Tekniske sikkerhedsregler

Infrastrukturforvaltere har selv ansvaret for, at de overholder de nødvendige tekniske sikkerhedsregler, standarder og vejledninger af betydning for jernbanesikkerheden.

Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen

Bekendtgørelse nr. 814 af 3. juni 2022 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen trådte i kraft den 1. juli 2022. Med bekendtgørelsen fastsættes funktionskrav, herunder tværgående funktionskrav til infrastrukturforvalternes tekniske sikkerhedsregler, samt hvordan der ansøges om at overgå til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler. Ved at overgå til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler skal Trafikstyrelsen ikke længere godkende nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, samt afvigelser herfra.

Bekendtgørelsen ophører den 15. juni 2024, hvor alle infrastrukturforvaltere overgår til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler. Begrundelsen for dette skyldes en ændring per 1. juli 2023 af jernbanelovens § 61 om godkendelse af sikkerhedsregler, idet tanken bag EU-reguleringen er, at håndtering af sikkerhedsregler skal ske gennem sikkerhedsledelsessystemet uden myndighedsgodkendelse. Det er muligt at ansøge om frivilligt at overgå til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler inden den 15. juni 2024. Processen for dette ses nedenfor.

Med bekendtgørelsen vil Trafikstyrelsen også gøre det klart, at typespecifikke tekniske regler relateret til jernbanesikkerhed er at betragte som tekniske sikkerhedsregler, hvorfor bekendtgørelsen også gælder for sådanne typespecifikke regler. Det vil sige, at håndteringen af typespecifikke tekniske regler relateret til jernbanesikkerhed skal ske efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Fx skal typespecifikke sikkerhedskravsspecificerende regler samt typespecifikke sikkerhedsregler knyttet til drift og vedligeholdelse opfattes som sikkerhedsregler, der skal leve op til funktionskravene i denne bekendtgørelse. Godkendelse af disse regler blev i 2012 overflyttet til godkendelse i regi af ibrugtagningstilladelser. Dette har dog ikke fungeret som tiltænkt, hvorfor Trafikstyrelsen nu fremhæver, at der også skal ske godkendelse af typespecifikke tekniske sikkerhedsregler ved Trafikstyrelsen.

Som led i Trafikstyrelsens vejledningsindsats har styrelsen udgivet en vejledning om bekendtgørelsen i sidste kvartal af 2023.

Du kan finde den nye bekendtgørelse og vejledning herom her:

Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen

Vejledning til bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen

Spørgsmål om den nye bekendtgørelse og vejledningen hertil kan indsendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Hvad er tekniske sikkerhedsregler?

Tekniske sikkerhedsregler er de virksomhedsregler, som har et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. 

Tekniske sikkerhedsregler er fx.:

 • Sporregler 1987
 • Fritrumsprofiler
 • BN1-relaterede afsnit i Banenormer på jernbanesikkerhedsområdet
 • Sikkerhedskravsspecificerende regler (både typespecifikke og generiske) uanset dokumentform
 • Sikkerhedsregler knyttet til drift og vedligeholdelse (både typespecifikke og generiske), uanset dokumentform
 • Typespecifikke installations- og afprøvningsforskrifter, uanset dokumentform
 • Typespecifikke fejlretningsforskrifter, uanset dokumentform

Listen er ikke udtømmende, og det er ikke nødvendigvis alt i ovenstående dokumenter, der er tekniske sikkerhedsregler.

Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler med betydning for jernbanesikkerheden sker efter BEK 814/2022, § 15, stk. 1 og 2.

Hvornår skal sikkerhedsreglerne godkendes?

Følgende skal godkendes af Trafikstyrelsen:

 • Hvis der rettes i eksisterende tekniske sikkerhedsregler
 • Hvis der tilføjes helt nye tekniske sikkerhedsregler
 • Hvis eksisterende tekniske sikkerhedsregler ophæves
 • Hvis der afviges fra en teknisk sikkerhedsregel

 Trafikstyrelsen skal underrettes, hvis hele eller dele af en godkendt ny eller ændret teknisk sikkerhedsregel alligevel ikke ønskes iværksat eller udskydes.

Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler

Herunder uddybes ansøgningsprocessen og ansøgningens indhold ved godkendelse af tekniske sikkerhedsregler.

Ansøgningsproces

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler (eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler) er følgende:

 • Hvis ansøger ønsker det – fx. hvis det drejer sig om en større sag, et nyt teknisk regelsæt – afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen om godkendelse. På mødet redegør ansøger for de planlagte ændringer. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Infrastrukturforvalteren skal ud fra ansøgningens indhold (kriterierne i § 7 i BEK 814/2022) vurdere, om der skal anvendes regelassessor. 
 • Hvis der skal anvendes en regelassessor, skal infrastrukturforvalteren opnå godkendelse af regelassessor og kommissorium for regelassessors vurdering fra Trafikstyrelsen ved at fremsende ansøgning herom på nedenstående mailadresse. Herefter sørger ansøger for, at assessment bliver gennemført.
 • Ansøger fremsender ansøgning om godkendelse af de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler (eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler), inklusive dokumentation, til Trafikstyrelsen.
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger.
 • Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger og/eller regelassessor), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af dokumentationen, inkl. evt. regelassessors rapport, en afgørelse med udgangspunkt i, om det er sandsynliggjort, at sikkerhedsniveauet samlet set ved de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler (eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler) er opretholdt.

Spørgsmål til og ansøgning om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal sendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Ansøgningens indhold

Ansøgning om nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler (eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler) skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden.

Ansøgningsmaterialet skal som udgangspunkt sandsynliggøre, at sikkerhedsniveauet samlet set ved de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler (eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler) er opretholdt.

Ansøgning om godkendelse af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler.

En ansøgning om godkendelse af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, skal vedlægges.

 • De nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler i deres endelige format og indplacering i infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler
 • En entydig identifikation af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler og ændringerne i reglerne (forskellen fra eksisterende regler)
 • Begrundelse: Hvorfor ønskes ændringen gennemført, fx. sikkerhedsmæssige årsager, erfaring fra forløber til ulykke eller en ulykke
 • Sporbarhed til eventuelle sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser
 • Risikovurdering og risikoevaluering, herunder dokumentation for,
  • at mulige farer, knyttet til den teknik, der anvendes, er identificerede og håndterede på tilstrækkelig vis
  • at det samlede sikkerhedsniveau for jernbanesystemet som minimum opretholdes
  • at farer ikke har en uacceptabel risiko
  • at grænseflader mod andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler er identificerede og håndterede forsvarligt
 • Hvis der er knyttet regelassessor til vurdering af de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler:
  • Det af Trafikstyrelsen godkendte kommissorium for regelassessors vurdering
  • Regelassessors rapport
  • Infrastrukturforvalterens begrundede dokumentation for uenighed med regelassessor i dennes vurdering, hvis der foreligger en sådan uenighed.

Trafikstyrelsen opfordrer derudover infrastrukturforvalteren til i forbindelse med ansøgning om godkendelse af nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler at fremsende:

 • dokumentation for, at de tekniske sikkerhedsregler, der er genstand for ansøgningen, overholder de relevante bestemmelser i kapitel 7 og 8 i BEK 814/2022,
 • dokumentation for, at der er sket behørig inddragelse af relevante interessenter ved udarbejdelsen af udkast til de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler, samt
 • hvis der er knyttet regelassessor til sagen, og der er anbefalinger i regelassessors rapport, infrastrukturforvalterens begrundede stillingtagen til regelassessors anbefalinger.

