Ansøg om tilladelse til postbefordring

Her kan du læse om, hvornår og hvordan du ansøger styrelsen om tilladelse til postbefordring. Du kan også finde oplysninger om Trafikstyrelsens kontaktoplysninger i forbindelse med tilladelse til postbefordring.

Hvornår kræves der tilladelse fra styrelsen?

I følgende situationer kræves tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig postbefordring: 

 • Enhver erhvervsmæssig befordring af breve, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg (Dette gælder uanset, at der er tale om et kontraktforhold).
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af pakker på op til 20 kg fra erhvervsdrivende, når befordring ikke sker på baggrund af en individuel forhandlet kontrakt, men sker til styktakster i henhold til virksomhedens generelle forretningsbetingelser.
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af pakker på op til 20 kg fra private.
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af adresserede pakker, der sendes i henhold til en forudgående aftale mellem den virksomhed, som befordrer pakken og afsenderen – de såkaldte kontraktpakker.

For virksomheder, der før 1. januar 2024 har udøvet erhvervsmæssig postbefordring af kontraktpakker uden tilladelse, skal tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring af kontraktpakker være opnået senest den 1. oktober 2024, for at kunne virksomhederne kan fortsætte arbejdet. Har en postvirksomhed allerede en tilladelse, fordi den håndterer andre typer af erhvervsmæssig postbefordring, er postvirksomheden dog allerede dækket af denne posttilladelse. Du kan læse mere her.

For at sikre tilstrækkelig procestid til sagsbehandlingen af ansøgningerne, herunder indhentelse af eventuelt manglende dokumentation fra virksomhederne, bør virksomhederne senest den 1. marts 2024 ansøge om tilladelse.

Virksomheder, som ikke er omfattet af kravet om at søge tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring

Virksomheder, som alene står for trykning, kuvertering, pakning og lign., falder uden for definitionen af postbefordring. Det samme gælder virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af postforsendelser.

Ansøgningsprocessen

En virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal ansøge herom og have tilladelse hertil fra Trafikstyrelsen.

Ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring finder du nedenfor.

Ved ansøgningen skal der udfyldes en række information om virksomheden og om de tegningsberettigede. Derudover skal der oplyses om de posttjenester, som virksomheden udbyder, herunder om der er tale om lokal eller landsdækkende postbefordring, samt vilkår for levering og anvendelse, takster, service og kvalitet, klageadgang til postvirksomheden, erstatningsbetingelser samt reklamations- og forældelsesregler.

Som del af behandlingen af ansøgningen vil styrelsen indhente nærmere oplysninger om postvirksomheden, postvirksomhedens ledelse og indehaver hos offentlige myndigheder, herunder om økonomiske og strafbare forhold.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du se ofte stillede spørgsmål om postbefordring.

At postbefordringen udøves ”erhvervsmæssigt” betyder, at postbefordringen sker mod betaling. En erhvervsdrivendes eller organisations egen interne dokumenthåndtering i form af indsamling og omdeling af egne adresserede eller uadresserede forsendelser falder således uden for tilladelsesordningen.

Det er en forudsætning for, at der er tale om postbefordring, at den udføres med en vis regelmæssighed. At en virksomhed indgår kontrakter om udførelse af enkeltstående transportopgaver vil således ikke i sig selv kræve tilladelse.

Ved postbefordring forstås i øvrigt erhvervsmæssig indsamling, sortering og/eller omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder befordring til og fra udlandet.

Virksomheder, der udfører visse dele af postbefordringen, eksempelvis foretager indsamling og sortering af post med henblik på indlevering til en anden postvirksomhed, eller står for sidste led i det samlede forløb, omdelingen, skal også have tilladelse til at udøve postbefordring. En postvirksomhed vil dog ofte varetage alle led i processen.

Virksomheder, der alene står for trykning, kuvertering, pakning o. lign., falder uden for definitionen på postbefordring. Det samme gælder virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af adresserede forsendelser.

