellige virksomheder under fx et moderselskab.

Assessor bør have nedfældede mål eller politikker, der fremhæver dennes forpligtelse til at være upartisk i udførelsen af sit arbejde, håndteringen af interessekonflikter samt i forhold til at sikre objektiviteten af vurderingsaktiviteterne. Her bør topledelsen spille en stor rolle og gå forrest i implementeringen og udøvelsen af disse politikker.

Der stilles også krav i BEK 543/2017 om uafhængighed med henvisning til ISO-standardens afsnit 4.1.6 samt Anneks A, afsnit A.1, A.2 eller A.3 og afsnit 6.1.11 om personale og ressourcekrav. Her understreges det, i hvilket omfang assessor skal være uafhængig samt hvilke forhold, der ikke må påvirke resultaterne af de vurderinger, assessor foretager.

ILAC’s vejledning uddyber kravene i ISO 17020’s Anneks A, afsnit A.1 om, at assessor heller ikke må være del af en juridisk enhed, der beskæftiger sig med udvikling/konstruktion, levering, installering, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de vurderede emner. En sådan tilknytning kan dog accepteres, hvis de involverede ikke har mulighed for at påvirke resultatet af en vurdering. Det vil ikke kunne accepteres, hvis en involveret part, i den juridiske enhed, kan:

 • Påvirke udvælgelsen af assessor til konkrete opgaver eller kunder
 • Påvirke aflønningen af individuelle assessorer
 • Påvirke aflønningen af specifikke opgaver eller kunder, eller
 • Indføre nye arbejdsprocesser for specifikke opgaver.

BEK 543/2017 stiller samme krav om upartiskhed og uafhængighed til personer, der er ansat i assessorvirksomheden, og som udfører assessorrelaterede aktiviteter eller på nogen måde deltager i sagsbehandlingen, som der stilles til den pågældende assessor. Dette gælder med henvisning til ISO-standardens afsnit 6.1.11 også aflønning, der ikke må have indflydelse på resultatet af vurderingerne, herunder aflønning der kan give incitament til at udføre vurderingen hurtigere end påkrævet. Dette kan i værste fald påvirke kvaliteten af resultatet eller føre det i en bestemt retning.

Det er ikke et krav, at assessorvirksomheden har eget CVR-nummer for at opfylde BEK 543/2017’s krav om uafhængighed. Assessor kan således være en uafhængig assessorafdeling i en større virksomhed eller være en ansat i en rådgivningsvirksomhed, såfremt uafhængighedskravet er opretholdt.

Med henvisning til ISO-standardens Anneks A, afsnit A.3, i BEK 543/2017 er det Trafikstyrelsens vurdering, at uafhængigheden alene er tilstrækkeligt varetaget, hvis en virksomhed ikke assesserer samme emne/egen ydelse, som den samme virksomhed har rådgivet om. Det vil under visse omstændigheder kunne accepteres, at en anden afdeling i samme virksomhed har været involveret i de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller i afvigelserne fra tekniske sikkerhedsregler i anden ydelse end den, som skal assesseres. En virksomhed kan således agere både som assessor og rådgiver i situationer, hvor der fx assesseres tekniske sikkerhedsregler inden for fagområderne kørestrøm og signal i forbindelse med et samlet sæt af tekniske sikkerhedsregler, mens der i forbindelse med det samlede sæt af tekniske sikkerhedsregler alene er rådgivet inden for et andet fagområde, fx spor. Det er i den forbindelse afgørende, at der er en adskillelse mellem de involverede, og at der ikke refereres til samme chef/leder.

Trafikstyrelsen fortolker derfor henvisningen til standardens Anneks A, afsnit A.3, i BEK 543/2017, § 2, stk. 2, således, at en virksomhed godt kan agere som både assessor og rådgiver i situationer, hvor der assesseres fagområder, som er adskilte fra de fagområder, som der er rådgivet om. Dette har hidtil også været den administrative praksis på området.

Jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer

Krav til assessors kompetencer er i §§ 4-5 i BEK 543/2017 beskrevet således:

§ 4. Assessor skal besidde følgende jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer:

Kompetence inden for risikostyring: viden om og erfaring med de gængse metoder inden for sikkerhedsanalyse og de relevante standarder.

Alle relevante kompetencer til vurdering af de dele af jernbanesystemet, der er berørt af ændringen.

Kompetence inden for korrekt anvendelse af sikkerheds- og kvalitetsstyringssystemer eller revision af sådanne systemer.

 

§ 5. Assessor skal have relevante kompetencer inden for jernbanesystemet eller dele af

jernbanesystemet, for hvilke der er fastsat væsentlige sikkerhedskrav, herunder det kompetenceområde, der omhandler driften og vedligeholdelsen af jernbanesystemet.

 

Stk. 2. Assessor skal kunne vurdere den overordnede sammenhæng i forbindelse med risikostyringen og den sikre integration af det vurderede system i det samlede jernbanesystem. Dette omfatter assessors kompetence til at kontrollere følgende:

Organisation, dvs. de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en koordineret tilgang til opnåelse af systemsikkerhed gennem ensartet forståelse og anvendelse af risikostyringsforanstaltninger til delsystemer.

Metodologi, dvs. vurderingen af de metoder og de ressourcer, der anvendes af de forskellige berørte parter til at understøtte sikkerheden på delsystem- og systemniveau.

De tekniske aspekter, der er nødvendige for at kunne vurdere, om risikovurderingerne er relevante og fuldstændige, samt sikkerhedsniveauet for systemet som helhed.

 

Stk. 3. Assessor kan godkendes til et, flere eller alle kompetenceområderne i stk. 1 og 2.

 

Kompetenceområderne for jernbanesystemet er som ovenfor nævnt optrykt som bilag 1 til BEK 543/2017.

Kravene er identiske med kravene fra CSM-RA’s bilag II, med undtagelse af kravet om, at assessor skal opfylde alle krav i ISO 17020:2012, idet Trafikstyrelsen ikke kræver akkreditering, men blot godkendelse og overholdelse af udvalgte krav fra standarden.

CSM-RA kræver, at assessor skal have et godt kendskab til risikostyring som disciplin15. I CSM-RA er der en række krav til risikostyring (fx krav om gennemførelse af fareidentifikation, valg af risikostyringsprincip til håndtering af farer, evaluering af risiko osv.). At assessor skal besidde kompetencer indenfor risikostyring betyder, at assessor skal have viden om og erfaring med gængse metoder indenfor sikkerhedsanalyse og de relevante standarder.

