Metro Cityringen

Senest opdateret 10-03-2022

Kontakt os

Ved anlægget af Metro Cityringen varetager Trafikstyrelsen både byggesagsbehandling og jernbanegodkendelse. Trafikstyrelsen godkender anlægget af stationer, skakte, tunneller, jernbanetekniske systemer mv.

Metro Cityringen og dens afgreninger

Metro Cityringen i København blev sat i drift i september 2019, efterfølgende er også Nordhavnsafgreningen ibrugtaget i marts 2020, og anlægget i Sydhavnsafgreningen er allerede godt i gang.

Cityringen med de 17 underjordiske stationer blev taget i brug i september 2019. Allerede 6 måneder efter i marts 2020 blev Nordhavnsafgreningen med 2 nye stationer taget i brug. Herudover er anlægget af Sydhavnsafgreningen med 5 nye stationer godt i gang, og det forventes at stå færdig medio 2024.

For en oversigt over linjeføring, byggepladser mv. henvises til Metroselskabets hjemmeside (se linket nedenfor).

I henhold til § 15, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, varetager Trafikstyrelsen godkendelsen af Cityringen for så vidt angår:

  • Den samlede tunnelkonstruktion, uanset hvilken tunnelkonstruktion der er tale om, herunder tunnelstrækninger med indbyggede sporskifter, sidespor, nød- og ventilationsskakte, stationer samt installationer, der vedrører tunnelstrækningerne, herunder tunnelstationernes sporområder
  • De banetekniske anlæg
  • Den indre indretning af de underjordiske stationers publikums- og teknikområder med tilhørende installationer

Godkendelse af punkt 1 og 2 sker med hjemmel i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015 samt bekendtgørelser udstedt i medfør af denne. Du kan læse mere om jernbanegodkendelse af Cityringen gennem underfanen til venstre.

Med bestemmelsen i § 15, stk. 1, nr. 3) fik Trafikstyrelsen ansvaret for byggesagsbehandlingen på Metro Cityringen. Det var en nyskabelse, idet det på den eksisterende metro var de kommunale bygningsmyndigheder, der varetog byggesagsbehandlingen. Du kan læse mere om byggesagsbehandlingen af Cityringen gennem underfanen til venstre.

Gå til Metroens hjemmeside (nyt vindue)

 

Kontakt

metro@tbst.dk
 

Byggesagsbehandling

Trafikstyrelsen godkender designet af alle stationer og skakte, inden anlægsarbejdet påbegyndes, og er også involveret under arbejdets udførelse.

Trafikstyrelsen varetager byggesagsbehandling af Cityringen og afgreningerne til Nordhavnen og Sydhavnen. Byggesagsbehandlingen omfatter godkendelse af stationer og skakte. De første godkendelser blev givet i slutningen af 2011. Trafikstyrelsen skal i alt godkende konstruktionen af 17 stationer samt 4 skakte og tunnelbyggepladser på selve Cityringen, samt to stationer og en skakt på Nordhavnsafgreningen og fem stationer på Sydhavnsafgreningen. Godkendelse sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1092 af 30. august 2018 om Trafikstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger, populært kaldet byggesagsbehandlingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen er hjemlet i § 15, stk. 4, § 17, stk. 5, og § 17 c. stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni om en Cityring, med senere ændringer.

Det første skridt i godkendelsen er, at Trafikstyrelsen udsteder deltilladelser til grave- og støbearbejdet på stationer og skakte, inden arbejdet igangsættes. Deltilladelser, der også kaldes Partial Building Permit (PBP), gives på baggrund af designet af stationsboksen og omfatter hele anlægsarbejdet – fra etablering af sekantpæle eller slidsevægge til aptering. Etablering af byggeplads og forberedende arbejder er ikke omfattet af Trafikstyrelsens godkendelse og den finder som regel sted, inden Trafikstyrelsen modtager ansøgning om deltilladelse for en given lokalitet.

For deltilladelser er det en forudsætning, at designet og andet grundlagsmateriale er kontrolleret og påtegnet af en uafhængig 3. part (assessor), inden ansøgning om deltilladelse af byggefase fremsendes til Trafikstyrelsen. Assessor er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan DAkkS og Trafikstyrelsen fører løbende dialogmøder om fremdriften på assessors arbejde igennem hele anlægsfasen. Derudover udfører Trafikstyrelsen byggepladstilsyn på ca. seks stationer og skakte om året.

