Krav til udstilling af data til rejseplanlægning

Information om den danske implementering af EU-regler om udstilling af data til rejseplanlægning.

Data relevant for rejseplanlægning skal standardiseres

I EU er det besluttet, at data relevant for rejseplanlægning med alle former for transport skal standardiseres og gøres åbent tilgængelige. Det betyder, at data om alle mobilitetsformer og den tilhørende infrastruktur skal leveres i specifikke dataformater til den nationale platform for deling af mobilitetsdata, Dataudveksleren. På Dataudveksleren vil data være offentligt tilgængelige og vil frit kunne anvendes i rejseplanlægningsværktøjer, så den rejsende kan få et samlet overblik over de mulige ruter og rejseformer.

Vær en aktiv medspiller i den grønne omstilling

EU-lovgivning kræver, at alle relevante data til rejseplanlægning skal gøres åbent tilgængelige i fælles europæiske datastandarder på et nationalt dataadgangspunkt. Formålet med dette er at give en enkel tilgang til data for det samlede transportnetværk i EU. Derved kan den rejsende få et samlet overblik over de mulige ruter og rejseformer, som kan øge incitamentet til at bruge alternative transportformer til bil og fly. Trafikstyrelsen er ansvarlig for at fastlægge hvordan EU-kravene om deling af data til rejseplanlægning implementeres i Danmark. Den enkelte operatør, mobilitetsudbyder eller forvalter af infrastruktur er forpligtet til at levere data og er ansvarlig overfor brugere af data ift. fejl eller mangler i data samt håndtering af eventuelle henvendelser om data.

Hvad kræver det af dig som operatør eller mobilitetsudbyder?

Som operatør, der udbyder transport efter en køreplan, skal du levere data om standsningssteder, linjer/ruter, køreplaner, kørestolstilgængelighed mm. Som udbyder af behovsstyret transport såsom taxi, delebiler og lejecykler, skal du levere information om hvor der kan rejses fra og til. Der skal for alle transportformer yderligere leveres tilhørende opdateringer i realtid om afgangstider, disponibilitet og driftsstatus. Alle data skal leveres i fælles europæiske datastandarder (eller formater, der er fuldt kompatible).

Du er kun forpligtiget til at levere data, som allerede findes i et maskinlæsbart format, og du skal således ikke registrere eller indhente nye data som følge af EU-reglerne.

Få økonomisk tilskud

Det kan være en stor opgave at leve op til de nye datakrav. For mange operatører og mobilitetsudbyderes vedkommende vil det derfor også være nødvendigt at hente ekstern assistance. Det er muligt at søge økonomisk tilskud til de engangsomkostninger, der vil være forbundet med udstillingen af data i de krævede datastandarder. Tilskud kan løbende søges fra en pulje til dataleverandører. Læs mere om puljen her.

Oftest stillede spørgsmål

Hvem stilles der krav til?

Alle udbydere af:

 • Offentlig kollektiv trafik som tog, bus, metro mm.
 • Fjernbus, færgefart og luftfart
 • Delemobilitet med bil, cykel, løbehjul mm.
 • Udlejning af bil, cykel, løbehjul mm.
 • Anden biltransport som taxi, delebilsordninger og samkørsel
 • Shuttlebus og -færge.

Alle ejere eller forvaltere af:

 • Veje, cykelstier, fortove og øvrige stisystemer
 • Togstationer, rutebilsstationer, lufthavne og andre steder med faciliteter (f.eks. toilet eller billetautomat), hvor der er adgang til en eller flere mobilitetsformer.

Udstilling af data

Dine data skal udstilles på Dataudveksleren og derved gøres åbent tilgængelige.

Du udstiller dine data ved at oprette et nyt datasæt, hvor du angiver metadata og uploader filen eller angiver en reference til filen. Nedenfor kan der findes nærmere teknisk information for forskellige typer af data og herunder vejledning til oprettelse af datasæt på Dataudveksleren.  I vejledningen kan du læse mere om hvordan datasæt oprettes på Dataudveksleren, og her fremgår mere detaljerede krav til metadata og dit ansvar som dataejer.

