Anmodning om tiltalerejsning af Nordic Seaplanes Invest for overtrædelse af luftfartslovgivningen

09-11-2021

Trafikstyrelsen har den 5. november 2021 anmodet politidirektøren ved Østjyllands Politi om at rejse tiltale mod Nordic Seaplanes Invest for afgivelse af urigtige oplysninger til Trafikstyrelsen i forbindelse med styrelsens tilsynsvirksomhed.

Trafikstyrelsen modtog den 27. maj 2021 og den 5. september 2021 anonyme henvendelser om, at Nordic Seaplanes Invest bevidst undlod at efterleve sikkerhedsforanstaltninger fastsat i de af Trafikstyrelsen godkendte sikkerhedsplaner for Københavns Vandflyveplads og Århus Vandflyveplads, og i den forbindelse anførte urigtige oplysninger i dokumentationsloggen.


På baggrund af henvendelserne gennemførte Trafikstyrelsen et tilsynsforløb af virksomheden med henblik på at afdække de pågældende forhold.

 

I forlængelse af det gennemførte tilsynsforløb har Trafikstyrelsen indledt en almindelig påbudssag mod Nordic Seaplanes Invest. Påbudssagen udgør ikke i sig selv en hindring i relation til virksomhedens fortsatte drift.

 

Under hensyntagen til sagens omstændigheder har Trafikstyrelsen desuden indgivet en anmodning om tiltalerejsning til politidirektøren ved Østjyllands Politi om overtrædelse af luftfartslovens § 150 e, stk. 3, der fastlægger en oplysningspligt til at meddele tilsynsmyndigheden enhver nødvendig oplysning af betydning for udøvelsen af tilsynet.

Trafikstyrelsen har ligeledes anmodet anklagemyndigheden om at undersøge, hvorvidt afgivelse af urigtige oplysninger i den konkrete sag tillige udgør en overtrædelse af straffeloven.