Tekniske sikkerhedsregler

Infrastrukturforvaltere har selv ansvaret for, at de overholder de nødvendige tekniske sikkerhedsregler, normer og vejledninger af betydning for jernbanesikkerheden.

Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen

Bekendtgørelse nr. 814 af 3. juni 2022 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen trådte i kraft den 1. juli 2022. Med bekendtgørelsen fastsættes funktionskrav og tværgående krav til infrastrukturforvalternes tekniske sikkerhedsregler, samt hvordan der ansøges om at overgå til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler. Ved at overgå til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler skal Trafikstyrelsen ikke længere godkende nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler, samt afvigelser herfra.

Bekendtgørelsen ophører den 15. juni 2024, hvor alle infrastrukturforvaltere overgår til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler. Begrundelsen for dette skyldes en forventet ændring af jernbanelovens § 61 om godkendelse af sikkerhedsregler, i det EU-reguleringen foreskriver, at håndtering af sikkerhedsregler skal ske gennem sikkerhedsledelsessystemet uden myndighedsgodkendelse. Det er muligt at ansøge om frivilligt at overgå til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler inden den 15. juni 2024. Processen for dette ses nedenfor.

Med bekendtgørelsen vil Trafikstyrelsen også gøre det klart, at sikkerhedskravsspecificerende type-/systemspecifikke regler samt type-/systemspecifikke sikkerhedsregler knyttet til drift og vedligeholdelse opfattes som sikkerhedsregler, der skal leve op til funktionskravene i denne bekendtgørelse. Godkendelse af disse regler blev i 2012 overflyttet til godkendelse i regi af ibrugtagningstilladelser. Dette har dog ikke fungeret som tiltænkt, hvorfor Trafikstyrelsen nu fremhæver, at der også skal ske selvstændig godkendelse af denne form for tekniske sikkerhedsregler ved Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen planlægger en intensiv vejledningsindsats i efteråret 2022, hvor der bl.a. vil blive afholdt gå-hjem-møder med relevante temaer, tilbud om virksomhedsbesøg og en løbende udgivelse af skriftligt vejledningsmateriale. Trafikstyrelsen vil allerede nu gerne opfordre til, at virksomheder indsender spørgsmål/hyppige problemstillinger, der ønskes adresseret i vejledningsmaterialet. 

Du kan finde den nye bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen

Spørgsmål om den nye bekendtgørelse kan indsendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Hvad er tekniske sikkerhedsregler?

Tekniske sikkerhedsregler er de virksomhedsregler, som har et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Virksomhederne skal ikke underrette Trafikstyrelsen om ændringer i regler, som ikke kan have indflydelse på jernbanesikkerheden. 

Tekniske sikkerhedsregler er f.eks.:

 • Sporregler 1987
 • Fritrumsprofiler
 • BN1 afsnit i Banenormer (BN1-XXX-Y)
 • Generiske vedligeholdelsesforskrifter, uanset dokumentform
 • Ikke-typespecifikke installations- og afprøvningsforskrifter, uanset dokumentform
 • Ikke-typespecifikke fejlretningsforskrifter, uanset dokumentform
 • Sikkerhedskravsspecificerende type-/systemspecifikke regler
 • Type-/systemspecifikke sikkerhedsregler knyttet til drift og vedligeholdelse

Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler med betydning for jernbanesikkerheden sker efter Jernbanelovens § 61, stk. 1. I boksen nederst på siden, finder du en oversigt over godkendelsesproceduren for de tekniske sikkerhedsregler.

Hvornår skal sikkerhedsreglerne godkendes?

Følgende betragtes som en ændring, der skal godkendes af Trafikstyrelsen:

 • Hvis der rettes i eksisterende tekniske sikkerhedsregler
 • Hvis der tilføjes helt nye tekniske sikkerhedsregler
 • Hvis eksisterende tekniske sikkerhedsregler ophæves

Trafikstyrelsen skal underrettes, hvis hele eller dele af en godkendt ændring alligevel ikke ønskes iværksat eller udskydes.

