Data vedrørende bustrafik

Senest opdateret 21-02-2023

Kontakt os

Trafikstyrelsen indsamler data om bustrafik, herunder også flex- og handicapkørsel.

Trafikselskabsdata

Trafikselskabernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik, nr. 1007 af 9. oktober 2006. På baggrund af de indberettede data udarbejder Trafikstyrelsen årligt en række rapporter om bl.a. følgende forhold:

  • Offentlig bustrafik ekskl. handicapkørsel
  • Forventet udbud af buskørsel
  • Busentreprenørforhold
  • Handicapkørsel
  • Flextrafik

 

Offentlig bustrafik

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

De indberettede data vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel. (Disse indberettes særskilt).

Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem de af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Forventede udbud for buskørsel

På baggrund af trafikselskabernes indberetninger har styrelsen udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelserne er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

I opgørelsen angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Statistik for busentreprenører

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Statistik om handicapkørsel

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafikstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.

Herunder ses de nyeste rapporter på området.

Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

 

Flextrafik

Trafikselskaberne i Danmark indberetter årligt data vedrørende trafikselskabernes Flextrafik til Trafikstyrelsen.

De indberettede data vedrører trafikselskabernes brug af forskellige typer af Flextrafik såsom åben flextrafik, handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsel og patientbefordring.

Kørslen omfatter trafikselskaberne FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik. Således udestår data for BAT og ø-kommunerne Fanø, Samsø og Ærø.

De indberettede data om handicapkørsel i flextrafikken er ekskl. medrejsende/ledsagere, ligesom bruttoomkostninger er ekskl. administrations- og driftsomkostninger. Disse er derimod inkluderet i Trafikstyrelsens rapporter om trafikselskabernes handicapkørsel, hvorfor der kan forekomme afvigelser imellem rapporterne.