Ny bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen

09-06-2022

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter funktionskrav til infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler og hvordan virksomhederne kan overgå til selvstændigt at varetage de tekniske sikkerhedsregler.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte funktionskrav til de tekniske sikkerhedsregler med henblik på, at infrastrukturforvalterne senest 15. juni 2024 ikke længere vil være underlagt en godkendelse af deres tekniske sikkerhedsregler i Trafikstyrelsen, men selv kan varetage udarbejdelse og ændring af de tekniske sikkerhedsregler.

Funktionskravene skal bidrage til et fortsat forsvarligt sikkerhedsniveau. Bekendtgørelsen bringes til ophør den 15. juni 2024. Funktionskravene vil herefter være gode pejlemærker til at udforme tekniske sikkerhedsregler og vil stadig fremgå af vejledningsmateriale.

Bekendtgørelsen kan læses her (nyt vindue)

Med ændringen bringes området i harmoni med det grundlæggende princip i EU-lovgivningen på jernbaneområdet om, at infrastrukturforvaltere er ansvarlige for sikkerheden på deres del af jernbanesystemet, og at håndteringen af jernbanesikkerhed skal ske i et sikkerhedsledelsessystem.  

Bekendtgørelsen har undergået tre større forandringer, siden den blev udsendt til høring i november 2021:

  1. For det første gælder bekendtgørelsen nu kun for tekniske sikkerhedsregler. Høringsudkastet omfattede både tekniske og trafikale sikkerhedsregler. Det indebærer samtidig, at bekendtgørelsen alene er gældende for infrastrukturforvaltere. De trafikale sikkerhedsregler er således stadig underlagt godkendelse i Trafikstyrelsen, uden mulighed for en frivillig overgang til selvstændigt at varetage de trafikale sikkerhedsregler. Dog er det forventningen, at et lovforslag med ændringer til jernbanelovens § 61 bliver sendt i høring inden sommerferien med henblik på efterfølgende fremsættelse i Folketinget til efteråret. Det forventes som følge heraf, at trafikale sikkerhedsregler skrives ud af jernbanelovens § 61, så jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere m.fl. allerede fra den 1. januar 2023 selv skal varetage deres trafikale sikkerhedsregler uden godkendelse af Trafikstyrelsen.
  2. For det andet er det blevet til en frivillig ordning, så det kun er de virksomheder, der ansøger om og bliver godkendt hertil, der selvstændigt kan varetage de tekniske sikkerhedsregler, indtil bekendtgørelsen bringes til ophør den 15. juni 2024. Herefter skal infrastrukturforvaltere selvstændigt kunne varetage deres tekniske sikkerhedsregler i henhold til deres sikkerhedsledelsessystem uden en efterfølgende godkendelse hos Trafikstyrelsen.
  3. For det tredje skal infrastrukturforvalternes nye og ændrede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelser herfra leve op til funktionskravene i bekendtgørelsen per 1. juli 2022.

For at sikre en god overgang til virksomhedernes selvstændige varetagelse af de tekniske og trafikale sikkerhedsregler, øger styrelsen vejledningsindsatsen for disse i efteråret 2022.

Det indbefatter blandt andet gå-hjem-møder med relevante temaer og tilbud om virksomhedsbesøg. Information om dette vil følge. Såfremt I har ønsker til særlige emner/hyppige problemstillinger, der ønskes adresseret i vejledningsmaterialet, er I velkomne til at indsende disse til Trafikstyrelsen til infra@tbst.dk.

Som første trin i den øgede vejledningsindsats inviterer Trafikstyrelsen til et informationsmøde den 27. juni 2022 kl. kl. 13-14. Mødet vil foregå hos Trafikstyrelsen på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Tilmelding til dette møde bedes sendes til kars@trafikstyrelsen.dk. Det er muligt at deltage i mødet via Microsoft Teams, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål gennem chatten.

Formålet med informationsmødet er først og fremmest at informere om de administrative konsekvenser ved bekendtgørelsen. Spørgsmål vedrørende de tekniske funktionskrav og specifikationer vil ikke blive behandlet på dette møde, men i forbindelse med den efterfølgende vejledningsindsats.