For mere om godkendelsesprocessen se notat vedr. Trafikstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen. Notatet har været i høring hos Metroselskabet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Om klageadgang

Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen som byggemyndighed kan ikke påklages til transportministeren, mens afgørelser inden for jernbaneområdet kan genvurderes.

Nedenstående forhold gælder for alle afgørelser truffet vedrørende ansøgning om deltilladelse, ibrugtagningstilladelse mv., såvel som for afgørelser vedrørende anmodning om aktindsigt i sager eller oplysninger, der vedrører Metro Cityringen og myndighedens sagsbehandling heraf.

Byggesagsbehandling

Klager over afgørelser, som Trafikstyrelsen træffer som bygningsmyndighed, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 23 i bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver med beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse Trafik- og Byggeministeriets forskrifter, med senere ændringer.

Jernbanegodkendelse

Klager over afgørelser, der vedrører jernbanesikkerhed, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang  og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter, med senere ændringer.

Det er imidlertid muligt for enhver, der har modtaget en afgørelse om afslag eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning, inden for fire uger at anmode Trafikstyrelsen om at foretage en ny vurdering af sagen vedrørende ansøgning om ibrugtagningstilladelser til jernbaneinfrastrukturen eller ansøgning om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Afgørelsen truffet herefter kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, med senere ændringer eller jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, med senere ændringer. Ansøger kan senest 8 uger efter modtagelsen af en afgørelse indbringe sagen for domstolene, jf. § 115, stk. 1, i jernbaneloven. Hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene inden for fristen, er afgørelsen endelig.

Klage over retlige forhold i afgørelser, der vedrører regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger kan påklages til transportministeren, jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 1244 af 10. november 2015 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter, med senere ændringer.

Om skade på tredjemand

Ved skade på tredjemand er der forskellige muligheder for erstatning afhængigt af, hvordan og hvornår skaden er opstået.

Ansvar for skade på tredjemand under byggesagsbehandlingen

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at skader påført tredjemand, hvilket både omfatter skader på personer og på bygninger, og de tab, tredjemand måtte lide som følge heraf, skal behandles som et civilretligt erstatningskrav, der kan rettes direkte mod bygherre eller entreprenøren.

Baggrunden for Trafikstyrelsens opfattelse er baseret på det forhold, at der ikke kan findes en klar lovhjemmel, der regulerer forholdet til skader påført tredjemand, og som samtidig entydigt peger på en af de involverede myndigheders ansvarsområder i projektet for opførelsen af Cityringen.

Denne praksis tilsvarer håndteringen af forholdet ved opførelsen af den eksisterede Metro.

Ansvar for skade på tredjemand under jernbanegodkendelsen

Det er Trafikstyrelsens opfattelse, at styrelsen ikke har en myndighedsforpligtelse i forbindelse med jernbaneinfrastrukturforvalteres ansvarsforsikring i anlægsfasen ved opførelse af ny jernbaneinfrastruktur.

Derimod har Trafikstyrelsen pligt til at føre tilsyn hermed, når en infrastrukturforvalter tager ny jernbaneinfrastruktur i drift. Her stilles der krav om, at infrastrukturforvalteren har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af denne på tredjemand i driftsfasen. Forsikringen skal være i overensstemmelse med kravene fastsat i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere.

For mere information om skade på 3. part se notat vedr. ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen.

Tilsyn i forbindelse med godkendelse af Cityringen

Trafikstyrelsen fører forskellige former for tilsyn igennem hele anlægsfasen.

Trafikstyrelsen er både sikkerhedsmyndighed og bygningsmyndighed i forhold til byggeriet af Metro Cityringen, jf. § 15 i lov om en Cityring. Trafikstyrelsen kan derfor både foretage tilsyn/kontrolbesøg på områder, hvor lov om jernbane finder anvendelse samt på områder, hvor loven ikke finder anvendelse. Tilsynet med jernbanedelen er reguleret i lov om jernbane, hvorimod tilsynet, der foregår på Metro Cityringens byggepladser, falder ind under lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

I forbindelse med godkendelse af Cityringen fører Trafikstyrelsen tilsyn med byggepladserne samt afholder dialogmøder med assessor.

