Øget tilsyn på jernbane og opfølgning på Havarikommissionens rapport om hændelsen på Storebælt den 13. januar 2021

13-01-2022

Trafikstyrelsen øger tilsynsindsatsen markant med henblik på at efterprøve anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemerne i den konkrete praksis på jernbanen, samt på baggrund af Havarikommissionens rapport om hændelsen på Storebælt den 13. januar 2021.

Sikkerheden på jernbaneområdet ligger på et højt niveau, jf. styrelsens sikkerhedsrapport. 

Havarikommissionens rapport om hændelsen på Storebælt den 13. januar 2021 peger dog på, at der på udvalgte områder kan være behov for at styrke indsatsen for en høj sikkerhed på jernbanen. Trafikstyrelsen tager den kritik af styrelsen, der rejses i rapporten, til efterretning og vil arbejde målrettet med de anbefalinger, som rapporten indeholder. 

Trafikstyrelsen vil derudover i 2022 øge sin tilsynsindsats markant med henblik på at efterprøve anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemerne i den konkrete praksis på jernbanen med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn. Styrelsen vil generelt øge sin indsats med opnormering af tilsynsmedarbejdere, og der er udvalgt en række områder, hvor der i 2022 vil være en øget tilsynsindsats. 

Følgende tiltag iværksættes:

Målrettet tematilsyn med godsvirksomheder

I 2022 iværksættes tematilsyn målrettet godsvirksomheder, så der gennemføres målrettede tilsyn med godsvirksomheder på udvalgte terminaler fx Padborg, Høje Taastrup og Taulov. Ved hvert tilsyn udvælges en række temaer, der vil være særlig fokus på, fx procedurer for læsning af lommevogne, transport af farligt gods, overholdelse af vedligeholdelsesterminer mv. 

Tekniske tilsyn på udvalgte områder på stikprøvebasis

På udvalgte områder gennemføres tekniske tilsyn med henblik på at efterprøve, om de krav, som virksomhederne selv stiller til deres materiel, overholdes og giver sikker anvendelse af materiellet. Tilsynet vil være en vurdering og efterprøvning af, om virksomhedens egne krav samt eventuelle lovkrav opfyldes i forhold til den driftsmæssige anvendelse. 

Nabotjek af udvalgte sammenlignelige lande

Med henblik på at indhente viden og erfaring gennemføres et nabotjek, hvor andre landes brug af tilsyn på jernbanen undersøges. 

Baggrund

Virksomhederne på jernbanen skal gennem deres sikkerhedsledelsessystem dokumentere, at de håndterer risici forbundet med deres aktiviteter på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, hvilket Trafikstyrelsen fører tilsyn med. Samtidig er der krav om, at virksomhederne løbende evaluerer deres sikkerhedsniveau og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og tager ved lære af hændelser, fejl mv. 

Med det eksisterende tilsyn, de nye tiltag og med styrelsens opfølgning på Havarikommissionens anbefalinger, vil styrelsen fortsætte sit systematiske arbejde med jernbanesikkerheden og derigennem bidrage til at fastholde det høje sikkerhedsniveau på jernbanen. 

 

Se styrelsens sikkerhedsrapport (nyt vindue)