Styrelsens tilsyn

Kontakt os

Trafikstyrelsen skal godkende alle personer, organisationer, luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, som indgår i den civile luftfart.

Luftfartsselskaber i Danmark

Trafikstyrelsens godkendelse af et luftfartsselskab er en garanti for, at vi også løbende fører et flyvesikkerhedsmæssigt tilsyn med selskabet.

I forbindelse med tilsyn kontrollerer vi bl.a.:

 • at piloter og øvrige besætningsmedlemmer har gennemgået regelmæssig træning, så de er i stand til at udføre deres funktioner sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende
 • at flyet er vedligeholdt i overensstemmelse med fastsatte normer
 • at det krævede nødudstyr forefindes ombord
 • at piloter og øvrige besætningsmedlemmer er trænet i brug af nødudstyret og
 • at der er tegnet gyldig passagerforsikring

Udenlandske fly

Siden 1996 har Trafikstyrelsen udført inspektioner af fly, der ikke er på dansk register, når de flyver til og fra en dansk lufthavn.

EASA RAMP inspektioner

Inspektioner af udenlandske fly går under navnet EASA RAMP inspektioner og begyndte som et fælles europæisk koncept blandt de lande, der er medlemmer af European Civil Aviation Conference (ECAC). EASA RAMP inspektionerne foregår normalt uanmeldt, når flyene ankommer til en dansk lufthavn. Udvælgelsen af et fly til en inspektion sker efter en rullende plan eller på indikation, hvor informationer om tidligere udførte inspektioner på det enkelte fly er til disposition for vores luftfartsinspektører i ECAC’s database.

Ved en EASA RAMP inspektion undersøger Trafikstyrelsen flyets generelle tilstand, fejl og mangler ved nødudstyr, flyets og besætningens dokumentation, certifikater mv. Hvis der findes fejl eller uregelmæssigheder, påtaler vi det for kaptajnen, luftfartsselskabet og i alvorlige tilfælde for det pågældende selskabs egen myndighed. Hvis fejlene er af en sådan art, at vi vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre flyvningen, bliver flyet stoppet indtil fejlene er udbedret. 

EUs Air Safety List

Fejl eller uregelmæssigheder på det enkelte flyindivid indtastes i den fælleseuropæiske database i EU, således at alle landenes luftfartsmyndigheder har mulighed for at trække data. De typer af fejl, der kan gøre, at vi påbyder udbedring inden flyvning er fx fejl/mangler ved vitalt nødudstyr (lys/skiltning/ spærrede nødudgange).

Oplysningerne fra EASA RAMP inspektionerne anvendes af EU blandt andet i forbindelse med opdatering af EU's Air Safety List, der føres over usikre luftfartsselskaber eller lande, hvor luftfartsmyndighederne - efter EU's luftfartseksperters mening - ikke tager deres ansvar alvorligt nok.

 

Information om EASA RAMP inspektioner (nyt vindue)

Information om usikre fly (nyt vindue)

Usikre flyselskaber

EU-kommissionen og Europa Parlamentet vedtog i 2004 at indføre en liste over de flyselskaber, der ikke lever op til de internationale sikkerhedsstandarder.

De europæiske luftfartsmyndigheder checker jævnligt sikkerheden i fly fra tredjelande ved uanmeldte inspektioner, og resultaterne indrapporteres til en fælleseuropæisk database. De nationale luftfartsmyndigheder i EU vil fremover skulle indberette usikre selskaber til EU.

Også hele lande kan komme på listen. Hvis luftfartsmyndighederne i et land ikke lever op til deres ansvar og tilsynsforpligtelser, kan alle luftfartsselskaber hjemmehørende i det pågældende land udelukkes fra EU's lufthavne.

Selvom luftfart fortsat er den sikreste transportform, bidrager listen til at fokusere yderligere på vigtigheden af at overholde de internationale standarder for flyvesikkerhed. Indførelsen af den sorte liste vil have en præventiv effekt, når luftfartsselskaber fra tredjelande ønsker at oprette ruter til lande indenfor EU-fællesskabet.

Listen opdateres hver tredje måned af EU-Kommissionen på basis af en vurdering foretaget af medlemslandenes luftfartseksperter i en særlig komité. Hvis der afdækkes akutte sikkerhedsmæssige problemer med et luftfartsselskab, kan de nationale luftfartsmyndigheder udstede et nationalt forbud og rette henvendelse til EU for at få sat et luftfartsselskab på listen.

Hvis et luftfartsselskab ønsker at blive slettet fra listen, kan det henvende sig til de nationale luftfartsmyndigheder indenfor EU eller til EU-Kommissionen. EU's luftfartseksperter vil derpå grundigt vurdere sikkerheden hos pågældende selskab før der træffes beslutning om, hvorvidt det fortsat skal stå på den sorte liste. Luftfartseksperternes vurdering baserer sig bl.a. på rapporterne fra de uanmeldte inspektioner af fly, der løbende foretages af de nationale luftfartsmyndigheder i EU's lufthavne.

Kriterierne for hvornår en luftfartsselskab eller et land vil blive sat på den sorte liste er bl.a.:

 • Ved anvendelse af dårligt vedligeholdte fly
 • Når et luftfartsselskab ikke er i stand til at dokumentere, at man har rettet fejl, der er blevet påpeget ved de inspektioner, der udføres af luftfartsmyndighederne i EU
 • Hvis luftfartsmyndighederne i det land, hvor pågældende luftfartsselskab er hjemmehørende, ikke er i stand til at få rettet op på de kritisable forhold i selskabet

 

EU Air Safety List

Sikkerhedsrapport

Trafikstyrelsen har siden 2013 udgivet en årlig sikkerhedsrapport for civil luftfart. Rapporten skal give en status for sikkerhedstilstanden i luftfarten.

