Ny container- og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, Københavns Havn

19-06-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed VVM-høring om flytning af Containerterminalen i Nordhavn til Ydre Nordhavn inklusiv ny kaj og etablering af en krydstogtterminal nr. 4 inklusiv ny kaj samt uddybning af havbunden ud for de to nye kajer. Høringssvar skal være styrelsen i hænde senest den 29. juli 2019.

Knud Erik Christensen

By & Havn og Copenhagen Malmö Port har i fællesskab søgt om tilladelse til etablering af en ny containerterminal og en ny krydstogtterminal nr. 4.

Containerterminalen er en udflytning af den eksisterende containerterminal i Københavns Nordhavn fra Levantkaj til en ny placering i Ydre Nordhavn. Den nye krydstogtterminal nr. 4 ønskes etableret i forlængelse af de tre eksisterende krydstogtterminaler, ligeledes i Ydre Nordhavn. Som en del af projektet gennemføres desuden en uddybning af havbunden ud for de to kajer.

Miljøkonsekvensrapporten sendes nu i offentlig høring. Høringsprocessen gennemføres i forening af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), som er miljømyndighed på søområdet i Københavns Havn, og Miljøstyrelsen, som er myndighed for aktiviteter på land. Formålet med miljøvurderingen er at kortlægge og vurdere de påvirkninger af miljøet, som etablering af projektet vil medføre, så myndighederne kan træffe afgørelse om projektet på et oplyst grundlag.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger og indsende høringssvar senest 29. juli 2019 på mail til info@tbst.dk med cc til chbe@tbst.dk med henvisning til følgende journalnummer: TS6040102-00007.

Du kan finde dokumenterne i sagen på TBSTs hjemmeside.

Miljøstyrelsen offentliggør miljøkonsekvensrapporten mv. i samme periode på www.mst.dk.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i TBSTs afgørelse, som blandt andet offentliggøres på www.tbst.dk.

 

Relevante links

Se miljøkonsekvensrapporten mv. på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Gå til VVM-listen for afgjorte miljøvurderinger for 2019 (nyt vindue)