På Dataudveksleren har alle fri adgang til at oprette en konto, som giver adgang til at hente eller abonnere på de udstillede data. Der stilles krav om, at data fra Dataudveksleren videreanvendes på en neutral måde og uden forskelsbehandling eller partiskhed. Yderligere skal der ved videreanvendelse angives kilde til data samt dato og tidspunkt for den seneste opdatering af de anvendte data.

Krav til operatøren og mobilitetsudbyderen

Operatører og mobilitetsudbydere skal udstille data til rejseplanlægning, som allerede findes i et maskinlæsbart format. Der er følgende krav:

 • Data gældende for mindst 60 dage frem skal udstilles.
 • Metadata, som beskriver indholdet i de udstillede data, skal oprettes på Dataudveksleren (vejledninger til oprettelse af datasæt på Dataudveksleren for forskellige typer af data kan findes nedenfor under den tekniske information).

Når data er udstillet på Dataudveksleren skal operatøren og mobilitetsudbyderen herefter efterleve disse krav:

 • Ved ændringer skal data opdateres rettidigt.
 • Unøjagtigheder i data, som operatøren eller mobilitetsudbyderen har opdaget, eller som en bruger eller slutbruger har meddelt, skal rettidigt korrigeres.
 • Metadata skal være opdaterede og komplette. Mindst hvert halve år skal metadata ajourføres, og man vil modtage en påmindelse om dette på e-mail. 
 • Operatøren og mobilitetsudbyderen er ansvarlig for at håndtere eventuelle henvendelser om data, f.eks. fra udviklere af apps til rejseplanlægning eller slutbrugere på disse løsninger.

Har du brug for yderligere information?

Nedenfor er der nærmere information for fjernbus- og færgeoperatører, udbydere af behovsstyret transport samt kommuner.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på eudata@trafikstyrelsen.dk.

Hvis du oplever tekniske problemer på Dataudveksleren, kan du kontakte Vejdirektoratet på vd@vd.dk. Indsæt "Spørgsmål angående Dataudveksleren" som emne.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1926 af 31. maj 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU angående tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester

31-05-2017

EU-lovgivning om deling af standardiserede data til rejseplanlægning (Retsakt A)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/490 af 29. november 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1926 af 31. maj 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU angående tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester

29-11-2023

Ændring til EU-lovgivning om deling af standardiserede data til rejseplanlægning (Retsakt A)

Køreplansdata for fjernbus- og færgeoperatører

De data du som fjernbus- eller færgeoperatør skal levere, skal kunne anvendes til at planlægge en rejse. Bemærk, at du kun er forpligtet til at levere data, du allerede har tilgængelige i et maskinlæsbart format, som f.eks. et regneark, XML, JSON, mv. (Kontakt os for en afklaring, hvis du er i tvivl om dette.)

Der stilles krav om, at følgende data gøres tilgængelige i datastandarden NeTEx:

 • Operatør (navn, kontaktoplysninger)
 • Driftskalender (specificering af dagstyper)
 • Stoppesteder og færgelejer (navn og koordinater)
 • Linjer/ruter (navn og transportmiddel)
 • Køreplaner/sejlplaner (afgangs- og ankomsttider)
 • Transportmidlet tilgængelighed (kørestolstilgængelighed).

Data skal være gældende for mindst 60 dage frem. Der kan med fordel leveres data med lang gyldighed, så der ikke er behov for hyppige opdateringer.

Det kan være en fordel at blive tilsluttet Rejsekort & Rejseplan, da de har implementeret et NeTEx-eksportmodul, som genererer de krævede standardiserede data, og på vegne af deres ejerkreds leverer data til Dataudveksleren. Ved tilslutning til Rejseplanen kan der indgås aftale om, at Rejsekort & Rejseplan også leverer dine data i det rigtige format. Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at blive tilsluttet Rejseplanen og dermed Dataudveksleren, kan du kontakte Rejsekort & Rejseplan for nærmere information her.