Trafikstyrelsen ønsker med rapporten at øge gennemsigtigheden i både tilsynets arbejde og branchens sikkerhedstilstand. Det er styrelsens intention, at denne gennemsigtighed vil fremme virksomhedernes eget sikkerhedsarbejde, når man har et mere tydeligt helhedsbillede at spejle sig i.

Endvidere håber vi, at den giver anledning til endnu bedre dialog og samarbejde mellem virksomheder og myndighed, så der skabes en fælles forståelse for sikkerhedsarbejdet hos de respektive aktører.

Rapporten er også skrevet med det sigte, at aktører uden for, men med interesse for luftfarten, kan få indsigt i branchens sikkerhedsforhold ved at læse den.

Tilsynsvirksomhed

Trafikstyrelsen skal godkende alle personer, organisationer, luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, som indgår i den civile luftfart.

Den indledende godkendelse, tiltrædelseskontrol, har til formål at dokumentere, at alle sikkerhedsmæssige krav er opfyldt. Efter den indledende godkendelse fører Trafikstyrelsen løbende tilsyn med, at kravene fortsat bliver opfyldt - det såkaldte funktionstilsyn.

Tilsynspraksis

Trafikstyrelsen udgiver hvert år en strategi for tilsynet med dansk luftfart for at skabe gennemsigtighed over for branchen i styrelsens tilsynsaktiviteter.

Tilsynet skal understøtte luftfartsvirksomhedernes evne til at håndtere egne risici, idet det på sigt giver den højeste og mest robuste luftfartssikkerhed.

Strategien skal give en oversigt over, hvad Trafikstyrelsen og branchen vil gøre i de kommende år. Virksomhedernes egne Safety Management Systemer skal derved også opbygges. Trafikstyrelsen vil fremadrettet udvikle en transparent, risikobaseret tilsynsplanlægningsmodel, så tilsynet fokuseres der, hvor risikoen er størst. Ligeledes skal der sikres en ensartet tilsynspraksis på tværs af enkeltpersoner og fagtekniske områder. Endelig beskriver strategien styrelsens reaktioner/sanktioner, når virksomhederne undtagelsesvist ikke følger krav og anvisninger.

Tilsynsstrategien er blevet udarbejdet med udgangspunkt i de nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer. Strategien hænger ligeledes sammen med det danske State Safety Programme, som bl.a. fastsætter målene for sikkerhedsniveauet.

Tilsynsplan

Planen for tilsyn udarbejder Trafikstyrelsen på baggrund af krav, der afspejler dem i bestemmelserne vedtaget internationalt vedrørende regulering og overvågning af luftfartens sikkerhed.

Det nærmere omfang af den udgående tilsynsindsats fastlægger Trafikstyrelsen årligt i et digitalt tilsynsplanlægningssystem. Systemet understøtter den enkelte luftfartsinspektørs behov for planlægning, tværfaglig koordinering, gennemførelse af funktionstilsyn, udarbejdelse af tilsynsrapporter, opfølgning på findings (afvigelser), dokumentation samt udarbejdelse af diverse rapporter.

Både i ICAO standarderne og i EU-lovgivningen er der fastsat detaljerede krav til tilsyn med den civile luftfart, herunder frekvens og udførelse. Udgående funktionstilsyn omfatter følgende:

 • Planlægning/forberedelse
 • Udførelse
 • Analyse/evaluering
 • Rapportering
 • Opfølgning

Tilsyn med arbejdsmiljø

I Trafikstyrelsen fører vi tilsyn med arbejdsmiljø om bord i danske luftfartøjer.

På arbejdsmiljøområdet er det vores mål at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for civil luftfart. Det gør vi, ved at:

 • Føre tilsyn med luftfartsselskaberne
 • Udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
 • Informere om arbejdsmiljøforhold i form af udsendelse af vejledninger, videoklip, informationsmøder mv.

Tilsyn

Det er os, som fører tilsyn med, at arbejdsmiljøbekendtgørelsen for besætningsmedlemmer og deres arbejdsgivere overholdes ude i luftfartsselskaberne. Vi vejleder også om arbejdsmiljøforhold, som kan forbedres. Et arbejdsmiljøtilsyn er dog ikke en form for godkendelse, der fritager selskabet for sit ansvar for arbejdsmiljøet.

Regler

På arbejdsmiljøområdet er det kapitel 4 A i Luftfartsloven samt serien af arbejdsmiljøbekendtgørelser, som er gældende. Området reguleres i høj grad af EU-direktiver, som vi implementerer i gældende lovgivning. Desuden står vi for løbende at revidere gældende bestemmelser. Udover den interne og eksterne høring i forbindelse med nye regler bliver Arbejdsmiljørådet for Luftfart også hørt.

Information

På vores hjemmeside er der udgivet vejledninger til arbejdsmiljøområdet, og i samarbejde med Arbejdsmiljørådet for luftfart medvirker Trafikstyrelsen til fremme af branchens arbejdsmiljø i mange forskellige sammenhænge, som spørgeskemaundersøgelser, konferencer og udarbejdelse af arbejdsmiljøværktøjer mm.  

 

Link til vejledninger

Gå til vejledninger til arbejdsmiljøområdet

Senest opdateret 07-11-2023