For piloter, kabinepersonale samt flyveledere

Vejledning og information til piloter, kabinepersonale og flyveledere vedrørende helbredscertifikater, deres gyldighed, ansøgningsprocedurer, ansøgningsskemaer og detaljer om de processer, der er involveret i tilfælde af sygdom.

Ansøgning om helbredsgodkendelse

Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du bliver helbredsgodkendt indenfor luftfart.

Ansøgere til Medical Certificate (helbredsgodkendelse) skal udfylde ansøgning om helbredsmæssig godkendelse ("Application for Medical Certificate") Class 1, Class 2, Class 3 eller LAPL.  Det gælder ligeledes for ansøgere til Medical Report (helbredsattest) til Cabin Crew.

De forskellige klasser:

 • Medical Certificate Class 1 udstedes til erhvervsmæssigt pilotcertifikat (CPL), et pilotcertifikat til luftfartøjer med flere besætningsmedlemmer (MPL) eller et pilotcertifikat til rutefly (ATPL). Førstegangsundersøgelsen skal foretages på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC). Efterfølgende fornyelser og forlængelser kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).
 • Medical Certificate Class 2 udstedes til privatpilotcertifikat (PPL), pilotcertifikat til svæveflyvemaskiner (SPL) eller pilotcertifikat til balloner (BPL). Dette gælder tillige for SPL- og BPL-certifikater, der beskæftiger sig med erhvervsmæssig svæveflyvning eller ballonflyvning. Førstegangsundersøgelsen samt forlængelse og fornyelse kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).
 • Medical Certificate Class 3 udstedes til flyveledere og flyvelederelever. Førstegangsundersøgelsen skal foretages på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC). Efterfølgende fornyelser og forlængelser kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).
 • Medical Certificate LAPL udstedes til piloter, der flyver lette luftfartøjer. Førstegangsundersøgelsen samt forlængelse og fornyelse kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).
 • Medical Report Cabin Crew (CC) udstedes til kabinepersonale. Førstegangsundersøgelsen samt forlængelse og fornyelse kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).

Forlængelse/fornyelse af helbredsgodkendelse

For at opretholde helbredscertifikats gyldighed skal certifikatholdere løbende have foretaget rutinemæssige helbredsundersøgelser afhængigt af klasse og helbredsgodkendelsens løbetid.

Når den rutinemæssige helbredsundersøgelse er foretaget, træffer flyvelægen (AME) eller det flyvemedicinske center (AeMC) afgørelse om, hvorvidt certifikatholderens helbred forsat er egnet til flyvning (fit), eller om der er tilstødt nogle helbredsmæssige forhold, som medfører en vurdering som uegnet (unfit).

I de tilfælde, hvor flyvelægen eller det flyvemedicinske center træffer afgørelse om ”unfit”, har certifikatindehaveren mulighed for at klage over afgørelsen til Trafikstyrelsen.

I nogle tilfælde skal sagen henvises til Trafikstyrelsen, som skal træffe afgørelse i sagen. Dette vil som oftest være i sager, hvor en indehaver af en Class 1-helbredsgodkendelse får specifikke helbredsmæssige problemer, herunder fx kræft eller hjerteproblemer.

Er der derimod tale om en indehaver af en Class 2-helbredsgodkendelse, som får tilsvarende specifikke helbredsmæssige problemer, vil det som udgangspunkt være flyvelægen eller det flyvemedicinske center, som skal træffe afgørelse i sagen, dog under vejledning af Trafikstyrelsen.

Hvis det vurderes, at der er behov for supplerende undersøgelser, for at kunne vurdere en ansøgers helbredsmæssige egnethed, kan flyvelægen, det flyvemedicinske center eller Trafikstyrelsen anmode herom.

I de tilfælde, hvor en ansøger ikke fuldt ud opfylder kravene til helbredsmæssig egnethed til den relevante helbredsgodkendelsesklasse, kan flyvelægen, det flyvemedicinske center eller Trafikstyrelsen pålægge ansøgerens helbredsgodkendelse de nødvendige begrænsninger.

