Trafikstyrelsen har den 5. oktober 2023 modtaget en fuldt oplyst ansøgning om kajændring og uddybning fra Skagen Havn. Skagen Havn ønsker at uddybe dele af Auktionsbassin, samt etab-lere ny kajindfatning langs Kaj 16. Trafikstyrelsen skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og vurdere om projektet kan tillades.

Projektet skyldes, at et stigende antal fiskefartøjer i dag ikke kan lægge til kaj ud for auktionshallen. Derfor er fiskefartøjerne nødt til at losse et andet sted i havnen, hvorfor fangsten transporteres med landtransport til auktionshallen. Auktionsbassinet og de pågældende kajer skal kun anløbes af fartøjer mindre end 1350 tons.

Den nye kajindfatning nedbringes af spunsvægge og forlænges med 185 meter i længden og 11 meter i bredden. Auktionsbassinet ønskes at uddybes til -7,0 m DVR90.

Materialet fra uddybningen skal indbygges i projektet og overskydende materiale deponeres. Med i ansøgningen er der resultater for prøvetagning og analyse for at belyse forureningsgraden og sediments karakteristika af uddybningsmaterialet. Resultaterne er vedlagt i bilagene.

Auktionsbassin, hvor kaj 16 befinder sig, er en del af Vesthavn, her ligger Skagen Fiskeauktion, hvor der losses og opkøbes konsumfisk.

Det forventes, at anlægsarbejdet vil kunne udføres indenfor ca. 5 måneder når alle relevante tilladelser er indhentet, senest juni 2024.

Skagen Havn ligger i nærheden af to Natura 2000-områder. Nord/Nordøst for Skagen Havn ligger område nr. 1 ”Skagen Gren og Skagerrak”, og ca. 2,5 km mod syd ligger område nr. 2 ”Råbjerg Miele og Hulsing Hede”.

Der er registreret marsvin, bilag IV-art, som potentielt kan påvirkes af støj i anlægsfasen.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne, jf. § 2 i lov om havne.1 Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10 e og 10 n.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 09-11-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2023-137826.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bilag