Afgrænsningsnotat for udvidelse af Øresundsmotorvejen

05-08-2022

Trafikstyrelsen har den 14. juli 2022 modtaget ansøgning fra Sund & Bælt vedr. udvidelse af Øresundsmotorvejen.

Udvidelsen af Øresundsmotorvejen ønskes grundet trafikale udfordringer i myldretrafikken. Projektet er inkluderet i den politiske aftale Infrastrukturplan 2035.   

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Ansøger har anmeldt frivillig miljøkonsekvensvurdering, og anmodet om afgrænsningsnotatet jf. §17 f. Dette notatet skal jf. § 17 stk. 2 i høring ved berørte myndigheder inden trafikstyrelsen afgiver endelig udtalelse.

Inden Trafikstyrelsen afgiver udtalelse, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til notatets indhold samt hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på.

Eventuelle bemærkninger til notatet bedes indsendt senest den 16/08-2022 med henvisning til journalnummer 2022-077460

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Send bemærkninger