Krav til udstilling af data til rejseplanlægning

Information om den danske implementering af EU-regler om udstilling af data til rejseplanlægning.

Nu skal al data relevant for rejseplanlægning standardiseres

I EU er det besluttet, at data relevant for rejseplanlægning med alle former for transport skal standardiseres og gøres åbent tilgængelige. For dig som operatør eller transportudbyder betyder det, at du skal levere data i et specifikt dataformat til Vejdirektoratets platform for datadeling, Dataudveksleren. På Dataudveksleren vil dine data være offentligt tilgængelige og vil frit kunne anvendes af andre i rejseplanlægningsværktøjer, så den rejsende kan få et samlet overblik over de mulige ruter og rejseformer. Dine data skal være tilgængelige senest den 1. december 2023.

Senest opdateret 21-02-2023

Vær en aktiv medspiller i den grønne omstilling

Ny EU-lovgivning kræver, at alle relevante data til rejseplanlægning skal gøres åbent tilgængelige i fælles europæiske datastandarder på et nationalt dataadgangspunkt. Formålet med dette er at give en enkel tilgang til data for det samlede transportnetværk i EU. Derved kan den rejsende få et samlet overblik over de mulige ruter og rejseformer, som kan øge incitamentet til at bruge alternative transportformer til bil.
Trafikstyrelsen er ansvarlig for at fastlægge hvordan EU-kravene om deling af data til rejseplanlægning implementeres i Danmark. Den enkelte operatør er forpligtet til at levere data og er ansvarlig overfor brugere af data ift. fejl eller mangler i data samt håndtering af eventuelle henvendelser om data.

Hvad kræver det af dig som operatør?

Som operatør, der udbyder transport efter en køreplan, skal du levere data om standsningssteder, linjer/ruter, køreplaner, kørestolstilgængelighed mm. Som udbyder af transport, der reserveres på forhånd eller ved rejsens start såsom taxi, delebiler og lejecykler, skal du levere data om opsamlingssteder og transportmidlets tilgængelighed. Der skal for alle transportformer yderligere leveres tilhørende opdateringer i realtid om afgangstider, disponibilitet og driftsstatus. Alle data skal leveres i fælles europæiske datastandarder.
Du er kun forpligtiget til at levere data, som allerede findes i et maskinlæsbart format, og du skal således ikke registrere eller indhente nye data som følge af EU-reglerne.

Få økonomisk tilskud

Det kan være en stor opgave at leve op til de nye datakrav. For mange operatørers vedkommende vil det derfor også være nødvendigt at hente ekstern assistance. Det er muligt at søge økonomisk tilskud til de engangsomkostninger, der vil være forbundet med udstillingen af data i de krævede datastandarder. Tilskud kan søges fra en pulje til dataleverandører på 0,5 mio. kr. med ansøgningsfrist den 15. november 2022. Læs mere om puljen her.

 

Information målrettet færge- og fjernbusoperatører

Nedenfor kan du få nærmere information om de krav, der stilles til operatører af fjernbusser og færger om udstilling af køre- og sejlplaner samt relaterede data (herefter kaldet køreplansdata).

De krav, der stilles til opdaterede afgangstider og driftsstatus i realtid, beskrives endnu ikke her. Nærmere information om dette vil blive tilgængelig her på siden i første halvdel af 2023.

Få et samlet overblik over kravene til din data

Vi har samlet kravene til den data, du skal udstille i publikationen nedenfor. Du kan også finde mere information om kravene i vores "oftest stillede spørgsmål" længere nede på siden.

