EU-infrastrukturfonden (CEF)

CEF støtter udbygningen af infrastrukturen på TEN-T-nettet.


For at fremme den grænseoverskridende og bæredygtige transport indenfor alle transportformer har Europa-Kommissionen etableret infrastrukturfonden CEF (Connecting Europe Facility). Både offentlige og private aktører kan søge fonden om støtte til transport- og infrastrukturprojekter. Fonden er oprettet med det formål at fremme udbygningen af det transeuropæiske transportnet TEN-T.

Kommissionen varetager administrationen af CEF-støtten (som tidligere blev kaldt TEN-T-støtte). Administrationen omfatter orientering om fondsmidlerne, evaluering af ansøgninger, tildeling og udbetaling af støtte, projektadministration og den afsluttende godkendelse af refunderingen af de afholdte udgifter.

Til at varetage administration af CEF-støtten har Kommissionen etableret organisationen CINEA (The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Kommissionens administration baserer sig på et tæt samarbejde med medlemsstaterne. I Danmark er ansvaret delt mellem Transportministeriet samt Trafikstyrelsen. Ministeriet er ansvarlig for det politiske niveau, herunder arbejdet i hhv. CEF- og TEN-T-komiteerne, ligesom ministeriet godkender de danske ansøgninger til Kommissionen.

Styrelsen står for den løbende monitorering og opfølgning på de aktiviteter, som opnår støtte fra CINEA. Såfremt der opnås CEF-støtte, skal de tekniske og finansielle rapporter, der indsendes undervejs til CINEA, gennemses og valideres af Trafikstyrelsen.

For at kunne følge fremdriften på de aktiviteter, der støttes af CINEA, opfordres de danske støttemodtagere til løbende at informere Trafikstyrelsen om væsentlige milepæle og begivenheder.

Styrelsen kan være bistå de danske støttemodtagere ved tvivlsspørgsmål om administration, tillægsaftaler, udbudstilrettelæggelse, afrapportering med videre i forbindelse med den tildelte CEF-støtte.

Såfremt du er interesseret i løbende at modtage nyheder på CEF-området, kan du tilmelde dig styrelsens CEF-nyhedsmail.

EU-logo Medfinanseret af den Europæiske Unions Connecting Europa-facilitet

Kontakt

Trafikstyrelsen
Henrik Tornblad

htor@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen
Tobias Jensen

tmsj@trafikstyrelsen.dk

Transportministeriet
Kristoffer Bang Refberg

kbr@trm.dk

Seneste nyheder om CEF

Senest opdateret 19-02-2024