Om assessor og tilsyn med assessors arbejde

Assessor er en uafhængig 3. part, der har til opgave at kontrollere, at sikkerheden i projektet er håndteret tilfredsstillende både i udførelsesfasen, og for så vidt angår det færdige anlæg. Cityringens assessor er godkendt af Trafikstyrelsen, men har efterfølgende opnået akkreditering gennem det tyske akkrediteringsorgan DAkkS.

Efter akkrediteringen er Trafikstyrelsen overgået fra at føre løbende tilsyn med, at assessor udfører sit arbejde tilfredsstillende til at afholde dialogmøder med assessor om den generelle fremdrift på arbejdet.

Tilsyn med byggepladser

Trafikstyrelsens praksis for tilsyn på Metro Cityringens byggepladser er underlagt reglerne i retssikkerhedslovens kap. 2 og kap. 3, da dette er i overensstemmelse med princippet om god forvaltningsskik.

Det betyder, at der forudgående for styrelsens tilsyn som udgangspunkt skal varsles herom senest 14 dage forinden tilsynet finder sted jf. retssikkerhedsloven § 5, stk. 1 og 2.

Såfremt tilsynet gennemføres uden forudgående varsling, skal der gives en skriftlig meddelelse om gennemførelsen af tilsynet senest samtidig med, at tilsynet gennemføres. Denne skriftlige meddelelse skal indeholde en række oplysninger samt en begrundelse for fravigelsen jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 6.

Trafikstyrelsen fører tilsyn på ca. seks stationer og skakte om året.

For mere information om byggepladstilsyn se notat om tilsyn på Metro Cityringens byggepladser – varsling mv.

Jernbanegodkendelse

Jernbanegodkendelse af Cityringen omfatter godkendelse af tunnelkonstruktionen og de banetekniske anlæg.

Processen for godkendelse af tunnelkonstruktionen og de banetekniske anlæg vil følge samme proces som godkendelse af delsystemer på den konventionelle jernbane. Der skal ske godkendelse af:

  • Infrastrukturen, jf. bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse til delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, med senere ændringer
  • Køretøjer, jf. bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, med senere ændringer
  • Tekniske sikkerhedsregler
  • Trafikale sikkerhedsregler (ved unormal drift)
  • Uddannelser for førere af metrokøretøj og trafikstyringspersonale

Endvidere stiller Trafikstyrelsen krav til sikkerhedsklassificeret personales helbred.

Inden Metro Cityringen tages i drift, er der desuden krav om, at Trafikstyrelsen har udstedt følgende godkendelser:

  • Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat til henholdsvis jernbaneinfrastrukturforvaltere og -virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet og jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

For mere om de forskellige godkendelser henvises til links nedenfor.

 

Relevante links

Læs mere om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler (nyt vindue)

Læs mere om godkendelse af trafikale sikkerhedsregler (nyt vindue)

 

Kontakt

metro@tbst.dk
 

Tunnelboringer og jernbaneinfrastruktur

Metro Cityringens jernbanetekniske systemer, såsom spor, togkontrol og kørestrøm skal godkendes efter lov om jernbane og bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Jernbanetunnelering i forbindelse med opførelse af Metro Cityringen betragtes som en del af almindelig jernbaneinfrastruktur og skal derfor også godkendes efter lov om jernbane (lov nr. 686 af 27. maj 2015) og bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, med senere ændringer.

Boringen af tunnelerne til Cityringen er nu afsluttet.

Samlet skal der bores to parallelle tunneler på hver 15,5 km. Trafikstyrelsen godkender ikke de enkelte tunnelstrækninger særskilt, men disse bliver en del af den samlede ibrugtagningstilladelse indeholdende alle de tekniske delsystemer, der udstedes til hele Cityringen. Ibrugtagningstilladelsen udstedes på baggrund af en sikkerhedsvurderingsrapport uden sikkerhedskritiske anmærkninger, der er udarbejdet af en uafhængig 3. part (assessor).

Den uafhængige 3. part (assessor) står for at gennemgå og foretage en sikkerhedsvurdering af hele projektet både med henblik på processen og resultatet. De aktiviteter, som ikke er underlagt Trafikstyrelsens godkendelse, igangsættes på baggrund af assessors accept.