Med ordet sikkerhedsanalyse skal forstås risikoanalyse som defineret i CSM-RA artikel 3, nr. 2. Det er altså ”en systematisk anvendelse af alle tilgængelige oplysninger til at identificere farer og estimere risikoen”.

Af § 4, nr. 2, i BEK 543/2017 fremgår det, at assessor skal besidde ”alle relevante kompetencer til vurdering af de dele af jernbanesystemet, der er berørt af ændringen”. Dette skal, for så vidt angår tekniske sikkerhedsregler, forstås som, at regelassessor skal have alle relevante kompetencer til at vurdere de dele af jernbanesystemet, der berøres af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler. Dette kan af og til ikke dækkes af en enkelt regelassessors kompetencer og må i så fald dækkes af et team af regelassessorer. Alle personer i teamet skal dog have de kompetencer, der fremgår af § 4, nr. 1 og 3, samt de kompetencer, der fremgår af § 5, inden for deres respektive fagområde(r). Desuden skal alle personer i teamet have de kompetencer, der fremgår af § 11 i BEK 814/2022.

Dokumenthåndtering og -styring

Krav til regelassessors dokumenthåndtering og -styring er fastsat i § 6 i BEK 543/2017:

 

§ 6. Assessor skal til enhver tid kunne dokumentere sit arbejde over for Trafikstyrelsen. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

 1. oplysningsgrundlaget for assessors arbejde,
 2. beskrivelse af assessors metode, og
 3. assessors vurdering.

Stk. 2. Assessor skal opbevare dokumentationen i mindst 5 år.

 

Dette betyder, at regelassessor til enhver tid skal kunne dokumentere over for Trafikstyrelsen, på hvilket grundlag denne arbejder, forklaring af arbejdsmetoder for inspektion af infrastrukturforvalterens risikovurderingsarbejde og slutteligt regelassessors vurdering af, om infrastrukturforvalteren udfører sit arbejde tilfredsstillende og i overensstemmelse med bestemmelserne i § 6 og § 10 i BEK 814/2022.

Regelassessors vurdering skal fremgå af en rapport, jf. § 8 i BEK 814/2022, og skal følge bestemmelserne i §§ 9 og 10.

Ansvarsforsikring

Regelassessor skal have en gyldig ansvarsforsikring, som dækker dennes civilretlige ansvar, jf. § 7 i BEK 543/2017. Det er Trafikstyrelsens vurdering, at det vil være et krav til ansvarsforsikringen, at den dækker erhvervsmæssige aktiviteter, herunder assesseringer. Der vil være tale om en forsikring som til dækning af professionsansvar.

Tavshedspligt

Både regelassessor, ansatte i regelassessorvirksomheden og tilhørende underleverandører har tavshedspligt om alt, hvad de får kendskab til i forbindelse med deres assessoraktiviteter, jf. § 8 i BEK 543/2017. Tavshedspligten gælder dog ikke overfor særlige administrative myndigheder i Danmark, eksempelvis Havarikommissionen eller politiet.

Sikkerhedsregel og -system kompetencer

Der er i BEK 814/2022, § 11, stk. 2, fastsat yderligere krav til regelassessor i forhold til de krav, der følger af BEK 543/2017. Det drejer sig om kompetencer indenfor sikkerhedsregler og sikkerhedsregelsystemer på de områder, der er berørt af den pågældende opgave. Heri ligger bl.a., at regelassessor skal have viden om og erfaring med ’god regelskik’ - hvordan man fx beskriver entydige regler, hvor man undgår at indbygge behov for hyppige/rutinemæssige dispensationer. Det fremgår, at regelassessor skal have et ”indgående kendskab” til relevante sikkerhedsregler og sikkerhedsregelsystemer, hvilket som minimum betyder, at regelassessor skal kunne dokumentere at have løst opgaver vedrørende tekniske sikkerhedsregler tidligere.

For at have tilstrækkelig sikkerhedsregelsystem-faglig kompetence forventer Trafikstyrelsen i udgangspunktet, at regelassessor enten har

 • erfaring med udarbejdelse af sikkerhedsregler,
 • erfaring med verifikation/validering af sikkerhedsregler,
 • indgående kendskab til sikkerhedsregler, samt stor viden om sikkerhedsreglers anvendelse inden for eller uden for det sikkerhedsledelsessystem, som sikkerhedsreglerne er knyttet til, for den type/kategori af sikkerhedsregler der skal vurderes (fx sikkerhedskravspecificerende regler eller sikkerhedsregler relateret til drift og vedligeholdelse)
 • erfaring som regelassessor fra andre relevante opgaver, eller
 • udført opgaver, der på anden måde kan sandsynliggøre tilstrækkelig viden om sikkerhedsregelsystemer, der gør regelassessor i stand til på kvalificeret vis at vurdere de sikkerhedsregler eller afvigelser fra sikkerhedsregler, der er genstand for assesseringen.

Sikkerhedsledelsessystemkompetencer specifikt på jernbaneområdet

Af § 4, stk. 3, i BEK 543/2017 fremgår det, at assessor skal besidde ”kompetence inden for korrekt anvendelse af sikkerheds- og kvalitetssyringssystemer eller revision af sådanne systemer”.

Regelassessor skal altså have tilstrækkelig viden om sikkerheds- og kvalitetsledelsessystemer til, at regelassessor kan vurdere, om anvendelsen af systemet er korrekt. Denne viden er nødvendig for regelassessor, fordi regelassessor skal være i stand til at vurdere, om de antagelser, infrastrukturforvalteren opstiller i sin risikovurdering om brugen af sikkerheds- og kvalitetsledelsessystemet i forhold til de nye eller ændrede sikkerhedsregler eller afvigelser herfra, er realistiske og acceptable.

Derudover skal regelassessor, jf. § 11, stk. 2, have kendskab til sikkerhedsledelsessystemer på jernbaneområdet.

Kendskab til sikkerhedsledelsessystemer kan opnås på mange måder, men skal uanset måden kunne dokumenteres over for Trafikstyrelsen.

4.5

§ 12

§ 12. Såfremt der ikke skal anvendes regelassessor, jf. § 7, er det infrastrukturforvalteren selv, der skal vurdere og dokumentere, at infrastrukturforvalterens nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer herfra lever op til kriterierne i § 10.

