Om RID

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen. Heraf fremgår det bl.a., at alvorlige uheld skal rapporteres til Trafikstyrelsen.

Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods (RID) har retlig gyldighed i EU’s medlemslande og i de andre lande, der har tiltrådt COTIF, konventionen om internationale jernbanebefordringer. RID-reglementet ændres hvert andet år på baggrund af de internationale møder med repræsentanter fra de lande, der har tiltrådt COTIF-konventionen.

RID-reglementet og løbende ændringer hertil kundgøres alene ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside og ikke i Lovtidende, hvilket følger af § 21 i bekendtgørelse nr. 1525 af 13. december 2019 om Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

RID – som også foreligger i en dansk oversættelse - beskriver regler for transport af farligt gods på jernbanen, herunder i kapitel 1.10 også de særlige regler for højrisikogods, der midlertidigt skal opbevares på en jernbaneterminal i forbindelse med transporten.

Den nedenstående opdaterede udgave af RID 2023 erstatter den forrige fejlbehæftede udgave af RID 2023, som var gældende fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023.

Rapportering om alvorlige uheld

RID, afsnit 1.8.5, rummer bestemmelser om rapportering af alvorlige uheld. I 1.8.5.1 er det fastsat, at læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren skal udarbejde en rapport, hvis der sker et alvorligt uheld (eller en alvorlig hændelse) med farligt gods i forbindelse med henholdsvis læsning, påfyldning, transport eller aflæsning. Rapporten skal indsendes til den kompetente myndighed i det land, hvor uheldet er sket. Hvis uheldet sker i Danmark, skal rapporten derfor indsendes til Trafikstyrelsen.

Du kan læse mere om rapportering under uheld med farligt gods.

 

Relevante links

Gå til indberetning af ulykker med farligt gods

Gå til lov og regler for at se tidligere RID

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

farligtgods@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 13-07-2023