Løbende tilskudsordninger

Kontakt os

Trafikstyrelsen administrerer en række kompensationsordninger, der alle har til formål at nedsætte taksterne i den kollektive trafik


COVID-19 kompensation til trafikselskaberne

Trafikselskaber kan modtage kompensation for merudgifter og mindreindtægter grundet COVID-19 i 2020 og 2021 og januar-februar 2022. For marts-december 2022 ydes et ekstraordinært tilskud til nettomerudgifter som følge af COVID-19.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2020 Aftale om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Som følge heraf påtager staten sig at kompensere nettomerudgifter og nettomindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2020, 2021 og januar-februar 2022 som følge af COVID-19. Disse omfatter følgende:

  • Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for hhv. 2020, 2021 og januar-februar 2022.
  • Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19. 
  • Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19. 
  • Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel. 
  • Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd 
  • Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19. 
  • Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for hhv. 2020, 2021 og januar-februar 2022. 

Trafikselskaberne bedes senest d. 30. november 2023 indsende revisorerklæring og regnskabsmodel til Trafikstyrelsen for perioden januar-februar 2022.

 

 

Gratis færgetransport for øboere

Siden 1. januar 2001 har beboere med folkeregisteradresse på 26 småøer haft mulighed for gratis transport med færgen, inkl. cykel eller invalidebil.

Dette følger af Aftale med den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Trafikstyrelsen administrerer tilskuddet, der dækker indtægtstabet i forbindelse med den gratis færgetransport for øboere. Tilskuddet udbetales kvartalsvist til kommunerne.

 

Nedsat takst for cykelmedtagning

I december 1999 afsatte den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning i toget.

Ordningen trådte i kraft den 28. maj 2000. Trafikstyrelsen administrerer tilskuddet, der udbetales årligt til regionerne.

 

Tilskud til fjernbusoperatører

Kontrakt om offentlig tjeneste.

Fjernbusoperatører, som har mindst én daglig afgang, har mulighed for at indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om tilskud til at yde nærmere fastsatte rabatter til børn, studerende og pensionister.

Formålet med ordningen er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til de nævnte befolkningsgrupper og derved styrke den kollektive transport.

Kravene fremgår af ”Standardkontrakt”, som findes nedenfor.

Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales.

Operatøren skal ift. til det særlige regnskab anvende:

  • Instruks for revision særligt regnskab
  • Regnskabsinstruks for særligt regnskab
  • Regnskabsmodel særligt regnskab

Passagertal

I 2023 var der lidt over 1.6 mio. passagerer med fjernbusserne, som er lille stigning i forhold til 2022, hvor der var knap 1.4 mio. passagerer med fjernbusserne, mens der i 2021 var 900.000. 

Find evt. flere passagertal på passagertal.dk


Tilladelse til at køre fjernbus

Tilladelse til at køre fjernbus udstedes af Færdselsstyrelsen.

 

Takstkompensation for børnealdersgrænse og gratisgrænse

Staten har siden efteråret 1997 udbetalt kompensation til lokale og regionale trafikansvarlige myndigheder for deres indtægtstab ved udvidelse af børnealdersgrænsen fra 12 år frem til 15 år.

Børnealdersgrænsen blev i 1998 udvidet, så den nu går op til det tidspunkt, hvor barnet fylder 16 år. I 1999 blev aldersgrænsen for, hvornår børn kan rejse gratis i den kollektive trafik endvidere sat op til det tidspunkt, barnet fyldte 10 år. Ordningen blev i forbindelse med finansloven for 2001 udvidet fra 10 år, og frem til barnet fylder 12 år.

Trafikstyrelsen administrerer tilskuddet, der udbetales kvartalsvist til trafikselskaberne. Tilskuddet fordeles og udbetales på baggrund af en skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage tilskuddet skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den fastsatte aldersgrænse.

Senest opdateret 29-09-2023