Trafikstyrelsen har udstedt en ny VVM-bekendtgørelse for havne

06-04-2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om vurdering af virkninger på miljøet ved projekter vedr. erhvervshavne og Københavns havn, herunder reglerne om virkning på miljøet i Natura 2000-områder.

Den nye VVM-bekendtgørelse omhandler vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (”VVM-bekendtgørelse for havne”).

VVM-bekendtgørelsen for havne er udarbejdet på baggrund af transportministerens lovforslag nr. 84 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven, der blev fremsat i Folketinget den 11. november 2020 og vedtaget den 2. marts 2021. Forslaget justerede blandt andet i implementeringen af VVM-direktivet.

Størstedelen af ændringerne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse af gældende ret, da der er tale om sproglige præciseringer af bestemmelsernes ordlyd, så de følger direktivets ordlyd og krydshenvisninger.

Derudover har styrelsen ændret høringsbestemmelserne, så de er i overensstemmelse med direktivet. Ændringen vedrører blandt andet, hvornår oplysninger om miljøkonsekvensvurderingen af et projekt skal stilles til rådighed for offentligheden. 

Styrelsen har også oprettet et helt nyt afsnit i bekendtgørelsen med definition af en række begreber, herunder ”offentligheden” og ”den berørte offentlighed”. 

Da der er tale om mange ændringer i forhold til den gældende VVM-bekendtgørelse for havne, er det vurderet hensigtsmæssigt at udstede en ny hovedbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2021.

 

Link til ny VVM-bekendtgørelse for havne

Ny VVM-bekendtgørelse for havne (nyt vindue)