Data vedrørende bustrafik

Kontakt os

Trafikstyrelsen indsamler data om bustrafik, herunder også flex- og handicapkørsel.

Trafikselskabsdata

Trafikselskabernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik, nr. 1007 af 9. oktober 2006. På baggrund af de indberettede data udarbejder Trafikstyrelsen årligt en række rapporter om bl.a. følgende forhold:

  • Offentlig bustrafik
  • Forventede udbud for buskørsel
  • Busentreprenørforhold
  • Åben flextrafik
  • Lukket flextrafik

 

Offentlig bustrafik

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

De indberettede data vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel. (Disse indberettes særskilt).

Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem de af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Forventede udbud for buskørsel

På baggrund af trafikselskabernes indberetninger har styrelsen udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelserne er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

I opgørelsen angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Busentreprenørforhold

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Åben Flextrafik

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende åben flextrafik til Trafikstyrelsen.

De indberettede data omhandler den åbne flextrafik, som er kørsel, der er tilgængelig for alle, men ikke kører efter en fast ruteplan.

Herunder ses de nyeste rapporter på området.

Lukket Flextrafik

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende lukket flextrafik til Trafikstyrelsen.

De indberettede data omhandler den lukkede flextrafik, som er kørsel, der kun kan benyttes af passagerer, der er visiterede til den pågældende ordning. En af ordningerne i den lukkede flextrafik er individuel handicapkørsel, som udføres af Trafikselskaberne jf. Lov om trafikselskaber, § 11.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området.

Flextrafik

Trafikselskaberne i Danmark indberetter årligt data vedrørende trafikselskabernes Flextrafik til Trafikstyrelsen.

De indberettede data vedrører trafikselskabernes brug af forskellige typer af Flextrafik såsom åben flextrafik, handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsel og patientbefordring.

Kørslen omfatter trafikselskaberne FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik. Således udestår data for BAT og ø-kommunerne Fanø, Samsø og Ærø.

De indberettede data om handicapkørsel i flextrafikken er ekskl. medrejsende/ledsagere, ligesom bruttoomkostninger er ekskl. administrations- og driftsomkostninger. Disse er derimod inkluderet i Trafikstyrelsens rapporter om trafikselskabernes handicapkørsel, hvorfor der kan forekomme afvigelser imellem rapporterne. 

Senest opdateret 22-04-2024