Trafikale regler

Infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder har selv ansvaret for, at de har de nødvendige trafikale sikkerhedsregler, normer og vejledninger af betydning for jernbanesikkerheden.

Nye og ændrede sikkerhedsregler skal imidlertid godkendes af Trafikstyrelsen.

Hvad er trafikale sikkerhedsregler? 

Trafikale sikkerhedsregler er de virksomhedsregler, der har et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Virksomhederne skal ikke underrette Trafikstyrelsen om ændringer i regler, som ikke kan have indflydelse på jernbanesikkerheden.

Trafikale sikkerhedsregler er f.eks.:

 • SR (Sikkerhedsreglement af 1975), som indeholder de generelle og grundlæggende trafikale sikkerhedsregler
 • SIN, som indeholder enten generelle sikkerhedsinstrukser, eller lokale sikkerhedsinstrukser
 • Supplerende sikkerhedsbestemmelser

Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler med betydning for jernbanesikkerheden sker efter Jernbaneloven § 61. Trafikstyrelsen gør opmærksom på, at en ændring af jernbaneloven, herunder § 61, er sendt i høring, med en forventning om, at bestemmelsen bliver ændret, således at de trafikale sikkerhedsregler ikke længere skal godkendes af Trafikstyrelsen per 1. juli 2023. 

Hvornår skal sikkerhedsreglerne godkendes? 

Nye og ændrede sikkerhedsregler skal godkendes af Trafikstyrelsen. Det betragtes som en ændring af reglerne, hvis infrastrukturforvalteren eller jernbanevirksomheden ønsker at:

 • Rette i eksisterende trafikale sikkerhedsregler
 • Tilføje helt nye trafikale sikkerhedsregler
 • Ophæve eksisterende trafikale sikkerhedsregler

Trafikstyrelsen skal underrettes, hvis hele eller dele af en godkendt ændring alligevel ikke ønskes iværksat eller udskydes. 

Ansøgningsproces 

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for nye eller ændrede sikkerhedsregler er følgende:

 • Ansøger fremsender ansøgning inklusiv dokumentation til Trafikstyrelsen via nedenstående kontaktoplysninger. Hvis ansøger ønsker det – f.eks. hvis det drejer sig om en større sag, et nyt regelsæt – afholdes møde mellem ansøger og Trafikstyrelsen forud for fremsendelse af ansøgningen. På mødet redegør ansøger for de planlagte ændringer. Mødet skal skabe klarhed om den videre proces og dokumentation i sagen.
 • Trafikstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler ansøger, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger, og om ansøgningsmaterialet skal vurderes af en uafhængig assessor, jf. Jernbanelovens § 64. Om Trafikstyrelsen kræver assessor, afgøres i hvert enkelt tilfælde af Trafikstyrelsen ud fra ansøgningens dokumentation og kompleksitet.
 • Hvis Trafikstyrelsen ønsker sagen vurderet af en assessor, sender ansøgeren forslag til assessors kommissorium samt forslag til valg af assessor til Trafikstyrelsen til godkendelse. Ansøger sørger for, at assessment bliver gennemført. Assessors arbejde betales af ansøger.
 • Når sagen er tilstrækkelig oplyst (hvilket evt. kan indbefatte møder med ansøger og/eller assessor), træffer Trafikstyrelsen på baggrund af materialet, inkl. evt. assessorrapport, en afgørelse med udgangspunkt i, om det er sandsynliggjort, af sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye sikkerhedsregel eller den ændrede sikkerhedsregel er opretholdt.

Ansøgningens indhold 

Ansøgningen om nye eller ændrede sikkerhedsregler skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden.

Ansøgningsmaterialet skal som udgangspunkt sandsynliggøre, at sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye regel eller den ændrede regel er opretholdt. 

Ansøgning om godkendelse skal indeholde følgende:

 • Identifikation: hvilke regler, normer, punkter, paragraffer ændres
 • Emne: kort beskrivelse af emnet (Overskrift)
 • Rettelse: beskrivelse af selve ændringen – hvad ændres
 • Begrundelse: hvorfor ønskes ændringen gennemført, f.eks. sikkerhedsmæssige årsager, erfaring fra forløber til ulykke eller en ulykke
 • Sikkerhedsmæssige konsekvenser: beskrivelse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen – evt. i form af en risikovurdering eller analyse
 • Afledte konsekvenser: konsekvenser, f.eks. i form af ændret/øget instruktion, ændringen i andre regelsæt m.m.

Assessorrapport 

Ansøgning om godkendelse kan evt. være ledsaget af en assessorrapport (3. parts vurdering). Trafikstyrelsen skal forudgående godkende rapportens kommissorium og valg af assessor.

Lovforslag om ændring af Jernbaneloven sendt i høring

Den 29. juni 2022 er et lovforslag om ændring af Jernbaneloven sendt i høring. I dette forslag bliver § 61 ændret, således at de trafikale sikkerhedsregler ikke længere skal godkendes i Trafikstyrelsen, men i stedet håndteres selvstændigt af virksomhederne. Såfremt lovforslaget vedtages, forventes ændringen at gælde fra 1. juli 2023. I forbindelse med denne ændring, vil Trafikstyrelsen igangsætte en øget vejledningsindsats, for at understøtte virksomhederne til denne ændring. Høringsmaterialet kan findes via Høringsportalen. 

Da styrelsen prioriterer denne indsats højt, kan det betyde længere sagsbehandlingstid på godkendelser af trafikale sikkerhedsregler, hvorfor virksomhederne skal planlægge efter servicemålet på 6 uger. 

Senest opdateret 13-02-2023

Kontakt

Ansøgning til godkendelse af trafikale sikkerhedsregler skal sendes til: traf-sik@trafikstyrelsen.dk

Spørgsmål til vejledningsmaterialet kan sendes til: infra@trafikstyrelsen.dk

Spørgsmål om godkendelse af trafikale sikkerhedsregler

Det er blevet mere og mere udbredt at sikkerhedsklassificerede funktioner anvender digitale medier til at læse og bruge trafikale sikkerhedsregler, strækningsbeskrivelser mv. Der er ikke konkrete regler for skærmstørrelsen, men det er afgørende at der er en tilstrækkelig synlighed. Trafikstyrelsen vurderer derfor at skærmstørrelsen som udgangspunkt skal have en minimumsstørrelse på 9,7” (iPad), når der er tale om anvendelse i forbindelse med sikkerhedsklassificerede funktioner.