Høring over udkast til ny BL 7-101 om supplerende regler til ATM/ANS-forordningen

11-11-2021

BL 7-101 har til hensigt at fastsætte..

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 med senere ændringer (ATM/ANS-forordningen) fastsætter fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere.
 
Forordningen indeholder bestemmelser, hvor den nationale kompetente myndighed kan fastsætte andet, altså i princippet undtage eller lempe fra kravet indeholdt i pågældende bestemmelse. 
 
Dette gælder eksempelvis bestemmelserne i ”ATS.OR.A.010 Ansøgning om et begrænset certifikat” og ”ATS.OR.460 Baggrundskommunikation og rekordering af det auditive miljø”.
 
For de begrænsede certifikater fastsættes nogle undtagelser fra ATM/ANS-forordningen for AFIS og vejrobservationstjeneste, stort set svarende til hvad der i dag er fastsat individuelt i de enkelte certifikater. 
 
For kravet om rekordering af det auditive miljø vil der være tale om en udskydelse af ikrafttræden heraf med knap 2 år til 1. januar 2024.
 
Læs mere