 

Senest opdateret 25-08-2023

Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler

Herunder uddybes ansøgningsprocessen og ansøgningens indhold ved godkendelse af tekniske sikkerhedsregler.

Ansøgningsproces

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for nye eller ændrede sikkerhedsregler (eller afvigelser herfra) er følgende:

 • Ansøger fremsender ansøgning inklusiv dokumentation til Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse. Hvis ansøger ønsker det – f.eks. hvis det drejer sig om en større sag, et nyt regelsæt – afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen. På mødet redegør ansøger for de planlagte ændringer. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Infrastrukturforvalteren skal ud fra ansøgningens dokumentation og kompleksitet (kriterierne i § 7 i bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen), vurdere om der skal anvendes regelassessor. 
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger.
 • Hvis der skal anvendes en regelassessor, skal infrastrukturforvalteren sende forslag til regelassessors kommissorium samt ansøgning om godkendelse af regelassessor til Trafikstyrelsen. Ansøger sørger for, at assessment bliver gennemført. Regelassessors arbejde betales af ansøger.
 • Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger og/eller assessor), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af materialet, inkl. evt. regelassessorrapport, en afgørelse med udgangspunkt i, om det er sandsynliggjort, at sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye sikkerhedsregel eller den ændrede sikkerhedsregel (eller afvigelser herfra) er opretholdt.

Ansøgning om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler skal sendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Ansøgningens indhold

Ansøgning om nye eller ændrede sikkerhedsregler (eller afvigelser herfra) skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden.

Ansøgningsmaterialet skal som udgangspunkt sandsynliggøre, at sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye regel eller den ændrede regel (eller afvigelser herfra) er opretholdt. Ansøgningen skal indeholde:

 • Identifikation: hvilke regler, normer, punkter, paragraffer ændres
 • Emne: kort beskrivelse af emnet (overskrift)
 • Rettelse: beskrivelse af selve ændringen – hvad ændres
 • Begrundelse: hvorfor ønskes ændringen gennemført, f.eks. sikkerhedsmæssige årsager, erfaring fra forløber til ulykke eller en ulykke
 • Sikkerhedsmæssige konsekvenser: beskrivelse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen – evt. i form af en risikovurdering eller analyse
 • Afledte konsekvenser: konsekvenser, f.eks. i form af ændret/øget instruktion, ændringer i andre regelsæt mm.

Regelassessorrapport

Ansøgning om godkendelse kan evt. være ledsaget af en assessorrapport (3. parts vurdering). Trafikstyrelsen skal forudgående godkende regelassessors kommissorium og valg af regelassessor.

Godkendelse til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler

Herunder uddybes ansøgningsprocessen og ansøgningens indhold ved godkendelse til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler.

Ansøgningsproces om godkendelse

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for at overgå til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler er følgende:

 • Ansøger fremsender ansøgning, inklusive dokumentation, til Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse. Hvis ansøger ønsker det, afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger. Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af materialet en afgørelse med udgangspunkt i, om infrastrukturforvalterens sikkerhedsregler opfylder bekendtgørelsens funktionskrav samt om infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem sikrer overholdelse af de relevante krav i bekendtgørelsen.

Ansøgningen om godkendelse til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler skal sendes til:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk

Ansøgningens indhold

Ansøgning om godkendelse til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler skal være ledsaget af dokumentation, som viser overholdelse af de relevante krav i § 6, stk. 1, og kap. 6-9 i ”Bekendtgørelsen om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen”.

Ansøgning om godkendelse til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler skal indeholde følgende:

 • Dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens krav til sikkerhedsledelsessystemet (§ 6, stk. 1).
 • Dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens funktionskrav (kap. 7-8).
 • Krydshenvisninger mellem infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem og bekendtgørelsens krav.
 • Beskrivelse af ansvar, beføjelser, opgaver og kompetencer for medarbejdere med ansvar for eller bidrag til processer, jf. § 6, stk. 1, eller dele heraf.
 • Oversigt over infrastrukturforvalterens gældende tekniske sikkerhedsregler. 

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

tek-sik@trafikstyrelsen.dk