Havneforordning

Trafikstyrelsen er kompetent myndighed i Danmark for håndhævelse af EU’s havneforordning (EU) 2017/352 om "Opstilling af rammer for levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne".

Havneforordningen har fået virkning fra den 24. marts 2019. Da, der er tale om en forordning, har dens bestemmelser direkte retsvirkning i medlemsstaterne. Dog foreskriver forordningen, at EU’s medlemsstater skal træffe en række foranstaltninger, – herunder bestemmelser vedrørende relevante myndigheder, klageproces og sanktioner. 

På den baggrund har Trafikstyrelsen udstedt en bekendtgørelse med disse foranstaltninger, for derved at kunne anvende havneforordningen i Danmark. Trafikstyrelsen har således d. 19. februar 2019 udstedt bekendtgørelse nr. 145 af 8. februar 2019 om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne, som ligeledes trådte i kraft d. 24. marts 2019. Du finder havneforordningen og bekendtgørelsen via linket i spalten til højre. Nedenfor følger en kort omtale af de centrale aspekter af havneforordningen.

Havneforordningens betydning

Havneforordningen finder anvendelse for de 26 danske havne, som er omfattet af det Trans-Europæiske-Netværk på Transportområdet (TEN-T). Via linket i spalten til højre fås en oversigt de 26 havne, samt henvisning til definitionen af en TEN-T havn i henhold til EU-forordning nr. 1315/2013 om TEN-T nettet. Gennem havneforordningen og den tilhørende bekendtgørelse tillægges havnemyndigheden en række beføjelser og forpligtelser. Dette betyder, at havnemyndigheder i de omfattede havne har ansvar for at overholde forordningens bestemmelser. Samtidig åbnes der for, at der kan klages over en havnemyndigheds dispositioner, og at havnemyndigheden kan straffes med bøde.

Fastsættelse samt offentliggørelse af havneinfrastrukturafgifter

Havneinfrastrukturafgiften er i havneforordningens art. 2 defineret som en afgift, der opkræves som en direkte eller indirekte fordel for havnemyndigheden for brug af infrastruktur, faciliteter og tjenesteydelser, herunder vandveje til den pågældende havn, samt adgang til ekspedition af passagerer og gods, men med undtagelse af afgifter for leje af arealer og lignende. I henhold til havneforordningen og den tilknyttede danske bekendtgørelse skal havnemyndigheden fastsætte og opkræve havneinfrastrukturafgift for anvendelse af havnen. De fastsatte havneinfrastrukturafgifter skal indsendes til info@trafikstyrelsen.dk til underretning samtidig med at disse offentliggøres af havnemyndigheden. Ved ændringer af havneinfrastrukturafgiften gælder de samme krav til fremsendelse samt offentliggørelse.

Høring af havnebrugere

Det fremgår af havneforordningens art. 15, stk. 1, at havnemyndigheden i overensstemmelse med gældende national lovgivning skal høre havnebrugerne, blandt andet om sin afgifts- og gebyrpolitik, herunder i tilfælde af, at havnemyndigheden i henhold til art. 8 beslutter at levere en havnetjeneste selv. Sådanne høringer skal omfatte væsentlige ændringer af havneinfrastrukturafgifter og havnetjenestegebyrer i tilfælde, hvor interne operatører leverer havnetjenester som følge af forpligtigelse til offentlig tjeneste. Derudover er havnemyndigheden pålagt at høre havnebrugerne om emner af betydning for havnens udvikling, som fx koordinering af havnetjenester, forbindelser til baglandet, fysisk planlægning og miljøet. Afgrænsningen af relevante høringsparter foretages af den myndighed, der gennemfører en høring. Havnemyndigheden skal følgelig afgøre, hvem der kan defineres som relevante havnebrugere.

Klagemulighed

Klage over havnemyndighedens forvaltning af en havn efter havneforordningens bestemmelser og/eller bekendtgørelsen om havneforordningen kan indbringes for Trafikstyrelsen.

Klagen skal sendes digitalt til styrelsen (se kontaktoplysninger via link ovenfor).

Såfremt behandlingen af klagen kræver bemærkninger fra andre relevante myndigheder, vil Trafikstyrelsen indhente bemærkninger forinden, der træffes en afgørelse i klagesagen.

Tvivlsspørgsmål

Såfremt der i forbindelse med brugen af havneforordningen og/eller den tilknyttede bekendtgørelse er nogen tvivlsspørgsmål om den juridiske og praktiske anvendelse, kan Trafikstyrelsen kontaktes. 

Senest opdateret 22-02-2022