Forbud mod at give russisk flagede eller russisk certificerede skibe adgang til EU havne

Det er forbudt for havne i EU at modtage fartøjer, der er registreret under russisk flag eller er certificeret af Russian Maritime Register of Shipping.

Anløbsforbud mod russiske skibe
Fra den 16. april 2022 har det været forbudt for havne i EU at modtage fartøjer, der er registreret under russisk flag. Efter den 8. april 2023 er det forbudt for havne i EU at modtage fartøjer, der er certificeret af Russian Maritime Register of Shipping.

Sanktionerne fremgår af Artikel 3ea i forordning Nr. 833/2014 af 31. juli 2014, som er blevet revideret og udvidet flere gange siden Ruslands invasion af Ukraine. Sanktionerne er direkte gældende i Danmark og tilsidesætter havnenes modtagepligt for de omhandlede fartøjer.

I medfør af forordningen er det således efter den 16. april 2022 forbudt at give adgang til EU-havne for fartøjer, der er registreret under russisk flag. Forbuddet gælder også for fartøjer, der har skiftet deres russiske flag eller deres registrering til en hvilken som helst anden stats flag eller register efter den 24. februar 2022.

Herudover er det fra den 8. april 2023 forbudt at give adgang til EU-havne for fartøjer, der er certificeret af Russian Maritime Register of Shipping.

Det er den lokale havnemyndighed, der skal sikre, at den konkrete havn ikke anløbes af fartøjer, der har forbud mod adgang til danske havne.

Modtagelse af fartøjer omfattet af forbuddet er strafbelagt i medfør af straffelovens § 110c, stk. 3.

Hvis en havnemyndighed har mistanke om, at et konkret skib er omflaget i perioden efter 24. februar 2022, kan havnemyndigheden kontakte Trafikstyrelsen på maritimsikring@trafikstyrelsen.dk med henblik på afklaring af mistanken, som om nødvendigt retter henvendelse til Søfartsstyrelsen.

For øvrige spørgsmål kan havnemyndigheden kontakte Trafikstyrelsen på info@trafikstyrelsen.dk.

Afvisning af fartøjet
Hvis en havn bliver bekendt med, at et fartøj omfattet af sanktionerne nærmer sig havnen, skal havnen kontakte skibet evt. via Lyngby Radio, som kan oprette en VHF-radio forbindelse mellem havnen og skibets VHF-radio, og orientere om, at skibet er omfattet af forbuddet mod sanktionerede fartøjers adgang til danske havne.

Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen kontrollerer to gange dagligt i SafeSeaNe, og i National Single Window (NSW)/THETIS, om der er anmeldt ankomst af russisk flagede fartøjer. I bekræftende fald giver Trafikstyrelsen besked til den havn, hvortil der er anmeldt ankomst.

Det skal understreges, at anløbsforbuddet også gælder russisk flagede skibe, der ikke indrapporterer til SafeSeaNet og NSW/THETIS.

Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen kontrollerer ikke for skibe certificeret af Russian Maritime Register of Shipping.

Omfattede fartøjer
Anløbsforbuddet rettet mod russisk flagede skibe gælder for:

  • Et skib, der falder ind under de relevante internationale konventioners anvendelsesområde.
  • En yacht med en længde på 15 meter eller derover, som ikke fragter gods, og som medfører højst 12 passagerer.
  • Et fritidsfartøj eller et personligt fartøj som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU2

Forbuddet gælder således både skibe, der fragter gods og for fritids-fartøjer.

Anløbsforbuddet rettet mod skibe certificeret af Russian Maritime Register of Shipping gælder for alle skibe.

Undtagelser
Forbuddet finder ikke anvendelse på et fartøj, der har behov for hjælp og har fået anvist et nødområde/nødhavneanløb af hensyn til sikkerheden til søs eller for at redde liv til søs. Forordningen indeholder muligheder for, at et russisk skib kan opnå dispensation fra forbuddet mod anløb af danske havne. Såfremt en havn ønsker, at et skib skal undtages for forbuddet under henvisning til undtagelsesbestemmelserne nævnt i forordningens Artikel 3ae, fremsendes begrundet dispensationsanmodning til Trafikstyrelsen på info@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 30-03-2023