Første møde med ekspertgruppe om Lynetteholm

28-11-2022

Trafikstyrelsen har nu holdt det første møde med den referencegruppe af eksperter, der skal komme med input til, hvilke forhold der skal belyses i en kommende miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm.

Den 31. maj 2022 blev der indgået en politisk aftale om tilpasning af Lynetteholm-projektet mellem Nordhavn og Refshaleøen i København.

Aftalen indebærer, at der ikke bliver klappet mere havbundsmateriale i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm. De havbundsmaterialer, der bliver gravet op, indbygges i stedet i Lynetteholms jorddepot.

Desuden blev det besluttet at etablere en referencegruppe af uafhængige eksperter med forskningsmæssige kompetencer, der skal bistå Trafikstyrelsen i miljøvurderingen af projektændringerne.

Referencegruppen er nu nedsat og har den 16. november 2022 holdt sit første møde.

På mødet fik referencegruppen en grundig gennemgang af den planlagte projektændring og fik mulighed for at give input til, hvilke forhold der skal belyses i en kommende miljøkonsekvensrapport.

Referencegruppen pegede bl.a. på, at der bør være fokus på:

-      Næringsstoftilførsel, samt miljøfremmede stoffer

-      Påvirkning af havmiljø, herunder ålegræs og Natura 2000-områder

-      Afværgeforanstaltninger/kompensation for eventuelle skadevirkninger

-      Overvågning i driftsfasen

-      Påvirkning af sejlads mv.

På baggrund af Referencegruppens bidrag, udarbejder Trafikstyrelsen et såkaldt afgrænsningsnotat, som sendes i høring hos Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og andre relevante myndigheder, før By & Havn kan udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af ændringsforslagene.

Når der foreligger en færdig miljøkonsekvensrapport, bliver den sendt i offentlig høring, forventeligt i 1. halvår af 2023.

Det er aftalt, at referencegruppen løbende bliver inddraget i arbejdet og er med til at sikre, at miljøkonsekvensrapporten udarbejdes i overensstemmelse med god forskningspraksis.

Fakta: Deltagerne i referencegruppen

Referencegruppen består af:

Professor Katarina Elofsson, Institut for miljøvidenskab; Aarhus Universitet
Professor Lone Kørnøv, Institut for planlægning; Aalborg Universitet
Professor Stiig Markager, Institut for Ecoscience; Aarhus Universitet
Professor Thorbjørn Joest Andersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; Københavns Universitet.