Ordensreglementer for danske havne

Senest opdateret 22-02-2022

Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter ordensreglementer for danske havne. Det sker efter indstilling fra den relevante havn og efter høring af relevante myndigheder.

Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter ordensreglementer for danske havne. Det sker efter indstilling fra den relevante havn og efter høring af relevante myndigheder. Alle havne skal efter Havneloven (§15) have et ordensreglement. Dette gælder både for erhvervshavne, lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Der skal på havnene være et opslag, der oplyser om ordensreglementet og meddeler, hvor hele reglementet kan findes.

Hvordan fastsættes ordensreglementer?

En havn, der ønsker at få fastsat et nyt ordensreglement, skal anmode Trafikstyrelsen herom.

For alle havne gælder et standardreglement, der er fastsat ved bekendtgørelse (links nedenfor). Der gælder et standardreglement for erhvervshavne og et andet for lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Udover standardreglementet gælder et individuelt reglement, der som minimum afgrænser havnens område og definerer havnemyndigheden. Derudover kan det individuelle reglement indeholde lokale ordensbestemmelser.

Ordensreglementet skal angive:

  • Hvem der er havnemyndighed, og hvordan denne kontaktes.
  • Hvilken type af havn, der er tale om (erhvervshavn, mindre fiskerihavn eller lystbådehavn)
  • Hvilket standardreglement, der er gældende.
  • Regelgrundlaget for udstedelsen (”Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse 457 af 23. maj 2012, og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [dato for godkendelsesbrev] i henhold til § 16 i bekendtgørelse nr. 1197 af 3/10/2018 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.")  
  • Afgrænsning af søområdet indtegnet på et søkort (havneplan) med tilhørende koordinater. (Geodatastyrelsen kan være behjælpelig med afgrænsning af søområde, tilhørende koordinater og fremstilling af havneplan. Send til nedenstående mailadresse:)
  • Hvornår ordensreglementet træder i kraft

Geodatastyrelsen (kontakt)
gst@gst.dk

Ved ansøgning om fastsættelse af ordensreglement skal ovenstående oplysninger samt eventuelle lokale ordensregler sendes til Trafikstyrelsen, der på den baggrund udarbejder et udkast til ordensreglement. Alternativt kan der fremsendes et samlet udkast til Trafikstyrelsen.

Mange havne fastsætter udover ordensreglementet lokale bestemmelser i vedtægter, forretningsbetingelser mv. Disse forudsætter ikke Trafikstyrelsens godkendelse, men må ikke stride i mod havneloven, standardreglementet, det individuelle ordensreglement eller anden relevant regulering.

Ansøgning om ændring af havnegrænser

Ved ansøgning om ændring af havnegrænser, skal der i ansøgningen til Trafikstyrelsen vedlægges den pågældende havns senest godkendte ordensreglement med tilhørende havnegrænser, samt en begrundelse for de ønskede ændringer.

Klage over forvaltningen af en havn

Hvis du mener, at en havn ikke varetager sin forvaltning retmæssigt efter ordensreglementet, kan du sende en skriftlig klage til Trafikstyrelsen til nedenstående mailadresse: 

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43

1577 København V

CVR-nr.: 27186386

Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk