Metro Cityringen

Ved anlægget af Metro Cityringen varetager Trafikstyrelsen både byggesagsbehandling og jernbanegodkendelse. Trafikstyrelsen godkender anlægget af stationer, skakte, tunneller, jernbanetekniske systemer mv.

Metro Cityringen og dens afgreninger

Metro Cityringen i København blev sat i drift i september 2019, efterfølgende er også Nordhavnsafgreningen ibrugtaget i marts 2020, og anlægget i Sydhavnsafgreningen er allerede godt i gang.

Cityringen med de 17 underjordiske stationer blev taget i brug i september 2019. Allerede 6 måneder efter i marts 2020 blev Nordhavnsafgreningen med 2 nye stationer taget i brug. Herudover er anlægget af Sydhavnsafgreningen med 5 nye stationer godt i gang, og det forventes at stå færdig medio 2024.

For en oversigt over linjeføring, byggepladser mv. henvises til Metroselskabets hjemmeside (se linket nedenfor).

I henhold til § 15, stk. 1, i lov om en Cityring, lovbekendtgørelse nr. 1939 af 30. september 2021, varetager Trafikstyrelsen godkendelsen af Cityringen for så vidt angår:

  • Den samlede tunnelkonstruktion, uanset hvilken tunnelkonstruktion der er tale om, herunder tunnelstrækninger med indbyggede sporskifter, sidespor, nød- og ventilationsskakte, stationer samt installationer, der vedrører tunnelstrækningerne, herunder tunnelstationernes sporområder
  • De banetekniske anlæg
  • Den indre indretning af de underjordiske stationers publikums- og teknikområder med tilhørende installationer

Godkendelse af punkt 1 og 2 sker med hjemmel i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015 samt bekendtgørelser udstedt i medfør af denne. Du kan læse mere om jernbanegodkendelse af Cityringen gennem underfanen til venstre.

Med bestemmelsen i § 15, stk. 1, nr. 3 fik Trafikstyrelsen ansvaret for byggesagsbehandlingen på Metro Cityringen. Det var en nyskabelse, idet det på den eksisterende metro var de kommunale bygningsmyndigheder, der varetog byggesagsbehandlingen. Du kan læse mere om byggesagsbehandlingen af Cityringen gennem underfanen til højre.

Gå til Metroens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

Hanna Bashir Muhumed Guled

Projektleder

hbmg@trafikstyrelsen.dk

Byggesagsbehandling

Trafikstyrelsen godkender designet af alle stationer og skakte, inden anlægsarbejdet påbegyndes, og er også involveret under arbejdets udførelse.

Trafikstyrelsen varetager byggesagsbehandling af Cityringen og afgreningerne til Nordhavnen og Sydhavnen. Byggesagsbehandlingen omfatter godkendelse af stationer og skakte. De første godkendelser blev givet i slutningen af 2011. Trafikstyrelsen skal i alt godkende konstruktionen af 17 stationer samt 4 skakte og tunnelbyggepladser på selve Cityringen, samt to stationer og en skakt på Nordhavnsafgreningen og fem stationer og to skakte på Sydhavnsafgreningen. Godkendelse sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1092 af 30. august 2018 om Trafikstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger, populært kaldet byggesagsbehandlingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen er hjemlet i § 15, stk. 4, § 17, stk. 5, og § 17 c. stk. 1, i l lov om en Cityring, lovbekendtgørelse nr. 1939 af 30. september 2021.

Det første skridt i godkendelsen er, at Trafikstyrelsen udsteder deltilladelser til grave- og støbearbejdet på stationer og skakte, inden arbejdet igangsættes. Deltilladelser, der også kaldes Partial Building Permit (PBP), gives på baggrund af designet af stationsboksen og omfatter hele anlægsarbejdet – fra etablering af sekantpæle eller slidsevægge til aptering. Etablering af byggeplads og forberedende arbejder er ikke omfattet af Trafikstyrelsens godkendelse og den finder som regel sted, inden Trafikstyrelsen modtager ansøgning om deltilladelse for en given lokalitet.

For deltilladelser er det en forudsætning, at designet og andet grundlagsmateriale er kontrolleret og påtegnet af en uafhængig 3. part (assessor), inden ansøgning om deltilladelse af byggefase fremsendes til Trafikstyrelsen. Assessor er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan DAkkS og Trafikstyrelsen fører løbende dialogmøder om fremdriften på assessors arbejde igennem hele anlægsfasen.