Hent pjece til fjernbusoperatører 

Hent pjece til færgeoperatører

 

Oftest stillede spørgsmål

Krav til operatøren

Fjernbus- og færgeoperatører skal udstille køreplansdata, som allerede findes i et maskinlæsbart format. Der er følgende krav til operatøren:

 • Køreplansdata gældende for mindst 60 dage frem skal udstilles.
 • Metadata, som beskriver indholdet i de udstillede data, skal oprettes på Dataudveksleren (for nærmere information se Vejledning til oprettelse af datasæt på Dataudveksleren, som findes nedenfor under Læs mere).
 • Data og metadata skal udstilles senest den 1. december 2023.
 • Når data første gang publiceres på Dataudveksleren, skal der fremsendes en erklæring om efterlevelse til Trafikstyrelsen. Skabelonen, som findes nedenfor under Læs mere, skal anvendes.

Når data er udstillet på Dataudveksleren skal operatøren herefter efterleve disse krav:

 • Ved ændringer skal data opdateres rettidigt.
 • Unøjagtigheder i data, som operatøren har opdaget, eller som en bruger eller slutbruger har meddelt til operatøren, skal rettidigt korrigeres.
 • Metadata skal være opdaterede og komplette.
 • Den fremsendte erklæring til Trafikstyrelsen skal være fyldestgørende. Hvis der udstilles nye data eller der foretages væsentlige ændringer til de data der udstilles, skal der fremsendes en ny erklæring.
 • Operatøren er ansvarlig for at håndtere eventuelle henvendelser om data, f.eks. fra udviklere af apps til rejseplanlægning eller slutbrugere på disse løsninger.

Køreplansdata

De data du som fjernbus- eller færgeoperatør skal levere, skal kunne anvendes til at planlægge en rejse. Bemærk, at du kun er forpligtet til at levere data, du allerede har tilgængelige i et maskinlæsbart format, som f.eks. et regneark, XML, JSON, mv. Kontakt os for en afklaring, hvis du er i tvivl om dette.

Der stilles krav om, at følgende data skal gøres tilgængelige:

 • Operatør (navn, kontaktoplysninger)
 • Driftskalender (specificering af dagstyper)
 • Stoppesteder og færgelejer (navn og koordinater)
 • Linjer/ruter (navn og transportmiddel)
 • Køreplaner (afgangs- og ankomsttider)
 • Transportmidlet tilgængelighed (kørestolstilgængelighed)

Data skal være gældende for mindst 60 dage frem. Der kan med fordel leveres data med lang gyldighed, så der ikke er behov for hyppige opdateringer.

Rejsekort & Rejseplan har implementeret et NeTEx-eksportmodul, som genererer de krævede standardiserede data, og på vegne af deres ejerkreds leverer data til Dataudveksleren. Ved tilslutning til Rejseplanen kan der indgås aftale om, at Rejsekort & Rejseplan også leverer dine data i det rigtige format.

Udstilling af data

Dine køreplansdata skal udstilles på Dataudveksleren og derved gøres åbent tilgængelige.

Du udstiller dine køreplansdata ved at oprette et nyt datasæt, hvor du angiver metadata og uploader filen. I Vejledning til oprettelse af datasæt på Dataudveksleren, som findes nedenfor, kan du læse mere om oprettelse af datasæt på Dataudveksleren, og her fremgår mere detaljerede krav til metadata og dit ansvar som dataejer.

På Dataudveksleren har alle fri adgang til at oprette en konto, som giver adgang til at hente eller abonnere på de udstillede data. Der stilles krav om, at køreplansdata fra Dataudveksleren videreanvendes på en neutral måde og uden forskelsbehandling eller partiskhed. Yderligere skal der ved videreanvendelse angives kilde til data samt dato og tidspunkt for den seneste opdatering af de anvendte data.

Har du brug for yderligere information?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på eudata@trafikstyrelsen.dk.

Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at blive tilsluttet Rejseplanen og dermed Dataudveksleren, så skal du skrive til mail@rejseplanen.dk.

Hvis du oplever tekniske problemer på Dataudveksleren, kan du kontakte Vejdirektoratet på vd@vd.dk. Indsæt "Spørgsmål angående Dataudveksleren" som emne.

EU-logo Medfinanseret af den Europæiske Unions Connecting Europa-facilitet