Ansøg om tilladelse til postbefordring

 Kontakt os

Her kan du læse om, hvornår og hvordan du ansøger styrelsen om tilladelse til postbefordring.

Ansøgningsprocessen

Ved postlovens ikrafttræden den 1. januar 2011 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017) blev Post Danmarks eneret til befordring af breve op til 50 gram ophævet. Det vil sige, at andre virksomheder også kan tilbyde befordring af små breve.

Samtidigt etableredes som noget nyt en tilladelsesordning, hvor der hidtil blot har været et registreringssystem. Tilladelsesordningen skal være med til at sikre kvaliteten i postbefordringen.

En virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal ansøge herom og have tilladelse hertil fra Trafikstyrelsen.

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring

Ansøgningsskema til brug ved ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring finder du nedenfor. 

Hvornår kræves der tilladelse fra styrelsen?

I følgende situationer kræves tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig postbefordring: 

 •  Enhver erhvervsmæssig befordring af breve, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg (Dette gælder uanset, at der er tale om et kontraktforhold).
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af pakker på op til 20 kg fra erhvervsdrivende, når befordring ikke sker på baggrund af en individuel forhandlet kontrakt, men sker til styktakster i henhold til virksomhedens generelle forretningsbetingelser.
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af pakker på op til 20 kg fra private.
Breve o.lign. op til 2 kg Kræver tilladelse
Privat afsender til privat modtager Ja
Privat afsender til erhvervsmodtager Ja
Erhvervsafsender til privat modtager Ja
Erhvervsafsender til erhvervsmodtager Ja
Pakker op til 20 kg Kræver tilladelse
Privat afsender til privat modtager Ja
Privat afsender til erhvervsmodtager Ja
Erhvervsafsender til privat-eller erhvervsmodtager (uden individuel forhandlet kontrakt) Ja
Erhvervsafsender til privat- eller erhvervsmodtager (omfattet af individuel forhandlet kontrakt) Nej

Særligt om postbefordring af pakker

Postbefordring af pakker fra erhvervsafsendere til erhvervsmodtagere samt fra erhvervsafsendere til private, der sker på baggrund af en forudgående individuel kontrakt mellem erhvervsafsenderen og postvirksomheden, er ikke tilladelsespligtig postbefordring.

Det kræver derimod tilladelse, hvis virksomheden modtager pakker til befordring fra erhvervsafsendere, der indleverer en pakke til virksomhedens net (pakkeshop o.lign.) til befordring til styktakster i henhold til virksomhedens generelle forretningsbetingelser.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du se ofte stillede spørgsmål om postbefordring.

At postbefordringen udøves ”erhvervsmæssigt” betyder, at postbefordringen sker mod betaling. En erhvervsdrivendes eller organisations egen interne dokumenthåndtering i form af indsamling og omdeling af egne adresserede eller uadresserede forsendelser falder således uden for tilladelsesordningen.

Det er en forudsætning for, at der er tale om postbefordring, at den udføres med en vis regelmæssighed. At en virksomhed indgår kontrakter om udførelse af enkeltstående transportopgaver vil således ikke i sig selv kræve tilladelse.

Ved postbefordring forstås i øvrigt erhvervsmæssig indsamling, sortering og/eller omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder befordring til og fra udlandet.

Virksomheder, der udfører visse dele af postbefordringen, eksempelvis foretager indsamling og sortering af post med henblik på indlevering til en anden postvirksomhed, eller står for sidste led i det samlede forløb, omdelingen, skal også have tilladelse til at udøve postbefordring. En postvirksomhed vil dog ofte varetage alle led i processen.

Virksomheder, der alene står for trykning, kuvertering, pakning o. lign., falder uden for definitionen på postbefordring. Det samme gælder virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af adresserede forsendelser.

Hvis en postvirksomhed som et led i postbefordringen benytter sig af selvstændige underleverandører, som på postvirksomhedens vegne f.eks. påtager sig at transportere og omdele forsendelserne, påhviler forpligtelserne og ansvaret i henhold til tilladelsen postvirksomheden som hovedentreprenør. Det betyder samtidig, at underleverandørerne ikke hver især skal have tilladelse.

Befordring fra ”dør til dør” som f.eks. kurértjeneste eller ”taxameter- kørsel” anses ikke for postbefordring. Befordring af gods (f.eks. pallegods) er ligeledes ikke postbefordring.

Virksomheder, der befordrer uadresserede forsendelser (reklamer o. lign.), skal ikke have tilladelse. Det samme gælder befordring af forsendelser, der vejer over 20 kg. 

Ved adresserede forsendelser forstås adresserede breve, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg samt adresserede pakker på op til 20 kg.

En forsendelse er adresseret når: 

 • Navn og adresse på modtageren fremgår af selve forsendelsen 

 • Numre o.lign., der henviser til modtageradressen i en adressebog, afleveringsliste, fragtbrev o.lign. 

 • Fragtsedler og følgedokumenter, hvor modtageradressen fremgår

 • Streg- eller magnetkoder, der henviser til en bestemt modtager
   

Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre muligheder for adressering kan forekomme. En forsendelse anses også for adresseret i postlovens forstand, når den skal leveres til en bestemt modtagers adresse – eksempelvis en avis, der dagligt skal leveres til abonnentens adresse.

Virksomheder, der befordrer uadresserede forsendelser (reklamer o. lign. ), skal således ikke have tilladelse.

Lovgivning

Trafikstyrelsen har udstedt bekendtgørelse nr. 725 og nr. 727.

De væsentligste EU-regler om post er Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

 • 97/67/EF af 15. december om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester
 • 2002/39/EF af 10. juni (ændring af ovenstående direktiv)
 • 2008/6/EF om fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet
 • 2018/644/EU af 18. april om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester
Senest opdateret 29-01-2021