Journalnummer 2023-127336

RoRo leje på Limfjordskaj II

2023

Trafikstyrelsen har den 12.05.2023 modtaget ansøgning fra Thyborøn Havn om etableringen af et RoRo leje.

Trafikstyrelsen har den 12.05.2023 modtaget ansøgning fra Thyborøn Havn om etableringen af et RoRo leje. 

Thyborøn Havn ønsker at udvide eksisterende kajanlæg Limfjordskaj II i Sydhavnen med et RoRo leje. RoRo lejet vil ikke have udstrækning ud i sejlrenden, og vil overvejende løbe tæt mod land, hvor der i dag er stenkastninger. Der er derfor ikke tale om et nyt anlæg, men en udvidelse og ombygning af eksisterende anlæg, som allerede er VVM godkendt.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, som ligger henholdsvis ca. 500 meter fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 28 er udpeget på baggrund af store arealer med marine naturtyper, strandenge og strandvolde. Strandengene og de marine naturtyper rummer vigtige levesteder for områdets fugle.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 21/6-2023 til vvm@tbst.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2023-127336

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Senest opdateret 14-08-2023