§ 12 fastsætter, at når der i henhold til § 7 ikke er tilknyttet en regelassessor, skal infrastrukturforvalteren selv foretage vurderingen af, om de nye eller ændre tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler opfylder kravene i § 10. Infrastrukturforvalteren er – uanset om der er tilknyttet en regelassessor eller ej - selv ansvarlig for at dokumentere, at de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler opfylder kravene i § 10.

5

Kapitel 5: Trafikstyrelsens godkendelse af regelassessor, kommissorium og tekniske sikkerhedsregler

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 5: Trafikstyrelsens godkendelse af regelassessor, kommissorium og tekniske sikkerhedsregler

 

5.1

§ 13

§ 13. Trafikstyrelsen godkender regelassessor. Infrastrukturforvalteren skal fremsende ansøgning om godkendelse af regelassessor til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal i relevant omfang vedlægges:

 1. Udkast til de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, herunder afledte konsekvensrettelser som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler.
 2. De tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder de tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet afledte afvigelser fra.
 3. Dokumentation for, at regelassessor har de nødvendige kvalifikationer, jf. § 11, stk. 2.
 4. Dokumentation for, at regelassessor har de nødvendige kvalifikationer, jf. §§ 4-5 i bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.
 5. Erklæring fra regelassessor om, at regelassessor opfylder de krav, som fremgår af §§ 2-3 og §§ 6-8 i bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Hvis der skal tilknyttes en regelassessor, jf. § 7, skal denne godkendes af Trafikstyrelsen. Til brug for sagsbehandlingen i forbindelse med en godkendelse af regelassessor har Trafikstyrelsen brug for kendskab til de tekniske sikkerhedsregler, sagen drejer sig om. Anmodning om godkendelse af regelassessor skal derfor, jf. § 13, stk. 2, nr. 1-2, ledsages af udkast til pågældende tekniske sikkerhedsregler samt afledte konsekvensrettelser i andre sikkerhedsregler eller de tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder de tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet afledte afvigelser fra.

Jf. § 13, stk. 2, nr. 3-4, skal der fremsendes dokumentation for regelassessors kompetencer. Dette sker typisk ved fremsendelse af et CV for regelassessor.

Kravene til regelassessors kompetencer er beskrevet nærmere i vejledning til § 11.

Som nævnt i vejledningen til § 11 kan det af og til være nødvendigt at knytte et team af regelassessorer til opgaven frem for blot en enkelt regelassessor af hensyn til at opfylde alle de krævede jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer. Ansøgningen om godkendelse af regelassessor skal i så fald omfatte alle regelassessorerne i teamet, og der skal fremsendes dokumentation for alle regelassessorernes jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer.

Endelig skal der fremsendes en erklæring, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, underskrevet af regelassessor om, at regelassessor opfylder de krav, der fremgår af §§ 2-3 og §§ 6-8 i BEK 543/2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer. Det drejer sig om krav vedrørende upartiskhed og uafhængighed, dokumenthåndtering og -styring, ansvarsforsikring samt tavshedspligt, se vejledning til § 11.

I tilfælde af, at der anvendes et team af regelassessorer frem for blot en enkelt regelassessor, skal der fremsendes en erklæring fra hver af regelassessorerne i teamet.

Regelassessor/regelassessorteamets kompetencer skal til enhver tid afspejle de fagområder, der er involveret i forbindelse med den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel eller afvigelsen fra en teknisk sikkerhedsregel.

Hvis der er godkendt regelassessor/regelassessorteam, og der i den efterfølgende proces med udarbejdelse af ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler identificeres fagområder, som godkendelsen ikke omfatter, skal infrastrukturforvalteren underrette Trafikstyrelsen herom med henblik på en ny godkendelse af regelassessor/regelassessorteamet. Dette kan fx blive relevant, hvis der undervejs i processen viser sig behov for konsekvensrettelser i andre tekniske sikkerhedsregler som følge af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel.

På tilsvarende vis skal infrastrukturforvalteren underrette Trafikstyrelsen med henblik på godkendelse, hvis der af andre årsager er behov for udskiftning af en regelassessor.

5.2

§ 14

§ 14. Trafikstyrelsen godkender kommissorium for regelassessors vurdering. Infrastrukturforvalteren skal fremsende ansøgning om godkendelse af kommissorium til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal i relevant omfang vedlægges:

 1. Udkast til de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, herunder afledte konsekvensrettelser, som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler.
 2. De tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder de tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet afledte afvigelser fra.
 3. Forslag til kommissorium for regelassessors vurdering.

Stk. 3. Kommissoriet, jf. stk. 2, skal i relevant omfang

 1. entydigt identificere de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, der skal vurderes af regelassessor, herunder de afledte konsekvensrettelser, som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler,
 2. entydigt identificere afvigelserne fra de tekniske sikkerhedsregler, der skal vurderes af regelassessor, herunder de afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet,
 3. fastsætte rammen for indholdet i regelassessors vurdering, jf. §§ 8-10, og 
 4. hvis relevant afgrænse, hvilke dokumenter der ikke indgår i det, som regelassessor skal vurdere, men som regelassessor skal tage udgangspunkt i.

Hvis der er behov for inddragelse af en regelassessor i forbindelse med nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, skal kommissorium for regelassessors vurdering godkendes af Trafikstyrelsen.

Infrastrukturforvalteren skal derfor udarbejde et udkast til kommissorium for regelassessors arbejde, som entydigt identificerer de omhandlede tekniske sikkerhedsregler, ændringer af tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, herunder alle afledte konsekvensrettelser i andre tekniske sikkerhedsregler eller afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler.

Kommissoriet skal fastsætte rammen for indholdet af regelassessors vurdering, som skal overholde §§ 8-10. Hvis der er dokumenter, som regelassessor skal tage udgangspunkt i, men som ikke skal indgå i vurderingen, skal dette fremgå af kommissoriet.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse af kommissorium for regelassessors vurdering, skal infrastrukturforvalteren, sammen med kommissoriet, fremsende udkast til de omhandlede tekniske sikkerhedsregler, ændringer af tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, herunder udkast til konsekvensrettelser i andre tekniske sikkerhedsregler samt afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler.

Kommissorium for regelassessors vurdering skal til enhver tid afspejle assesseringsopgaven.

Hvis der er godkendt kommissorium for regelassessors vurdering, og der i den efterfølgende proces med assessering af en ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel viser sig behov for ændring af assesseringsopgaven, så den ikke længere er dækket af godkendelsen af kommissoriet, skal infrastrukturforvalteren underrette Trafikstyrelsen herom med henblik på en ny godkendelse af kommissoriet for regelassessors vurdering. Dette kan fx blive relevant, hvis der undervejs i processen viser sig behov for konsekvensrettelser i andre tekniske sikkerhedsregler som følge af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel. 

5.3

§ 15

§ 15. Indtil en infrastrukturforvalter er blevet godkendt til selvforvaltning efter § 16, stk. 3, godkender Trafikstyrelsen infrastrukturforvalterens nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler og afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Stk. 2. Hvis de tekniske sikkerhedsregler eller afvigelserne, jf. stk. 1, ikke er omfattet af anden godkendelse af Trafikstyrelsen, skal infrastrukturforvalteren indsende ansøgning til Trafikstyrelsen om godkendelse.

Stk. 3. Ansøgningen, jf. stk. 2, skal i relevant omfang vedlægges:

 1. De nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, herunder afledte konsekvensrettelser, som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler, i deres endelige format og indplacering i infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler.
 2. Entydig identifikation af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, herunder identifikation af afledte konsekvensrettelser som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler, ændringerne i reglerne, begrundelse, sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser, risikovurdering og risikoevaluering.
 3. De tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder de tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet afledte afvigelser fra.
 4. Entydig identifikation af de tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder identifikation af afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet, hvad der derved tillades, begrænsninger i det, der tillades, begrundelse for hvorfor det er nødvendigt at afvige, risikovurdering og risikoevaluering, hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode, samt angivelse af dispensationens gyldighed og omfang.
 5. Det af Trafikstyrelsen godkendte kommissorium for regelassessors vurdering, jf. § 14, såfremt der er knyttet regelassessor til vurdering af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser herfra.
 6. Regelassessors rapport, jf. §§ 8-10, såfremt der er knyttet regelassessor til vurdering af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser herfra.
 7. Infrastrukturforvalterens begrundede dokumentation for uenighed med regelassessor i dennes vurdering, jf. § 6, stk. 6, såfremt er foreligger en sådan uenighed.

§ 15, stk. 1

Det fremgår af § 15, stk. 1, at Trafikstyrelsen, indtil BEK 814/2022 ophæves den 15. juni 2024, godkender infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler, medmindre en infrastrukturforvalter forinden er blevet godkendt til selvforvaltning efter § 16. Dette gælder både nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler. Det er uanset, om det er tekniske sikkerhedsregler, der er omfattet af funktionskrav i kapitel 7-8 i BEK 814/2022, eller der er tale om andre tekniske sikkerhedsregler.

Hvis infrastrukturforvalteren vælger at opfylde funktionskravene til tekniske sikkerhedsregler ved en henvisning til krav fastsat i eksterne dokumenter, fx EN-standarder, TSI’er mv., er henvisningen at betragte som en teknisk sikkerhedsregel.

For tekniske sikkerhedsregler, der består af henvisninger til retsakter eller henvisninger til eksterne dokumenter, der er gjort obligatoriske ved retsakter, godkender Trafikstyrelsen tilstrækkeligheden af kravet – baseret på en risikovurdering – og ikke selve kravet.

For tekniske sikkerhedsregler, der består af kopi af tekst fra retsakter eller eksterne dokumenter, der er gjort obligatoriske ved retsakter, godkender Trafikstyrelsen ligeledes tilstrækkeligheden af kravet – baseret på en risikovurdering – og korrektheden af kopieringen af kravet, og ikke selve kravet.

Med ”infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler” menes de tekniske sikkerhedsregler, der hører til den af infrastrukturforvalteren forvaltede infrastruktur – ejerforhold er i den forbindelse ikke relevant.

På det tekniske sikkerhedsregelområde sondres der ikke mellem ”mindre ændringer” og ”større ændringer” af tekniske sikkerhedsregler ift., hvilke ændringer der skal godkendes af Trafikstyrelsen. Der sondres heller ikke mellem ”mindre afvigelser” og ”større afvigelser” fra tekniske sikkerhedsregler, ift. hvilke afvigelser der skal godkendes af Trafikstyrelsen.

Enhver (tekst)ændring i et teknisk sikkerhedsregelsæt, som er relateret til et afsnit indeholdende tekniske sikkerhedsregler skal således godkendes af Trafikstyrelsen.

For eksempel skal

 • ændringer/tilføjelser af en definition, hvor definitionen anvendes i en teknisk sikkerhedsregel,
 • ændringer/tilføjelser i afsnit om anvendelsesområde, som er relateret til tekniske sikkerhedsregler,
 • ændringer/tilføjelser i referenceafsnit ved henvisninger, som anvendes i en teknisk sikkerhedsregel,
 • ændringer/tilføjelser af overgangsbestemmelser, som vedrører tekniske sikkerhedsregler,
 • historikangivelser, som er relateret til tekniske sikkerhedsregler,
 • omformulering af tekniske sikkerhedsregler, herunder afsnitsoverskrifter (også omformuleringer der ikke har til hensigt at ændre tekniske sikkerhedsregler)

godkendes af Trafikstyrelsen.

Ophævelse af tekniske sikkerhedsregler, der tidligere er godkendt af Trafikstyrelsen, er underlagt Trafikstyrelsens godkendelse.

En omkategorisering af krav, der tidligere er godkendt af Trafikstyrelsen, til ikke længere at være tekniske sikkerhedsregler, skal ligeledes godkendes af Trafikstyrelsen.

En godkendelse kan således ikke omgås med begrundelsen, at infrastrukturforvalteren ikke længere opfatter teksten som værende ”tekniske sikkerhedsregler” underlagt Trafikstyrelsens godkendelse.

Endvidere skal følgende i udgangspunktet godkendes af Trafikstyrelsen:

 • Sammenfletning af tekniske sikkerhedsregelsæt
 • Flytning af tekniske sikkerhedsregler fra ét regelsæt til et andet (da den tekniske sikkerhedsregel indplaceres i en anden kontekst: Indledende afsnit, anvendelsesområde, definitioner, dispensation, overgangsbestemmelser el.lign. i den nye indplacering)
 • Flytning af tekst fra et teknisk sikkerhedsregelsæt til sikkerhedsledelsessystemets proceduredel.

Gyldighed af tidsbegrænsede tekniske sikkerhedsregler kan ikke ansøges forlænget, efter at gyldighedsperioden er udløbet. Der skal i stedet søges om fornyet godkendelse af den tidsbegrænsede tekniske sikkerhedsregel.

Trafikstyrelsen skal underrettes, hvis hele eller dele af en godkendt ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel eller godkendt afvigelse fra en teknisk sikkerhedsregel alligevel ikke ønskes iværksat eller udskydes.

Tekniske regler, der ikke falder ind under definitionen af tekniske sikkerhedsregler, jf. § 4, er ikke underlagt krav om godkendelse fra Trafikstyrelsen.

§ 15, stk. 2

Oftest sker udarbejdelse af nye tekniske sikkerhedsregler eller ændringer i eksisterende tekniske sikkerhedsregler uafhængigt af ændringer i jernbaneinfrastrukturen. I så fald foregår godkendelsen som en eksplicit regelgodkendelse, og ved væsentlige nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler skal der anvendes en regelassessor, jf. § 7.

Trafikstyrelsens godkendelse af afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler kan dog ofte være omfattet af anden godkendelse – eksempelvis i regi af en signifikant ændring i jernbaneinfrastrukturen.

I så fald bliver afvigelserne fra tekniske sikkerhedsregler vurderet af en CSM-RA-assessor i forbindelse med risikostyringsprocessen, der foregår i henhold til CSM-RA forordningen eller bilag 1-3 i BEK 711/2020. Godkendelsesbehandlingen i Trafikstyrelsen foregår i forbindelse med infrastrukturforvalterens ansøgning om ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse. Den påkrævede godkendelse af Trafikstyrelsen vil være i form af en ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse, og der er ikke krav om opfyldelse af §§ 7-14 og § 15, stk. 2-3 i BEK 814/2022.

Trafikstyrelsens godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler kan også være omfattet af anden godkendelse, men det vil forekomme langt sjældnere end for afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

I forbindelse med signifikante ændringer i jernbaneinfrastrukturen anvendes i mange tilfælde tekniske sikkerhedsregler, der er godkendt af Trafikstyrelsen, som led i risikoacceptprincippet ”anerkendt praksis”. I de tilfælde hvor signifikante ændringer i jernbaneinfrastrukturen indebærer afvigelser fra anerkendt praksis (afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler), kommer dispensation på tale. Disse afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal, jf. CSM-RA forordningen, risikovurderes, dvs. forslagsstiller må anvende risikoacceptprincippet ”eksplicit risikoestimering”. Denne risikovurdering skal forelægges CSM-RA-assessor, og CSM-RA-assessor behandler forholdet på lige fod med alle andre forhold relateret til ændringen i jernbaneinfrastrukturen. I så fald vil den påkrævede godkendelse af afvigelserne være i form af en ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse, og der vil ikke være krav om også at tilknytte en regelassessor, jf. § 6, stk. 4 BEK 814/2022.

Hvis udarbejdelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler foretages i forbindelse med en ikke-signifikant ændring i jernbaneinfrastrukturen, skal de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler godkendes eksplicit af Trafikstyrelsen. Hvis den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel vurderes væsentlig, jf. § 7, bør signifikansvurderingen af ændringen i jernbaneinfrastrukturen dog genbesøges: Ændringen i jernbaneinfrastrukturen vil med største sandsynlighed være signifikant.

En afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler, hvor afvigelsen ikke følger af en ændring i jernbaneinfrastrukturen, eller hvor afvigelsen følger af en ikke-signifikant ændring i jernbaneinfrastrukturen, skal godkendes eksplicit af Trafikstyrelsen. I forbindelse med Trafikstyrelsens godkendelse af en teknisk sikkerhedsregel, kan der i konkrete tilfælde godkendes en ramme for infrastrukturforvalterens mulighed for selv at godkende afvigelser fra den teknisk sikkerhedsregel. Afvigelser, der holder sig inden for den godkendte ramme, vil i så fald ikke skulle godkendes eksplicit af Trafikstyrelsen.

I tilfælde af, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler, hvor afvigelsen ikke følger af en ændring i jernbaneinfrastrukturen, skal der anvendes en regelassessor. Hvor afvigelsen fra tekniske sikkerhedsregler følger af en ikke-signifikant ændring i jernbaneinfrastrukturen og vurderes væsentlig, jf. § 7, bør signifikansvurderingen af ændringen i jernbaneinfrastrukturen genbesøges: Ændringen i jernbaneinfrastrukturen vil med største sandsynlighed være signifikant.

I tabel 5 nedenfor er anført, hvilken form for myndighedsgodkendelse og hvilken assessering der er tale om, afhængig af om der er tale om nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, samt om det er i regi af en ændring i jernbaneinfrastrukturen eller ej. I tabel 5 omtales assessor, der anvendes i forbindelse med vurdering af signifikante ændringer i jernbaneinfrastrukturen, som ”CSM-RA-assessor”.

 1. Vurdering af væsentlighed af ny/ændret teknisk sikkerhedsregel eller afvigelse fra teknisk sikkerhedsregel foretages i henhold til § 7 i BEK  814/2022.
 2. Vurdering af signifikans af ændringen i jernbaneinfrastrukturen foretages i henhold til CSM-RA forordningen.
 3. Nye/ændrede tekniske sikkerhedsregler vil i mange tilfælde gøre, at ændringen i jernbaneinfrastrukturen vurderes at være signifikant.
 4. Dispensationsbehov vil i mange tilfælde gøre, at ændringen i jernbaneinfrastrukturen vurderes at være signifikant.
 5. Det vil være afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler i forbindelse med drift og vedligeholdelse.
 6. §§ 6 og 7 i BEK 814/2022 fastsætter, at medmindre reglen eller afvigelsen er omfattet af anden godkendelse af Trafikstyrelsen, skal der foretages en vurdering af den nye regels/regelændringens/afvigelsens væsentlighed med henblik på afklaring af, om der skal anvendes regelassessor. Når godkendelsen af den nye regel/regelændringen/afvigelsen fra reglen sker i regi af ibrugtagnings- eller testtilladelse, bliver den fornødne vurdering af den nye regel/regelændringen/afvigelsen fra reglen foretaget af CSM-RA assessoren knyttet til den signifikante ændring af jernbaneinfrastrukturen eller test.

