VVM-høring af miljøkonsekvensrapport for Nakskovs Havneudvidelse

26-06-2019

Nakskov Havn ønsker at udvide havnen ved at etablere en ny kaj, Sydhavnskajen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger den nye kaj vil medføre. Høringsperioden for projektet er den 26. juni – 21. august 2019.

Udvidelse af Nakskov Havn skal sikre en effektiv og fleksibel infrastruktur for nuværende og nye brugere og deres behov. Den nye Sydhavnskaj skal derudover forbedre eksisterende godsområder samt understøtte erhvervsudviklingen i regionen.

Sydhavnskajen placeres i umiddelbar tilknytning til Kaj 1 i den sydlige del af havnen. Den samlede kajlængde af den nye kaj bliver 300 meter. Området ud for kajen uddybes til kote -8,5 m DVR90. Bagved kajen etableres der et nyt kajareal med en 30 meter bred kajgade.

Etablering af Sydhavnskajen kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den ansvarlige miljømyndighed, da gennemførelsen af projektet udelukkende foregår inden for dækkende værker. Formålet med miljøvurderingen er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som etablering af Sydhavnskajen vil medføre.

Se miljøkonsekvensrapporten for Nakskov havneudvidelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her.

Rapporten skal give styrelsen et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan tillades. Styrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger og indsende høringssvar senest den 21. august 2019 til vvm@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnr.: TS6040202-00047.

Styrelsen gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at tilkendegivelser samt navn og adresser på dem, som kommer med tilkendegivelser angående sagen, vil kunne optræde i styrelsens afgørelse, som offentliggøres på hjemmesiden.

 

Gå til VVM-listen for afgjorte projekter for 2019 (nyt vindue)