Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transportministeren med lovhjemmel i luftfartslovens (LBK nr 118 af 31/01/2024) § 40h.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart består af en uvildig formand, fire repræsentanter for de ansatte besætningsmedlemmer og fire repræsentanter for arbejdsgiverne. Transportministeren beskikker rådets formand, øvrige medlemmer og stedfortrædere for tre år ad gangen.

Repræsentanterne for de ansatte besætningsmedlemmer og arbejdsgiverne skal beskikkes efter indstilling fra de berørte organisationer og virksomheder blandt personer, som har praktisk kendskab til tjeneste på luftfartøj.Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen deltager i rådets arbejde og møder med hver en repræsentant uden stemmeret.

Rådet kan stille forslag til og medvirke ved udarbejdelsen af nye regler for arbejdsmiljø. Rådet kan også på eget initiativ tage spørgsmål op, som har betydning for arbejdsmiljøet for de flyvende besætninger.Rådet kan herudover behandle de sager, som transportministeren eller Trafikstyrelsen forelægger for rådet, jf. luftfartslovens § 40 h, stk. 2.

Emnerne for arbejdsmiljørådet spænder vidt. Rådet udsender hvert år en årsberetning, der nærmere beskriver de sager mv. som rådet har beskæftiget sig med i det forgangne år. Seneste årsberetning fremgår nedenfor.

Arbejdsmiljørådets forretningsorden fremgår af BL 5-46, der kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Rådet holder sædvanligvis 3 møder om året. Rådet har i 2019 afholdt 3 ordinære møder henholdsvis den 19. april, 9. august og den 21. november.

Rådets sammensætning i 2023 var følgende:

 

Formand:

Fhv. pilot og jurist Nicolaj Norling Pedersen

 

Repræsentanter for arbejdsgiverne:

Dan Banja, Erhvervsflyvningens Sammenslutning

Camilla B. Hansen, SAS

Elin Sigvardsen, Atlantic Airways

Susanne Melms, Sunclass er pr. 1. november erstattet af Susanne Kyhn Fagerberg

 

Repræsentanter for arbejdstagerne:

Bjørn Hedegaard, CAU

Henrik Thyregod,Dansk Pilotforening

Thilde Waast Mortensen, Flyvebranchens Personale Union (Kabinerepræsentant)

Kasper Svendsen, Flyvebranchens Personale Union (Cockpitrepræsentant)

 

Øvrige medlemmer

Trafikstyrelsen: Ved Kontorchef Michael Dela 

Arbejdstilsynet: Amela Gavrilovic

Rådets sekretær: Mike Pieske

 

Rådets primære opgaver i 2023:

 

Opdatering af vejledninger:

Vejledningerne ”Højt at flyve” og ”Få arbejdsmiljøarbejdet i luften med den nye lovgivning” er blevet revideret. Vejledningerne er blevet opdateret med eksempelvis QR-koder, som gør det letter for besætningsmedlemmer at tilgå links, relevant information etc.

Vejledningerne er i løbet af året godkendt og ligger på BFA’s hjemmeside.

Bekendtgørelse 527 om psykisk arbejdsmiljø på luftfartsområdet trådte i kraft 1. juli 2024, hvorfor Rådet har besluttet, at

 

Konference i psykisk arbejdsmiljø:

Planlægning af konferencen har været det største projekt for Rådet i 2023. Konferencen afholdes i DGI-byen den 11. marts 2024, hvor 64 medlemmer fra 16 forskellige luftfartsselskaber deltager. Rådet har besluttet, at konferencen skal omhandle krænkende handlinger og stress. Konferencen består af en blanding mellem oplæg, case-arbejde samt networking.

Sarah Ambs, der er erhvervspsykolog og forfatter, skal være konferencier, desuden deltager Frank Poulsen (Sikker Ledelse), som skal præsentere værketøjet “APV” og Eva Thoft (TeamArbejdsliv), der skal præsentere værktøjet “Arbejdsmiljødrøftelsen”.

 

Natarbejde

Rådet har haft drøftelser vedr. natarbejde. Drøftelsen er sket på baggrund af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) forskning i natarbejde. Under de seneste overenskomstforhandlinger var dette en del af drøftelserne, hvilket nogle medlemmer mente var uhensigtsmæssigt. Der er enighed i Arbejdsmiljørådet om, at reglerne bør være ens for alle, så de ikke bliver et konkurrenceparameter i forhold til ansættelse hos luftfartsselskaberne.

Arbejdsmiljørådet ønsker, at der skrives et brev til relevante politikere. Det undersøges, hvorvidt brevet skal stilles til nationale politikere eller EU-parlamentarikere. Arbejdet fortsætter i 2024.

 

Rådets opgaver i 2024:

Rådets primære opgave i 2024 vil være konferencen for psykisk arbejdsmiljø, der afholdes 11. marts 2024. Emnerne er krænkende handlinger og stress. Desuden skal revideringen af vejledningen om psykisk arbejdsmiljø færdiggøres.

Rådet har ligeledes anmodet om bevilling hos Dansk Industri til at udgive en række podcasts vedr. arbejdsmiljø.

Rådet er blevet kontaktet af Statens Institut for Strålesikkerhed (SIS) vedr. baggrundstråling. Rådet undersøger mulighederne for et samarbejde med Statens Institut for Strålesikkerhed (SIS) med henblik på en indsats på området.

Nicolaj Norling Pedersen

Formand

Mike Pieske

Sekretær