I forbindelse med nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler kan der være behov for at foretage konsekvensrettelser i andre tekniske sikkerhedsregler eller at udarbejde andre nye tekniske sikkerhedsregler. Hvis der er afledte nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler, skal ansøgningen om godkendelse af de primære nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler også favne nævnte afledte nye henholdsvis ændrede tekniske sikkerhedsregler med dertil knyttet dokumentation i henhold til ovenstående punkter.

Ansøgning om godkendelse af afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler

En ansøgning om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler skal vedlægges:

 • De tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra
 • En entydig identifikation af de tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra
 • Angivelse af,
  • hvad der tillades
  • begrænsninger i det, der tillades
  • hvilke betingelser, modforanstaltninger eller kontrolforanstaltninger der skal opfyldes eller være til stede i dispensationens gyldighedsperiode
 • Angivelse af dispensationens gyldighed og omfang
 • Begrundelse: Hvorfor det er nødvendigt at afvige
 • Risikovurdering og risikoevaluering, herunder dokumentation for:
  • at mulige farer, knyttet til den teknik, der anvendes, er identificerede og håndterede på tilstrækkelig vis
  • at det samlede sikkerhedsniveau for jernbanesystemet som minimum opretholdes
  • at farer ikke har en uacceptabel risiko
  • at grænseflader mod andre tekniske eller trafikale sikkerhedsregler er identificerede og håndterede forsvarligt
 • Hvis der er knyttet regelassessor til vurdering af afvigelserne fra tekniske sikkerhedsregler:
  • Det af Trafikstyrelsen godkendte kommissorium for regelassessors vurdering
  • Regelassessors rapport
  • Infrastrukturforvalterens begrundede dokumentation for uenighed med regelassessor i dennes vurdering, hvis der foreligger en sådan uenighed.

Trafikstyrelsen opfordrer derudover infrastrukturforvalteren til i forbindelse med ansøgning om godkendelse af afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler at fremsende:

 • dokumentation for, at der er sket behørig inddragelse af relevante interessenter ved dispensation fra tekniske sikkerhedsregler
 • hvis der er knyttet regelassessor til sagen, og der er anbefalinger i regelassessors rapport, infrastrukturforvalterens begrundede stillingtagen til regelassessors anbefalinger.

Afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler kan føre til afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler. Hvis der er afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler, skal ansøgningen om godkendelse af den primære afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler også favne nævnte afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler med dertil knyttet dokumentation i henhold til ovenstående punkter.

 

Regelassessors rapport

Ansøgning om godkendelse af nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler kan evt. være ledsaget af en rapport udarbejdet af regelassessor (3. parts vurdering). Trafikstyrelsen skal forudgående godkende kommissorium for regelassessors vurdering og valg af regelassessor.

Ansøgning om godkendelse af regelassessor skal indeholde:

 • Udkast til de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler henholdsvis de tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra
 • Dokumentation for, at regelassessor har de nødvendige kvalifikationer, jf. § 11, stk. 2 i BEK 814/2022 samt §§ 4-5 i BEK 543/2017
 • Erklæring fra regelassessor om, at regelassessor opfylder de krav, som fremgår af §§ 2-3 og §§ 6-8 i BEK 543/2017.

Det kan være nødvendigt at knytte et team af regelassessorer til opgaven frem for blot en enkelt regelassessor af hensyn til at opfylde alle de krævede jernbanesikkerhedsmæssige kvalifikationer. Ansøgningen om godkendelse af regelassessor skal i så fald omfatte alle regelassessorerne i teamet.

Ansøgning om godkendelse af kommissorium for regelassessors vurdering skal indeholde:

 • Udkast til de nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, henholdsvis de tekniske sikkerhedsregler, der afviges fra
 • Forslag til kommissorium for regelassessors vurdering, jf. § 14, stk. 3 i BEK 814/2022.

Hvis de nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler fører til afledte nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler, skal kommissoriet for regelassessors vurdering omfatte både de primære nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler og de afledte nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler.

