1

Indledning

Regionale trafikselskaber har, jf. ”Aftale om kommunernes økonomi for 2023” af 8. juni 2022 mellem regeringen, KL og Danske Regioner, mulighed for at få kompensation for nettomerudgifter og nettomindreindtægter i januar og februar 2022 som følge af COVID-19. 

En af forudsætningerne for at modtage kompensation er, at der skal udarbejdes en Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i januar og februar 2022 (herefter ”Opgørelsen”).

Formålet med denne regnskabsinstruks er at give vejledning til udarbejdelse af Opgørelsen.

2

Generelle antagelser for udarbejdelse af Opgørelsen

Formålet med Opgørelsen er at opgøre de nettomerudgifter og nettomindreindtægter i januar og februar 2022 som de regionale trafikselskaber har haft som følge af COVID-19.

Opgørelsen skal opstilles i Excel-format, jf. regnskabsmodel fra Trafikstyrelsen. Regnskabsmodellen er vedlagt som bilag 1. Opgørelsen aflægges i hele danske kroner.

Det er generelt forudsat, at trafikselskabets årsregnskab for 2022 foreligger i endeligt format, når Opgørelsen afleveres til Trafikstyrelsen, jf. afsnit 4 nedenfor. Alle oplysninger i Opgørelsen af regnskabsmæssig karakter, skal være baseret på det endelige årsregnskab.

3

Vejledning til udarbejdelse af Opgørelsen

I aktstykke 346 afgjort 7. september 2022 fremgår 7 elementer i opgørelsen af den kompensation det  enkelte trafikselskab er berettiget til:

  1. Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022 som følge af COVID-19.
  2. Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID19.
  3. Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
  4. Merudgifter til solo-kørsel i flextrafik, som følger direkte af COVID-19.
  5. Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd.
  6. Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19.
  7. Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022.

Nedenfor er der givet vejledning i, hvad der nærmere bestemt indgår i hver af de 7 elementer i opgørelsen af kompensationen.

3.1

Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022 som følge af COVID-19

Definitioner:

”Det budgetterede for 2022”: Budget af indtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik for januar og februar 2022 godkendt af bestyrelsen (eller lignende organ, fx en kommunes økonomiudvalg). Budgettet angiver en normal situation, hvor konsekvenser af COVID-19 antages at være udeholdt, dvs. et budget, som ikke er korrigeret for mistede indtægter som følge af COVID-19 eller, hvor det af budgettet fremgår, hvilken COVID-19 effekt, der er indregnet i budgettet. Hvis godkendt budget for 2022 ikke foreligger månedsopdelt, multipliceres 2022-budgettet med 2/12 for at få en estimeret budgetteret indtægt for januar og februar måned.

”Mindreindtægter”: Forskellen mellem ”Det budgetterede for 2022”, jf. definition ovenfor og indtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik indregnet i årsregnskabet for 2022 vedrørende januar og februar 2022.

3.2

Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagerne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19

Definitioner:

”Ekstrakapacitet”: Omfatter busser og togsæt, der blev indsat ud over hvad der var planlagt for januar og februar 2022 i trafikselskabets systemer ved normal drift.

”Merudgifter”: Omkostninger til operatører af bus og bane for ”Ekstrakapacitet”, jf. ovenfor, som dog ikke også er omfattet af kategorier nedenfor.

3.3

Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19

Definitioner:

”Værnemidler”: Omfatter omkostninger til masker, visir, afskærmning og håndsprit. Omfatter både omkostninger der er afholdt direkte af trafikselskabet, og omkostninger der er faktureret fra en operatør. Alle omkostninger til værnemidler i januar og februar 2022 anses for meromkostninger, der følger direkte af COVID-19

”Rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19”: Omfatter både omkostninger der er afholdt direkte af trafikselskabet, og omkostninger der er faktureret fra en operatør. Opgøres fx som forskellen mellem realiserede omkostninger til rengøring i busser, flexbiler og chaufførlokaler (administrative lokaler er således eksempelvis ikke omfattet), der indgår i årsregnskabet for 2022 og budgetterede omkostninger (uden COVID-19 effekt) til samme i budget godkendt af bestyrelsen (eller lignende organ). Dokumentation kan også foreligge i form af dokumentation i form af fx aftaler med operatørerne.  Hvis den opgjorte forskel skulle være negativ indsættes 0. Eventuelle interne timer anvendt af trafikselskabets ansatte på aktiviteten kompenseres for timelønnede medarbejdere samt funktionæransatte medarbejdere, som er ansat til at udføre COVID-19 relaterede opgaver. 

