Storstrømsbroen

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for projektet med nedrivning af den gamle Storstrømsbro samt for ændringer og udvidelse af byggeriet af den nye bro.

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til en ændring eller en udvidelse af forbindelsen, skal du søge via virk.dk.

Styrelsen som VVM-myndighed

Når du søger styrelsen om tilladelse til dit forslag om ændring eller udvidelse af forbindelsen, er du blandt andet forpligtet til at levere oplysninger om projektets størrelse, placering og forventede indvirkning på miljøet. Disse oplysninger skal bruges til at vurderer projektets miljømæssige betydning – både med hensyn til VVM og Natura 2000-områder.

På baggrund af de oplysninger, du indtaster i blanketten, vurderer Trafikstyrelsen i første omgang, hvorvidt ændringen eller udvidelsen kan rummes inden for rammerne af de hidtil udførte vurderinger af anlægsprojektets virkninger på miljøet, herunder den VVM-redegørelse, der allerede er udarbejdet for anlægsprojektet.

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at de miljømæssige forhold omkring ændringen eller udvidelsen ikke kan rummes inden for den VVM-redegørelse, der er udarbejdet for anlægsprojektet, sender vi ansøgningen i høring hos relevante myndigheder i fire uger. Derefter foretager vi en screening af de miljømæssige forhold omkring ændringen eller udvidelsen. Screeningen foretages dels på baggrund af ansøgningens oplysninger om de miljømæssige forhold og dels på baggrund af høringssvar fra relevante myndigheder.

På baggrund af screeningen afgør Trafikstyrelsen, om der skal laves et tillæg til den VVM-redegørelse, der allerede er udarbejdet, eller om der kan gives tilladelse til projektet eventuelt med vilkår.

Afgørelsen offentliggøres her på vores hjemmeside.

Natura 2000

Trafikstyrelsen træffer desuden afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af projektændringens påvirkning af de Natura 2000-områder, der ligger i geografisk nærhed af projektet – en såkaldt konsekvensvurdering.

Natura 2000-områder administreres og forvaltes af Miljøstyrelsen.

Ligesom ved sagsbehandlingen i forbindelse med VVM hører vi berørte myndigheder om ansøgningen. På baggrund af ansøgningsmaterialet og de høringssvar, vi modtager, træffer Trafikstyrelsen afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering i henhold til Natura 2000.

Læs mere om Natura 2000-områder på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Styrelsens afgørelser vedrørende Storstrømsbroen

På styrelsens "VVM-liste" kan du se styrelsens afgørelser vedrørende Storstrømsbroen.

Se mere

Senest opdateret 11-02-2022