Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sætter frist for flyselskabernes refusion af aflyste flybilletter

10-09-2020

Et stort antal passagerer oplever fortsat udfordringer med at få refunderet billetter for flyafgange, som flyselskaberne har aflyst som følge af Covid-19. Derfor tager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu et nyt tiltag i brug for at bidrage til en bedre efterlevelse af refusionsreglerne hos flyselskaberne.

EU’s flypassagerrettighedsforordning slår fast, at passagerer har ret til refusion af deres ubrugte flybilletter inden for syv dage, når en flyafgang aflyses. Siden udbruddet af Covid-19-pandemien har mange passagerer oplevet en længere ventetid, når de har anmodet flyselskaberne om refusion af deres flybilletter. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i foråret og sommeren udvist forståelse for den vanskelige situation, som flyselskaberne har stået i med at håndtere de ekstraordinært mange refusionssager. 

Styrelsen kan dog konstatere, at der fortsat er udfordringer med selskabernes efterlevelse af refusionspligten. Med henblik på at sikre flypassagerers ret til refusion af flybilletter i forbindelse med disse aflysninger, iværksætter styrelsen derfor et nyt håndhævelsestiltag. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil som led i det nye håndhævelsestiltag udstede påbud mod flyselskaber og forpligte dem til at afvikle deres refusionssager inden for en frist fastsat af styrelsen. 

I første omgang retter styrelsen fokus mod de flyselskaber, hvor styrelsen vurderer, at der er størst behov. Det betyder, at det nye håndhævelsestiltag vil omfatte de flyselskaber, for hvilke styrelsen har modtaget minimum 50 klager over manglende udbetaling af refusion af flybilletterne i Covid-19-relaterede sager samt flyselskaber, hvor styrelsen på tilsvarende vis vurderer, at der er omfattende udfordringer med refusionspligten. Styrelsen vil således løbende vurdere, om tiltaget skal iværksættes mod flere flyselskaber.

Inden styrelsen udsteder et påbud, vil de berørte flyselskaber blive partshørt og dermed få mulighed for at kommentere styrelsens krav om afviklingen af refusionssagerne. Hvis et flyselskab ikke efterlever styrelsens påbud, vil styrelsen tage stilling til om det enkelte flyselskab skal politianmeldes for manglende overholdelse af styrelsens påbud.

Parallelt med iværksættelsen af dette tiltag vil styrelsen fortsætte sin sagsbehandling af de konkrete klagesager, der er indgivet hos styrelsen. Forventningen er dog, at det nye tiltag vil bidrage til, at passagerer kan modtage refusion af deres flybilletter, inden styrelsen når at træffe en afgørelse i de fleste sager. Sker dette opfordrer styrelsen passagererne til at orientere styrelsen herom med henblik på at afslutte sagsbehandlingen.