Luftfartsaftale mellem EU og Schweiz

30-01-2017

Luftfartsaftale mellem EU og Schweiz (denne aftale afløser den bilaterale luftfartsaftale mellem Danmark og Schweiz).