Fugle og vildt

Kontakt os

Trafikstyrelsen er myndighed for flyvesikkerhedsmæssige forhold for fugle og vildt i dansk luftfart. I løbet af et kalenderår er der typisk 200-300 rapporterede sammenstød med fly og fugle/vildt ved danske lufthavne.

Lovgivning

Det europæiske luftfartsagentur under EU, EASA, har i 2014 inkluderet lufthavne i en fælleseuropæisk regulering under forordning (EU) 139/2014. Forordningen indeholder bl.a. krav til myndigheder og operatører (dvs. f.eks. lufthavne), samt acceptable metoder til overholdelse af kravene og vejledninger herom. 

I Danmark er de større lufthavne omfattet af forordning (EU) 139/2014. Det drejer sig om følgende: København, Billund, Aalborg, Aarhus, Bornholm, Sønderborg, Esbjerg og Roskilde.
Trafikstyrelsen fører tilsyn med at lufthavnene overholder forordning 139/2014.

Færøerne og Grønland står udenfor EU. Derfor gælder den hidtidige regulering, Bestemmelse om Civil Luftfart, BL 3-16, fortsat for de nordatlantiske lufthavne i rigsfællesskabet. I Grønland er det Kangerlussuaq, Nuuk, Quaanaaq, Aasiaat, Constable Pynt, Kulusuk, Maniitsoq, Paamiut, Uummannaq, Sisimiut, Ilulissat, Narsarsuaq og Upernavik, og på Færøerne er det Vagar.

Indberetning af hændelser med fugle/vildt

EU-lovgivningen foreskriver, at sammenstød mellem flyvemaskiner og fugle/vildt skal indberettes til Trafikstyrelsen. Både lufthavne, piloter og flyvekontroltjeneste skal indberette sådanne hændelser, hvis de har kendskab til dem. Indberetningerne anvendes i en løbende statistik over hændelser for de enkelte lufthavne, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, bl.a. til at afgøre, hvor der bør sættes ind.

Gå til siden for indberetning af hændelser

Dansk Fuglekollisionskomité

Trafikstyrelsen har sammen med den danske luftfartsbranche etableret Dansk Fuglekollisionskomité. Det er et forum for udveksling af erfaringer med deltagelse af myndigheder, lufthavne, luftfartsselskaber og rådgivere med viden om fugle. Der afholdes to årlige møder, og på møderne drøftes bl.a. konkrete hændelser, statistik, forebyggende arbejde og lovgivningen på området.

Fuglekollisionskomitéen har desuden gennemført projekter med udarbejdelser af tekniske rapporter og vejledninger om vurdering af naturområder og andre anlæg, der kan tiltrække fugle.

Gæs

Gæs udgør en særlig udfordring for luftfarten. Gæs er store fugle, der ofte forekommer i større flokke. De kan derfor udgøre en risiko for luftfarten, hvis de forekommer på og nær ved lufthavne.

De fleste gåsebestande, der forekommer i Nordvesteuropa og Danmark, har gennem de seneste årtier været i kraftig fremgang, og antallet af trækkende, rastende og overvintrende gæs i Danmark er steget markant. Således er ynglebestanden af grågås steget, og bramgås har etableret sig som en ynglefugl i kraftig fremgang.

Det stigende antal gæs og en stigning i registrerede kollisioner mellem fugle og fly med gæs har resulteret i et øget fokus på forekomst og forvaltning af gæs inden for lufthavnenes sikkerhedszoner på 13 km.

Trafikstyrelsen har sammen med Naturstyrelsen og Københavns Lufthavne A/S valgt at støtte udarbejdelsen af et opdateret overblik over status og bestandsudvikling hos de gåsearter, der forekommer i Danmark. Et sådant overblik kan forhåbentlig danne grundlag for en national strategi for at reducere risikoen for sammenstød mellem gæs og fly. Århus Universitet DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, har på denne baggrund udarbejdet denne rapport.

Internationalt samarbejde

Den internationale luftfartsorganisation under FN, ICAO, har publiceret bestemmelser om fugle/vildt i deres regulering af flyvepladser, Annex 14.

ICAO har desuden publiceret en Airport Services Manual om ”Bird control and reduction”. Manualen er en vejledning i, hvordan myndigheder, lufthavne og andre interessenter kan gribe forebyggelsen mod sammenstød med luftfartøjer og fugle/vildt, "bird strikes", an. Vejledningen er revideret i 2020.

Vejledninger

Der er over en årrække publiceret en række vejledninger om fugle/vildt- og luftfartsrelaterede emner.

Senest opdateret 19-01-2022