Trafikstyrelsen

Revisionsinstruks

Instruks for undersøgelse af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 for regionale trafikselskaber som søger kompensation for nettomerudgifter og mindreindtægter i  januar og februar 2022 som følge af COVID-19

1

Indledning

Regionale trafikselskaber har, jf. ”Aftale om kommunernes økonomi for 2023” af 8. juni 2023, mulighed for at få kompensation for nettomerudgifter og mindreindtægter i januar og februar måned 2022 som følge af COVID-19. 

En af forudsætningerne for at modtage kompensation er, at der skal udarbejdes en Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 (herefter ”Opgørelsen”), omfattende nettomerudgifter og mindreindtægter i januar og februar 2022.

Formålet med denne revisionsinstruks er at redegøre for, hvilke arbejder revisor som minimum skal udføre ved undersøgelsen af Opgørelsen for regionale trafikselskaber, som søger kompensation for nettomerudgifter og mindreindtægter i januar og februar måned 2022 som følge af COVID-19.

Til brug for revisors erklæring på Opgørelsen, er der i tilknytning til denne revisionsinstruks udarbejdet en skabelon for en revisorerklæring, som revisor skal anvende, når der afgives erklæring herom. Denne er vedlagt som bilag 1 til denne instruks.

2

Revisionsinstruks

Generelt baseres Opgørelsens realiserede tal på det pågældende trafikselskabs årsregnskab for 2022 vedrørende januar og februar måned. Det forudsættes, at revisor, der afgiver erklæring om Opgørelsen, har foretaget revision af virksomhedens årsregnskab, herunder at den underliggende bogføring anses for at være endelig. På den baggrund indeholder revisionsinstruksen ikke arbejdshandlinger, som må forventes foretaget i forbindelse med revisors udførelse af den ordinære revision af årsregnskabet.

Revisor skal generelt sikre, at Opgørelsen er opstillet i overensstemmelse med Trafikstyrelsens instruks for Opgørelsen for regionale trafikselskaber, som søger kompensation for nettomerudgifter og mindreindtægter i januar og februar måned 2022 som følge af COVID-19, herunder den regnskabsmodel der er vedlagt instruksen. I regnskabsmodellen er en specifik fane, der skal udfyldes for det pågældende trafikselskab. Det er den samme skabelon for alle trafikselskaber, bortset fra, at Movia har delt ”Flex – Siddende patientbefordring” op i hhv. ”Region Hovedstaden” og ”Region Sjælland”. 

Revisors erklæring omfatter alene totaltal (linje 66-72 – for Movia linje 75-81). Øvrige linjer i regnearket er specifikation af totalbeløbet på de forskellige aktiviteter m.v.

Opgørelsen er baseret på teksten i aktstykke 346 afgjort 7. september 2022, hvor der er anført, at der er  7 kategorier af merudgifter og mindre indtægter, som er kompensationsberettiget. Nedenfor er revisors minimumsarbejder for hver af de 7 kategorier gennemgået.

2.1

Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022 som følge af COVID-19

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent det bestyrelsesgodkendte budget for 2022. Det kontrolleres, at budgetterede indtægter angiver en normal situation, hvor konsekvenser af COVID-19 antages at være udeholdt, dvs. et budget som ikke er korrigeret for mistede indtægter som følge af COVID-19, eller hvor det af budgettet fremgår, hvilken COVID-19 effekt der er indregnet i budgettet.
 • Undersøg om budget foreligger opdelt på måneder. Hvis dette er tilfældet påses det, at månedsbudget for janaur og februar er anvendt. Hvis det ikke påses, at årsbudgettet er anvendt multipliceret med 2/12.
 • Sammenhold indtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik indregnet i årsregnskabet for 2022 vedrørende januar og februar måned 2022 med ”Det budgetterede for 2022” og kontroller at forskelle stemmer til Opgørelsen.
2.2

Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagerne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent trafikselskabets opgørelse af merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagerne.
 • Kontroller, at denne opgørelse stemmer til bogføringen for 2022 vedrørende januar og februar måned.
 • Udgifter ifølge modtaget opgørelse kontrolleres stikprøvevis til underliggende dokumentation, herunder kontrolleres det, at der er tale om merudgifter i forhold til ordinær drift til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagerne som følge af COVID-19. At der er tale om ekstrakapacitet kan eksempelvis dokumenteres ved, at bussen eller togsættet ikke var planlagt pr.
 1. januar 2022 ved normal drift.

Påse, at der foreligger dokumentation for, at der på tidspunktet for afholdelse af udgiften er gældende statslige opfordringer om indsættelse af ekstrakapacitet som følge af COVID-19.

2.3

Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent opgørelse af merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
 • Kontroller, at denne opgørelse stemmer til bogføringen for januar og februar måned 2022.
 • Udgifter til værnemidler, ifølge modtaget opgørelse, kontrolleres stikprøvevis til underliggende
 • Det påses, at merudgifter til rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19” opgøres som anført under definitionen i regnskabsinstruksen.
 • Realiserede udgifter til rengøring af busser, flexbiler og chaufførlokaler kontrolleres stikprøvevis til underliggende dokumentation.
2.4

Merudgifter til Solo-kørsel i flextrafik, som følger direkte af COVID-19

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent opgørelse af merudgifter til kørsel i flextrafik, som følger direkte af COVID-19 i januar og februar måned 2022.
 • Påse, at der er indre sammenhæng i opgørelsen.
 • Drøft anvendt metode til opgørelse med ledelsen i trafikselskabet og kontroller stikprøvevist til underliggende dokumentation, fx fakturaer.
2.5

Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent opgørelse af merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd i januar og februar måned 2022.
 • Kontroller, at denne opgørelse stemmer til bogføringen for januar og februar måned 2022.
 • Udgifter ifølge modtaget opgørelse kontrolleres stikprøvevis til underliggende dokumentation, herunder kontrolleres det, at der er tale om merudgifter forbundet med kommunikation vedrørende COVID-19 hensigtsmæssig adfærd, fx ud fra tekst på fakturaer/underliggende aftaler.

 

2.6

Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent opgørelse af merudgifter forbundet med ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19 i januar og februar måned 2022.
 • Kontroller, at denne opgørelse stemmer til bogføringen for januar og februar måned 2022.
 • Udgifter, ifølge modtaget opgørelse, kontrolleres stikprøvevis til underliggende dokumentation.
2.7

Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022

Revisor skal udføre følgende:

 • Indhent det bestyrelsesgodkendte budget for 2022.
 • Indhent opgørelse af mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til 2/12 af det budgetterede for 2022 som følge af COVID-19.
 • Afstem opgørelsens poster til underliggende dokumentation, fx i form af forskel mellem realiserede udgifter i januar og februar måned 2022 og 2/12 af de budgetterede udgifter i 2022.
 • Kontroller fuldstændigheden i de mindreudgifter, der indgår i Opgørelsen. Dette gøres ved, at der sker sammenholdelse af realiserede udgifter til drift for bus, bane og flextrafik i januar og februar måned med ”Det budgetterede for 2022” (se definition i regnskabsinstruks). Udgiftsposter der udviser mindreudgifter påses at indgå i opgørelsen.
3

Revisorerklæring

Når revisor har gennemført ovenfor anførte handlinger, kan der afgives en revisorerklæring. Som bilag 1 er vedlagt standarderklæring, som skal anvendes. Erklæringen afgives efter den internationale standard ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt nærværende revisionsinstruks.