International lovgivning

Kontakt os

I Trafikstyrelsen arbejder vi tæt sammen med myndigheder i andre lande og er med til at fastsætte de internationale regler for flyvning.

Om international og EU-lovgivning

Standarder, der regulerer luftfarten fastsættes globalt indenfor FNs internationale luftfartsorganisation ICAO (International Civil Aviation Organisation).

I EU er det Kommissionen og i stort omfang EU-agenturet EASA (European Aviation Safety Agency), som står for at udarbejde og harmonisere de flyvesikkerhedsmæssige regler og standarder.

EASA har til opgave at arbejde for at den civile luftfart opretholder et højt ensartet flyvesikkerhedsniveau i EU-landene.

EU-reglerne udstedes som EU-forordninger, der er direkte bindende for borgerne og virksomhederne.

 

Relevante links

Gå til ICAO's hjemmeside (nyt vindue)

Gå til EU Kommissionens hjemmeside (nyt vindue)

Gå til EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Gå til Eurocontrol's hjemmeside (nyt vindue)

ICAO

Chicago-konventionen af 1944 indeholder en række centrale bestemmelser om etablering og regulering af samarbejdet på en lang række områder inden for den civile luftfart.

Konventionen kan tiltrædes af lande, der er medlemmer af FN. Konventionen trådte i kraft i 1947, da den var ratificeret eller tiltrådt af det fastsatte antal lande, herunder de skandinaviske lande.

Ved Chicago-konventionen er der oprettet en organisation "International Civil Aviation Organization" (ICAO) med hovedsæde i Montreal. Organisationen består af en generalforsamling, et råd og andre organer, som måtte være nødvendige, jf. konventionens artikel 43.

ICAO's øverste myndighed er Generalforsamlingen, der består af alle medlemsstater, som hver har én stemme. Generalforsamlingen mødes hvert tredje år, hvor de 36 medlemmer til rådet, der er det styrende organ, vælges, jf. artikel 50. De nordiske/baltiske landes luftfartsmyndigheder har i et aftalt samarbejde etableret en fast delegation, den nordiske delegation til ICAO (NORDICAO), i ICAO’s bygninger i Montreal, og har pga. dette samarbejde, været repræsenteret i Rådet alle årene ved en rotationsordning mellem landene.

NORDICAO består af de fem nordiske lande samt Estland og Letland. Estland og Letland blev indlemmet i NORDICAO i 2012, men deltager indtil videre ikke i rotationsordningen, hvor rådsrepræsentant, stedfortrædende rådsrepræsentant og Air Navigation Commissioner roterer mellem de nordiske lande.

Chicago-konventionen fastslår i artikel 37, at medlemsstaterne forpligter sig til at samarbejde med henblik på at opnå størst mulig ensartethed i forskrifter, normer og reglementer og organisation i forbindelse med regulering af og tilsyn med luftfartøjer, personale, luftruter og hjælpetjenester i alle forhold, hvor en sådan ensartethed kan lette og forbedre luftfarten.

Med henblik på opfyldelse af artikel 37 skal ICAO udarbejde og ajourholde annekser til Chicago-konventionen indeholdende internationale standarder og rekommandationer – såkaldte SARPs (Standards and Recommended Practices). Annekserne omfatter følgende områder:

 • Kommunikationssystemer og lufttrafikhjælpemidler
 • Lufthavne og landingspladser
 • Luftfartsregler og regler for lufttrafikkontrol
 • Certificering af operativt personale
 • Luftdygtighed
 • Registrering og identifikation af luftfartøjer
 • Indsamling og formidling af meteorologiske informationer
 • Logbøger
 • Flyvekort
 • Told- og immigrationsprocedurer
 • Luftfartøjer i nød og undersøgelse af havarier.

ICAO kan desuden fastsætte SARPs om ethvert andet spørgsmål, som skønnes relevant i forbindelse med luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet. Der er udstedt i alt 19 ICAO-annekser, og antallet af unikke SARPs er ca. 10.000. Ved fastsættelsen af SARPs fastsættes et minimum for sikkerhedsniveauet for den civile luftfart på global basis.