Om klageadgang

 Jernbanegodkendelse

Klager over afgørelser, der vedrører jernbanesikkerhed, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf.§ 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2432 af 14. december 2021 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

Det er imidlertid muligt for enhver, der har modtaget en afgørelse om afslag eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning, inden for fire uger at anmode Trafikstyrelsen om at foretage en ny vurdering af sagen vedrørende ansøgning om ibrugtagningstilladelser til jernbaneinfrastrukturen eller ansøgning om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Afgørelsen truffet herefter kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 711 af 30. maj 2020 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen eller jf. §§ 26 og 27 i bekendtgørelse nr. 710 af 20. maj 2020 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Ansøger kan senest 8 uger efter modtagelsen af en afgørelse indbringe sagen for domstolene, jf. § 115, stk. 1, i jernbaneloven. Hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene inden for fristen, er afgørelsen endelig.

Klage over retlige forhold i afgørelser, der vedrører regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger kan påklages til transportministeren, jf. § 23, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 2432 af 14. december 2021 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

Om skade på tredjemand

Ved skade på tredjemand er der forskellige muligheder for erstatning afhængigt af, hvordan og hvornår skaden er opstået.

Ansvar for skade på tredjemand under jernbanegodkendelsen

Det er Trafikstyrelsens opfattelse, at styrelsen ikke har en myndighedsforpligtelse i forbindelse med jernbaneinfrastrukturforvalteres ansvarsforsikring i anlægsfasen ved opførelse af ny jernbaneinfrastruktur.

Derimod har Trafikstyrelsen pligt til at føre tilsyn hermed, når en infrastrukturforvalter tager ny jernbaneinfrastruktur i drift. Her stilles der krav om, at infrastrukturforvalteren har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af denne på tredjemand i driftsfasen. Forsikringen skal være i overensstemmelse med kravene fastsat i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere.

For mere information om skade på 3. part se notat vedr. ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen.

Jernbanegodkendelse

Jernbanegodkendelse af Cityringen omfatter godkendelse af tunnelkonstruktionen og de banetekniske anlæg.

Processen for godkendelse af tunnelkonstruktionen og de banetekniske anlæg vil følge samme proces som godkendelse af delsystemer på den konventionelle jernbane. Der skal ske godkendelse af:

  • Infrastrukturen, jf. bekendtgørelse nr. 711 af 20. maj 2020 om ibrugtagningstilladelse til delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
  • Køretøjer, jf. bekendtgørelse nr. 710 af 20. maj 2020 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet
  • Tekniske sikkerhedsregler jf. Bekendtgørelse nr. 814 af 3. juni 2022 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen
  • Trafikale sikkerhedsregler (ved unormal drift)  jf. Jernbaneloven.
  • Uddannelser for førere af metrokøretøj og trafikstyringspersonale  jf. Bekendtgørelse NR. 1213 AF 20/11/2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Endvidere stiller Trafikstyrelsen krav til sikkerhedsklassificeret personales helbred.

Inden Metro Cityringen tages i drift, er der desuden krav om, at Trafikstyrelsen har udstedt følgende godkendelser:

  • Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat til henholdsvis jernbaneinfrastrukturforvaltere og -virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020 om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

For mere om de forskellige godkendelser henvises til links nedenfor.

 

Relevante links

Læs mere om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler

Læs mere om godkendelse af trafikale sikkerhedsregler


 

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

infra@trafikstyrelsen.dk

Tunnelboringer og jernbaneinfrastruktur

Metro Cityringens jernbanetekniske systemer, såsom spor, togkontrol og kørestrøm skal godkendes efter lov om jernbane og bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Jernbanetunnelering i forbindelse med opførelse af Metro Cityringen betragtes som en del af almindelig jernbaneinfrastruktur og skal derfor også godkendes efter lov om jernbane (lov nr. 686 af 27. maj 2015) og bekendtgørelse nr. 711 af 30. maj 2020 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Boringen af tunnelerne til Cityringen er nu afsluttet.

Samlet skal der bores to parallelle tunneler på hver 15,5 km. Trafikstyrelsen godkender ikke de enkelte tunnelstrækninger særskilt, men disse bliver en del af den samlede ibrugtagningstilladelse indeholdende alle de tekniske delsystemer, der udstedes til hele Cityringen. Ibrugtagningstilladelsen udstedes på baggrund af en sikkerhedsvurderingsrapport uden sikkerhedskritiske anmærkninger, der er udarbejdet af en uafhængig 3. part (assessor).

Den uafhængige 3. part (assessor) står for at gennemgå og foretage en sikkerhedsvurdering af hele projektet både med henblik på processen og resultatet. De aktiviteter, som ikke er underlagt Trafikstyrelsens godkendelse, igangsættes på baggrund af assessors accept.

Senest opdateret 21-02-2023