Hvis en postvirksomhed som et led i postbefordringen benytter sig af selvstændige underleverandører, som på postvirksomhedens vegne f.eks. påtager sig at transportere og omdele forsendelserne, påhviler forpligtelserne og ansvaret i henhold til tilladelsen postvirksomheden som hovedentreprenør. Det betyder samtidig, at underleverandørerne ikke hver især skal have tilladelse.

Befordring fra ”dør til dør” som f.eks. kurértjeneste eller ”taxameter- kørsel” anses ikke for postbefordring. Befordring af gods (f.eks. pallegods) er ligeledes ikke postbefordring.

Virksomheder, der befordrer uadresserede forsendelser (reklamer o. lign.), skal ikke have tilladelse. Det samme gælder befordring af forsendelser, der vejer over 20 kg.

Ved adresserede forsendelser forstås adresserede breve, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg samt adresserede pakker på op til 20 kg.

En forsendelse er adresseret når: 

 • Navn og adresse på modtageren fremgår af selve forsendelsen 

 • Numre o.lign., der henviser til modtageradressen i en adressebog, afleveringsliste, fragtbrev o.lign. 

 • Fragtsedler og følgedokumenter, hvor modtageradressen fremgår

 • Streg- eller magnetkoder, der henviser til en bestemt modtager
   
 • Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre muligheder for adressering kan forekomme. En forsendelse anses også for adresseret i postlovens forstand, når den skal leveres til en bestemt modtagers adresse – eksempelvis en avis, der dagligt skal leveres til abonnentens adresse. 
 • Hvis en forsendelse lægges i et omslag eventuelt sammen med uadresserede forsendelser (reklamer mm.), er der fortsat tale om en adresseret forsendelse i postlovens forstand, hvis der til forsendelsen findes oplysninger om modtagerens navn og adresse andet sted end på forsendelsen, f.eks. på en omdelingsliste. Dette gælder også dagblade og magasiner mv. Det er således ikke et krav, at navn og adresse er påført direkte på forsendelsen.

Virksomheder, der befordrer uadresserede forsendelser (reklamer o. lign. ), skal således ikke have tilladelse.

For at der er tale om en pakke i postlovens forstand, skal der være tale om pakker, der er egnet eller emballeret til at kunne indgå i et normalt postalt netværk, der indebærer maskinel sortering etc. Afgrænsningen på 20 kg er desuden suppleret med minimums- og maksimumsmål, som er gældende inden for Verdenspostforeningen (UPU). Disse mål kan findes i artikel 17-204 og kan findes her.

Det afgørende for, om en adresseret pakke er omfattet af postloven, er således, om befordringen af pakken sker som led i indsamling, sortering eller omdeling af post, og om pakken vejer under 20 kg og falder indenfor de angivne minimums- og maksimumsmål. Er dette tilfældet, er der tale om en pakke i postlovens forstand, og befordring af den kræver en posttilladelse

Lovgivning

Trafikstyrelsen har udstedt bekendtgørelse nr. 1651.

 

Bekendtgørelse af postlov nr. 461 af 27. april 2023 og Lov nr. 1572 af 12. december 2023 Lov

om ændring af postloven, lov om Post Danmark A/S og lov om Det Centrale Personregister

(Rammer for den fremtidige postbefordring).

 

De væsentligste EU-regler om post er Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

 • 97/67/EF af 15. december om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester
 • 2002/39/EF af 10. juni (ændring af ovenstående direktiv)
 • 2008/6/EF om fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet
 • 2018/644/EU af 18. april om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

1651 af 12. december 2023

Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

1651 af 12/12/2023 bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedr. tilladelse til postbefordring, eller ønsker du at indsende yderligere oplysninger til brug for din sags behandling kan du skrive til Trafikstyrelsens særlige mailadresse vedrørende post: post@trafikstyrelsen.dk. Øvrige kontaktoplysninger kan du finde nedenfor, herunder oplysninger om hvad du gør, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hvis du har et sagsnummer, bedes du angive dette i emnefeltet i forbindelse med din henvendelse.

Kontakt Trafikstyrelsen

Se Trafikstyrelsens kontaktoplysninger.

Se mere

Senest opdateret 26-02-2024