Tabel 5. Type af myndighedsgodkendelse og assessering af nye/ændrede tekniske sikkerhedsregler og afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

§ 15, stk. 3

Såfremt de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler ikke er omfattet af anden godkendelse fra Trafikstyrelsen, skal infrastrukturforvalteren indsende ansøgning til Trafikstyrelsen om godkendelse af disse.

Afledte konsekvensrettelser i tekniske sikkerhedsregler skal omfattes af ansøgningen og af godkendelsen. Det er vigtigt, at disse træder i kraft samtidigt med den primære nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel. Afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, der er afledt af de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, skal analogt omfattes af ansøgningen og af godkendelsen af de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler.

Ansøgning om nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden. Ansøgningsmaterialet skal sandsynliggøre, at sikkerhedsniveauet samlet set ved de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelserne fra tekniske sikkerhedsregler er opretholdt.

Krav til, hvad ansøgning om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler skal indeholde, er anført i § 15, stk. 3.

Ansøgning om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler

Ansøgning om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler skal jf. § 15, stk. 3, i relevant omfang vedlægges:

1. De nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, herunder afledte konsekvensrettelser, som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler, i deres endelige format og indplacering i infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler

Med fremsendelse af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler i deres endelige format og indplacering menes fremsendelse af det regelsæt, hvori de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler indgår, så det er muligt at se integrationen i det tekniske sikkerhedsregelgrundlag. Fx skal en BN1-banenorm, hvori der ændres BN1-krav, fremsendes i sin helhed. 

2. Entydig identifikation af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, herunder identifikation af afledte konsekvensrettelser som de primære nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler har for andre tekniske sikkerhedsregler, ændringerne i reglerne, begrundelse, sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser, risikovurdering og risikoevaluering

Hvis der er afledte nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler, skal ansøgningen om godkendelse af de primære nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler også favne nævnte afledte nye henholdsvis ændrede tekniske sikkerhedsregler med dertil knyttede entydige identifikation, begrundelse, sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser, risikovurdering og risikoevaluering.

Hvad der forventes at være dokumenteret i ansøgningen om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler, jf. § 15, stk. 3, nr. 2, er præciseret i dele af § 10, stk. 1, nr. 2 samt nr. 6-9:

 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 2, dokumentation af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler jf. BEK 814/2022, § 6, stk. 2
  • Entydig identifikation af de pågældende regler (§ 6, stk. 2, nr. 1)
  • Begrundelse for nødvendigheden af den nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregel (§ 6, stk. 2, nr. 4)
  • Sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser (§ 6, stk. 2, nr. 5)
  • Risikovurdering og risikoevaluering (§ 6, stk. 2, nr. 6)
  • Afledte konsekvenser, der kan påvirke jernbanesikkerheden, i form af konsekvenser for andre tekniske sikkerhedsregler (§ 6, stk. 2, nr. 7)
  • Ved ændrede tekniske sikkerhedsregler skal forskellen fra eksisterende regler entydigt identificeres (§ 6, stk. 2, nr. 9)
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 6, dokumentation for, at mulige farer, jf. BEK 814/2022’s § 1, knyttet til den teknik, der anvendes, er identificerede og håndterede på tilstrækkelig vis
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 7, dokumentation for, at det samlede sikkerhedsniveau for jernbanesystemet som minimum opretholdes
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 8, dokumentation for, at farer ikke har en uacceptabel risiko
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 9, dokumentation for, at grænseflader mod andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler er identificerede og håndterede forsvarligt.

3. Det af Trafikstyrelsen godkendte kommissorium for regelassessors vurdering, jf. § 14, såfremt der er knyttet regelassessor til vurdering af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler.

4. Regelassessors rapport, jf. §§ 8-10, såfremt der er knyttet regelassessor til vurdering af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler.

5. Infrastrukturforvalterens begrundede dokumentation for uenighed med regelassessor i dennes vurdering, jf. § 6, stk. 6, såfremt er foreligger en sådan uenighed”.

Hvis der er anbefalinger i regelassessors rapport, som infrastrukturforvalteren har valgt ikke at efterkomme, vil det fremme sagsbehandlingen, hvis infrastrukturforvalteren sammen med ansøgningen om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler fremsender sin begrundede stillingtagen til regelassessors anbefalinger.

Derudover er det, for at Trafikstyrelsen kan behandle ansøgningen om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler, oftest nødvendigt, at infrastrukturforvalteren fremsender følgende dokumentation:

 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 4 og 5, dokumentation for, at de tekniske sikkerhedsregler, der er genstand for ansøgningen, overholder de relevante bestemmelser i kapitel 7 og 8 i BEK 814/2022
 • Jf. § 10, stk. 2, dokumentation for, at der er sket behørig inddragelse af relevante interessenter ved udarbejdelsen af udkast til de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler.

Trafikstyrelsen opfordrer derfor infrastrukturforvalteren til at fremsende dokumentation, jf. § 10, stk. 1, nr. 4 og 5, samt § 10, stk. 2, i forbindelse med ansøgning om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler.

Ansøgning om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler

Ansøgning om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler skal, jf. § 15, stk. 3, i relevant omfang vedlægges:

3. De tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder de tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet afledte afvigelser fra

4. Entydig identifikation af de tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra, herunder identifikation af afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler, som de primære afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler har afstedkommet, hvad der derved tillades, begrænsninger i det, der tillades, begrundelse for hvorfor det er nødvendigt at afvige, risikovurdering og risikoevaluering, hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode, samt angivelse af dispensationens gyldighed og omfang.

Hvis der er afledte afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, skal ansøgningen om godkendelse af afvigelserne også favne nævnte afledte afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler med dertil knyttede entydige identifikation, angivelse af, hvad der tillades, begrænsninger i det, der tillades, begrundelse, risikovurdering og risikoevaluering, betingelser, modforanstaltninger og kontrolforanstaltninger.

