Nationale regler

På jernbaneområdet er der fastsat en række nationale regler, som enten skal sikre gennemførelsen af eller udfylde EU-lovgivningen.

Regler fastsat i medfør af EU har forrang for nationale regler, hvilket betyder, at hvor der er fastsat EU-regler på et givent område, må der ikke fastsættes nationale regler, der strider herimod.

Nationale regler består på jernbaneområdet af love, bekendtgørelser samt BJ’er (Bestemmelser for Jernbane). Alle disse tre typer af regulering er bindende for de modtagere, de retter sig mod. Herudover har Trafikstyrelsen udarbejdet en del vejledninger, der enten relaterer sig til konkrete retsakter f. eks. vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, eller vejledninger der relaterer sig til en metode eller en bestemt brug f.eks. vejledning om brug af assessorer.

Vejledninger er ikke bindende retsakter, men har alene til hensigt at skulle anvendes som fortolkningsbidrag til en given retsakt eller et givent område.

Love & lovbekendtgørelser

På jernbaneområdet findes en central lov, jernbaneloven, der regulerer en række forhold bl.a. jernbanesikkerhed, interoperabilitet, adgangen til jernbaneinfrastrukturen samt tilladelse til at drive jernbanevirksomhed og forvalte jernbaneinfrastruktur. Jernbaneloven fastsætter på den måde de overordnede regler og krav på området.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser er altid udstedt med hjemmel i en lov, og fungerer som udfyldning eller præcisering af de overordnede rammer, der er fastsat i loven.

På jernbaneområdet er der fastsat en række bekendtgørelser bl.a. på områderne uddannelse og personale, infrastruktur, rullende materiel, veterantog- og baner, jernbanevirksomheder samt infrastrukturforvaltere. Som eksempler herpå bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet samt bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

 

Gå til lov og regler for at se bekendtgørelser for jernbaneområdet

BJ’er (Bestemmelser for Jernbane)

Bestemmelser for jernbane er en type regulering, der typisk benyttes ved implementering af EU regler, f.eks. TSI’er. BJ’erne fungerer på jernbaneområdet ligesom bekendtgørelser som udfyldning eller implementering af anden lovgivning.

 

Gå til lov og regler for at se bestemmelser for jernbaneområdet

Vejledninger

Trafikstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger på jernbaneområdet. Vejledningerne er som det følger af ordlyden vejledende og ikke direkte bindende. De skal forstås som i bidrag til at forstå gældende regulering. 

På jernbaneområdet har Trafikstyrelsen udarbejdet en række vejledninger, f.eks. om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m., vejledning i sikkerhedsledelse og vejledning til ansøgning om tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed.

Gå til publikationer for at se vejledninger for jernbaneområdet

Senest opdateret 28-02-2022