Ansøg om tilladelse til vejprojekt

Kontakt os

Skal der etableres et nyt statsligt vejprojekt eller ske ændringer eller udvidelser af et eksisterende statsligt vejprojekt, skal der søges tilladelse hos styrelsen, der er VVM-myndighed for statslige vejprojekter.

Når du på vegne af Vejdirektoratet søger styrelsen om tilladelse til dit projekt, er du blandt andet forpligtet til at levere oplysninger om projektets størrelse, placering og forventede indvirkning på miljøet.

Disse oplysninger skal bruges til at vurdere projektets miljømæssige betydning.

Ønsker du at søge om tilladelse til et jernbaneprojekt, så skal du søge via Virk.dk.

Styrelsen som miljømyndighed

Det er ikke alle projekter der er VVM-pligtige og således skal gennemgå en miljø­konsekvensvurdering. Trafikstyrelsen vil i nogle sager foretage en screening af projektet for at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Vejdirektoratet kan også vælge at lave en frivillig miljøkonsekvensvurdering.

VVM-pligtige projekter

Er der tale om etablering af ny motorvej eller motortrafikvej, er projektet automatisk VVM-pligtigt. Det samme er tilfældet, hvis der er tale om anlæggelse af ny vej med mindst fire kørebaner eller udvidelser af eksisterende vej med mindst to vejbaner, der medfører, at vejen efterfølgende har fire kørebaner på en strækning over 10 km. 

Det betyder, at der skal udarbejdes en vurdering af miljøkonsekvenser, herunder en miljøkonsekvensrapport. Søger du om dette, meddeler Trafikstyrelsen dig, at projektet er VVM-pligtigt, og du kan herefter begynde at udarbejde miljøkonsekvensrapporten.

Vil du gerne være sikker på præcis, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, kan du bede styrelsen om en afgrænsningsudtalelse. Det gør du via ansøgningsskemaet.

Du sender den færdige miljøkonsekvensrapport til Trafikstyrelsen, og derefter vurderer vi først selv rapporten og sender den herefter i høring hos relevante myndigheder. Samtidig offentliggør vi den på vores hjemmeside med en høringsfrist på mindst otte uger. Når høringsfristen er passeret, udarbejder styrelsen en sammenfattende redegørelse over de indkomne høringssvar. 

Afslutningsvis træffer vi en afgørelse om, hvorvidt Trafikstyrelsen kan give tilladelse til projektet. Tilladelsen er som oftest forbundet med en række vilkår. Det kan eksempelvis være krav om at foretage afværgeforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse af projektet for herved at skåne miljøet. Beskrivelsen af disse afværgeforanstaltninger vil ofte være fremkommet ved udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Vilkårene fremgår af Trafikstyrelsens afgørelse.

Projekter hvor styrelsen træffer afgørelse om VVM-pligt

Hvis du søger om tilladelse til ændring eller udvidelse af eksisterende vej, screener Trafikstyrelsen indledningsvis ansøgningen med henblik på at afklare om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, eller om det kan vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet i en grad, så miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes. Ansøgning om projekter på bilag 2 gennemgås først af Trafikstyrelsen, som vurderer, om projektet er fuldt ud oplyst. Hernæst sendes materialet i høring hos relevante myndigheder. Høringsfristen er minimum 30 dage. Når høringen er afsluttet, vil styrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej.

Er projektet VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en vurdering af miljøkonsekvenser, herunder en miljøkonsekvensrapport, inden vi kan give tilladelse til projektet.

Natura 2000

Natura 2000-områder og bilag IV-arter er beskyttet af en række EU-direktiver, som blandt andet er implementeret i dansk lov i medfør af habitatbekendtgørelsen. Når Trafikstyrelsen behandler projektansøgninger i sin funktion som miljøvurderingsmyndighed, foretages der en væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af de Natura 2000-områder og bilag IV-arter, der kan blive påvirket af projektet. Forinden der træffes en afgørelse, sendes ansøgnings­materialet i høring hos relevante myndigheder. Afgørelsen om hvorvidt der skal udarbejdes en Natura 2000-konsekvensvurdering træffes på baggrund af ansøgningen og de indkomne høringssvar.

Senest opdateret 14-08-2023