Hvad der forventes at være dokumenteret, jf. § 15, stk. 3, nr. 4, er præciseret i dele af § 10, stk. 1, nr. 2 og nr. 6-9:

 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 2, dokumentation af dispensationer fra tekniske sikkerhedsregler jf. BEK 814/2022, § 6, stk. 3
  • Entydig identifikation af de tekniske sikkerhedsregler, der dispenseres fra (§ 6, stk. 3, nr. 1)
  • Hvad der derved tillades, herunder gyldighedsperiode og omfang (§ 6, stk. 3, nr. 2)
  • Begrænsninger i det, der tillades ((§ 6, stk. 3, nr. 3)
  • Begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at afvige fra den/de tekniske sikkerhedsregler (§ 6, stk. 3, nr. 4).
  • Risikovurdering og risikoevaluering (§ 6, stk. 3, nr. 5)
  • Hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode (§ 6, stk. 3, nr. 6)
  • Afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler (§ 6, stk. 3, nr. 7)
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 6, dokumentation for, at mulige farer, jf. BEK 814/2022’s § 1, knyttet til den teknik, der anvendes, er identificerede og håndterede på tilstrækkelig vis
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 7, dokumentation for, at det samlede sikkerhedsniveau for jernbanesystemet som minimum opretholdes
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 8, dokumentation for, at farer ikke har en uacceptabel risiko
 • Jf. § 10, stk. 1, nr. 9, dokumentation for, at grænseflader mod andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler er identificerede og håndterede forsvarligt.

5. Det af Trafikstyrelsen godkendte kommissorium for regelassessors vurdering, jf. § 14, såfremt der er knyttet regelassessor til vurdering af afvigelserne fra tekniske sikkerhedsregler.

6. Regelassessors rapport, jf. §§ 8-10, såfremt der er knyttet regelassessor til vurdering af afvigelserne fra tekniske sikkerhedsregler.

7. Infrastrukturforvalterens begrundede dokumentation for uenighed med regelassessor i dennes vurdering, jf. § 6, stk. 6, såfremt er foreligger en sådan uenighed”.

Hvis der er anbefalinger i regelassessors rapport, som infrastrukturforvalteren har valgt ikke at efterkomme, vil det fremme sagsbehandlingen, hvis infrastrukturforvalteren sammen med ansøgningen om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler fremsender sin begrundede stillingtagen til regelassessors anbefalinger.

Derudover er det, for at Trafikstyrelsen kan behandle ansøgningen om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler, oftest nødvendigt, at infrastrukturforvalteren fremsender følgende dokumentation:

 • Jf. § 10, stk. 2, dokumentation for, at der er sket behørig inddragelse af relevante interessenter ved dispensation fra tekniske sikkerhedsregler.

Trafikstyrelsen opfordrer derfor infrastrukturforvalteren til at fremsende dokumentation, jf. § 10, stk. 2, i forbindelse med ansøgning om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler.

6

Kapitel 6: Ansøgning om selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler

Da ingen virksomheder har givet udtryk for at ville ansøge om at overgå til selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler i overgangsperioden, har Trafikstyrelsen valgt ikke at udarbejde offentligt vejledningsmateriale vedrørende dette.

Skulle I som virksomhed ønske information om, hvordan det i praksis foregår, når der skal ansøges om at overgå til selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler i overgangsperioden, er I velkomne til at kontakte tek-sik@trafikstyrelsen.dk.

Trafikstyrelsen gør opmærksom på, at det kun er muligt at ansøge om at overgå til selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler indtil d. 15. juni 2024. Herefter ophæves BEK 814/2022, og alle virksomheder overgår automatisk til at have selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler. Herefter overgår virksomhedernes selvforvaltning af tekniske sikkerhedsregler til at være en del af det almindelige tilsyn fra Trafikstyrelsen.

 

7

Kapitel 7: Funktionskrav for tekniske sikkerhedsregler

Trafikstyrelsen arbejder på at udarbejde vejledningsmateriale vedr. kapitel 7.

Materialet forventes at blive udgivet i løbet af efteråret 2023. Hvis du har spørgsmål indtil da, er du velkommen til at kontakte projektleder Katrine Sejersen på kars@trafikstyrelsen.dk.

8

Kapitel 8: Tværgående funktionskrav til tekniske sikkerhedsregler

Trafikstyrelsen arbejder på at udarbejde vejledningsmateriale vedr. kapitel 8.

Materialet forventes at blive udgivet i løbet af efteråret 2023. Hvis du har spørgsmål indtil da, er du velkommen til at kontakte projektleder Katrine Sejersen på kars@trafikstyrelsen.dk.

9

Kapitel 9: Dispensation fra tekniske sikkerhedsregler

For vejledning vedr. kapitel 9 henvises til kapitel 3.

10

Kapitel 10: Trafikstyrelsens tilsyn

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 10: Trafikstyrelsens tilsyn.

10.1

§ 37

§ 37. Trafikstyrelsen fører tilsyn med infrastrukturforvalterens overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

 

 

Denne bestemmelse fastsætter, at tekniske sikkerhedsregler er underlagt Trafikstyrelsens tilsyn, da tekniske sikkerhedsregler har betydning for jernbanesikkerheden. Trafikstyrelsen vil have samme tilgang til tilsyn med tekniske sikkerhedsregler, som infrastrukturforvalteren kender fra andre sikkerhedsrelaterede emner under Trafikstyrelsens myndighedsområde.

Overordnet vil der blive ført tilsyn med, at infrastrukturforvalteren igennem sit sikkerhedsledelsessystem efterlever kravene i BEK 814/2022. Dette medfører et tilsynsmæssigt fokus på både sikkerhedsledelsessystemets procedurer mv. for håndtering af tekniske sikkerhedsregler, infrastrukturforvalterens dokumentation for at procedurerne mv. er fulgt ved håndtering af tekniske sikkerhedsregler og endeligt selve indholdet i de tekniske sikkerhedsregler.  

Læs mere om "Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanesikkerheden i" på Trafikstyrelsens hjemmeside.

 

11

Kapitel 11: Vilkår og tilbagekaldelse

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 11: Vilkår og tilbagekaldelse.

11.1

§ 38

§ 38. Trafikstyrelsen kan fastsætte vilkår i en godkendelse.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde godkendelser ved manglende overholdelse af vilkår.

 

Trafikstyrelsen kan fastsætte vilkår i en godkendelse. Hvis sådanne vilkår ikke overholdes, kan Trafikstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

12

Kapitel 12: Dispensation fra bekendtgørelsen

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 12: Dispensation fra bekendtgørelsen.

12.1

§ 39

§ 39. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det i øvrigt skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder gældende EU-lovgivning.

