Luftfartsloven

Kontakt os

Fundamentet for den danske luftfartslovgivning, er lov om luftfart (luftfartsloven), som danner rammerne for reguleringen af civil luftfart i Danmark.

Luftfartsloven er en rammelov, som fastsætter de grundlæggende bestemmelser for den civile luftfart. Loven indeholder desuden en lang række bemyndigelsesbestemmelser, som bemyndiger transportministeren til at fastsætte de mere detaljerede bestemmelser for den civile luftfart, og denne bemyndigelse er videregivet til Trafikstyrelsen ved bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter (delegationsbekendtgørelsen).

Luftfartsloven og delegationsbekendtgørelsen udgør tilsammen Trafikstyrelsens hjemmel for regulering af dansk luftfart og luftfart inden for dansk område.

Luftfartsloven finder ikke direkte anvendelse på Færøerne og i Grønland, men kan sættes i kraft ved en anordning.

Senest opdateret 15-11-2021

Anordninger for Færøerne og Grønland

Luftfartsloven finder ikke direkte anvendelse på Færøerne og i Grønland, men kan sættes i kraft ved en anordning.

Se mere

Vi udsteder både Bestemmelser for Civil Luftfart (BL'er) og bekendtgørelser i medfør af luftfartsloven. Bestemmelserne er opdelt i serier, som tilsammen dækker de forskellige flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved det samlede luftfartssystem.

Regler udstedt i medfør af luftfartsloven

Reglerne udgøres af Bestemmelser for Civil Luftfart (BL’er) og bekendtgørelser, som tilsammen dækker de forskellige flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved det samlede luftfartssystem.

Se mere

Ud over luftfartsloven administrerer styrelsen enkelte andre love, der vedrører luftfart:

Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer indeholder regler, der beskriver, hvad man skal gøre for at opnå beskyttelse over for aftaler om luftfartøjet og mod retsforfølgning - sikkerhedsrettigheder.
Er der tale om større luftfartøjer, finder Justitsministeriets lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel anvendelse. Til loven er knyttet protokollen om specifikke forhold for flyudstyr i Danmark (Cape Town-konventionen og Flymaterielprotokollen).

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren finder anvendelse i forhold til visse udpegede aktører på luftfartsområdet. Loven indeholder regler, der sikrer, at der træffes passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre risiciene for sikkerheden i net- og informationssystemer i transportsektoren.