Udstedelse af bekendtgørelse om havne- og fiskeripulje

26-05-2021

Trafikstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om havne- og fiskeripulje.

Trafikstyrelsen sendte den 13. april 2021 udkast til bekendtgørelsen i offentlig høring med høringsfrist den 3. maj 2021. Styrelsen har modtaget fire høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i udkastet. Der er dog foretaget en teknisk tilretning, hvorefter navnet på bekendtgørelsen er ændret fra ”Bekendtgørelse om havne- og fiskeripakke” til ”Bekendtgørelse om havne- og fiskeripulje”.

Baggrund for bekendtgørelsen

Med ”Aftale om stimuli og grøn genopretning” er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2021 til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv (også kaldet havne- og fiskeripulje).

De danske havne har sat som mål at blive CO2-neutrale i 2030, samtidig med at 90 pct. af alt affald i havnene genanvendes i 2030. For at understøtte omstillings- og udviklingsindsatser inden for fiskerierhvervet samt relaterede følgeerhverv er der fastsat en pulje på finansloven for 2021 til medfinansiering af projekter vedrørende fx omstilling og grøn udvikling af erhverv.

Puljen kan søges af havne, fiskeri- og følgeerhverv. Den kan bl.a. understøtte en grøn omstilling af havne og sikre bedre affaldshåndtering, så de hjælpes til at nå genanvendelsesmålet. Midlerne kan fx gå til investeringer, der kan muliggøre anvendelse af landstrøm til fartøjers forbrug af energi, når de ligger i havn, eller til bedre affaldssortering.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021. 

Gå til bekendtgørelse om havne- og fiskeripulje på retsinformation.dk (nyt vindue)