Ordensreglementer for danske havne

Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter ordensreglementer for danske havne. Det sker efter indstilling fra den relevante havn og efter høring af relevante myndigheder.

Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter ordensreglementer for danske havne. Det sker efter indstilling fra den relevante havn og efter høring af relevante myndigheder. Alle havne skal efter Havnelovens §15 have et ordensreglement. Dette gælder både for erhvervshavne og lystbådehavne. Der skal på havnene være et opslag, der oplyser om ordensreglementet og meddeler, hvor hele reglementet kan findes.

Den gode proces henimod fastsættelse af nyt ordensreglement

Der er ofte mange aktører, der skal involveres, når en lystbådehavn skal udforme et nyt ordensreglement, og det kan være vigtigt at inddrage aktørerne i den rigtige rækkefølge.

I Trafikstyrelsen fastsættes havnenes individuelle ordensreglementer på baggrund af indstilling af havnene selv. Derfor er Trafikstyrelsen helt naturligt den sidste aktør, der bliver inddraget.

Men det er også Trafikstyrelsen, der sætter rammerne for de individuelle ordensreglementer, og derfor opfordrer vi til, at Trafikstyrelsen også er den første aktør I inddrager, når I påtænker at ændre jeres ordensreglement.

Hvordan fastsættes ordensreglementer?

En havn, der ønsker at få fastsat et nyt individuelt ordensreglement, skal anmode Trafikstyrelsen herom.

For alle havne gælder et standardreglement, der er fastsat ved bekendtgørelse (links nedenfor). Der gælder et standardreglement for erhvervshavne og et andet for lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Udover standardreglementet gælder et individuelt reglement, der som minimum afgrænser havnens område og definerer havnemyndigheden, og som herudover kan indeholde lokale ordensbestemmelser.

Forinden det individuelle ordensreglement kan fastsættes, skal havnens søområde afgrænses og indtegnes på et søkort (havneplan) med tilhørende koordinater. Det er i det individuelle ordensreglement, at havnens søområde fastsættes. Geodatastyrelsen er behjælpelig med afgrænsning af søområde, tilhørende koordinater og fremstilling af havneplan, og kan kontaktes på soe@gst.dk. Søkort og koordinater skal under alle omstændigheder afstemmes med Geodatastyrelsen.

Ved ansøgning om fastsættelse af ordensreglement skal ovenstående oplysninger samt eventuelle lokale ordensregler sendes til Trafikstyrelsen, der på den baggrund udarbejder et udkast til ordensreglement. Vi opfordrer til, at I bruger den skabelon, I finder herunder.

Mange havne fastsætter udover ordensreglementet lokale bestemmelser i vedtægter, forretningsbetingelser mv. Disse forudsætter ikke Trafikstyrelsens godkendelse, men må ikke stride i mod havneloven, standardreglementet, det individuelle ordensreglement eller anden relevant regulering.

Nyt ordensreglement – hvad skal det indeholde

Som det fremgår af den skabelon, I kan finde herunder, indledes et ordensreglement med en række stamdata om havnen, nemlig oplysninger om havnens navn; CVR-nummer; ejer; havnemyndighed og kontaktinformation. Herefter følger en beskrivelse af havnens fysiske areal og et kort over havnen.

De fleste havne vil herudover gerne fastsætte særlige ordensregler for deres havn – altså ordensregler der ikke allerede fremgår af standardordensreglementerne, der er gældende for alle danske lystbådehavne og erhvervshavne.

Regler, der hører hjemme i et ordensreglement, vedrører fysisk orden, sikkerhed og til dels miljø. Det kan f.eks. være:

  • Regler for hvordan man skal fortøje sin båd
  • Regler for optagning af både
  • Regler for henstilling af materiale

Regler om f.eks. betaling, bådplads i lystbådehavne eller ophold/beboelse hører ikke hjemme i et ordensreglement, men er derimod regler, som havnen selv vil kunne fastsætte uden at skulle inddrage Trafikstyrelsen. Hvis I er i tvivl vil vi opfordre jer til at kontakte Trafikstyrelsen med henblik på en drøftelse af de enkelte regler.

Ansøgning om ændring af havnegrænser

Ved ansøgning om ændring af havnegrænser, skal der i ansøgningen til Trafikstyrelsen vedlægges den pågældende havns senest godkendte ordensreglement med tilhørende havnegrænser, samt en begrundelse for de ønskede ændringer.

Klage over forvaltningen af en havn

Hvis du mener, at en havn ikke varetager sin forvaltning retmæssigt efter ordensreglementet, er du velkommen til at kontakte Trafikstyrelsen med henblik på vejledning i forhold til dine konkrete klagemuligheder. 

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800
info@trafikstyrelsen.dk

Relevant lovgivning

Senest opdateret 25-11-2022