Det Europæiske Jernbaneagentur

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) er et EU-agentur med bemyndigelser til at udvikle et integreret jernbaneområde i EU ved at styrke sikkerhed, interoperabilitet og beredskab.

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

Udviklingen af et sikkert, moderne, integreret jernbanenet er en af EU 's vigtigste prioriteter. Jernbanerne skal blive mere konkurrencedygtige og tilbyde høj kvalitet samt end-to-end-tjenester - uden at være begrænset af nationale grænser.

 

I agenturet udarbejdes beslutningsforslag inden for især sikkerhed og interoperabilitet i en række teknisk-faglige arbejdsgrupper. For at skabe sammenhæng mellem den hjemlige teknisk-faglige virkelighed og udvikling af EU-regler deltager Trafikstyrelsen aktivt i flere relevante arbejdsgrupper.

 

På sikkerhedsområdet arbejder ERA bl.a. med udvikling af Fælles Sikkerhedsindikatorer, Fælles Sikkerhedsmetoder og Fælles Sikkerhedsmål. Dermed udvikles en Fælles Sikkerhedsmetode for kravene til jernbanevirksomhedernes sikkerhedsledelsessystemer samt første sæt af Fælles Sikkerhedsmål for medlemsstaterne.

 

Jernbaneagenturet fungerer også som myndighed for European Rail Traffic Management System (ERTMS) projektet, som er blevet oprettet for at skabe unikke signalsystem standarder i hele Europa.

 

ERA udsteder godkendelser, certifikater mv. for grænseoverskridende jernbanetrafik i EU.

 

 
Gå til ERA's hjemmeside (nyt vindue)
 

NSA-netværket

Trafikstyrelsen er den danske repræsentant i netværket for nationale sikkerhedsmyndigheder (NSA), der ligger under Jernbaneagenturet.

NSA-netværk er agenturets forbindelses- og koordineringsled til de nationale sikkerhedsmyndigheder. Sigtet er at samordne og koordinere EU’s nationale sikkerhedsmyndigheder og at foretage en afstemning af de operative opgaver i agenturets arbejdsgrupper. Drøftelserne i NSA har derudover til formål, at bidrage til en ensartet implementering af de tekniske regelsæt. Opgaven for Danmark er at bidrage til at sikre, at vores målsætninger fremmes mest muligt i drøftelserne og kommer til at afspejle sig i agenturets arbejde.

 

Netværket for de nationale sikkerhedsmyndigheder er et diskussionsforum, hvor møderne også kan danne grundlag for drøftelser til brug for forberedelse til møderne i RISC, hvori der træffes beslutninger.
 

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne i Jernbaneagenturet er rene ekspertarbejdsgrupper og formelt nedsat i medfør af direktiver, agenturforordningen eller mandater fra RISC komitéen.

Medlemmerne udpeges på grundlag af en faglig kompetence. De er som sådan ikke nationale repræsentanter.

 

Arbejdsgruppernes opgaver er primært at udvikle Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI’er) og fælles sikkerhedsdokumenter, samt medvirke til at udvikle forskellige støttefunktioner (registre, uddannelser mv.).

 

I arbejdsgrupperne gennemføres der ikke afstemninger, og det er agenturet, der har opgaven med at udfærdige forslag til TSI’erne. Danske nationale interesser i forhold til TSI’erne varetages principielt udelukkende i RISC komitéen, der giver mandater til agenturet og beslutter retsforskrifter. Der er dog mulighed for at påvirke det tekniske indhold og udformning reglerne i arbejdsgrupperne, som Trafikstyrelsen deltager i.

Senest opdateret 07-02-2023