 

Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, hvor Trafikstyrelsen har mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens krav i helt særlige tilfælde.

13

Kapitel 13: Klageadgang

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 13: Klageadgang.

13.1

§§ 40-41

§ 40. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

§ 41. En infrastrukturforvalter, der har ansøgt Trafikstyrelsen om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler, afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler eller godkendelse til selvforvaltning og får afslag, kan anmode Trafikstyrelsen om en fornyet vurdering inden for en måned.

Stk. 2. Trafikstyrelsen behandler anmodningen om fornyet vurdering inden for to måneder efter modtagelsen af anmodningen.

Efter modtagelse af afgørelse om afslag kan en infrastrukturforvalter inden for en måned anmode Trafikstyrelsen om at foretage en fornyet vurdering af sagen. Dette kan være relevant, hvis en infrastrukturforvalter har modtaget fuldt afslag på en ansøgning om godkendelse eller kun delvist har fået medhold.

Anmodningen skal sendes til: tek-sik@trafikstyrelsen.dk.

Trafikstyrelsen vil inden to måneder bekræfte eller ændre sin afgørelse. Hvis Trafikstyrelsens fornyede behandling af sagen ikke fører til, at ansøgningen fuldt ud imødekommes, kan afgørelsen ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse 665/202310 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

Infrastrukturforvalteren kan senest otte uger efter modtagelsen af en afgørelse indbringe sagen for domstolene, jf. § 115, stk. 1, i jernbaneloven11. Hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene inden for fristen, er afgørelsen endelig.

 

 

14

Kapitel 14: Strafbestemmelser

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 14: Strafbestemmelser.

14.1

§ 42

§ 42. Overtrædelse af § 15, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter §§ 116-117 i jernbaneloven.

Stk. 2. Den, der overgår til selvforvaltning uden Trafikstyrelsens godkendelse som anført i § 16, stk. 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter §§ 116-117 i jernbaneloven.

Sanktionerne følger jernbaneloven. Hvis en infrastrukturforvalter indfører nye tekniske sikkerhedsregler, ændrer eksisterende tekniske sikkerhedsregler, herunder ophæver tekniske sikkerhedsregler, eller dispenserer herfra uden Trafikstyrelsens godkendelse, jf. § 15, stk. 1, kan infrastrukturforvalteren straffes med bøde. Højere straf i form af fængsel indtil fire måneder kan fastsættes eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, jf. jernbanelovens §§ 116-117.

Det samme gælder, hvis en infrastrukturforvalter overgår til selvforvaltning, før Trafikstyrelsen har godkendt infrastrukturforvalteren hertil, jf. § 16, stk. 3.

15

Kapitel 15: Ikrafttræden og overgangsperiode

Dette kapitel indeholder vejledningsmateriale vedr. kapitel 15: Ikrafttræden og overgangs-periode.

15.1

§ 43

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder, uanset stk. 1, ikke anvendelse for tekniske sikkerhedsregler, der er godkendte eller ansøgte om inden bekendtgørelsens ikrafttræden, så længe der ikke skal ændres i disse sikkerhedsregler eller dispenseres herfra.

Stk. 3. Bekendtgørelsen ophæves den 15. juni 2024.

BEK 814/2022 trådte i kraft den 1. juli 2022.

Fra den 1. juli 2022 skal infrastrukturforvalterne ansøge om Trafikstyrelsens godkendelse af nye tekniske sikkerhedsregler i overensstemmelse med BEK 814/2022.

Allerede godkendte tekniske sikkerhedsregler er fortsat gyldige, indtil der skal ændres i disse tekniske sikkerhedsregler. Skal der ændres i allerede godkendte tekniske sikkerhedsregler eller afviges fra dem, skal infrastrukturforvalteren ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse heraf i overensstemmelse med BEK 814/2022.

Tekniske sikkerhedsregler, hvor der er ansøgt om godkendelse inden den 1. juli 2022, men som ikke er blevet færdigbehandlede inden BEK 814/2022’s ikrafttrædelse, er indtil 1. juli 2023 blevet behandlet færdigt efter daværende regler, jf. daværende hjemmel i jernbanelovens § 61, stk. 1. På tilsvarende vis er ansøgninger om godkendelse af regelassessor og kommissorium for regelassessors vurdering, hvor der er ansøgt om godkendelse inden den 1. juli 2022, men som ikke er blevet færdigbehandlede inden Bek 814/2022 ikrafttrædelse, indtil den 1. juli 2023 blevet behandlet færdigt efter daværende regler, jf. daværende hjemmel i jernbanelovens § 64, stk. 2.

Den 1. juli 2023 trådte en ændring af jernbaneloven imidlertid i kraft12. Ved denne ændring blev den hidtidige formulering af jernbanelovens § 61, stk. 1, ophævet. Det betyder, at Trafikstyrelsen ikke længere efter den 1. juli 2023 har hjemmel i jernbanelovens § 61, stk. 1, til at behandle ansøgninger om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler, som er indsendt til styrelsen inden den 1. juli 2022. Trafikstyrelsen har ligeledes ikke efter ændringen af jernbaneloven den 1. juli 2023 hjemmel i jernbanelovens § 64, stk. 2, til at behandle ansøgninger om godkendelse af regelassessor og kommissorium for regelassessors vurdering, som er indsendt inden den 1. juli 2022.

Trafikstyrelsen har på den baggrund skrevet ud til infrastrukturforvaltere, der har tekniske sikkerhedsregler eller sager om godkendelse af regelassessor og kommissorium for regelassessors vurdering ansøgt før den 1. juli 2022 under behandling, hvor der ikke længere er hjemmel for styrelsens behandling og godkendelse. Disse infrastrukturforvaltere har modtaget tilbud om, at deres sager overgår til behandling og godkendelse efter BEK 814/2022, men således at Trafikstyrelsen dispenserer fra BEK 814/2022’s mere omfattende dokumentationskrav. Dette betyder i praksis, at sagerne kan færdigbehandles som under de tidligere regler i jernbanelovens daværende § 61, stk. 1, og § 64, stk. 2, med de tilhørende dokumentationskrav. 

BEK 814/2022 ophæves automatisk den 15. juni 2024, hvorefter infrastrukturforvalterne selv skal håndtere, herunder udarbejde, ændre, dispensere fra, kvalitetssikre og godkende, egne tekniske sikkerhedsregler.