Ansøg om tilladelse til vejprojekt

Senest opdateret 11-02-2022

Kontakt os

Skal der etableres et nyt statsligt vejprojekt eller ske ændringer eller udvidelser af et eksisterende statsligt vejprojekt, skal der søges tilladelse hos styrelsen, der er VVM-myndighed for statslige vejprojekter.

Når du på vegne af Vejdirektoratet søger Trafikstyrelsen om tilladelse til dit projekt, er du forpligtet til samtidig at give en række oplysninger om projektets størrelse, placering og forventede indvirkning på miljøet.

Disse oplysninger skal bruges til at vurderer projektets miljømæssige betydning – både så vidt angår VVM og Natura 2000-områder.

Ønsker du at søge om tilladelse til et vejprojekt, så skal du søge via virk.dk.

Styrelsen som VVM-myndighed

Når Trafikstyrelsen behandler din ansøgning, er det afgørende, hvilken type projekt der er tale om. Projektets art afgør nemlig, om projektet automatisk er VVM-pligtigt, eller om Trafikstyrelsen skal træffe afgørelse om VVM-pligt.

VVM-pligtige projekter

Er der tale om etablering af ny motorvej eller motortrafik, er projektet automatisk VVM-pligtigt. Det samme er tilfældet, hvis der er tale om anlæggelse af ny vej med mindst fire kørebaner eller udvidelser af eksisterende vej med mindst to vejbaner, der medfører, at vejen efterfølgende har fire kørebaner på en strækning over 10 km.

Den automatiske VVM-pligt betyder, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Søger du om tilladelse til sådant et projekt, meddeler Trafikstyrelsen dig, at projektet er VVM-pligtigt, hvorefter du kan begynde at udarbejde VVM-redegørelsen. Din ansøgning og vores meddelelse om VVM-pligt vil samtidig blive offentliggjort på Trafikstyrelsen’s hjemmeside.

Vil du gerne være sikker på præcis, hvad redegørelsen skal indeholde, kan du bede Trafikstyrelsen om en udtalelse om det – en såkaldt "scoping". Det gør du via ansøgningsskemaet.

Du sender den færdige VVM-redegørelse til Trafikstyrelsen, og derefter vurderer vi først selv redegørelsen og sender den herefter i høring hos relevante myndigheder. Samtidig offentliggør vi den på vores hjemmeside med en høringsfrist på otte uger. Når høringsfristen er passeret, udarbejder vi en såkaldt hvidbog over de høringssvar, vi har modtaget. 

Afslutningsvis træffer vi en afgørelse om, hvorvidt Trafikstyrelsen kan give tilladelse til projektet. Tilladelsen er som oftest forbundet med en række vilkår. Det kan eksempelvis være krav om at foretage afværgeforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse af projektet for herved at skåne miljøet. Beskrivelsen af disse afværgeforanstaltninger vil ofte være fremkommet ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. En anden mulighed er, at der er nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal iagttages. Vilkårene fremgår af Trafikstyrelsen’s afgørelse.

Projekter hvor styrelsen træffer afgørelse om VVM-pligt

Hvis du søger om tilladelse til et mindre projekt, sender vi som det første din ansøgning i høring hos relevante myndigheder i fire uger.  Du får alle høringssvar tilsendt. Når fristen er udløbet, foretager vi en såkaldt screening af alle de miljøoplysninger, der er omkring projektet. Det vil sige både de oplysninger, vi har fra din ansøgning, og dem vi har modtaget fra de relevante myndigheder i forbindelse med høringen. Vurderer Trafikstyrelsen, at der er behov for yderligere oplysninger, vil du blive kontaktet af styrelsen.

På baggrund af screeningen træffer Trafikstyrelsen afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej. Er projektet VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en vurdering af miljøkonsekvenser, herunder en VVM-redegørelse, inden vi kan give tilladelse til projektet.

Natura 2000

Trafikstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af projektets påvirkning af de Natura 2000-områder, der geografisk ligger i nærheden af projektet – en såkaldt konsekvensvurdering.

Natura 2000-områder administreres og forvaltes af Miljøstyrelsen. Du kan læse mere om dem her. Ligesom ved sagsbehandlingen i forbindelse med VVM hører vi berørte myndigheder om ansøgningen. På baggrund af ansøgningsmaterialet og de høringssvar, vi modtager, træffer Trafikstyrelsen afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering i henhold til Natura 2000.

Er der tale om større projekter, hvor flere myndigheder skal træffe afgørelser, er Trafikstyrelsen såkaldt ”kontaktpunkt”. Det betyder, at vi koordinerer myndighedsudøvelsen omkring Natura 2000. Det betyder også, at ansøgere kun skal henvende sig ét sted, når det gælder Natura 2000-områder.

Læs mere om Natura 2000-områder på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)