Uheld med farligt gods

Hvis der sker uheld med farligt gods, skal det rapporteres til Trafikstyrelsen.

Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser med farligt gods

Afsnit 1.8.5 i RID beskriver proceduren ved rapportering af alvorlige uheld eller hændelser med farligt gods. I 1.8.5.1 er det fastsat, at læsseren, påfylderen, transportøren, modtageren eller jernbaneinfrastrukturforvalteren skal udarbejde en rapport, hvis der sker et alvorligt uheld, eller en alvorlig hændelse, med farligt gods i forbindelse med henholdsvis læsning, påfyldning, transport eller aflæsning. Rapporten skal indsendes til den kompetente myndighed i det land, hvor uheldet er sket, senest en måned efter uheldet eller hændelsen.

Hvad skal rapporten bruges til?

Hvis uheldet er af en karakter, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at dele informationerne i rapporten med de øvrige RID-lande, sender myndigheden fra det berørte RID-land rapporten videre til OTIF-sekretariat. Ved at dele erfaringer og viden gennem disse rapporter, kan man forsøge at lære af fejlene, og på den måde undgå at hændelserne og/eller alvorlige uheld sker igen eller forekommer i andre RID-lande. Rapporten bruges ikke til strafforfølgning af virksomhederne, men til at vurdere, om der for eksempel er behov for at reglerne skal revurderes eller ændres.

RID-rapporten er ikke det samme som den årlige indberetningsrapport, som sikkerhedsrådgiver skal udarbejde og indrapportere til Trafikstyrelsen, eller med den uhelds- eller hændelsesrapport, som en sikkerhedsrådgiver skal lave. Det er dog tilladt at benytte dele af sikkerhedsrådgiverens rapport i RID-rapporten.

Hvornår er et uheld eller en hændelse alvorlig

Som udgangspunkt skal der udarbejdes en RID-rapport, hvis der er sket udslip af farligt gods, eller der har været overhængende fare for dette, hvis der er sket personskade, materiel skade eller miljøskade, eller hvis myndighederne har været inddraget. Der er dog en række nærmere kriterier for, hvad der specifikt gør sig gældende. Disse kriterier fremgår af 1.8.5.3 i RID.

Hvilke oplysninger skal rapporten indeholde?

I RID, underafsnit 1.8.5.4, er der en model for, hvorledes rapporten skal udformes.

RID revideres hvert andet år, og Trafikstyrelsen deltager i dette arbejde. Det er vigtigt, at infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder melder ind til Trafikstyrelsen, hvis der opstår behov for nye regler, eller hvis der er regler, som bør revideres.

Hvordan rapporterer man til Trafikstyrelsen?

For at rapportere uheld med farligt gods til Trafikstyrelsen, skal du udfylde rapporteringsskemaet.

Efterfølgende sendes det til nedenstående mailadresse.

Trafikstyrelsen skal altid informeres, hvis der opstår en ulykke eller hændelse med farligt gods.

Kontakt ifm. rapportering mv.

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

farligtgods@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 14-03-2022