Hvis afvigelsen fra tekniske sikkerhedsregler fører til afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler, skal kommissoriet for regelassessors vurdering omfatte både den primære afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler og de afledte afvigelser fra andre tekniske sikkerhedsregler

Godkendelse til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler

Herunder uddybes ansøgningsprocessen og ansøgningens indhold ved godkendelse til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler.

Ansøgningsproces om godkendelse

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for at overgå til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler er følgende:

 • Ansøger fremsender ansøgning, inklusive dokumentation, til Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse. Hvis ansøger ønsker det, afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger. Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af materialet en afgørelse med udgangspunkt i, om infrastrukturforvalterens sikkerhedsregler opfylder bekendtgørelsens funktionskrav samt om infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem sikrer overholdelse af de relevante krav i bekendtgørelsen.

Spørgsmål til og ansøgning om godkendelse til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler skal sendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Ansøgningsproces om godkendelse

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for at overgå til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler er følgende:

 • Ansøger fremsender ansøgning, inklusive dokumentation, til Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse. Hvis ansøger ønsker det, afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger. Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af materialet en afgørelse med udgangspunkt i, om infrastrukturforvalterens sikkerhedsregler opfylder bekendtgørelsens funktionskrav samt om infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem sikrer overholdelse af de relevante krav i bekendtgørelsen.

Ansøgningen om godkendelse til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler skal sendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Ansøgningens indhold

Ansøgning om godkendelse til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler skal være ledsaget af dokumentation, som viser overholdelse af de relevante krav i § 6, stk. 1, og kap. 6-9 i ”Bekendtgørelsen om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen”.

Ansøgning om godkendelse til selvstændigt at håndtere de tekniske sikkerhedsregler skal indeholde følgende:

 • Dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens krav til sikkerhedsledelsessystemet (§ 6, stk. 1).
 • Dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens funktionskrav (kap. 7-8).
 • Krydshenvisninger mellem infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem og bekendtgørelsens krav.
 • Beskrivelse af ansvar, beføjelser, opgaver og kompetencer for medarbejdere med ansvar for eller bidrag til processer, jf. § 6, stk. 1, eller dele heraf.
 • Oversigt over infrastrukturforvalterens gældende tekniske sikkerhedsregler. 

Tilsyn med tekniske sikkerhedsregler

Infrastrukturforvalternes arbejde med at håndtere tekniske sikkerhedsregler er en aktivitet med betydning for jernbanesikkerheden, og har som sådan altid været underlagt Trafikstyrelsens tilsyn. Men som følge af den særskilte myndighedsgodkendelse har Trafikstyrelsen dog ikke ført tilsyn med selve de tekniske sikkerhedsregler. Når infrastrukturforvalterne opnår selvforvaltning, og de tekniske sikkerhedsregler ikke længere skal myndighedsgodkendes, vil Trafikstyrelsen i sit tilsyn ikke bare have fokus på processerne for håndtering af tekniske sikkerhedsregler, men også på selve indholdet i de tekniske sikkerhedsregler.

Trafikstyrelsens vil have samme tilgang til tilsyn med tekniske sikkerhedsregler som infrastrukturforvalterne kender fra Trafikstyrelsens tilsyn med øvrige emner. Overordnet vil der blive ført tilsyn med, at infrastrukturforvalteren igennem sit sikkerhedsledelsessystem efterlever kravene i bekendtgørelse 814/2022. Dette medfører et tilsynsmæssigt fokus på

 • sikkerhedsledelsessystemets procedurer mv. for håndtering af tekniske sikkerhedsregler,
 • infrastrukturforvalterens dokumentation for, at procedurerne mv. er fulgt ved håndtering af tekniske sikkerhedsregler og
 • selve indholdet i de tekniske sikkerhedsregler.

Læs mere om Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanesikkerheden i ”Strategi for Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanen" på Trafikstyrelsens hjemmeside. 

Spørgsmål om tilsynd med de tekniske sikkerhedsregler skal sendes til

tilsyn@trafikstyrelsen.dk

 

 

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk