Tilsyn med postvirksomheder

Her kan du finde en uddybning af, hvad Trafikstyrelsens tilsyn med postvirksomheder indebærer.

Nye regler på postområdet pr. 1. januar 2024

Den 1. januar 2024 træder en ny postlov i kraft. Den nye postlov er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået den 27. juni 2023.

Med loven ophæves befordringspligten for pakker og breve mv. Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost mv.

Trafikstyrelsen vil overvåge postmarkedet for at sikre, at markedet leverer landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost mv. 

Nærmere om Trafikstyrelsens markedsovervågning

Trafikstyrelsen vil løbende føre kontrol med, at markedet er velfungerende, og leverer tjenester i overensstemmelse med internationale forpligtelser på området. Det vil ske ved at vi med jævne mellemrum gennemfører undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om markedet fortsat leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.

I 2024 vil vi gennemføre undersøgelsen månedsvist. Undersøgelsernes nærmere indhold kan variere fra måned til måned og vil afspejle og blive baseret på den viden og de erfaringer om markedsudviklingen, som styrelsen opnår gennem sit tilsyn. Undersøgelserne vil bl.a. bestå af dialog med og indsamling og vurdering af data fra de postvirksomheder, der er meddelt tilladelse til landsdækkende postvirksomhed.

Hvis vi fx oplever udfordringer med leveringen af post i et begrænset område, vil markedsovervågningen fx særligt kunne koncentrere sig om postleveringen i dette område. Skulle en sådan situation opstå, vil vi indlede dialog med postvirksomhederne for at søge at afhjælpe leveringsproblemerne hurtigst muligt.

I 2024 vil vi foranledige, at der minimum 1 gang årligt gennemføres kvalitetsmåling på baggrund af EU’s kvalitetsstandarder. Som tilfældet er i dag, vil denne måling blive foretaget på brevområdet. Herved opnås sikkerhed for, at resultatet af målingen er sammenlignelig med tilsvarende målinger, herunder med andre lande i EU.

Vi vil ligeledes føre tilsyn med, at postvirksomhederne lever op til de vilkår, der gælder i deres tilladelse til at drive postvirksomhed.

Vi vil herudover løbende kunne følge med i udviklingen via indgivne henvendelser og klager, som modtages fra borgere og virksomheder om eventuelle udfordringer med leveringen i et område.

Hvis vi oplever større leveringsudfordringer, vil vi kunne benytte de muligheder for indgreb, som er i postloven, herunder tilbagekaldelse af tilladelsen til at drive landsdækkende postvirksomhed.

Klageinstans

Trafikstyrelsen behandler klager over postvirksomheder med posttilladelse. Du kan læse mere om muligheden for at klage over en postvirksomhed her.

 

Postvirksomheder med posttilladelse

Gå til liste over postvirksomheder med posttilladelse

 

Senest opdateret 01-01-2024