I december 2023 blev der vedtaget nye datakrav, og følgende data skal derved gøres tilgængelige de kommende år:

 • Yderligere oplysninger om transportmidlet (december 2024)
 • For fjernbusruter over 250 km og alle færgeruter skal leveres historiske data om aflysninger og forsinkelser på over 2 timer for fjernbusruter og 1½ time for færgeruter (december 2025)
 • Opdaterede afgangstider og driftsstatus i realtid (december 2028)
 • Takster samt tilhørende vilkår og betingelser (december 2028).

Trafikstyrelsen vil udarbejde nærmere information om dette.

 

Teknisk information om datastandarter mm. for fjernbus- og færgeoperatører

 

Data om behovsstyret transport

Med behovsstyret transport menes:

 • Delemobilitet med bil, cykel, løbehjul mm.
 • Udlejning af bil, cykel, løbehjul mm.
 • Anden biltransport som taxi, delebilsordninger og samkørsel.

De data du skal levere, skal kunne anvendes til at planlægge en rejse. Der stilles krav om, at følgende data skal gøres tilgængelige som XML-filer i EU-datastandarden NeTEx (eller i et andet format, der er fuldt kompatibelt, f.eks. GBFS):

 • Operatør (navn, kontaktoplysninger)
 • Transportmiddel (type, evt. krav til fører)
 • Information om hvor der kan rejses fra og til (ruter, opsamlingssteder, område der opereres i eller lignende)
 • Mulige afrejsetidspunkter, hvis relevant
 • Link til app eller hjemmeside med yderligere information.

Data skal opdateres, når der er ændringer til disse, og skal så vidt muligt være gældende for mindst 60 dage frem.

 I december 2023 blev der vedtaget nye datakrav, og følgende data skal derved gøres tilgængelige senest fra december 2028:

 • Disponibilitet og placering af transportmidlerne
 • Takster samt tilhørende vilkår og betingelser.

 

Teknisk information om datastandarder mm. for behovsstyret transport

Der er begrænset information om hvordan datastandarden NeTEx anvendes for de behovsstyrede transportformer, og Trafikstyrelsen samarbejder med de øvrige EU-lande med henblik på at få fastlagt en fælles praksis. 

Nedenfor findes link til information om datastandarderne og nogle fileksempler, der kan tages udgangspunkt i.

 

Data om kommunal infrastruktur

Den kommunale infrastruktur er både omfattet af EU-krav, som hhv. Trafikstyrelsen (multimodal rejseinformation) og Vejdirektoratet (tidstro trafikinformation) er ansvarlig for at implementere i Danmark. Vejdirektoratet har samlet information om dette her.

Trafikstyrelsen er ansvarlig for at fastlægge, hvordan følgende data skal gøres tilgængelige som XML-filer i EU-datastandarderne INSPIRE, DATEX II, NeTEx eller SIRI:

 • Vejnet, herunder bus/taxi-baner (hurtigst muligt)
 • Cykelstinet, herunder antal spor, eget tracé, overflade og restriktioner (hurtigst muligt)
 • Fortovsnet inkl. tilgængelighedsfaciliteter (hurtigst muligt)
 • Takster for parkering og betalingsinformation (hurtigst muligt)
 • Forstyrrelser på vej- og stinet som afspærring, ensretning og årsag (december 2028)
 • Lokation af parkeringspladser (december 2025)
 • Antal frie parkeringspladser (december 2028).

Man er kun forpligtet til at levere data, der allerede er tilgængelige i et maskinlæsbart format.

Der er overlap med datakravene i retsakt B, og det kan derfor være en fordel at medtænke disse krav fra start.

 

Teknisk information om datastandarder mm. for kommunal infrastruktur

Vi forventer at udarbejde teknisk information i løbet af 2024. Kontakt os gerne, hvis du har ønsker til dette.

EU-logo Medfinanseret af den Europæiske Unions Connecting Europa-facilitet
Senest opdateret 27-02-2024