Det er ICAO's råd, der fastsætter SARPs, hvilket normalt sker efter indstilling fra den permanente kommission, Air Navigation Commission (ANC), der består af 19 medlemmer udpeget af rådet. De nordiske lande har et medlem i ANC, som fordeles efter en rotationsordning i lighed med Rådet.

I forbindelse med behandlingen af forslag til ændringer i annekser gennemføres en høringsproces, der omfatter alle medlemsstater, hvorved disse får mulighed for at fremføre synspunkter, der således indgår i den endelige behandling. Trafikstyrelsen deltager altid i høringsprocessen ved at udtale sig om forslag om ændringer til Annexerne, når reglerne sendes i høring i medlemsstaterne.

For så vidt angår bestemmelserne i selve Chicago-konventionen, er medlemsstaternes forpligtet til at gennemføre disse i deres egen lovgivning. I Danmark har vi tilkendegivet, at vi ud over konventionen, også vil gennemføre Standarder som bindende danske regler. Anbefalet Praksis og Docs er som udgangspunkt vejledende, men kan gennemføres af medlemsstaterne, hvis det ønskes. I Danmark er bestemmelserne gennemført med luftfartsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og i Bestemmelser for Civil Luftfart (BL).

Danmarks deltagelse i ICAO

Som en del af NORDICAO, er Danmark eller en af de øvrige nordiske repræsentanter repræsenteret i ICAOs Råd og Air Navigation Commission (ANC). Danmark har frem til foråret 2020 (perioden 2017-2020) deltaget med én repræsentant i ANC. I henhold til rotationsaftalen deltager Danmark med en stedfortrædende rådsrepræsentant i perioden 2022-2025, og en rådsrepræsentant i perioden 2025-2028.

Trafikstyrelsen deltager i det regionale arbejde, hvor Danmark er repræsenteret i to ICAO-regioner: Europa (EUR) og Nordatlanten (NAT). Trafikstyrelsen og Naviair samarbejder om at deltage i de to regioners øverste grupper (EASPG - European Region Aviation System Planning Group – og NATSPG – NAT System Planning Group) samt udvalgte undergrupper.

 

Gå til ICAO's hjemmeside (nyt vindue)

EU - Rådet og Kommissionen

EU fastsætter i stor grad reglerne på luftfartsområdet.

Inden for EU er der gennemført en gradvis liberalisering af luftfartsområdet, hvilket har medført etablering af et frit indre marked i EU-landene, suppleret med EØS-landene Norge og Island. På det flyvesikkerhedsmæssige område er det Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, som er grundstenen i EU’s strategi.

På luftfartsområdet fastsættes langt de fleste regler inde for EU som forordninger, der er direkte bindende for borgerne og virksomhederne.

På miljø- og arbejdsmiljøområdet fastsættes reglerne dog typisk som direktiver, som først skal omsættes til dansk lovgivning, før de gælder for borgerne og virksomhederne. På luftfartsområdet sker det enten via "Bestemmelser for Civil Luftfart" (BL) eller via en bekendtgørelse.

Hvis regler skal gælde for Færøerne og Grønland, skal det også ske gennem "Bestemmelser for Civil Luftfart" (BL) eller en bekendtgørelse.

EU-lovgivning kan findes på EUR-Lex og EASA’s hjemmeside.

Bestemmelser for Civil Luftfart (nyt vindue)

EASA (nyt vindue)

EUR-Lex (nyt vindue)

EASA

På det flyvesikkerhedsmæssige område er det EASA (Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur), som er fundamentet i EU's styring af det flyvesikkerhedsmæssige arbejde.

