Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder bekendtgørelse om havneforordningen

19-02-2019

Bekendtgørelsen skal sikre, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (havneforordningen) kan anvendes i praksis i Danmark. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2019.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder bekendtgørelse om havneforordningen. Bekendtgørelsen fastsætter og sikrer en række bestemmelser, som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 opstiller for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne.

Da der er tale om en forordning, har dens bestemmelser direkte virkning og skal derfor ikke særskilt gennemføres i dansk ret. Dog foreskriver forordningen, at EU’s medlemsstater skal træffe foranstaltninger som sikrer, at forordningen – herunder bestemmelser vedrørende relevante myndigheder, klageproces og sanktioner – bliver effektueret.

Bekendtgørelsen er udarbejdet for at gøre de krævede foranstaltninger gældende i dansk ret og træder i kraft den 24. marts 2019.

 

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.