”Budgetterede omkostninger (uden COVID-19 effekt)”: Budgetterede omkostninger i en normal situation, hvor konsekvenser af COVID-19 er udeholdt. Hvis godkendt budget for 2022 ikke foreligger månedsopdelt multipliceres 2022-budgettet med 2/12 for at få en estimeret budgetteret omkostning for januar og februar måned.

3.4

Merudgifter til solo-kørsel i flextrafik, som følger direkte af COVID-19

Definitioner:

”Merudgifter til solokørsel i flextrafik”: Det vurderes mest sandsynligt, at merudgifterne til solokørsel i flextrafikken i januar og februar 2022 kan opgøres ud fra en skønsmæssig opgørelse. Eksempelvis ved at tage forskellen mellem realiserede gennemsnitspriser pr. passager og budgetterede gennemsnitspriser pr. passager (uden COVID-19 effekt) for hele 2022 og multiplicere med antallet af realiserede passagerer i januar og februar 2022. Andre udgifter til flextrafik i januar og februar 2022, som følger direkte af COVID-19, hører også ind under denne kategori, herunder fx betaling af garantivogne m.v. 

”Budgetterede gennemsnitspriser pr. passager (uden COVID-19 effekt)”: Budgetterede gennemsnitspriser pr. passager i en normal situation, hvor konsekvenser af COVID-19 er udeholdt. Der tages udgangspunkt i en beregning på basis af gennemsnitspris for hele 2022.

3.5

Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd

Definitioner:

”Merudgifter forbundet med kommunikation”: Omfatter udgifter til fx skiltning, annoncer og kampagner

m.v., som har et budskab om COVID-19 hensigtsmæssig adfærd. Udgifterne skal være baseret på bogførte bilag i januar og februar 2022. Omfatter både omkostninger der er afholdt direkte af trafikselskabet og omkostninger der er faktureret fra en operatør. Eventuelle interne timer anvendt af trafikselskabets ansatte på aktiviteten kompenseres kun for timelønnede medarbejdere.

3.6

Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19

Definitioner

”Crowd control”: Crowd control omfatter aktiviteter med det formål at få passagerer til at holde afstand til hinanden, fx afmærkninger, ”blå prikker”, trængselsapp el.lign. samt guider/vagter. Alle sådanne foranstaltninger i januar og februar 2022 forudsættes at være en direkte følge af COVID-19. Eventuelle interne timer anvendt af trafikselskabets ansatte på aktiviteten kompenseres for timelønnede medarbejdere samt funktionæransatte medarbejdere, som er ansat til at udføre COVID-19 relaterede opgaver. 

3.7

Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022

Definitioner:

”Det budgetterede for 2022”: 2/12 af Budget for 2022 godkendt af bestyrelsen (eller lignende organ, fx en kommunes økonomiudvalg) korrigeret for evt. effekt af COVID-19, som er indregnet i budgettet for 2022. 

”Mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik”: Omfatter reducerede udgifter som er en direkte konsekvens af reduceret transportaktivitet. Dvs. fx vil eventuelle besparelser i administrationsbygninger (el, varme osv.) ikke være omfattet. Udgifter omfattet af denne kategori kunne være provision til rejsekort og sparede operatørudgifter til flextrafik. Eventuelle merudgifter på visse udgiftsarter kan ikke modregnes i mindreudgifter for andre udgiftsarter med mindre alle elementer er en direkte konsekvens af COVID-19. Besparelser pga. lavere prisindeks til operatørerne indgår ikke.

3.8

Forudsætninger for 2022

Sidst i Opgørelsen er der mulighed for at angive forudsætninger, det kan eksempelvis være forudsætninger for væsentlige skøn m.v.

4

Henvendelse og aflevering

Hvis regnskabsinstruksen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen på mail info@trafikstyrelsen.dk.

Opgørelsen og tilhørende revisionserklæring skal afleveres til Trafikstyrelsen via mail på  info@trafikstyrelsen.dk med kopi til tisc@trafikstyrelsen.dk.  Aflevering skal senest ske den 30. november 2023.