Ansøg om post til døren

Kontakt os

Nedenfor kan du læse om, hvordan du, hvis du ikke selv er i stand til at hente din post i brevkassen, kan ansøge hos kommunen om at få bragt posten helt til døren.

Med Folketingets vedtagelse af postloven i december 2010 blev det besluttet, at al post (breve, aviser o.lign.) som udgangspunkt leveres til en brevkasse eller et brevkasseanlæg på vedkommendes adresse.

Postloven betyder, at den ældre parcelhusmasse (opført før 1973) senest pr. 1. januar 2012 også bliver omfattet af kravet om brevkasse i skel – kravet gælder allerede i dag for lejligheder og nyere parcelhuse.

Der er dog en undtagelsesbestemmelse i loven. Postmodtagere, som ikke selv kan hente deres post, kan få den bragt direkte til hoveddøren:

"Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse truffet af de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen"

Fra Postlovens § 9

Det er den pågældendes kommune, der træffer afgørelse om, at breve og aviser o. lign. skal leveres helt til døren. For at sikre en ensartet og enkel administration af ordningen er der udarbejdet en vejledning til kommunerne og borgerne. Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem Socialministeriet, KL, Post Danmark og Trafikstyrelsen.

Afgørelsen bygger på kendte oplysninger

Det forudsættes, at kommunens afgørelser bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven.

På baggrund af allerede kendte oplysninger om borgeren træffer kommunen en administrativ afgørelse. Det sker ud fra en samlet vurdering af, om borgeren er ude af stand til selv at hente sin post. Der lægges således ikke op til visitering af borgeren til ordningen f.eks. ved hjemmebesøg. 

Hvis borgeren bevilges ret til at få post til døren, meddeler kommunen dette til Post Danmark. Andre postvirksomheder vil også kunne få adgang til disse oplysninger.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det må ikke tillægges betydning for afgørelsen, om andre i husstanden end ansøger selv kan hente post. 

Borgeren modtager ikke hjælp

Hvis borgeren derimod ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede borgeren om at dokumentere behovet for post til døren på anden måde.

Det kan f.eks. ske ved en lægeerklæring, som borgeren selv skal betale for. Hvis borgeren ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

Senest opdateret 07-02-2023