Tilsyn med postvirksomheder

Her kan du finde en uddybning af, hvad Trafikstyrelsens tilsyn med postvirksomheder indebærer.

Individuel tilladelse til Post Danmark

I henhold til Postloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017 udpeges Post Danmark A/S (i det følgende "Post Dan­mark") til befordringspligtig postvirksomhed og gives en individuel tilladelse til at udøve postbefordring og pålægges at udføre landsdækkende befordring af visse forsendelser (befordringspligt). Varetagelsen af Post Danmarks be­fordringspligt kan også ske via helejede datterselskaber.

Post Danmark er forpligtet til at sikre postbefordring på dansk område af følgende indenlandske forsendelser og forsendelser fra udlandet, Færøerne og Grønland til adressater i Danmark samt forsendelser til udlandet, Færø­erne og Grønland:

 1. Adresserede breve på op til 2 kg.
 2. Adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer, på op til 2 kg.
 3. Adresserede pakker på op til 20 kg, herunder en pakketjeneste henholdsvis med og uden omdeling. 

Befordringspligten omfatter indsamling ved blandt andet postkasser og postbetjeningssteder, sortering, transport og omdeling af forsendelserne.

Befordringspligten for forsendelser til og fra udlandet, Færøerne og Grøn­land er reguleret af Verdenspostkonventionen med tilhørende bestemmelser (reglerne i UPU).

Post Danmark skal derudover tilbyde befordring af forkyndelsesbreve i ind­landet i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

Befordringspligten omfatter ikke adresserede pakker, der befordres af Post Danmark i henhold til en kontrakt med en erhvervsaf­sender. Ved en erhvervsafsender forstås en afsender, der ikke er en privatperson. En privatperson er en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Kvalitetskontrol

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at Post Danmark lever op til de service- og kvalitetsmål for breve, økonomibreve, pakker, dagblade og øvrige blade, der er fastsat i den individuelle tilladelse til Post Danmark.

 

Servicekrav

Post Danmark skal omdele adresserede forsendelser alle hverdage (mandag til fredag). Breve skal være omdelt 5 hverdage efter indleveringen. Post Danmark er ikke forpligtet til at omdele breve på lørdage, søndage, helligdage og mellemdage. Mellemdage er enkelthverdage, som Post Danmark årligt kan ansøge om at undlade omdeling på, og som godkendes af Trafikstyrelsen. Derudover er det angivet i Post Danmark individuelle tilladelse jf. ovenfor, at de kan undlade omdeling på grundlovsdag og juleaftensdag.

I nedenstående tabel vises eksempler på beregning af seneste omdelingsdag som resultat af ovenstående:

Indleveringsdag Seneste omdelingsdag Bemærkninger
Mandag  7 dage senere Ingen omdeling på lørdag og søndage
Onsdag inden Skærtorsdag 12 dage senere Ingen omdeling på helligdagene skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag samt to lørdage og to søndage i perioden.
Torsdag d. 20 december 2018 14 dage senere (torsdag d. 3 januar 2019) Ingen omdeling på helligdagene 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag samt juleaftensdag og to lørdage og søndage i perioden. Post Danmark har desuden fået godkendt en mellemdag d. 31 december 2018.


Post Danmark fastsætter selv servicekravet for erhvervsbreve, dagblade og øvrige blade. For pakker er servicekravet dag-til-dag befordring mandag til fredag.

Kvalitetskrav

Kvalitetskravet for breve og pakker er, at 93 % af disse skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Med andre ord betyder det, at højst 7 ud af 100 breve må omdeles senere end 5 dage efter indlevering. Ligeledes betyder det, at højst 7 ud af 100 pakker må omdeles senere end 1 dag efter indlevering.

For at kontrollere, om Post Danmark opfylder servicekravet, modtager styrelsen hver måned følgende fra Post Danmark:

 • Ekstern kvalitetsmåling for breve og magasinpost
 • Post Danmarks interne kvalitetsmåling for pakker og dagblade og øvrige blade
 • Årsagsforklaringer til eventuelle større forsinkelser på brevområdet.
   

På brevområdet er det et uafhængigt analyseinstituts kvalitetsmålinger, som ligger til grund for Trafikstyrelsens vurderinger. Kvalitetsmålinger af breve finder sted i henhold til EU standarder. Hvis Post Danmark ikke opfylder de aftalte kvalitetskrav, kan der pålægges bod, jf. bilag 2 og 3 til tilladelsen.

Pakke- og bladbefordringen bliver vurderet på grundlag af Post Danmarks interne målinger.

Gå til statistik for resultatet af målingerne af Post Danmark brevkvalitet siden 1995 (nyt vindue)

 

Postbetjeningsnettet

Post Danmark er forpligtet til at have et landsdækkende net af postbetjeningssteder, som sikrer befolkningen adgang til at få udført postforretninger.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at Post Danmark overholder den individuelle tilladelses krav til postbetjeningsnettet.

Tilladelsen foreskriver bl.a., at Post Danmark skal gennemføre høring m.m. af lokale interessenter, når Post Danmark ønsker at nedlægge et betjeningssted.

Antallet af ekspeditionssteder i postbetjeningsnettet er faldende.

Post Danmark rapporterer en gang årligt til Trafikstyrelsen om den hidtidige og den forventede udvikling i postbetjeningsnettet.

Gå til statistik for postbetjeningsnettets omfang og sammensætning (nyt vindue)

Regnskabsreglement for Post Danmark

Formålet med regnskabsreglementet for Post Danmark er bl.a. at sikre, at Post Danmark udarbejder produktøkonomiopgørelser. Produktøkonomiopgørelserne skal indeholde adskilte opgørelser for tjenester og produkter, som er omfattet af befordringspligten på den ene side og tjenester og produkter, som ikke er omfattet på den anden side. Du kan finde hele reglementet ved at klikke på linket nedenfor.
 

Tilsyn med øvrige postvirksomheder

Øvrige godkendte postvirksomheder skal ifølge postloven og bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder årligt offentliggøre deres forretningsbetingelser, indsende en opgørelse over antal befordrede adresserede forsendelser, gennemføre målinger vedrørende deres serviceniveau, udarbejde og offentliggøre en redegørelse for antallet af klager samt udfaldet af disse klager.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med de øvrige godkendte postvirksomheders overholdelse af vilkårene for deres tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring samt bestemmelserne i postloven.

Trafikstyrelsen behandler ligeledes klager fra brugerne over de øvrige godkendte postvirksomheder. Før en klage sendes til Trafikstyrelsen, skal den være behandlet af den pågældende postvirksomhed. 

 

Klageinstans

Trafikstyrelsen behandler klager over postvirksomheder med posttilladelse. Før en klage sendes til Trafikstyrelsen, skal den være behandlet af postvirksomheden. Hvis du ønsker at klage over en postvirksomhed med posttilladelse, bedes du sende klagen til postvirksomheden, inden du eventuelt klager til Trafikstyrelsen. Der kan f.eks. klages over:

 • Utilfredsstillende levering af post
 • For lav eller manglende erstatning i forbindelse med beskadigelse eller bortkomst af en postforsendelse.
 • Manglende opfyldelse af befordringspligten.

Du kan finde en liste over postvirksomheder med posttilladelse via linket nedenfor. Hvis postvirksomheden ikke står på listen, kan styrelsen ikke behandle sagen.

 
Postvirksomheder med posttilladelse

Gå til liste over postvirksomheder med posttilladelse (nyt vindue)


Her kan du læse mere om klager over postvirksomheder

Indsend en klage over en postvirksomhed (nyt vindue)

Seneste nyt på postområdet

Senest opdateret 23-03-2022