Om miljøvurderinger / VVM

Generelt om VVM

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet.

Det er den procedure, VVM-myndigheden skal anvende, inden der kan gives tilladelse til et projekt. Formålet er at sikre, at miljøet ikke tager skade, hvis projektet gennemføres. Ikke alle projekter er VVM-pligtige. I nogle tilfælde afgør VVM-myndigheden på baggrund af en screening, om der skal laves en VVM-redegørelse.

Natura 2000

Natura 2000 er en række nærmere definerede områder, der er beskyttet af såvel EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv som af EU’s habitatdirektiv. Når Trafikstyrelsen behandler ansøgninger som VVM-myndighed, træffer vi samtidig afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af, om projektet påvirker et nærtliggende natura 2000-område – en såkaldt konsekvensvurdering. 

Havne og VVM

Hvis en erhvervshavn vil udvide ved etablering af faste anlæg, uddybning og/eller opfyldning på søterritoriet, skal den anmelde projektet til Trafikstyrelsen. En erhvervshavn er en havn, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer eller landinger af fisk. Styrelsen er samtidig VVM-myndighed.

Drejer det sig om en lystbådehavn, er det Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for havneprojekter (nyt vindue)
 

Statslige veje og VVM

Hvis der skal etableres ny statslige vej eller ske udvidelser eller ændringer af allerede eksisterende statslig vej, skal der søges om tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Er projektet vedtaget ved anlægslov, skal der ikke søges om tilladelse.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for vejprojekter (nyt vindue)
 

Statslig jernbane og VVM

Hvis der skal etableres ny jernbane eller ske udvidelser eller ændringer på en eksisterende jernbane, skal der søges om tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Er projektet vedtaget ved anlægslov, skal der ikke søges om tilladelse.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for jernbaneprojekter (nyt vindue)
 

Femern Bælt-forbindelsen

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for ændringer og udvidelse af Femern Bælt-forbindelsen.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for jernbaneprojekter (nyt vindue)

Læs mere om tilladelsen til afvandingsbassin på Kærstrup (nyt vindue)

 

Storstrøms-forbindelsen

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for ændringer og udvidelser af Storstrøms-forbindelsen.  

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for Storstrømsbroen-projektet (nyt vindue)

 

Letbane på Ring 3 og VVM

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet omfattet af lov om letbane på Ring 3.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet omfattet af lov om letbane på Ring 3 (nyt vindue)

 

Lynetteholm

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for projektændringer for Lynetteholm. 

 

Link

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling for Lynetteholm (nyt vindue)

Senest opdateret 21-02-2023