Hvis de helbredsmæssige problemer, som en ansøger måtte have, anses for at bringe den sikre udøvelse af det relevante certifikats rettigheder i fare, kan ansøgningen underkendes, og der vil herefter ikke kunne udstedes en helbredsgodkendelse.

Helbredsgodkendelsernes gyldighed

Her finder du detaljeret information om gyldigheden af helbredscertifikatet for de forskellige klasser. 

Gyldighedsperioden for en helbredsgodkendelse skal beregnes fra datoen for den flyvemedicinske undersøgelse ved første udstedelse og fornyelse. Ved forlængelse beregnes gyldighedsperioden fra udløbsdatoen for den tidligere helbredsgodkendelse, såfremt undersøgelsen er foretaget indenfor 45 dage før udløb. Hvis ikke beregnes gyldigheden fra undersøgelsesdatoen.

Class 1-helbredsgodkendelse er gyldig i 12 måneder.

Denne gyldighedsperiode nedsættes til 6 måneder, når indehaveren:

 • er fyldt 60 år.

 • beskæftiger sig med erhvervsmæssig passagerbefordring i lufttransportoperationer med én pilot og er fyldt 40 år.

Class 2-helbredsgodkendelser (i Danmark defineret som privat pilotcertifikat (PPL), svæveflyvere (SPL), ballonflyvere (BPL) og AFIS-operatører) er gyldige i:

 • ​60 måneder indtil indehaveren fylder 40 år. Udstedes helbredsgodkendelse før det fyldte 40. år, skal helbredsgodkendelsen ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 42 år.

 • 24 måneder for indehavere af en godkendelse mellem 40 og 50 år. En helbredsgodkendelse, der udstedes inden det fyldte 50. år, skal ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 51 år.

 • 12 måneder for indehavere af en godkendelse på over 50 år.

Class 3-helbredsgodkendelser (flyveledere/flyvelederelever) er gyldig i en periode på:

 • 24 måneder.

 • 12 måneder for indehavere af en godkendelse, som er fyldt 40 år. En helbredsgodkendelse der udstedes inden det fyldte 40. år, skal ophøre med at være gyldig, når indehaveren fylder 41 år.

LAPL-helbredsgodkendelser (lette luftfartøjer) er gyldige i en periode på:

 • 60 måneder indtil indehaveren af godkendelsen fylder 40 år. Udstedes helbredsgodkendelse før det fyldte 40. år, skal helbredsgodkendelsen ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 42 år.

 • 24 måneder for indehavere af en godkendelse på over 40 år.

CC-helbredsattest (kabinepersonale) skal være gyldige i en periode på:

 • Maksimalt 60 måneder.

Oversigt over helbredsgodkendelsernes gyldighedsperiode

Hvem kan foretage en helbredsundersøgelse

Ved førstegangs udstedelse, forlængelse eller fornyelse af ens helbredsgodkendelse kan man selv vælge, hvilken autoriseret flyvelæge der skal udføre den flyvemedicinske undersøgelse. Flyvelæge skal dog være godkendt til at udføre undersøgelse af den pågældende klasse. Helbredsundersøgelsen i forbindelse med førstegangsudstedelse af en Class 1-helbredsgodkendelse foretages ved et flyvemedicinsk center.

Helbredsundersøgelsen kan foretages af Trafikstyrelsen-autoriserede flyvelæger eller af udenlandske flyvelæger, der er autoriseret af andet EASA-land. 

Find en flyvelæge

Ansøgning om transfer af helbredsgodkendelse

Her kan du finde information i forbindelse med ansøgning om tranfer af helbredsgodkendelse til de danske myndigheder. 

Når du skal ansøge om tranfer til Danmark af din helbredsgodkendelse (Medical Certificate, MC), skal du udfylde skemaet ("Application for the transfer of medical records"). Skemaet indsendes til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
Tlf..: +45 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

 

Senest opdateret 03-11-2023