EASA's opgave er at arbejde for, at den civile luftfart opretholder et højt ensartet flyvesikkerhedsniveau i alle medlemslande. EASA er oprettet i 2002. EASA's opgaver fremgår af grundforordningen om de fælles europæiske regler for den civile luftfart (forordning 2018/1139). EASA's ansvarsområde omfatter luftdygtighed,  fælles overordnede regler for operation af luftfartøjer (OPS), herunder operatører fra ikke-EU-lande,  personcertifikater, flyvepladser og lufttrafikstyring. Inden for de enkelte områder er der i varieret omfang fastsat detaljerede tekniske regler (gennemførelsesbestemmelser).

For at sikre en korrekt anvendelse af EU-reglerne udsteder EASA ”soft law” i form af AMC (acceptable means of compliance/acceptable fremgangsmåder) og GM (guidance material/vejledende materiale) til de gældende forordninger. Herudover laver EASA certificeringsspecifikationer.

EASA's softlaw (AMC, GM mv.) findes på EASA’s hjemmeside. 

Selvom det flyvesikkerhedsmæssige område på centrale områder er reguleret af EU-regler, er der fortsat områder, som endnu ikke fuldt ud er omfattet heraf, eller som slet ikke skal reguleres af EU. Det drejer sig primært om de såkaldte ”Annex I” luftfartøjer, som bl.a. omfatter historiske fly, fly opereret på national flyvetilladelse og visse mindre privatfly. Desuden er flyvepladser i visse kategorier ikke omfattet af forordningen.

Hertil kommer forholdene i relation til Grønland og Færøerne, som ikke er medlemmer af EU og derfor ikke omfattet af EU-reglerne, men af de nationale regler i luftfartsloven og BL’er.
 
Gå til EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Gå til EASA's soft law (AMC/GM) (nyt vindue)

EU-certifikatregler

Den europæiske union har besluttet at indføre fælles regler for certificering af flypersonale og luftfartsuddannelsesorganisationer.

Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur - EASA - er blevet oprettet til at varetage regeludvikling og forvaltning af de nye regler på vegne af Europa-Kommissionen.Trafikstyrelsen varetager dele af forvaltningen, på EASA's vegne.

Gå til EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Alternative Means of Compliance (AltMocs)

EASA har udviklet acceptable måder for overensstemmelse “Acceptable Means of Compliance” (AMC), som anvendes til at påvise overholdelse af forordning (EF) 2018/1139 og dens gennemførelsesbestemmelser på luftfartsområdet.

Da AMC'er har en ikke-bindende karakter, er der mulighed for at anvende alternative måder for at sikre overensstemmelse, ”Alternative Means of Compliance” (AltMoc), med EU reglerne på området. 

Trafikstyrelsen kan udstede AltMoC's, eller acceptere anmodning om implementering af AltMoC's efter en konkret vurdering. AltMocs må ikke anvendes uden en forhåndsgodkendelse.

Yderligere information og ansøgningsskemaer kan findes på EASA's hjemmeside:

Gå til EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Spørgsmål og ansøgning vedrørende AltMoC's bedes sendes til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43

1577 København V

CVR-nr.: 27186386

Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Godkendte AltMoc(s):

På EASA's hjemmeside kan ses en oversigt over AltMoc, herunder også de danske:

EASA's hjemmeside

Gå til EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Liste over gældende AltMoC’s godkendt af Trafikstyrelsen

Fleksibilitetsbestemmelsen – dispensation fra kravene i EU-reglerne

Grundforordningen (2018/1139) giver mulighed for, at Trafikstyrelsen i visse tilfælde og på visse betingelser kan afvige fra eller tillade afvigelser fra grundforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Trafikstyrelsen kan i tilfælde af hastende uforudseelige omstændigheder eller hastende operationelle behov dispensere fra krav i grundforordningen og i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, men ikke fra de væsentlige krav, der er fastsat i bilagene til 2018/1139. En række betingelser skal være opfyldte.

På EASA’s hjemmeside er en nærmere beskrivelse af kravene. Her findes også de formularer, der skal udfyldes og indsendes til Trafikstyrelsen.

 

EASA's hjemmeside

Gå til EASA's hjemmeside (nyt vindue)

 

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43

1577 København V

Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 22-03-2024